Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2184(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0122/2019

Předložené texty :

A8-0122/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.16

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0257

Přijaté texty
PDF 163kWORD 49k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
P8_TA(2019)0257A8-0122/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (CdT) na rozpočtový rok 2017 (2018/2184(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(5), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0122/2019),

1.  uděluje úřadujícímu řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, úřadujícímu řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 205.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 205.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2017 (2018/2184(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(5), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0122/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí úřadujícímu řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 205.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 205.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017 (2018/2184(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0122/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (dále jen „středisko“) jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 činil 49 429 100 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje snížení o 2,27 %; vzhledem k tomu, že 88,93 % rozpočtu střediska pochází z přímých příspěvků orgánů, institucí a agentur;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a že operace, na nichž se zakládá, jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 93,12 %, což oproti předchozímu roku představuje zvýšení o 3,75 %; poznamenává, že míra využití prostředků na platby činila 85,40 %, což oproti předcházejícímu roku představuje nárůst o 3,21%;

Zrušení přenesených prostředků

2.  se znepokojením bere na vědomí poměrně vysokou míru zrušení přenesených prostředků v roce 2017, činily 317 986,20 EUR a stále představují 8,76 % celkové přenesené částky, i když došlo oproti roku 2016 ke snížení o 1,34 %;

Výkonnost

3.  konstatuje, že středisko používá ukazatele vstupů a výstupů, jako jsou klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), k posuzování svých výsledků a několik ukazatelů ke zlepšování svého rozpočtového řízení; vyzývá středisko, aby dále rozvíjelo klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování výsledků a dopadu svých činností, aby získalo kvalitativní vodítko pro to, jak dosáhnout větší přidané hodnoty výstupů střediska a zlepšit jeho provozní model;

4.  konstatuje, že středisko zahájilo přezkum hodnocení ex-ante u programů a činností v souladu s pokyny poskytnutými Komisí a že pracovní programy střediska nyní zahrnují ukazatele vstupů a výstupů;

5.  konstatuje, míra plnění pozměněného pracovního programu střediska na rok 2017 činila 87,7 %;

6.  s uspokojením konstatuje, že dopad nové struktury cen za překlad dokumentů, která pro klienty střediska v roce 2017 znamenala úspory ve výši 3,2 milionu EUR, přičemž příjmy střediska zůstaly bez ohledu na dopad nové struktury cen v roce 2017 stabilní;

7.  vítá dohodu o spolupráci, kterou středisko podepsalo s Evropskou školou Lucemburk II, takže na konci roku 2017 se počet klientů střediska zvýšil na 65;

8.  s uspokojením konstatuje, že středisko provedlo dva kroky ke sdílení zdrojů s dalšími agenturami u překrývajících se úkolů, a to prostřednictvím sítě agentur EU: vytvořilo katalog sdílených služeb, který obsahuje výčet všech služeb, které by mohly agentury sdílet, a zřídilo společný portál pro veřejné zakázky, na kterém agentury sdílejí své plány zadávání veřejných zakázek;

9.  vítá úsilí střediska o racionalizaci mnohojazyčnosti v jeho produktech, které Evropská veřejná ochránkyně práv uznala v roce 2017 tím, že středisku společně s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) udělila cenu veřejného ochránce práv za vysokou úroveň veřejné správy v kategorii „Vynikající úroveň poskytování služeb zaměřených na občana/zákazníka“ za jejich společně vytvořený inovativní projekt, který usnadňuje řízení překladu vícejazyčných internetových stránek;

10.  vítá skutečnost, že středisko zpřístupnilo orgánům Unie novou verzi IATE (Interaktivní terminologie pro Evropu), a zajistit tak, aby tato interinstitucionální terminologická databáze držela krok s inovacemi;

11.  vítá externí hodnocení provozního modelu střediska, které bylo provedeno v roce 2017; vyzývá středisko, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podalo zprávu o výsledku závěrečného hodnocení;

Zaměstnanecká politika

12.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 96,9 %, přičemž z 195 dočasných pracovníků a úředníků schválených v rozpočtu Unie (ve srovnání s 197 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 189; konstatuje, že kromě toho v roce 2017 pracovalo ve středisku také 26 smluvních zaměstnanců;

13.  trvá na tom, že mezi zaměstnanci střediska a členy jeho středního a vysokého managementu je nutné zajistit odpovídající zastoupení zeměpisných oblastí;

14.  bere na vědomí, že středisko přijalo politiku na ochranu lidské důstojnosti a k předcházení obtěžování;

Veřejné zakázky

15.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora středisko na konci roku 2017 ještě nepoužívalo všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); vyzývá středisko, aby zavedlo veškeré nezbytné nástroje pro vedení zadávacích řízení a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o jejich uplatňování;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  bere na vědomí, že se středisko rozhodlo zveřejnit pouze prohlášení o zájmech bez životopisů vzhledem k problémům s řízením, které souvisejí s velikostí jeho správní rady (přibližně 130 členů a náhradníků); bere na vědomí, že na internetové stránce střediska je zveřejněno prohlášení o zájmech a životopis ředitelky; vyzývá středisko, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podalo zprávu o opatřeních podniknutých v této souvislosti;

17.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora je třeba posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný ředitelce úřadu a správní radě; vítá již učiněné kroky ve snaze zajistit nezávislost účetního;

18.  konstatuje, že i když není středisko financováno poplatky, je závislé na příjmech získávaných od svých zákazníků, kteří jsou zastoupeni ve správní radě, a že proto hrozí riziko střetů zájmů při stanovování cen za produkty střediska, které by se dalo vyřešit tím, že by Komise tyto poplatky vybírala za zákazníky střediska, a středisko by tak dostalo do situace, kdy by bylo financováno převážně z rozpočtu Unie; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o opatřeních přijatých ke zmírnění tohoto rizika;

Vnitřní kontroly

19.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl v roce 2017 posouzení rizik na místě, které zahrnovalo veškeré operační a podpůrné činnosti střediska; konstatuje, že výsledkem tohoto posouzení byl strategický plán auditu IAS na období 2018–2020, který schválila správní rada;

20.  bere na vědomí, že následná kontrola zbývajících doporučení, která byla výsledkem auditu řízení kontinuity činností a řízení toku práce při překladech dokumentů, dospěla k závěru, že všechna doporučení byla adekvátně a efektivně provedena;

Další připomínky

21.  znovu potvrzuje svou jasnou podporu mnohojazyčnosti v Evropské unii, která je jedním ze základních předpokladů řádného fungování demokratického systému Unie; poukazuje na roli, kterou překladatelské středisko sehrává při zajišťování vysoce kvalitních překladatelských a jazykových služeb;

22.  se znepokojením poukazuje na to, že podle zprávy Účetního dvora některé agentury a subjekty stále více využívají jiných řešení než překladatelských služeb střediska, což znamená, že se kapacita střediska plně nevyužívá, dochází k duplicitě systémů a mohl by být ohrožen provozní model a kontinuita činnosti střediska; vyzývá středisko a Komisi, aby proaktivně uvažovalo o řešení tohoto problému a o zlepšeních svého provozního modelu tak, aby bylo schopno tato rizika zmírnit;

23.  lituje toho, že Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) se dne 26. dubna 2018 rozhodlo ukončit dohodu o poskytování překladatelských služeb, kterou se střediskem uzavřelo, a to i přesto, že má zákonnou povinnost využívat služeb střediska, kterou stanoví článek 148 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001(2), kterým byl úřad EUIPO zřízen; bere na vědomí žalobu, kterou středisko podalo u Tribunálu dne 6. července 2018; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria průběžně informovalo o vývoji tohoto soudního řízení;

o
o   o

24.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 415, 5.12.2017, s. 1.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. L 154, 16.6.2017, s. 1).
(3) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí