Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2178(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0119/2019

Esitatud tekstid :

A8-0119/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.17

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0258

Vastuvõetud tekstid
PDF 142kWORD 55k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
P8_TA(2019)0258A8-0119/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2178(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(5), eriti selle artiklit 12a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrust (EL) 2019/128, millega asutatakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 337/75(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0119/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse tegevdirektori tegevusele keskuse 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 43.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 43.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.
(6) ELT L 30, 31.1.2019, lk 90.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2178(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(5), eriti selle artiklit 12a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrust (EL) 2019/128, millega asutatakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 337/75(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0119/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 43.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 43.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.
(6) ELT L 30, 31.1.2019, lk 90.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2178(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0119/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (edaspidi „keskus“) tulude ja kulude eelarvestuse(1) kohaselt oli keskuse 2017. aasta lõplik eelarve 17 869 389 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes vähenemist 0,84 % võrra; arvestades, et keskuse eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes keskuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,95 %, mis on 2016. aastaga võrreldes veidi (0,04 %) madalam; võtab teadmiseks, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 89,66 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 4,89 % madalam;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  märgib murega, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 52 767 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 5,06 % ja on 2016. aastaga võrreldes 2,31 % suurem;

Tulemused

3.  märgib rahuloluga, et keskus kasutab eeskujulikku tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi, mis hõlmab tulemuslikkuse põhinäitajaid, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust projekti, tegevuse ja organisatsiooni tasandil ning teisi meetmeid, et parandada oma eelarve haldamist;

4.  hindab kõrgelt keskuse jätkuvalt kvaliteetset tegevust, pakkudes uuringuid, analüüse ja tehnilist nõu, et toetada Euroopa elukestva õppe ning kutsehariduse ja -õppe poliitikat, ning rõhutab sellega seoses, kui oluline on tagada keskuse ülesannete täitmiseks piisav personal ja rahalised vahendid;

5.  väljendab heameelt selle üle, et keskus pöörab põhitähelepanu pädevuste ja oskuste arendamisele, eriti madala kvalifikatsiooniga töötajate hulgas, et toetada eesmärki kaasata nad tööturule kutsehariduse ja -õppe, töökohal toimuva väljaõppe ja õpipoisiõppe kaudu, ning keskuse panuse üle programmi „Erasmus+“, Euroopa uude oskuste tegevuskavasse, Europassi ja ELi oskuste ülevaatesse, kuna selle töö tulemused on jõudnud peamiste sihtrühmade, poliitikakujundajate ja ekspertideni;

6.  väljendab heameelt seoses keskuse algatusega luua digiülemineku ja töö tuleviku käsitlemiseks uus töösuund ning ka sellega, et keskus rakendas tööle CareersNeti, oma uue teadusuuringute, elukestva nõustamise ja karjäärikujunduse võrgustiku;

7.  tunneb heameelt keskuse algatuse üle tõhustada oma tööd elukestva nõustamise ja karjääri kujundamise valdkonnas, luues selles valdkonnas teadusuuringute ja koostöö võrgustiku ning töötades välja vahendid, et lisada nõustamisse tööturgu käsitlev teave;

8.  märgib keskuse tihedat koostööd Euroopa Koolitusfondi ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondiga, mille kohta on sõlmitud ametlikud koostöölepingud; märgib rahuloluga, et keskus ning Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet on sõlminud teenustaseme kokkuleppe, mis võimaldab neil muu sünergia kõrval jagada konverentsi- ja ladustamisruume; rõhutab sellega seoses, et keskus on üks neljast sotsiaalpoliitikaga tegelevast ametist; väljendab pettumust institutsioonidevahelise detsentraliseeritud asutuste töörühma töö tulemuste pärast nimetatud küsimuses, kuna ei töötatud välja konkreetseid ettepanekuid seotud poliitikavaldkondadega tegelevate ametite ühendamiseks või ühte asukohta toomiseks; palub keskusel teha koostööd kolme ülejäänud sotsiaalpoliitikaga tegeleva ametiga, et uurida võimalikke ühinemisi;

9.  märgib, et keskus on oma toimingute edasiseks parandamiseks võtnud meetmeid tähelepanekute ja märkuste põhjal, mille eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon esitas keskuse 2016. aasta eelarve täitmise kohta;

10.  märgib, et keskusele tehti välishindamine, nagu on ette nähtud finantseeskirjades, mis hõlmas aastaid 2013–2016; märgib, et hindamise lõpparuanne oleks pidanud üle antama 2018. aastal; kutsub keskust üles andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle hindamise tulemuste kohta;

Personalipoliitika

11.  märgib, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 93,48 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 92 ametnikust või ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 86 (võrdluseks oli 2016. aastal kinnitatud ametikohti 94); märgib, et 2017. aastal töötas keskuse heaks ka 26 lepingulist töötajat ja 4 lähetatud riiklikku eksperti;

12.  märgib, et aprillis 2017 lahkus ametist keskuse personaliteenistuse juhataja, samuti lahkus töölt keskuse õigusnõustaja ning sellest tulenevalt suurenes ülejäänud töötajate töökoormus; palub keskusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru kõigist selles valdkonnas toimuvatest muutustest;

13.  märgib, et keskus on kehtestanud töökohal väärikuse tagamise poliitika ning et 2017. aastal viidi läbi kohustuslik koolitus töökohal väärikuse tagamise ja ahistamise ärahoidmise teemal ning pakuti töötajatele ka teisi seminare ja nõustamisoskuse koolitust;

14.  märgib kahetsusega, et kontrollikoja arvates ei vastanud juhtivtöötajate ametikohtade täitmiseks korraldatud kahe värbamismenetluse korraldus õigusnormidele; võtab teadmiseks keskuse esitatud vastuse ja loodab, et see probleem lahendatakse nõuetekohaselt; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, mida on selle tähelepaneku suhtes ette võetud;

15.  märgib kahetsusega, et värbamismenetluste läbipaistvus ei ole alati täielik; peab seetõttu kiiduväärseks kontrollikoja soovitust avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil, et parandada teabe levikut; võtab teadmiseks keskuse vastuse, et ta juba kasutab mõnel juhul EPSO platvormi ning et kõikide vabade ametikohtade teadete tõlkimine liidu keeltesse suurendaks oluliselt kulusid;

Hanked

16.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud keskus veel kasutusele võtnud ühtegi komisjoni poolt käiku lastud vahendit, mille eesmärk on võtta hankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); võtab keskuse aruande põhjal teadmiseks, et keskus on kavandanud vajalikud elektroonilised meetmed rakendada 2018. aasta lõpus; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tehtud edusammudest aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

17.  võtab teadmiseks keskuse meetmed ja jätkuvad pingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate kaitse; juhib siiski murega tähelepanu sellele, et keskuse veebisaidil ei ole avaldatud kõrgema juhtkonna elulookirjeldusi ning et keskuse kõrgem juhtkond, koosseisulised eksperdid ja assistendid deklareerivad võimalikke huvide konflikte vaid siis, kui need avalduvad vastavalt keskuse huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitikale alates 2014. aastast; palub keskusel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles küsimuses võetud meetmetest;

18.  kordab nõudmist, et keskus avalikustaks oma haldusnõukogu koosolekute protokollid;

19.  kordab vajadust võtta kiiresti kasutusele piisavate eelarvevahenditega sõltumatud avalikustamis-, nõustamis- ja suunamismehhanismid, et aidata rikkumisest teatajatel kasutada võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ning pakkudes vajalikku tuge ja nõu kooskõlas ettepanekuga võtta vastu liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitset käsitlev direktiiv (2018/0106 (COD)), mille üle peetakse praegu institutsioonidevahelisi läbirääkimisi;

Siseaudit

20.  võtab teadmiseks, et siseauditi talitus viis läbi keskuse veebipõhiste teenuste auditi, keskendudes Europassi, oskuste ülevaate, liikuvuse tulemustabeli ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku veebilehtedele, võttes aluseks siseauditi talituse strateegilise auditikava (2017–2019); väljendab heameelt asjaolu üle, et keskuse sisekontrollisüsteemi ülesehitus ja toimimine loeti nende vahendite osas tulemuslikuks ja tõhusaks;

o
o   o

21.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 84, 17.3.2017, lk 1.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 20. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika