Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2178(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0119/2019

Indgivne tekster :

A8-0119/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.17

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0258

Vedtagne tekster
PDF 150kWORD 50k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
P8_TA(2019)0258A8-0119/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2017 (2018/2178(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017 med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(5), særlig artikel 12a,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/128 af 16. januar 2019 om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8‑0119/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 43.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 43.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.
(6) EUT L 30 af 31.1.2019, s. 90.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017 (2018/2178(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017 med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(5), særlig artikel 12a,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/128 af 16. januar 2019 om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8‑0119/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 43.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 43.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.
(6) EUT L 30 af 31.1.2019, s. 90.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017 (2018/2178(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8‑0119/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse ("centret") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 17 869 389 EUR, hvilket svarer til et moderat fald på 0,84 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at centrets budget hovedsagelig stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om centrets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,95 %, hvilket svarer til et lille fald på 0,04 % i forhold til 2016; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var 89,66 %, hvilket er et fald på 4,89 % i forhold til året før;

Bortfald af fremførsler

2.  bemærker med bekymring, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 52 767 EUR, hvilket svarer til 5,06 % af det samlede overførte beløb og udgør en stigning på 2,31 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker med tilfredshed, at centret benytter sig af et eksemplarisk resultatmålingssystem, der omfatter centrale resultatindikatorer, for at vurdere merværdien af dets virksomhed på projekt- og aktivitetsniveau og på organisatorisk niveau samt af andre foranstaltninger til forbedring af dets budgetforvaltning;

4.  glæder sig over centrets fortsatte arbejde, som er af høj kvalitet, og som tilbyder rådgivning inden for forskning og analyse samt teknisk rådgivning med henblik på at støtte udviklingen af europæisk livslang læring og politikker for erhvervsuddannelse (VET), og understreger i denne forbindelse vigtigheden af at sikre tilstrækkelige personalemæssige og finansielle ressourcer, således at centret kan udføre sine opgaver;

5.  glæder sig over centrets fokus på udvikling af kompetencer og færdigheder, navnlig blandt lavtuddannede, for at støtte målet om inklusion på arbejdsmarkedet gennem erhvervsuddannelse, arbejdsbaseret læring og lærlingeuddannelser og dets bidrag til Erasmus+-programmet, den nye dagsorden for færdigheder i Europa, Europass og oversigten over kvalifikationer, som det er lykkedes at få ud til de primære målgrupper, politiske beslutningstagere og eksperter;

6.  glæder sig over centrets initiativ til et nyt arbejdsområde vedrørende digitalisering og arbejdets fremtid og glæder sig endvidere over lanceringen af centrets CareersNet, det nye netværk for forskning og livslang vejledning og karriereudvikling;

7.  glæder sig over centrets initiativ til at styrke sit arbejde med livslang vejledning og karriereudvikling ved at oprette et forsknings- og samarbejdsnetværk på dette område og ved at udvikle værktøjer til at integrere arbejdsmarkedsefterretninger i vejledning;

8.  noterer sig centrets tætte samarbejde med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, og at dette samarbejde er formaliseret i samarbejdsaftaler; bemærker med tilfredshed, at centret og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed undertegnede en serviceleveranceaftale, der ud over andre synergier gør det muligt for dem at dele konference- og lagerfaciliteter; understreger i denne forbindelse, at centret er et af de fire agenturer, der opererer på det sociale område; udtrykker sin skuffelse over det resultat, som den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturer nåede frem til i denne henseende, idet der ikke blev udarbejdet et specifikt forslag om at sammenlægge eller samplacere agenturer, der arbejder inden for relaterede politikområder; anmoder centret om at samarbejde med de tre andre agenturer om sociale politikker med henblik på at undersøge mulige fusioner;

9.  konstaterer, at centret har truffet foranstaltninger på baggrund af bemærkningerne og kommentarerne fra dechargemyndigheden vedrørende gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 med henblik på yderligere at forbedre centrets virksomhed;

10.  bemærker, at centret blev underkastet ekstern evaluering som krævet i henhold til de finansielle bestemmelser for perioden 2013-2016; bemærker, at den endelige evalueringsrapport skulle have været modtaget i 2018; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udfaldet af denne evaluering;

Personalepolitik

11.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 93,48 % pr. 31. december 2017, med 86 tjenestemænd eller midlertidigt ansatte ud af de 92 midlertidigt ansatte og tjenestemænd, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 94 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at 26 kontraktansatte og fire udstationerede nationale eksperter arbejdede for centret i 2017;

12.  noterer sig, at centrets kontorchef for menneskelige ressourcer forlod centret i april 2017, og at centrets juridiske rådgiver ligeledes har forladt centret, hvilket har øget arbejdsbyrden for det resterende personale; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om enhver udvikling i denne forbindelse;

13.  bemærker, at centret har en politik for "værdighed på arbejdspladsen", og at der i 2017 blev afholdt et obligatorisk møde om værdighed på arbejdspladsen og forebyggelse af chikane, samt at der desuden blev tilbudt workshops og rådgivning;

14.  bemærker med beklagelse, at Revisionsretten i sin beretning anså to ansættelsesprocedurer vedrørende ledende stillinger for at være uregelmæssige; noterer sig centrets svar i denne henseende og forventer, at dette problem vil blive behandlet på passende vis; opfordrer indtrængende centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at løse dette problem;

15.  bemærker med beklagelse, at der ikke altid er fuld gennemsigtighed i ansættelsesprocedurerne; glæder sig derfor over Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted med henblik på at skabe større opmærksomhed herom; noterer sig centrets svar om, at det allerede offentliggør visse ledige stillinger på EPSO, og at oversættelse af stillingsopslagene til alle EU-sprog vil indebære en betydelig omkostningsforøgelse;

Udbud

16.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at centret ved udgangen af 2017 endnu ikke var begyndt at anvende nogen af de redskaber, som Kommissionen havde iværksat med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjeparter, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-indkøb); noterer sig på baggrund af centrets rapport, at det har planlagt at gennemføre de nødvendige elektroniske foranstaltninger i slutningen af 2018; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

17.  noterer sig centrets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; påpeger dog med bekymring, at centret ikke offentliggør CV'erne for sin øverste ledelse på sit websted, og at centrets øverste ledelse, interne eksperter og assistenter kun erklærer potentielle interessekonflikter i takt med at de opstår, i overensstemmelse med centrets politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter siden 2014; anmoder centret om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse;

18.  gentager sin opfordring til, at centret offentliggør referaterne fra sine bestyrelsesmøder;

19.  gentager, at der er behov for omgående at etablere uafhængige indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsmekanismer med tilstrækkelige budgetmidler med henblik på at hjælpe indberettende personer med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning i overensstemmelse med forslaget til direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (2018/0106 (COD)), som i øjeblikket forhandles på interinstitutionelt plan;

Intern revision

20.  noterer sig, at den interne revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision af centrets webbaserede tjenester med fokus på Europass, Skills Panorama, resultattavlen for mobilitet og de europæiske referencerammer for kvalifikationer på grundlag af IAS's strategiske revisionsplan 2017-2019; glæder sig over, at udformningen og funktionen af centrets interne kontrolsystem blev erklæret for effektivt i forhold til disse værktøjer;

o
o   o

21.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(2) om agenturernes performance, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 84 af 17.3.2017, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik