Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2178(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0119/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0119/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.17

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0258

Hyväksytyt tekstit
PDF 141kWORD 45k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2017: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
P8_TA(2019)0258A8-0119/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2178(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05825/2019 – C8‑0068/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(5) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta 16. tammikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/128(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0119/2019),

1.  myöntää Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 43.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 43.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.
(6) EUVL L 30, 31.1.2019, s. 90.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2178(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05825/2019 – C8‑0068/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(5) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta 16. tammikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/128(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0119/2019),

1.  hyväksyy Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 43.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 43.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.
(6) EUVL L 30, 31.1.2019, s. 90.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2178(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0119/2019),

A.  toteaa, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 17 869 389 euroa, mikä merkitsee 0,84 prosentin hienoista vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että keskuksen talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,95 prosenttia, mikä merkitsee hienoista 0,04 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 89,66 prosenttia, mikä merkitsee 4,89 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  panee huolestuneena merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 52 767 euroa eli 5,06 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 2,31 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus käyttää esimerkillistä toiminnan tuloksellisuuden mittausjärjestelmää, joka sisältää keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla arvioidaan sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa hankkeen, toiminnan ja organisaation tasolla, sekä muita toimenpiteitä, joilla parannetaan sen talousarviohallintoa;

4.  arvostaa keskuksen korkealuokkaisena jatkuvaa työtä, jolla se edistää elinikäistä oppimista ja ammatillista koulutusta koskevien unionin politiikkojen kehittämistä tarjoamalla tutkimuksia, analyyseja ja teknistä neuvontaa, ja pitää siksi tärkeänä varmistaa riittävät henkilö- ja rahoitusresurssit, jotta keskus voi hoitaa tehtävänsä;

5.  pitää myönteisenä sitä, että keskus keskittyy osaamisen ja taitojen kehittämiseen erityisesti kun kyseessä ovat matalan osaamistason työntekijät, jotta työmarkkinoille pääsyn tavoitetta voidaan tukea ammatillisen koulutuksen, työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen avulla, ja että se edistää Erasmus+ -ohjelmaa, Euroopan uutta osaamisohjelmaa, Europassia ja osaamispanoraamaa, jonka avulla on onnistuttu tavoittamaan ensisijaiset kohderyhmät, poliittiset päättäjät ja asiantuntijat;

6.  suhtautuu myönteisesti keskuksen aloitteeseen, joka koskee digitalisointiin ja työn tulevaisuuteen liittyvää uutta toimintaa, ja pitää myös myönteisenä sen uuden tutkimusta ja elinikäistä ohjausta sekä urakehitystä koskevan CareersNet-verkoston käynnistämistä;

7.  suhtautuu myönteisesti keskuksen aloitteeseen vahvistaa elinikäistä ohjausta sekä urakehitystä koskevaa työtään perustamalla tällä alalla toimiva tutkimus- ja yhteistyöverkosto ja kehittämällä välineitä työmarkkinatietojen sisällyttämiseksi osaksi ohjausta;

8.  panee merkille yhteistyösopimuksissa virallistetun keskuksen tiiviin yhteistyön Euroopan koulutussäätiön ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön kanssa; panee tyytyväisenä merkille, että keskus ja Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto ovat allekirjoittaneet yksikön tason sopimuksen, jonka avulla ne voivat jakaa konferenssitiloja ja säilytystilaa muun synergian ohella; korostaa tässä yhteydessä, että keskus on yksi neljästä sosiaalipolitiikan alan virastosta; ilmaisee tyytymättömyytensä hajautettuja erillisvirastoja käsittelevän toimielinten välisen työryhmän tuloksiin, sillä se ei ole esittänyt mitään yksityiskohtaisia ehdotuksia toisiinsa liittyviä aloja käsittelevien virastojen yhdistämisestä tai niiden sijoittamisesta yhteisiin tiloihin; kehottaa keskusta tekemään yhteistyötä kolmen muun sosiaalipolitiikan alan viraston kanssa mahdollisten yhdistämisten selvittämiseksi;

9.  toteaa, että keskus on toteuttanut toimenpiteitä vastuuvapauden myöntävän viranomaisen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamiseen liittyvien havaintojen ja huomautusten perusteella parantaakseen edelleen keskuksen toimintaa;

10.  toteaa, että keskukselle tehtiin varainhoitosääntöjen edellyttämä ulkoinen arviointi, joka kattoi vuodet 2013–2016; toteaa, että arvioinnin loppuraportti oli tarkoitus saada vuonna 2018; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän arvioinnin tuloksista;

Henkilöstöpolitiikka

11.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukon viroista/toimista oli täytettynä 93,48 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 92 väliaikaisen toimihenkilön ja virkamiehen toimesta 86 oli täytettynä (verrattuna 94 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 keskuksessa työskenteli lisäksi 26 sopimussuhteista toimihenkilöä ja neljä kansallista asiantuntijaa;

12.  panee merkille, että keskuksen henkilöresursseista vastaava yksikönpäällikkö erosi tehtävästään huhtikuussa 2017 ja että myös keskuksen oikeudellinen neuvonantaja erosi tehtävästään, mikä lisäsi jäljelle jäävän henkilöstön työtaakkaa; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

13.  panee merkille, että keskus on ottanut käyttöön ihmisarvoa työpaikalla koskevan toimintapolitiikan ja että vuonna 2017 järjestettiin pakollinen tilaisuus ihmisarvosta työpaikalla ja häirinnän ehkäisemisestä ja että lisäksi tarjottiin työpajoja ja neuvontatilaisuuksia;

14.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan kaksi johtotehtäviä koskevaa palvelukseenottomenettelyä oli sääntöjenvastaisia; panee merkille keskuksen vastauksen ja odottaa, että asiaan puututaan asianmukaisesti; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimenpiteistä, joilla reagoidaan tähän huomautukseen;

15.  pitää valitettavana, että palvelukseenottoprosessien läpinäkyvyys ei ole aina täysin varmaa; pitää siksi myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; panee merkille keskuksen vastauksen, jonka mukaan se julkaisee työpaikkailmoituksia EPSOn verkkosivustolla joissakin tapauksissa ja että kaikkien ilmoitusten käännättäminen unionin kielille lisäisi huomattavasti kustannuksia;

Hankinnat

16.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan keskus ei ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön yhtään komission käyttöön asettamista välineistä, joiden tarkoituksena oli tarjota keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); panee merkille, että keskuksen kertomuksen mukaan se on suunnitellut ottavansa tarvittavat sähköiset järjestelmät käyttöön vuoden 2018 loppupuolella; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

17.  panee merkille keskuksen nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että keskus ei julkaise ylemmän johdon ansioluetteloita verkkosivustollaan ja että keskuksen ylempi johto, sisäiset asiantuntijat ja avustajat ilmoittavat mahdollisista eturistiriidoista ainoastaan, jos niitä ilmenee, vuodesta 2014 lähtien käytössä olleiden eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä yhteydessä toteutetuista toimenpiteistä;

18.  pyytää toistamiseen, että keskus tekisi johtokuntansa kokouspöytäkirjat julkisiksi;

19.  toistaa, että olisi kiireellisesti perustettava riippumattomat ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelymekanismit, joilla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien mahdollisten väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia tietojensa ilmoittamiseen ja samalla varjella heidän kohdallaan luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa noudattaen ehdotusta unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavia henkilöitä koskevaksi direktiiviksi (2018/0106(COD)), josta käydään parhaillaan toimielinten välisiä neuvotteluja;

Sisäinen tarkastus

20.  panee merkille, että sisäinen tarkastus (IAS) suoritti keskuksen verkkopohjaisia palveluja koskevan tarkastuksen, jossa keskityttiin Europass-järjestelmän, EU:n osaamispanoraaman, liikkuvuuden tulostaulun ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen verkkosivuihin IAS:n vuosia 2017–2019 koskevan strategisen tarkastussuunnitelman mukaisesti; panee tyytyväisenä merkille, että keskuksen sisäisen valvontajärjestelmän suunnittelu ja toiminta todettiin tehokkaaksi ja toimivaksi näiden välineiden yhteydessä;

o
o   o

21.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(2).

(1) EUVL C 84, 17.3.2017, s. 1.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö