Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2205(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0113/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0113/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.14

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0255

Pieņemtie teksti
PDF 157kWORD 53k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
P8_TA(2019)0255A8-0113/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2205(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(4) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru,(5) un jo īpaši tās 24. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0113/2019),

1.  sniedz Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 33. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 33. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2205(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(4) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru,(5) un jo īpaši tās 24. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0113/2019),

1.  apstiprina Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 33. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 33. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2205(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0113/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Energoregulatoru sadarbības aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 13 272 160 EUR, t. i., par 16,38 % mazāks nekā 2016. gadā, un tā kā šī samazinājuma galvenais iemesls bija to ienākumu samazināšanās, kuri saistīti ar darbībām, kas izriet no Regulas par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT); tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,72 % — tika sasniegts Aģentūras nospraustais mērķis —, t. i., par 0,61 % augstāks nekā 2016. gadā; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 75,81 %, t. i., par 15,87 % augstāks nekā iepriekšējā gadā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  pieņem zināšanai, ka tika atcelti 122 606,52 EUR no apropriācijām, kas tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 2,03 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas, un ka šis atcelto apropriāciju apmērs bija ievērojami — par 7,77 % — mazāks nekā 2016. gadā;

Sniegums

3.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra atsevišķus pasākumus izmanto kā galvenos snieguma rādītājus, lai izvērtētu savu darbību sniegto pievienoto vērtību, it īpaši tīkla kodeksu un pamatnostādņu ietekmi, un uzlabotu savu budžeta pārvaldību;

4.  pieņem zināšanai, ka, neraugoties uz būtiskajām problēmām, kas saistītas ar pieejamajiem resursiem, Aģentūra savu darba programmu kopumā ir izpildījusi;

5.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūrai ir izdevies īstenot Regulu par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību un ka 2017. gads bija pēc šīs regulas pamatīstenošanas 2016. gadā pirmais pilnais gads, par kuru tika vākti dati; atzīmē arī to, ka Aģentūra 2017. gadā sasniedza kritisko pagrieziena punktu, pieņemot visus elektroenerģijas un gāzes tīkla kodeksus un pamatnostādnes, un ka tagad tā galveno uzmanību velta jau pieņemto elektroenerģijas un gāzes tīkla kodeksu īstenošanas papildpasākumiem un tās uzraudzībai;

6.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra grāmatvedības pakalpojumu veikšanu ir uzticējusi Komisijai un kopīgi ar citām aģentūrām izmanto resursus tādās jomās kā cilvēkresursu pārvaldība, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pārvaldība, budžets, finanses, iepirkums un ēku un aprīkojuma pārvaldība;

Personāla politika

7.  atzīmē, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 92,65 % no štatu saraksta vietām un bija aizpildītas 63 pagaidu darbinieka štata vietas no Savienības budžetā apstiprinātajām 68 pagaidu darbinieka štata vietām (salīdzinājumā ar 69 apstiprinātajām štata vietām 2016. gadā); atzīmē, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 21 līgumdarbinieks un trīs norīkotie valstu eksperti;

8.  ar bažām atzīmē to, ka Aģentūrai 2017. gadā noteiktie cilvēkresursu un budžeta ierobežojumi radīja kavēšanās risku, kā arī nepieciešamību no jauna noteikt prioritāros mērķus un samazināt dažu ziņojumu un atzinumu tvērumu; uzskata, ka jebkādai Aģentūras uzdevumu un lomas paplašināšanai ir nepieciešams atbilstošs līdzekļu un personāla palielinājums;

9.  pauž nožēlu par dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras augstākā līmeņa vadībā, jo no 6 augstākā līmeņa vadītājiem 5 bija vīrieši un tikai 1 — sieviete; prasa Aģentūrai veikt pasākumus, lai nodrošinātu labāku dzimumu līdzsvaru tās augstākā līmeņa vadībā;

10.  atzīmē, ka Aģentūra ir pieņēmusi Komisijas izstrādāto parauglēmumu par politiku personas cieņas aizsardzībai un aizskarošas izturēšanās novēršanai; pieņem zināšanai, ka tā ir rīkojusi apmācības un nodrošinājusi iespēju konfidenciālai konsultēšanai;

11.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa vietnē, lai palielinātu publicitāti; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, ka četri no deviņiem paziņojumiem par vakancēm jau ir publicēti EPSO tīmekļa vietnē; saprot Aģentūras bažas attiecībā uz rakstiskās tulkošanas izmaksām;

Iepirkums

12.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka 2017. gada beigās Aģentūra vēl neizmantoja nevienu no Komisijas izveidotajiem instrumentiem, kuru mērķis ir ieviest vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkums); aicina Aģentūru ieviest visus iepirkuma procedūru pārvaldībai nepieciešamos instrumentus un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā paveikto;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

13.  pieņem zināšanai Aģentūras pasākumus un pastāvīgos centienus, kas tiek īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību; pieņem zināšanai, ka viens valdes loceklis 2017. gada oktobrī atkāpās no amata, jo attiecībā uz viņu bija konstatēts iespējams interešu konflikts;

14.  atzinīgi vērtē turpmākos pasākumus, kas veikti, lai uzlabotu Aģentūras darbību pārredzamību, ziņojot par sanāksmēm, kuras Aģentūras darbinieki rīko ar ārējām ieinteresētajām personām, proti, direktora tikšanos ar lobistiem, un attiecīgās informācijas pieejamību Aģentūras tīmekļa vietnē kopš 2018. gada janvāra;

Iekšējā kontrole

15.  atzīmē, ka 2017. gadā tika izvērtēta sešpadsmit Aģentūras iekšējās kontroles standartu efektivitāte; ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. gadā netika atklātas nozīmīgas vai būtiskas nepilnības Aģentūras iekšējās kontroles standartos;

16.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu dublējuma dati attiecībā uz REMIT tiek glabāti tajā pašā vietā, kur glabājas oriģinālie dati, un ka tas rada ievērojamu risku darbības nepārtrauktībai liela mēroga katastrofu gadījumā; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, ka tādas vietas izveidei no jauna, kurā pēc katastrofas tiek atgūti dati, būtu nepieciešami papildu finanšu līdzekļi;

17.  atzīmē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2016. gadā veica pilnu riska izvērtēšanu, tostarp attiecībā uz IT, kuras rezultātā tika izstrādāts jauns Aģentūras stratēģiskais revīzijas plāns laikposmam no 2017. gada līdz 2019. gadam un formulēti revīzijas temati nākamajam plānošanas laikposmam; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par jebkādām norisēm šajā jomā;

18.  konstatē, ka IAS ir veicis Aģentūras cilvēkresursu pārvaldības funkcijas revīziju; ar bažām atzīmē, ka viens ārkārtīgi būtisks ieteikums liecināja par to, ka trūkst norādījumu attiecībā uz ziņošanu par iespējamiem krāpšanas gadījumiem, to izskatīšanu un tās rezultātiem darbā pieņemšanas jomā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti minētā riska mazināšanai;

Citi komentāri

19.  pauž bažas par to, ka Aģentūra 2017. gadā nav veikusi visaptverošu analīzi par Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Eiropas Savienības iespējamo ietekmi uz tās organizāciju, darbībām un pārskatiem; tomēr pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi konstatē, ka tā šādu analīzi veica 2018. gadā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Eiropas Savienības ietekmi un ar to saistītajām nepieciešamajām darbībām;

o
o   o

20.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(2).

(1) OV C 84, 17.3.2017., 202. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika