Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2206(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0114/2019

Teksty złożone :

A8-0114/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.15

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0256

Teksty przyjęte
PDF 161kWORD 55k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)
P8_TA(2019)0256A8-0114/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urzędu BEREC) za rok budżetowy 2017 (2018/2206(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd(5), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009(6), w szczególności jego art. 28,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0114/2019),

1.  udziela dyrektorowi Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 38.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 38.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.
(6) Dz.U. L 321 z 17.12.2018, s. 1.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017 (2018/2206(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd(5), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009(6), w szczególności jego art. 28,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0114/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 38.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 38.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.
(6) Dz.U. L 321 z 17.12.2018, s. 1.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017 (2018/2206(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0114/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 4 246 000 EUR, tyle samo co w roku 2016 r.; mając na uwadze, że cały budżet Urzędu pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Urzędu za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z uznaniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,94 %, co oznacza wzrost o 3,74 % w porównaniu z rokiem 2016; zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 86,92 %, co oznacza znaczny wzrost o 9,73 % w porównaniu z rokiem 2016;

2.  zauważa, że według sprawozdaniu Trybunału Urząd zwrócił się do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) o przetłumaczenie czterech zaproszeń do wyrażania zainteresowania w celu utworzenia list rezerwowych na potrzeby naboru pracowników; zauważa, że w związku z faktem, iż wszystkie stanowiska w planie zatrudnienia Urzędu były już obsadzone, w opinii Trybunału zlecenie wykonania tego tłumaczenia było nieuzasadnione; zauważa, że zgodnie z odpowiedzią Urzędu, zlecenie tłumaczenia wydano, ponieważ komitet zarządzający złożył wniosek o ustanowienie list rezerwowych dla co najmniej 75 % stanowisk w Urzędzie, tak aby utrzymać procent wakatów na poziomie poniżej 15 %, a tym samym ograniczyć ryzyko związane z dużą rotacją kadr;

Anulowane środki przeniesione

3.  zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 20 412 EUR, co stanowi 2,53 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza spadek o 4,76 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

4.  z zadowoleniem odnotowuje, że Urząd stosuje kilka rodzajów środków jako kluczowe wskaźniki skuteczności działania do oceny wartości dodanej wynikającej z jego działalności oraz do usprawnienia zarządzania budżetem;

5.  przyjmuje do wiadomości, że Urząd dokonał przeglądu swojej strategii, biorąc pod uwagę zmiany rynkowe i technologiczne, w celu przystosowania się do nowego otoczenia w zakresie łączności elektronicznej, ochrony otwartego internetu i łączności;

6.  z zaniepokojeniem zauważa, że Urząd nie dzieli zasobów z innymi agencjami; wzywa Urząd do zbadania możliwości współdzielenia usług oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tej dziedzinie;

7.  odnotowuje, że Urząd powierzył swoje usługi rachunkowo-księgowe Komisji; na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa jednak z zaniepokojeniem, że choć zmiany te spowodowały znaczną modyfikację stosowanych przez Urząd procedur i systemu księgowego, od 2013 r. nie dokonano ponownego zatwierdzenia tego systemu; zwraca uwagę na odpowiedź Urzędu stwierdzającą, że procedura walidacyjna jest w toku; wzywa Urząd do informowania organu udzielającego absolutorium o postępach w tym zakresie;

8.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby do rozporządzenia ustanawiającego Urząd włączyć obowiązkową okresową zewnętrzną ocenę wyników przeprowadzaną co pięć lat;

Polityka kadrowa

9.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 100 % – przyjęto pracowników na czas określony na wszystkie 14 stanowisk przewidzianych w budżecie Unii (w 2016 r. w budżecie przewidziano 15 takich stanowisk); zauważa, że w 2017 r. w Urzędzie pracowało również dziewięciu pracowników kontraktowych oraz czterech oddelegowanych ekspertów krajowych;

10.  odnotowuje z niepokojem, że na Urząd negatywny wpływ wywarł najwyższy możliwy poziom cięć wynoszący 12,5 %, według sprawozdania ETO na temat realizacji 5 % redukcji stanowisk, opublikowanego 21 grudnia 2017 r., mimo iż na mocy rozporządzenia (UE) 2015/2120 Urzędowi przydzielono dodatkowe zadania;

11.  ubolewa nad brakiem równowagi płci w zarządzie Urzędu, w którym 24 z 29 członków to mężczyźni, a 5 to kobiety; w związku z tym zwraca się do Komisji i państw członkowskich o uwzględnienie znaczenia zapewnienia równowagi płci podczas przedstawiania kandydatur na członków zarządu;

12.  odnotowuje, że Urząd przyjął decyzję w sprawie polityki ochrony godności osobistej i zapobiegania molestowaniu, a także umożliwił szkolenia zaufanych doradców;

13.  z zaniepokojeniem zauważa, że w 2017 r. średni okres zatrudnienia w Urzędzie wynosił zaledwie 2,7 lat, co znajduje odzwierciedlenie w dużej rotacji personelu; zdaje sobie sprawę, że Urzędowi trudno jest przyciągnąć specjalistów, między innymi z powodu niskiego współczynnika korekty wynagrodzeń dla kraju siedziby Urzędu (74,9 %); wyraża zaniepokojenie faktem, że zmniejszenie liczby stanowisk zatwierdzanych w ostatnich latach w budżecie Unii oraz wprowadzenie dodatkowych zadań zwiększyło obciążenie pracą dla personelu Urzędu; wskazuje, że taka sytuacja może stanowić zagrożenie dla realizacji jego programów prac; przyjmuje do wiadomości, że kierownictwo stale pracuje nad wprowadzeniem środków łagodzących, i wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tym zakresie;

Zamówienia

14.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału do końca 2017 r. Urząd nie wdrożył jeszcze wszystkich narzędzi opracowanych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji ze stronami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); zauważa , że zgodnie z odpowiedzią Urzędu, Urząd planuje wdrożyć te narzędzia do końca 2018 r.; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tym zakresie;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

15.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Urzędu służące zapewnieniu przejrzystości, a także zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi; z zaniepokojeniem zauważa jednak, że Urząd nie publikuje życiorysów członków zarządu na swojej stronie internetowej; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o podjętych w związku z tym środkach;

16.  ubolewa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. Urząd nie posiadał przepisów wewnętrznych dotyczących sygnalizowania nieprawidłowości; zauważa jednocześnie, że Urząd planuje przyjąć te przepisy do końca 2018 r.; wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o ich wdrożeniu;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

17.  z zadowoleniem zauważa, że w 2017 r. Urząd przeprowadził wewnętrzną procedurę oceny swoich systemów kontroli wewnętrznej i stwierdził, że zostały one skutecznie wdrożone;

Inne uwagi

18.  zauważa, że w przeciwieństwie do większości innych agencji Urząd nie przeprowadził kompleksowej analizy prawdopodobnego wpływu decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej na jego organizację, operacje i rozliczenia; zwraca się do Urzędu, aby rozważył przeprowadzenie takiej analizy i poinformował organ udzielający absolutorium o postępach poczynionych w tej kwestii;

o
o   o

19.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 84/39 z 17.3.2017, s.189.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności