Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2184(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0122/2019

Predkladané texty :

A8-0122/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.16

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0257

Prijaté texty
PDF 162kWORD 48k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
P8_TA(2019)0257A8-0122/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2017 (2018/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie(5), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0122/2019),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 205.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 205.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (2018/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie(5), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0122/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 205.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 205.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (2018/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0122/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (ďalej len „stredisko“) na rozpočtový rok 2017 sumu 49 429 100 EUR, čo predstavuje zníženie o 2,27 % v porovnaní s rokom 2016; keďže 88,93 % rozpočtu strediska pochádza z priamych príspevkov od inštitúcií, iných agentúr a orgánov;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 93,12 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 3,75 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 85,40 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 3,21%;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  so znepokojením konštatuje, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2017 bol relatívne vysoký a dosiahol 317 986,20 EUR, čo stále predstavuje 8,76 % celkovej prenesenej sumy, a to napriek zníženiu o 1,34 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  konštatuje, že stredisko využíva vstupné a výstupné ukazovatele ako kľúčové ukazovatele výkonnosti na posúdenie výsledkov svojich činností a niekoľko ukazovateľov na zlepšenie svojho rozpočtového riadenia; vyzýva stredisko, aby ďalej rozvíjalo kľúčové ukazovatele výkonnosti na posudzovanie výsledkov a vplyvu svojich činností s cieľom získať kvalitatívne stanovisko k tomu, ako dodať väčšiu pridanú hodnotu výstupom strediska a zlepšiť jeho obchodný model;

4.  konštatuje, že stredisko začalo s prieskumom hodnotenia ex ante programov a činností v súlade s usmernením Komisie a že pracovné programy strediska už obsahujú ukazovatele vstupov a výstupov;

5.  poznamenáva, že miera plnenia zmeneného pracovného programu strediska na rok 2017 bola 87,7 %;

6.  s uspokojením konštatuje, že vplyv novej cenovej štruktúry pre preklady dokumentov, ktorá v roku 2017 predstavovala pre klientov strediska úspory vo výške 3,2 milióna EUR, pričom príjmy strediska zostali bez ohľadu na vplyv tejto novej cenovej štruktúry v roku 2017 stabilné;

7.  víta dohodu o spolupráci podpísanú s Európskou školou Luxemburg II (EEL2), čím sa počet klientov strediska ku koncu roku 2017 zvýšil na 65;

8.  s uspokojením konštatuje, že stredisko vykonalo dve opatrenia na spoločné využívanie zdrojov s inými agentúrami v oblasti prekrývajúcich sa úloh prostredníctvom siete agentúr EÚ: katalóg spoločných služieb, v ktorom sa uvádzajú všetky služby, ktoré by agentúry mohli spoločne využívať, a spoločný portál verejného obstarávania, na ktorom sa uvádzajú plány verejného obstarávania agentúr;

9.  víta úsilie strediska o začlenenie viacjazyčnosti do svojich produktov, ktoré uznala európska ombudsmanka v roku 2017 tým, že stredisku spolu s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) udelila cenu ombudsmana za dobrú správu v kategórii Excelentnosť pri poskytovaní služieb zameraných na občanov/zákazníkov, konkrétne za ich spoločne vyvinutý inovačný projekt, ktorý uľahčuje riadenie prekladov viacjazyčných webových sídiel;

10.  víta skutočnosť, že stredisko sprístupnilo inštitúciám Únie novú verziu IATE (Európska interaktívna terminológia), a zabezpečilo tak, aby táto medziinštitucionálna terminologická databáza držala krok s inováciami;

11.  víta externé hodnotenie primeranosti obchodného modelu strediska vykonané v roku 2017; vyzýva stredisko, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o výsledku konečného hodnotenia;

Personálna politika

12.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest uskutočnený na 96,9 %, pričom zo 195 dočasných zamestnancov a úradníkov schválených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 197 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 189 úradníkov alebo dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 stredisko okrem toho zamestnávalo 26 zmluvných zamestnancov;

13.  trvá na primeranom geografickom rozložení jeho zamestnancov, ako aj jeho stredného a vyššieho manažmentu;

14.  berie na vedomie, že stredisko prijalo politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu;

Verejné obstarávanie

15.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že stredisko do konca roka 2017 nezačalo používať všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); vyzýva stredisko, aby zaviedlo všetky nástroje potrebné na riadenie postupov verejného obstarávania a aby o ich zavedení informovalo orgán udeľujúci absolutórium;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

16.  konštatuje, že stredisko sa rozhodlo zverejňovať len vyhlásenia o záujmoch bez životopisov, a to vzhľadom na problémy s riadením spojené s veľkosťou jeho správnej rady (približne 130 členov a náhradníkov); konštatuje, že životopis a vyhlásenie o záujmoch riaditeľa sú uverejnené na webovom sídle strediska; vyzýva stredisko, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

17.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať riaditeľovi a správnej rade strediska; víta kroky, ktoré sa už podnikli s cieľom zabezpečiť nezávislosť účtovníka;

18.  konštatuje, že aj keď stredisko nie je financované z poplatkov, závisí od príjmov získaných od svojich klientov, ktorí sú zastúpení v správnej rade strediska, a že preto existuje riziko konfliktu záujmov, pokiaľ ide o ceny produktov centra, ktorý by bolo možné vyriešiť, ak by Komisia vyberala poplatky v mene klientov strediska a podnietila stredisko, aby sa financovalo najmä z rozpočtu Únie; vyzýva stredisko, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o opatreniach prijatých na zmiernenie takéhoto rizika;

Vnútorná kontrola

19.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil v roku 2017 posúdenie rizík na mieste, ktoré sa týkalo všetkých operačných a podporných činností strediska; konštatuje, že výsledkom posúdenia rizík bol strategický plán vnútorného auditu IAS na roky 2018 – 2020, ktorý schválila správna rada;

20.  berie na vedomie, že následnou kontrolou zostávajúcich odporúčaní z auditu riadenia kontinuity činností a z auditu riadenia pracovného toku pri preklade dokumentov sa dospelo k záveru, že všetky odporúčania boli primerane a účinne vykonané;

Ďalšie pripomienky

21.  opätovne potvrdzuje svoj pevný záväzok v oblasti viacjazyčnosti v Únii, ktorá je jedným zo základných predpokladov riadneho fungovania demokratického systému Únie; poukazuje na úlohu, ktorú stredisko zohráva pri poskytovaní vysokokvalitných prekladateľských a jazykových služieb;

22.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov viaceré agentúry a orgány namiesto prekladateľských služieb strediska čoraz viac využívajú iné riešenia, čo znamená, že kapacita strediska sa nevyužíva dostatočne, že existuje duplicita systémov a že obchodný model a kontinuita strediska by mohli byť ohrozené; vyzýva stredisko a Komisiu, aby aktívne zvážili riešenia tejto otázky a zlepšenia svojho obchodného modelu, aby bolo možné tieto riziká zmierniť;

23.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sa 26. apríla 2018 rozhodol vypovedať dohodu o preklade, ktorú uzavrel so strediskom, a to napriek svojej zákonnej povinnosti využívať služby strediska, ako sa stanovuje v článku 148 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001(2), ktorým sa zriadil úrad EUIPO; berie na vedomie žalobu, ktorú stredisko 6. júla 2018 podalo na Všeobecný súd; vyzýva stredisko, aby naďalej informovalo orgán udeľujúci absolutórium o vývoji súdneho konania;

o
o   o

24.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(3) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 415, 5.12.2017, s. 1.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 16.6.2017, s. 1).
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia