Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2184(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0122/2019

Teksty złożone :

A8-0122/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.16

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0257

Teksty przyjęte
PDF 165kWORD 55k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
P8_TA(2019)0257A8-0122/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) za rok budżetowy 2017 (2018/2184(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej(5), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Kultury i Edukacji (A8‑0122/2019),

1.  udziela dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 205.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 205.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 (2018/2184(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej(5), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Kultury i Edukacji (A8‑0122/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 205.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 205.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 (2018/2184(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Kultury i Edukacji (A8‑0122/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 49 429 100 EUR i w stosunku do roku 2016 był mniejszy o 2,27 %; mając na uwadze, że 88,93 % budżetu Centrum pochodzi z bezpośrednich składek instytucji, innych agencji i organów;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  odnotowuje, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 93,12 %, co oznacza wzrost o 3,75 % w porównaniu z poprzednim rokiem; zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 85,40 %, co oznacza wzrost o 3,21 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Anulowane środki przeniesione

2.  z zaniepokojeniem odnotowuje stosunkowo wysoką kwotę anulowanych środków przeniesionych w 2017 r., która wyniosła 317 986,20 EUR i nadal stanowi 8,76 % całkowitej przeniesionej kwoty, pomimo że odnotowano spadek o 1,34 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

3.  zwraca uwagę, że Centrum stosuje wskaźniki dotyczące wkładu i wyników jako kluczowe wskaźniki skuteczności działania, aby ocenić wyniki swoich działań, a także szereg wskaźników w celu poprawy zarządzania budżetem; zachęca Centrum do dalszego opracowywania kluczowych wskaźników skuteczności działania służących ocenie wyników i skutków jego działań, co umożliwi uzyskanie rzetelnych wskazówek na temat sposobu zapewnienia większej wartości dodanej wyników działalności Centrum oraz poprawy jego modelu biznesowego;

4.  zauważa, że Centrum rozpoczęło prace nad poprawą metod oceny ex ante programów i działań, zgodnie z wytycznymi Komisji, oraz że wskaźniki dotyczące wkładu i wyników zostały zawarte w programach pracy Centrum;

5.  odnotowuje, że poziom realizacji zmienionego programu prac Centrum na rok 2017 wyniósł 87,7 %;

6.  z zadowoleniem przyjmuje wpływ nowej struktury cenowej stosowanej przy tłumaczeniu dokumentów, dzięki której w 2017 r. klienci Centrum oszczędzili 3,2 mln EUR przy niezmienionych dochodach Centrum w tymże roku pomimo wpływu nowej struktury cenowej;

7.  z zadowoleniem przyjmuje umowę o współpracy podpisaną ze Szkołą Europejską w Luksemburgu II (EEL2), dzięki której pod koniec 2017 r. liczba klientów Centrum wzrosła do 65;

8.  z zadowoleniem stwierdza, że Centrum zrealizowało dwa działania w celu wykorzystania zasobów wspólnie z innymi agencjami za pośrednictwem sieci agencji UE w zakresie powielających się zadań: katalog wspólnych usług zawierający wykaz wszystkich usług, które agencje mogą sobie wzajemnie świadczyć, oraz wspólny portal zamówień, na którym agencje dzielą się planami zamówień;

9.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Centrum na rzecz wprowadzenia wielojęzyczności do swoich produktów, co zostało przyjęte z uznaniem przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r., który przyznał Centrum, wraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), nagrodę za dobrą administrację w kategorii „Doskonałość w świadczeniu usług ukierunkowanych na obywatela/klienta” za ich wspólnie opracowany innowacyjny projekt, który ułatwia zarządzanie tłumaczeniami wielojęzycznych stron internetowych;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum udostępniło instytucjom UE nową wersję IATE (interaktywna europejska baza terminologiczna) w trosce o to, aby międzyinstytucjonalna baza terminologiczna nadążała za innowacjami;

11.  z zadowoleniem przyjmuje zewnętrzną ocenę modelu biznesowego Centrum przeprowadzoną w 2017 r.; wzywa Centrum, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o wynikach oceny końcowej;

Polityka kadrowa

12.  zwraca uwagę, że do 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 96,9 % i że przyjęto 189 urzędników lub pracowników zatrudnionych na czas określony, podczas gdy w budżecie Unii przewidziano 195 stanowisk dla urzędników lub pracowników zatrudnionych na czas określony (w porównaniu z 197 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); odnotowuje ponadto, że w 2017 r. dla Centrum pracowało 26 pracowników kontraktowych;

13.  kładzie nacisk na odpowiednią reprezentację geograficzną wśród personelu, jak również kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla;

14.  zwraca uwagę, że Centrum przyjęło politykę ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu;

Zamówienia

15.  zwraca uwagę, że – jak wynika ze sprawozdania Trybunału – do końca 2017 r. Centrum nie korzystało jeszcze z wszystkich narzędzi udostępnionych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji ze stronami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); wzywa Centrum, aby wprowadziło wszystkie narzędzia niezbędne do zarządzania procedurami udzielania zamówień i by poinformowało organ udzielający absolutorium o ich wdrożeniu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

16.  odnotowuje, że Centrum zdecydowało się na opublikowanie jedynie deklaracji interesów, bez życiorysów, ze względu na problemy z zarządzaniem spowodowane wielkością jego zarządu (około 130 członków i zastępców członków); zwraca uwagę, że życiorys i deklaracja interesów dyrektora zostały opublikowane na stronie internetowej Centrum; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o podjętych w związku z tym środkach;

17.  odnotowuje, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału należy wzmocnić niezależność księgowego w drodze przesunięcia jego stanowiska bezpośrednio pod zwierzchnictwo dyrektora i zarządu Centrum; z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte już w celu zapewnienia niezależności księgowego;

18.  odnotowuje, że chociaż Centrum nie jest finansowane z opłat, to zależy od przychodów otrzymanych od klientów, którzy są reprezentowani w zarządzie Centrum, i że w związku z tym istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do cen produktów oferowanych przez Centrum, czego można by uniknąć, gdyby Komisja pobierała opłaty w imieniu klientów Centrum i doprowadziła do finansowania Centrum głównie z budżetu Unii; wzywa Centrum, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w celu złagodzenie takiego ryzyka;

Kontrole wewnętrzne

19.  zwraca uwagę, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła w 2017 r. ocenę ryzyka na miejscu obejmującą wszystkie działania operacyjne i wspierające prowadzone przez Centrum; zwraca uwagę, że wynikiem oceny ryzyka był strategiczny plan kontroli wewnętrznej IAS na lata 2018–2020, który został zatwierdzony przez zarząd;

20.  przyznaje, że kontrola zaległych zaleceń z audytu dotyczącego zarządzania ciągłością działania i zarządzania przepływem pracy w zakresie tłumaczenia dokumentów wykazała, że wszystkie zalecenia zostały odpowiednio i skutecznie wdrożone;

Inne uwagi

21.  potwierdza swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz wielojęzyczności w Unii Europejskiej, będącej jednym z podstawowych warunków właściwego funkcjonowania systemu demokratycznego w Unii; przypomina o roli, jaką Centrum Tłumaczeń odgrywa w dostarczaniu wysokiej jakości tłumaczeń pisemnych i w świadczeniu usług językowych;

22.  z niepokojem zauważa, że według sprawozdania Trybunału szereg agencji i organów w coraz większym stopniu korzysta z innych rozwiązań zamiast z usług tłumaczeniowych Centrum, co oznacza, że potencjał Centrum nie jest w pełni wykorzystywany, że systemy są powielane, a model biznesowy i ciągłość działania Centrum mogą być zagrożone; zwraca się do Centrum i Komisji o proaktywne rozważenie rozwiązań dotyczących tej kwestii i o poprawę modelu biznesowego, aby móc ograniczyć te zagrożenia;

23.  ubolewa nad faktem, że Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) 26 kwietnia 2018 r. postanowił odstąpić od przyjętych z Centrum ustaleń dotyczących tłumaczenia, mimo że prawny obowiązek korzystania z usług Centrum jest przewidziany w art. 148 rozporządzenia (UE) 2017/1001 Parlamentu Europejskiego i Rady(2) ustanawiającego EUIPO; przyjmuje do wiadomości skargę wniesioną przez Centrum do Sądu 6 lipca 2018 r.; wzywa Centrum do informowania organu udzielającego absolutorium o przebiegu postępowań sądowych;

o
o   o

24.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(3) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 415/01 z 5.12.2017, s. 1.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 154 z 16.6.2017, s. 1).
(3) Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności