Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2178(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0119/2019

Předložené texty :

A8-0119/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.17

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0258

Přijaté texty
PDF 164kWORD 50k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
P8_TA(2019)0258A8-0119/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2017 (2018/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(5), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/128 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 337/75(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0119/2019),

1.  uděluje úřadující ředitelce Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, úřadující ředitelce Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 43.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 43.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.
(6) Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 90.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2017 (2018/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(5), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/128 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 337/75,(6)

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0119/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí úřadující ředitelce Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 43.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 43.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.
(6) Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 90.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017 (2018/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0119/2019),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (dále jen „středisko“) na rozpočtový rok 2017 činil podle jeho výkazu příjmů a výdajů(1) 17 869 389 EUR, což oproti roku 2016 představuje mírný pokles o 0,84 %; vzhledem k tomu, že rozpočet střediska pochází převážně z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky střediska za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,95 %, což oproti roku 2016 představuje mírný pokles o 0,04 %; bere na vědomí, že míra využití prostředků na platby činila 89,66 %, což oproti předcházejícímu roku představuje pokles o 4,89 %;

Zrušení přenosu prostředků

2.  se znepokojením konstatuje, že zrušené přenosy prostředků z roku 2016 do roku 2017 dosáhly 52 767 EUR, čili 5,06 % z celkové přenesené částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 2,31 %;

Činnost

3.  s uspokojením konstatuje, že středisko používá příkladný systém měření výkonnosti, který zahrnuje klíčové ukazatele výkonnosti k posouzení přidané hodnoty, které přináší jeho činnost na úrovni projektů, aktivit a organizace, i další opatření pro lepší řízení rozpočtu;

4.  vyjadřuje středisku uznání za nepřetržitou velmi kvalitní práci, která spočívá v provádění výzkumu a analýz a poskytování odborného poradenství na podporu rozvoje evropských politik celoživotního učení, odborného vzdělávání a přípravy, a zdůrazňuje, že je v této souvislosti důležité zajistit odpovídající zaměstnance a finanční zdroje, aby mohlo středisko provádět své úkoly;

5.  vítá skutečnost, že se středisko zaměřuje na rozvoj dovedností a schopností, především osob s nízkou kvalifikací, ve snaze podpořit začleňování lidí na trh práce prostřednictvím odborného vzdělávání a přípravy, praktické výuky na pracovišti a učňovského vzdělávání, a oceňuje příspěvek střediska k programu Erasmus+, Agendě pro nové dovednosti pro Evropu, portálu Europass a Přehledu dovedností EU, kterému se podařilo oslovit své primární cílové skupiny, tvůrce politik a odborníky;

6.  vítá skutečnost, že středisko z vlastní iniciativy zahájilo novou činnost v oblasti digitalizace a budoucnosti práce a že spustilo provoz nové poradenské sítě CareersNet pro výzkum, celoživotní učení a rozvoj kariéry;

7.  vítá iniciativu střediska posílit svou práci na celoživotním poradenství a rozvoji kariéry prostřednictvím zřízení sítě pro výzkum a spolupráci v této oblasti a rozvoje nástrojů pro začleňování informací o trhu práce do tohoto poradenství;

8.  bere na vědomí úzkou spolupráci střediska s Evropskou nadací odborného vzdělávání a Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek, která je formalizována v dohodách o spolupráci; bere s uspokojením na vědomí skutečnost, že středisko a Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací podepsaly dohodu o úrovni služeb, která jim vedle další součinnosti umožňuje sdílet konferenční zařízení a skladovací prostory; zdůrazňuje v této souvislosti, že středisko je jednou ze čtyř agentur působících v oblasti sociálních politik; v tomto ohledu vyjadřuje zklamání z výsledků interinstitucionální pracovní skupiny pro decentralizované agentury, neboť nepřipravila žádné konkrétní návrhy na sloučení nebo na společná sídla agentur, které se zaměřují na příbuzné oblasti politiky; vyzývá středisko, aby spolupracovalo s ostatními třemi agenturami činnými v oblasti sociálních politik s cílem prozkoumat možnost sloučení;

9.  bere na vědomí, že středisko přijímá opatření v návaznosti na zjištění a připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria, které se týkají plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016, jež mají dále zlepšit jeho činnost;

10.  konstatuje, že ve středisku proběhlo v souladu s požadavky finančních předpisů externí hodnocení, které se týkalo období let 2013–2016; bere na vědomí, že v roce 2018 měl Cedefop obdržet konečnou zprávu o hodnocení; vyzývá středisko, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podalo zprávu o výsledcích tohoto hodnocení;

Zaměstnanecká politika

11.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst splněn z 93,48 %, přičemž z 92 dočasných pracovníků a úředníků povolených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání s 94 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 86; konstatuje dále, že v roce 2017 pracovalo ve středisku rovněž 26 smluvních zaměstnanců a čtyři vyslaní národní odborníci;

12.  bere na vědomí odchod personálního ředitele střediska v dubnu 2017 i odchod právního poradce střediska a z toho vyplývající dodatečnou pracovní zátěž pro zbývající pracovníky; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o vývoji situace v této oblasti;

13.  konstatuje, že středisko zavedlo politiku v oblasti důstojnosti na pracovišti a že v roce 2017 proběhlo povinné školení týkající se důstojnosti na pracovišti a prevence obtěžování a dále byly nabídnuty pracovní semináře a školení v oblasti poradenských dovedností;

14.  s politováním bere na vědomí, že ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že dvě přijímací řízení na vedoucí pozici byla v rozporu s předpisy; bere na vědomí související odpověď střediska a očekává, že tato záležitost bude řádně vyřešena; vyzývá středisko, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podalo zprávu o opatřeních přijatých v reakci na toto zjištění;

15.  s politováním konstatuje, že není vždy plně zajištěna transparentnost postupů přijímání zaměstnanců; vítá proto návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo i na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO); bere na vědomí odpověď střediska, že některá pracovní místa jsou na webových stránkách EPSO již zveřejňována a že překlad všech oznámení o volných pracovních místech do úředních jazyků Unie by vedl k výraznému navýšení nákladů;

Veřejné zakázky

16.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že středisko na konci roku 2017 ještě nepoužívalo žádné nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); na základě zprávy střediska konstatuje, že je zavedení nezbytných elektronických opatření plánováno na konec roku 2018; vyzývá středisko, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podalo zprávu o pokroku v tomto směru;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

17.  bere na vědomí stávající opatření střediska a jeho snahu o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; se znepokojením však konstatuje, že středisko nezveřejňuje životopisy členů vrcholného vedení na svých webových stránkách, a že vrcholné vedení, interní odborníci a asistenti hlásí v souladu s politikou střediska zaměřenou na prevenci a řízení případů střetu zájmů z roku 2014 potenciální střety zájmů teprve poté, kdy k nim dojde; vyzývá středisko, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podalo zprávu o opatřeních podniknutých v této souvislosti;

18.  opakuje svou výzvu středisku, aby zveřejňovalo zápisy ze schůzí své správní rady;

19.  opakuje, že je nezbytné urychleně vytvořit nezávislé mechanismy pro zveřejňování, poradenství a přezkum vybavené dostatečnými rozpočtovými zdroji, které by oznamovatelům pomáhaly využívat vhodné kanály pro zveřejňování jejich informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie a současně by je chránily před odhalením totožnosti a nabízely jim potřebnou podporu a poradenství v souladu s návrhem směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (2018/0106 (COD)), který je právě předmětem interinstitucionáních jednání;

Interní audit

20.  bere na vědomí, že služba interního auditu (IAS) provedla audit webových služeb střediska se zaměřením na webové stránky Europass, přehledu dovedností EU, srovnávacího přehledu výsledků v oblasti mobility a evropského rámce kvalifikací na základě strategického plánu auditu IAS na období let 2017–2019; vítá skutečnost, že nastavení a fungování systému vnitřní kontroly střediska bylo v souvislosti s těmito nástroji prohlášeno za účelné a účinné;

o
o   o

21.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 84, 17.3.2017, s. 1.
(2) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí