Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2178(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0119/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0119/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.17

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0258

Pieņemtie teksti
PDF 158kWORD 54k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
P8_TA(2019)0258A8-0119/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2178(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2017. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(5), un jo īpaši tās 12. a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 16. janvāra Regulu (ES) 2019/128, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 337/75(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0119/2019),

1.  sniedz Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 43. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 43. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.
(6) OV L 30, 31.1.2019., 90. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2178(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2017. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(5), un jo īpaši tās 12. a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 16. janvāra Regulu (ES) 2019/128, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 337/75(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0119/2019),

1.  apstiprina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 43. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 43. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.
(6) OV L 30, 31.1.2019., 90. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2178(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0119/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (“Centrs”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tā 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 17 869 389 EUR, t. i., nedaudz — par 0,84 % — mazāks nekā 2016. gadā; tā kā Centra budžets tiek finansēts galvenokārt no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Centra 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,95 %, kas ir nedaudz — par 0,04 % — zemāks nekā 2016. gadā; pieņem zināšanai, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 89,66 %, t. i., par 4,89 % zemāks salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  ar bažām norāda, ka tika atcelti 52 767 EUR no apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 5,06 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra, un tas ir par 2,31 % vairāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

3.  ar gandarījumu atzīmē, ka Centrs izmanto priekšzīmīgu snieguma mērīšanas sistēmu, kas ietver galvenos snieguma rādītājus, ar ko novērtēt Centra darbību pievienoto vērtību projekta, darbības un organizācijas līmenī, un citus budžeta pārvaldības uzlabošanas līdzekļus;

4.  atzinīgi vērtē Centra pastāvīgi augstas kvalitātes darbu, kas nodrošina pētniecību, analīzi un tehniskas konsultācijas, lai palīdzētu izstrādāt Eiropas mūžizglītības un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) politiku, un šajā sakarā uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pienācīgu skaitu darbinieku un finanšu resursus, lai Centrs varētu veikt savus uzdevumus;

5.  atzinīgi vērtē to, ka Centrs pievēršas kompetenču un prasmju attīstībai, sevišķi mazkvalificētu personu vidū, lai atbalstītu mērķi iekļaut darba tirgū, izmantojot PIA, mācīšanos darbavietā un māceklību, un tā devumu programmai “Erasmus+”, jaunajai Prasmju programmai Eiropai, Europass un Prasmju panorāmai, ar kuru ir veiksmīgi izdevies sasniegt galvenās mērķgrupas — politikas veidotājus un ekspertus;

6.  atzinīgi vērtē Centra iniciatīvu par jaunu darba cēlienu attiecībā uz digitalizāciju un darba nākotni un atzinīgi vērtē arī to, ka ir sākta Centra jaunā pētniecības, mūžizglītības konsultāciju un karjeras attīstības tīkla (CareersNet) izveide;

7.  atzinīgi vērtē Centra iniciatīvu intensīvāk strādāt mūžizglītības konsultāciju un karjeras attīstības jomā, izveidojot attiecīgu pētniecības un sadarbības tīklu un izstrādājot rīkus, ar ko konsultācijās integrēt informāciju par darba tirgu;

8.  atzīmē Centra ciešo sadarbību ar Eiropas Izglītības fondu un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu, kas formalizēta ar sadarbības līgumiem; atzinīgi vērtē to, ka Centrs un Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra ir parakstījuši pakalpojumu līmeņa līgumu, kas — citu sinerģiju starpā — tiem dod iespēju kopīgi lietot konferenču un glabāšanas telpas; šajā sakarā uzsver, ka Centrs ir viena no četrām sociālās politikas aģentūrām; pauž neapmierinātību ar iznākumu darbam, ko šajā jomā veic Iestāžu darba grupa (IDG) decentralizēto aģentūru jautājumos, jo nav izstrādāti konkrēti priekšlikumi to aģentūru apvienošanai vai izvietošanai tajās pašās telpās, kuras darbojas saistītās politikas jomās; prasa Centram iespējamas apvienošanas izskatīšanā sadarboties ar trim pārējām sociālās politikas aģentūrām;

9.  pieņem zināšanai, ka Centrs ir veicis pasākumus, ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumus un komentārus par 2016. finanšu gada budžeta izpildi, lai turpinātu uzlabot Centra darbību;

10.  atzīmē, ka atbilstoši finanšu noteikumiem Centram tika veikts ārējs izvērtējums par 2013.–2016. gadu; atzīmē, ka galīgajam izvērtējuma ziņojumam vajadzēja būt saņemtam 2018. gadā; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šā izvērtējuma rezultātiem;

Personāla politika

11.  ņem vērā, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 93,48 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 86 ierēdņi vai pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajiem 92 ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem (salīdzinājumā ar 94 apstiprinātajām vietām 2016. gadā); atzīmē, ka papildus tam 2017. gadā Centrā strādāja arī 26 līgumdarbinieki un četri norīkotie valstu eksperti;

12.  ņem vērā, ka 2017. gada aprīlī darbu izbeidza Centra cilvēkresursu dienesta vadītājs, ka darbu izbeidza arī Centra juridiskais padomnieks un ka līdz ar to pārējam personālam bija lielāka darba slodze; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par visām izmaiņām šajā jautājumā;

13.  atzīmē, ka Centram ir cieņpilnas darba vides politika un ka 2017. gadā notika obligāts seminārs par cieņpilnu darba vidi un aizskarošas uzturēšanās novēršanu un tika piedāvāti papildu darbsemināri un konsultēšanas prasmju seminārs;

14.  pauž nožēlu par to, ka, spriežot pēc Revīzijas palātas ziņojuma, divas vadošo darbinieku darbā pieņemšanas procedūras bija nepareizas; ņem vērā Centra atbildi šajā lietā un sagaida, ka šī problēma tiks pienācīgi risināta; mudina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz šo konstatējumu;

15.  ar nožēlu konstatē, ka darbā pieņemšanas procesi ne vienmēr ir pārredzami; tāpēc atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa vietnē, lai palielinātu publicitāti; pieņem zināšanai Centra atbildi, ka daļu paziņojumu par vakancēm tas jau publicē EPSO un ka visu šādu paziņojumu tulkošana Savienības valodās būtiski palielinātu izmaksas;

Iepirkums

16.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Centrs vēl nebija sācis izmantot nevienu no instrumentiem, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); ņem vērā, ka saskaņā ar Centra ziņojumu tas ir plānojis nepieciešamos elektroniskos līdzekļus ieviest 2018. gada nogalē; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jautājumā panākto progresu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

17.  pieņem zināšanai Centra pašreizējos pasākumus un īstenotos centienus pārredzamības nodrošināšanā, interešu konfliktu novēršanā un pārvaldībā un trauksmes cēlēju aizsardzībā; tomēr ar bažām norāda, ka Centrs savā tīmekļa vietnē nepublicē augstākās vadības locekļu CV un ka Centra augstākā vadība, iekšējie eksperti un asistenti potenciālos interešu konfliktus deklarē vien tad, kad tie rodas, kā nosaka kopš 2014. gada pastāvošā Centra interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politika; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veiktajiem pasākumiem;

18.  atkārtoti aicina Centru publicēt valdes sanāksmju protokolus;

19.  atkārtoti norāda, ka ir steidzami jāievieš neatkarīgi informācijas izpaušanas, padomdošanas un konsultāciju mehānismi un jāpiešķir tiem pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu ziņotājiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargājot viņu konfidencialitāti un piedāvājot viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas saskaņā ar priekšlikumu direktīvai par tādu personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (2018/0106 (COD)), par ko pašlaik notiek iestāžu sarunas;

Iekšējā revīzija

20.  pieņem zināšanai, ka Iekšējās revīzijas dienests (IAS) uz IAS 2017.–2019. gada stratēģiskā revīzijas plāna pamata veica Centra tīmekļa pakalpojumu revīziju, īpašu uzmanību pievēršot Europass, ES prasmju panorāmas, mobilitātes pārskata un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras tīmekļa vietnēm; atzinīgi vērtē to, ka Centra iekšējās kontroles sistēmas uzbūve un darbība šo instrumentu sakarā atzīta par lietderīgu un efektīvu;

o
o   o

21.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(2).

(1) OV C 84, 17.3.2017., 1. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika