Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2184(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0122/2019

Predložena besedila :

A8-0122/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.16

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0257

Sprejeta besedila
PDF 150kWORD 53k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
P8_TA(2019)0257A8-0122/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije (CdT) za proračunsko leto 2017 (2018/2184(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(5) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0122/2019),

1.  podeli razrešnico vršilcu dolžnosti direktorja Prevajalskega centra za organe Evropske unije glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje vršilcu dolžnosti direktorja Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 205
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 205
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 314, 7.12.1994, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017 (2018/2184(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(5) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0122/2019),

1.  odobri zaključni račun Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje vršilcu dolžnosti direktorja Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 205
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 205
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 314, 7.12.1994, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017 (2018/2184(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0122/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih(1) Prevajalskega centra za organe Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: center) njegov končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 49.429.100 EUR, kar je 2,27 % manj kot leta 2016; ker 88,93 % proračuna centra izvira iz neposrednih prispevkov institucij, drugih agencij in organov;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 93,12 %, kar je 3,75 % več kot leto prej; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 85,40 %, kar je 3,21 % več kot leto prej;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je center razveljavil 317.986,20 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je relativno visoka raven in še vedno 8,76 % vseh prenesenih sredstev ter 1,34 % manj kot leta 2016;

Uspešnost

3.  ugotavlja, da center za ocenjevanje rezultatov svojih dejavnosti kot ključne kazalnike uspešnosti uporablja kazalnike vložkov in izložkov ter več kazalnikov za izboljšanje upravljanja proračuna; poziva ga, naj še naprej razvija ključne kazalnike uspešnosti, da bi ocenil rezultate in vpliv svojih dejavnosti ter tako pridobil kvalitativne nasvete o tem, kako zagotoviti večjo dodano vrednost za svoje izložke in izboljšati svoj poslovni model;

4.  ugotavlja, da je center začel pregledovati metode predhodnega ocenjevanja programov in dejavnosti v skladu s smernicami Komisije in da njegovi delovni programi sedaj zajemajo kazalnike vložkov in izložkov;

5.  ugotavlja, da je stopnja izvajanja spremenjenega delovnega programa centra za leto 2017 znašala 87,7 %;

6.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je nova cenovna struktura za prevajanje dokumentov dosegla svoj učinek in je strankam centra v letu 2017 zagotovila prihranek v znesku 3,2 milijona EUR, prihodki centra pa so v letu 2017 kljub temu ostali stabilni;

7.  pozdravlja, da je center z Evropsko šolo Luxembourg II (EEL 2) podpisal sporazum o sodelovanju, s katerim je konec leta 2017 število svojih strank povečal na 65;

8.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je center izvedel dva ukrepa za delitev sredstev z drugimi agencijami na področju prekrivanja nalog prek mreže agencij EU: skupni katalog storitev, v katerem so navedene vse storitve, ki bi jih lahko delile agencije, in skupni portal javnih naročil, na katerem si agencije delijo načrte svojih javnih naročil;

9.  pozdravlja prizadevanja centra za vključitev večjezičnosti v svoje produkte, kar je leta 2017 priznala tudi evropska varuhinja človekovih pravic ter centru skupaj z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) podelila nagrado varuhinje za dobro upravljanje v kategoriji „odličnost pri zagotavljanju storitev, osredotočenih na državljane/stranke“ za njihov inovativen projekt, ki so ga razvili skupaj in ki olajšuje upravljanje prevajanja večjezičnih spletnih mest;

10.  pozdravlja dejstvo, da bo center dal institucijam Unije na razpolago novo različico aplikacije IATE (Interaktivna terminologija za Evropo) ter zagotovil, da bo medinstitucionalna terminološka baza podatkov v koraku z inovacijami;

11.  pozdravlja zunanjo oceno poslovnega modela centra, ki je bila izvedena leta 2017; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatu končne ocene;

Kadrovska politika

12.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 96,9-odstotno, saj je bilo zaposlenih 189 izmed 195 začasnih uslužbencev oziroma uradnikov, odobrenih v proračunu Unije (197 odobrenih delovnih mest v letu 2016); ugotavlja, da je poleg tega v letu 2017 za center delalo 26 pogodbenih uslužbencev;

13.  vztraja pri ustrezni geografski zastopanosti njegovih uslužbencev, tudi srednjega in višjega vodstva;

14.  ugotavlja, da je center sprejel politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja;

Javno naročanje

15.  ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da center do konca leta 2017 še ni uporabljal vseh orodij, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (e-javno naročanje); poziva ga, naj uvede vsa potrebna orodja za upravljanje postopkov javnih naročil in organu za podelitev razrešnice poroča o njihovem izvajanju;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

16.  ugotavlja, da se je center zaradi težav pri upravljanju, povezanih z velikostjo upravnega odbora (približno 130 članov in nadomestnih članov), odločil za objavo samo izjav o interesih brez življenjepisov; ugotavlja, da sta življenjepis in izjava o interesih direktorja objavljena na spletnem mestu centra; poziva ga, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejel v zvezi s tem;

17.  ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je treba povečati neodvisnost računovodje, tako da bo odgovarjal neposredno direktorju in upravnemu odboru centra; pozdravlja že sprejete ukrepe za zagotovitev neodvisnosti računovodje;

18.  ugotavlja, da je center odvisen od prihodkov, ki jih prejme od svojih strank, zastopanih v upravnem odboru centra, čeprav se ne financira iz pristojbin, in da zato obstaja tveganje nasprotij interesov v zvezi z oblikovanjem cen za izdelke centra, ki bi ga bilo mogoče rešiti, če bi Komisija zbrala pristojbine v imenu strank centra in bi ga spodbudila, da se v glavnem financira iz proračuna Unije; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za zmanjševanje tovrstnih tveganj;

Notranja kontrola

19.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2017 opravila oceno tveganja na kraju samem, ki je zajemala vse operativne in podporne dejavnosti centra; ugotavlja, da je bil rezultat ocene tveganja vzpostavitev strateškega načrta notranje revizije te službe za obdobje 2018–2020, ki ga je potrdil upravni odbor;

20.  potrjuje, da je bilo pri naknadnem preverjanju nerešenih priporočil iz revizije upravljanja neprekinjenosti poslovanja in upravljanja poteka dela pri prevajanju dokumentov ugotovljeno, da so se začela vsa priporočila ustrezno in učinkovito izvajati;

Druge pripombe

21.  ponovno potrjuje, da je popolnoma predan večjezičnosti v Evropski uniji, saj gre za enega temeljnih pogojev za ustrezno delovanje demokratičnega sistema Unije; izpostavlja vlogo, ki jo ima prevajalski center pri zagotavljanju visokokakovostnih prevajalskih in jezikovnih storitev;

22.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da več agencij in organov povečuje uporabo drugih rešitev namesto prevajalskih storitev centra, kar pomeni, da je zmogljivost centra premalo izkoriščena, da prihaja do podvajanja sistemov in da bi lahko bila ogrožena poslovni model centra in njegova kontinuiteta; poziva center in Komisijo, naj proaktivno obravnavata rešitve tega vprašanja in izboljšave poslovnega modela, da bi lahko ublažila ta tveganja;

23.  obžaluje, da se je Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) 26. aprila 2018 odločil, da bo prekinil dogovor o prevajanju, ki ga je sklenil s centrom, kljub pravni obvezi do uporabe storitev centra, kot je določeno v členu 148 Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta(2), s katero je bil ustanovljen EUIPO; je seznanjen s sodnim postopkom, ki ga je center 6. julija 2018 sprožil na Splošnem sodišču; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o poteku sodnih postopkov;

o
o   o

24.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 415, 5.12.2017, str. 1.
(2) Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL L 154, 16.6.2017, str. 1).
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov