Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2206(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0114/2019

Ingivna texter :

A8-0114/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.15

Antagna texter :

P8_TA(2019)0256

Antagna texter
PDF 147kWORD 49k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
P8_TA(2019)0256A8-0114/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2017 (2018/2206(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8‑0096/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån(5), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1971 av den 11 december 2018 om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån), om ändring av förordning (EU) 2015/2120 och om upphävande av förordning (EG) nr 1211/2009(6), särskilt artikel 28,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0114/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 38.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 38.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 337, 18.12.2009, s. 1.
(6) EUT L 321, 17.12.2018, s. 1.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2017 (2018/2206(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8‑0096/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån(5), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1971 av den 11 december 2018 om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån), om ändring av förordning (EU) 2015/2120 och om upphävande av förordning (EG) nr 1211/2009(6), särskilt artikel 28,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0114/2019), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 38.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 38.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 337, 18.12.2009, s. 1.
(6) EUT L 321, 17.12.2018, s. 1.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2017 (2018/2206(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0114/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt sammanställningen över inkomster och utgifter(1) för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2017 uppgick den slutliga budgeten till 4 246 000 EUR, samma belopp som 2016. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2017 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,94 %, vilket är en ökning med 3,74 % jämfört med 2016. Genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 86,92 %, vilket innebär en märkbar ökning med 9,73 % jämfört med 2016.

2.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att byrån beställde översättningar från Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) av fyra uppmaningar att inkomma med intresseanmälan som syftade till att upprätta reservlistor över personal. Parlamentet noterar att revisionsrätten, med beaktande av att tjänsterna i tjänsteförteckningen redan var tillsatta, kom fram till att begäran om översättning inte var motiverad. Parlamentet noterar enligt byråns svar att begäran gjordes eftersom byråns förvaltningskommitté begärt att det skulle upprättas reservlistor för 75 % av tjänsteprofilerna i syfte att hålla andelen lediga tjänster under 15 % för att minska riskerna med en hög personalomsättning.

Annullering av överföringar

3.  Europaparlamentet konstaterar att annulleringarna av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 20 412 EUR, vilket utgör 2,53 % av det sammanlagda överförda beloppet, och innebär en minskning med 4,76 % jämfört med 2016.

Resultat

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten använder flera slags åtgärder som centrala prestationsindikatorer för att bedöma det mervärde som dess verksamhet ger och för att förbättra sin budgetförvaltning.

5.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har sett över sin strategi med beaktande av marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen i syfte att anpassa sig till den nya miljön när det gäller elektronisk kommunikation, skydd av öppet internet och konnektivitet.

6.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån inte delar resurser med andra byråer. Byrån uppmanas utforska ytterligare möjligheter att dela tjänster och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som vidtagits på detta område.

7.  Europaparlamentet noterar att byrån har utkontrakterat sina redovisningstjänster till kommissionen. Parlamentet noterar med oro utifrån revisionsrättens rapport att trots att dessa händelser ledde till betydande förändringar av byråns förfaranden och av redovisningssystemet har detta inte validerats på nytt sedan 2013. Parlamentet noterar byråns svar att valideringen är på gång. Byrån uppmanas att informera den ansvarsbefrielsebeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts i detta avseende.

8.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att i byråns inrättandeförordning införa en obligatorisk regelbunden extern resultatutvärdering vart femte år.

Personalpolitik

9.  Europaparlamentet noterar att 100 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 14 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (15 tillåtna tjänster 2016) hade 14 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att nio kontraktsanställda och fyra utstationerade nationella experter arbetade för byrån 2017.

10.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån enligt revisionsrättens rapport av den 21 december 2017 om genomförandet av den 5-procentiga minskningen av antalet tjänster påverkades negativt med högsta möjliga nedskärningsandel (12,5%), trots att byrån fick ytterligare uppgifter i förordning (EU) 2015/2120.

11.  Europaparlamentet beklagar den ojämna könsfördelningen hos byråns styrelseledamöter, där 24 av 29 personer är män och 5 är kvinnor. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen och medlemsstaterna att beakta vikten av att säkerställa en jämn könsfördelning när de nominerar styrelseledamöter.

12.  Europaparlamentet noterar att byrån har antagit en policy för skydd av personers värdighet och förebyggande av trakasserier, och att man anordnat utbildning för konfidentiella rådgivare.

13.  Europaparlamentet noterar med oro att den genomsnittliga anställningstiden vid byrån under 2017 bara var 2,7 år, vilket återspeglas i en hög personalomsättning. Parlamentet förstår att byrån har svårt att locka till sig yrkesverksamma, bland annat på grund av den låga lönekorrigeringskoefficienten i värdlandet (74,9 %). Parlamentet uttrycker oro över att minskningen av de tjänster som godkänts inom ramen för unionens budget under de senaste åren tillsammans med ytterligare arbetsuppgifter har ökat arbetsbelastningen för byråns personal. Detta kan innebära risker för genomförandet av arbetsprogrammen. Parlamentet medger att ledningen kontinuerligt arbetar med att införa begränsande åtgärder och uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts i detta avseende.

Upphandling

14.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att byrån i slutet av 2017 ännu inte tillämpade alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt informationsutbyte med tredje parter som deltar i offentliga upphandlingsförfaranden (e-upphandling). Parlamentet noterar enligt byråns svar att den planerar att tillämpa dessa före utgången av 2018. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka framsteg som gjorts på detta område.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

15.  Europaparlamentet noterar byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter. Parlamentet är dock oroat över att byrån inte offentliggör styrelseledamöternas meritförteckningar på sin webbplats. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta syfte.

16.  Europaparlamentet beklagar att byrån inte hade interna bestämmelser om whistleblowing den 31 december 2017. Parlamentet noterar dock att byrån planerar att anta sådana före utgången av 2018. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dem.

Internkontroller

17.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån gick igenom sina interna kontrollsystem 2017 och drog slutsatsen att de tillämpats på ändamålsenligt sätt.

Övriga kommentarer

18.  Europaparlamentet noterar att byrån, till skillnad från de flesta andra byråer, inte har gjort någon analys av de sannolika konsekvenserna för byråns organisation, verksamhet och räkenskaper av Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen. Byrån uppmanas överväga att göra en sådan analys och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som vidtagits i detta avseende.

o
o   o

19.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 84, 17.03.2017, s.189
(2) Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0254.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy