Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2178(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0119/2019

Внесени текстове :

A8-0119/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.17

Приети текстове :

P8_TA(2019)0258

Приети текстове
PDF 163kWORD 57k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
P8_TA(2019)0258A8-0119/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2017 година (2018/2178(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0068/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионално обучение(5), и по-специално член 12а от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/128 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета(6)

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0119/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския център за развитие на професионалното обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския център за развитие на професионалното обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 43.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 43.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.
(6) ОВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 90.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година (2018/2178(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0068/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионално обучение(5), и по-специално член 12а от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/128 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0119/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския център за развитие на професионалното обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 43.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 43.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.
(6) ОВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 90.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година (2018/2178(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0119/2019),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейския център за развитие на професионалното обучение („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 17 869 389 EUR, което представлява леко намаление с 0,84% в сравнение с 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Центъра се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Центъра за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,95%, което представлява леко намаление с 0,04% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 89,66%, което представлява намаление с 4,89% в сравнение с предходната година;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва със загриженост, че анулираните преноси от 2016 към 2017 г. възлизат на 52 767 EUR, което представлява 5,06% от общия размер на пренесените суми и увеличение от 2,31% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  отбелязва със задоволство, че Центърът използва образцова система за измерване на ефективността, която включва ключови показатели за ефективност с цел оценка на добавената стойност, осигурена от неговите действия на равнище проекти, дейности и организация, както и други мерки за подобряване на управлението на бюджета;

4.  оценява поддържането на високо качество на работата на Центъра, чрез която той предоставя научни изследвания, анализи и технически консултации за подпомагане на развитието на европейските политики за учене през целия живот и за професионално образование и обучение (ПОО), и подчертава във връзка с това значението на осигуряването на подходящи финансови ресурси и персонал, които да позволят на Центъра да изпълнява своите задачи;

5.  приветства акцента на Центъра върху развитието на компетентности и умения, по-специално сред нискоквалифицираните лица, в подкрепа на целта за включване на пазара на труда чрез ПОО, учене в процеса на работа и чиракуване, както и приноса му за програмата „Еразъм + “, Новата европейска програма за умения, „Европас“ и „Панорама на уменията“, която успя да достигне основните си целеви групи, лицата, определящи политиките, и експерти;

6.  приветства инициативата на Центъра за ново направление на работата по цифровизацията и бъдещето на труда и освен това приветства поставянето на началото на CareersNet, новата мрежа на Центъра за научни изследвания, професионално ориентиране и професионално развитие през целия живот;

7.  приветства инициативата на Центъра да засили работата си по професионалното ориентиране и професионалното развитие през целия живот чрез създаване на мрежа за научни изследвания и сътрудничество в тази област и чрез разработване на инструменти за включване в насоки на проучванията на пазара на труда;

8.  отбелязва тясното сътрудничество на Центъра с Европейската фондация за обучение и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, за което са сключени споразумения за сътрудничество; отбелязва със задоволство, че Центърът и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност подписаха споразумение за нивото на обслужване, което им дава възможност да споделят конферентни съоръжения и складови помещения, наред с други полезни взаимодействия; в този контекст подчертава, че Центърът е една от четирите агенции в областта на социалните политики; изразява разочарованието си от резултатите, постигнати в това отношение от междуинституционалната работна група по въпросите на децентрализираните агенции, тъй като не са разработени конкретни предложения за сливане или съвместно настаняване на агенции, работещи по свързани области на политиката; изисква от Центъра да си сътрудничи с другите три агенции в областта на социалните политики с цел проучване на евентуални сливания;

9.  потвърждава, че Центърът предприема мерки с оглед на забележките и коментарите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година с цел по-нататъшно подобряване на операциите на Центъра;

10.  отбелязва, че Центърът беше подложен на външна оценка, изисквана от финансовите правила, обхващаща периода от 2013 г. до 2016 г.; отбелязва, че окончателният доклад от оценката e следвало да бъде получен през 2018 г.; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултата от тази оценка;

Политика относно персонала

11.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 93,48%, като са били назначени 86 длъжностни лица или срочно наети служители от общо 92 свободни работни места за тези категории служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 94 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Центъра са работили 26 договорно наети служители и четири командировани национални експерта;

12.  отбелязва напускането на началника на Службата за човешки ресурси на Центъра през април 2017 г., както и напускането на правния съветник на Центъра и произтичащото от това допълнително работно натоварване за останалия персонал; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието по този въпрос;

13.  отбелязва, че в Центъра е въведена политика за достойнство на работното място и че през 2017 г. е проведено задължително обучение за достойнството на работното място и предотвратяването на тормоза, а освен това са били предложени семинари и обучение за уменията за консултиране;

14.  отбелязва със съжаление, че според доклада на Палатата двете процедури за набиране на служители на ръководни длъжности са счетени за нередовни; отбелязва отговора на Центъра във връзка с това и очаква този проблем да бъде разгледан по подходящ начин; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки във връзка с този коментар;

15.  отбелязва със съжаление, че невинаги е гарантирана пълна прозрачност на процедурите за набиране на персонал; ето защо приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) с цел повишаване на информираността; отбелязва отговора на Центъра, че вече публикува някои обявления за свободни длъжности на уебсайта на EPSO и че превеждането на всички обявления за свободни длъжности на езиците на Съюза би увеличило значително разходите;

Обществени поръчки

16.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Центърът все още не е използвал никой от инструментите, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва въз основа на доклада на Центъра, че той е планирал да приложи необходимите електронни мерки в края на 2018 г.; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка по този въпрос;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

17.  отбелязва съществуващите мерки на Центъра и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и осигуряване на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; при все това отбелязва със загриженост, че Центърът не публикува автобиографиите на висшето си ръководство на своя уебсайт и че висшето ръководство на Центъра, вътрешните експерти и сътрудниците декларират потенциални конфликти на интереси едва когато те възникнат, в съответствие с политиката на Центъра за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси от 2014 г. насам; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в това отношение;

18.  отново изказва призива си Центърът да оповестява публично протоколите от заседанията на своя управителен съвет;

19.  отново заявява необходимостта от спешно прилагане на независими инструменти за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащи с достатъчно финансови ресурси, за да се помогне на докладващите лица да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, засягащи финансовите интереси на Съюза, като същевременно се защитава тяхната поверителност и се предоставят необходимите съвети и подкрепа, в съответствие с предложението за директива относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (2018/0106 (COD)), по което понастоящем се водят междуинституционални преговори;

Вътрешен одит

20.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит (IAS) е извършила одит на уеб услугите на Центъра с акцент върху „Европас“, „Панорама на уменията“, „Индекс на мобилността“ и уеб страниците на Европейската квалификационна рамка въз основа на стратегическия план за одит на IAS за периода 2017 – 2019 г.; приветства факта, че структурата и функционирането на системата за вътрешен контрол на Центъра са обявени за ефективни и ефикасни във връзка с тези инструменти;

o
o   o

21.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 84, 17.3.2017 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0254.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност