Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2206(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0114/2019

Predkladané texty :

A8-0114/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.15

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0256

Prijaté texty
PDF 160kWORD 49k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
P8_TA(2019)0256A8-0114/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) za rozpočtový rok 2017 (2018/2206(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad(5), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1971 z 11. decembra 2018, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/2120 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1211/2009(6), a najmä na jeho článok 28,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0114/2019),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 38.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 38.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 1
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2017 (2018/2206(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad(5), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1971 z 11. decembra 2018, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/2120 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1211/2009(6), najmä na jeho článok 28,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0114/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 38.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 38.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2017 (2018/2206(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0114/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „úrad“) na rozpočtový rok 2017 sumu 4 246 000 EUR, rovnako ako v roku 2016; keďže celý rozpočet úradu pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky úradu za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  uznanlivo konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,94 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 3,74 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 86,92 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje značné zvýšenie o 9,73 %;

2.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že úrad požiadal Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) o preklady štyroch výziev na vyjadrenie záujmu o vytvorenie rezervných zoznamov zamestnancov; konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že plán pracovných miest bol už naplnený, Dvor audítorov dospel k záveru, že žiadosť o preklad nebola odôvodnená; na základe odpovede úradu konštatuje, že žiadosť bola podaná z dôvodu, že riadiaci výbor úradu požiadal o vytvorenie rezervných zoznamov pre 75 % profilov pracovných miest s cieľom udržať mieru neobsadených pracovných miest pod úrovňou 15 %, aby sa zmiernili riziká súvisiace s vysokou fluktuáciou zamestnancov;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 20 412 EUR, čo predstavuje 2,53 % celkovej prenesenej sumy a zníženie o 4,76 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

4.  s uspokojením konštatuje, že úrad používa niekoľko typov meradiel ako kľúčové ukazovatele výkonnosti s cieľom posúdiť pridanú hodnotu, ktorú poskytujú jeho činnosti, a zlepšiť svoje rozpočtové riadenie;

5.  berie na vedomie, že úrad preskúmal svoju stratégiu, pričom zohľadnil vývoj trhu a technológií s cieľom prispôsobiť sa novému prostrediu, pokiaľ ide o elektronické komunikácie, zabezpečenie otvoreného internetu a pripojiteľnosť;

6.  so znepokojením konštatuje, že úrad nevyužíva zdroje spoločne s inými agentúrami; vyzýva úrad, aby preskúmal ďalšie možnosti spoločne využívať služby a predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o krokoch prijatých v tejto veci;

7.  konštatuje, že úrad externalizoval svoje účtovné služby na Komisiu; na základe správy Dvora audítorov však so znepokojením konštatuje, že hoci tieto udalosti viedli k významným zmenám v postupoch a účtovnom systéme úradu, jeho účtovný systém nebol od roku 2013 opätovne potvrdený; berie na vedomie odpoveď úradu, že postup potvrdzovania prebieha; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vývoji v tejto veci;

8.  víta návrh Komisie začleniť do zakladajúceho nariadenia úradu povinné pravidelné externé hodnotenie výkonnosti každých päť rokov;

Personálna politika

9.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 100 %, pričom zo 14 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 15 povolenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 14 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 úrad okrem toho zamestnával 9 zmluvných zamestnancov a 4 vyslaných národných expertov;

10.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Európskeho dvora audítorov o vykonávaní 5 % zníženia počtu pracovných miest, ktorá bola zverejnená 21. decembra 2017, bol úrad negatívne ovplyvnený najvyššou možnou mierou zníženia o 12,5 %, hoci podľa nariadenia (EÚ) 2015/2120 boli úradu zverené dodatočné úlohy;

11.  vyjadruje poľutovanie nad rodovou nerovnováhou v rámci správnej rady úradu, kde z 29 členov je 24 mužov a 5 žien; v tejto súvislosti žiada Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili význam zabezpečenia rodovej rovnováhy pri predkladaní svojich nominácií na členov správnej rady;

12.  konštatuje, že úrad prijal rozhodnutie týkajúce sa politiky ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu a okrem toho umožnil školenia pre dôverných poradcov;

13.  so znepokojením konštatuje, že v roku 2017 bolo priemerné obdobie zamestnania v úrade len 2,7 roka, čo sa odráža vo vysokej fluktuácii zamestnancov; chápe, že úrad má problém prilákať odborníkov okrem iného z dôvodu nízkeho korekčného koeficientu platu v hostiteľskej krajine (74,9 %); vyjadruje znepokojenie nad tým, že zníženie počtu pracovných miest schválených v posledných rokoch v rámci rozpočtu Únie spolu s dodatočnými zverenými úlohami zvýšilo pracovnú záťaž zamestnancov úradu; zdôrazňuje, že táto situácia môže predstavovať riziko pre vykonávanie jeho pracovných programov; uznáva, že vedenie neustále pracuje na zavedení zmierňujúcich opatrení, a vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tomto smere;

Verejné obstarávanie

14.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že úrad do konca roka 2017 nezačal používať všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); na základe odpovede úradu konštatuje, že úrad ich plánuje zaviesť do konca roka 2018; vyzýva úrad, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o dosiahnutom pokroku v uvedenej oblasti;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

15.  berie na vedomie existujúce opatrenia úradu a jeho pokračujúce úsilie o zabezpečenie transparentnosti a prevencie a riešenia konfliktov záujmov; so znepokojením však upozorňuje, že úrad neuverejňuje životopisy členov riadiacej rady na svojom webovom sídle; vyzýva úrad, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

16.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že úrad k 31. decembru 2017 nemal zavedené vnútorné pravidlá týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti; konštatuje však, že úrad ich plánuje prijať do konca roka 2018; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o ich vykonávaní;

Vnútorná kontrola

17.  uznanlivo konštatuje, že v roku 2017 úrad vykonal vnútorné opatrenia na posúdenie svojich systémov vnútornej kontroly, pričom dospel k záveru, že sa účinne vykonali;

Ďalšie pripomienky

18.  so znepokojením konštatuje, že úrad na rozdiel od väčšiny ostatných agentúr nevykonal komplexnú analýzu pravdepodobného vplyvu rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie na svoju organizáciu, činnosti a účty; vyzýva úrad, aby zvážil vykonanie takejto analýzy a predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o opatreniach prijatých v tejto veci;

o
o   o

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017, s. 189.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia