Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2178(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0119/2019

Teksty złożone :

A8-0119/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0258

Teksty przyjęte
PDF 165kWORD 56k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
P8_TA(2019)0258A8-0119/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2017 (2018/2178(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0068/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego(5), w szczególności jego art. 12a,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/128 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75(6);

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0119/2019),

1.  udziela dyrektor Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektor Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 43.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 43.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.
(6) Dz.U. L 30 z 31.1.2019, s 90.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017 (2018/2178(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0068/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego(5), w szczególności jego art. 12a,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/128 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75(6);

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0119/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektor Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 43.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 43.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.
(6) Dz.U. L 30 z 31.1.2019, s 90.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017 (2018/2178(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0119/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (zwanego dalej „Centrum”) jego ostateczny budżet na rok budżetowy 2017 wyniósł 17 869 389 EUR, co stanowi nieznaczny spadek o 0,84 % w stosunku do roku 2016; mając na uwadze, że budżet Centrum pochodzi głównie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,95 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,04 % w porównaniu z rokiem 2016; przyjmuje do wiadomości, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 89,66 %, co oznacza spadek o 4,89 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Anulowane środki przeniesione

2.  z zaniepokojeniem zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 52 767 EUR, co stanowi 5,06 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza wzrost o 2,31 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

3.  z zadowoleniem zauważa, że Centrum stosuje wzorowy system pomiaru wyników obejmujący kluczowe wskaźniki skuteczności działania w celu oceny wartości dodanej wynikającej z działań Centrum na poziomie projektów, działań i organizacji, a także inne środki mające na celu poprawę zarządzania budżetem;

4.  docenia wysoką jakość pracy Centrum, które zapewnia badania, analizy i doradztwo techniczne w celu wspierania rozwoju europejskich strategii politycznych w zakresie uczenia się przez całe życie oraz kształcenia i szkolenia zawodowego i podkreśla w tym zakresie, jak ważne jest zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych pozwalających Centrum na realizację powierzonych mu zadań;

5.  z zadowoleniem przyjmuje skoncentrowanie się przez Centrum na rozwoju kompetencji i umiejętności, w szczególności wśród osób o niskich kwalifikacjach, aby wspierać realizację celu polegającego na integracji na rynku pracy poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe, uczenie się oparte na pracy oraz przygotowanie zawodowe, a także jego wkład w program Erasmus +, Nowy europejski program na rzecz umiejętności, Europass i unijną panoramę umiejętności, dzięki czemu udało się dotrzeć do grup docelowych, decydentów i ekspertów;

6.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Centrum na rzecz nowego aspektu działalności dotyczącego cyfryzacji i przyszłości pracy oraz pochwala utworzenie CareersNet – nowej sieci Centrum w dziedzinie badań, doradztwa przez całe życie i rozwoju kariery;

7.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Centrum polegającą na zintensyfikowaniu prac w zakresie doradztwa przez całe życie i rozwoju kariery poprzez utworzenie sieci badań i współpracy w tej dziedzinie oraz poprzez opracowanie narzędzi służących włączeniu informacji o rynku pracy do doradztwa;

8.  odnotowuje bliską współpracę Centrum z Europejską Fundacją Kształcenia i Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, która to współpraca została sformalizowana w umowach o współpracy; odnotowuje z zadowoleniem, że Centrum i Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji podpisały umowę o gwarantowanym poziomie usług, która, wśród innych synergii, umożliwia im wspólne korzystanie z obiektów konferencyjnych i przestrzeni magazynowej; podkreśla w tym kontekście, że Centrum jest jedną z czterech agencji zajmujących się polityką społeczną; wyraża rozczarowanie wynikami prac międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. agencji zdecentralizowanych, ponieważ nie opracowano żadnych konkretnych propozycji połączenia lub ustanowienia wspólnej lokalizacji agencji działających w powiązanych obszarach politycznych; zwraca się do Centrum o współpracę z trzema pozostałymi agencjami zajmującymi się polityką społeczną w celu zbadania możliwości połączenia;

9.  przyznaje, że Centrum podjęło działania w odpowiedzi na uwagi i komentarze organu udzielającego absolutorium związane z wdrażaniem budżetu na rok budżetowy 2016 w celu dalszej poprawy operacji Centrum;

10.  zauważa, że Centrum zostało poddane zewnętrznej ocenie zgodnie z przepisami finansowymi, obejmującej lata 2013–2016; zauważa, że sprawozdanie końcowe z oceny powinno było zostać przedstawione w 2018 r.; wzywa Centrum, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o wynikach tej oceny;

Polityka kadrowa

11.  stwierdza, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 93,48 % i przyjęto 86 urzędników lub pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 92 stanowiska dla urzędników i pracowników na czas określony (w porównaniu z 94 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); zauważa, że w 2017 r. w Centrum pracowało ponadto 26 pracowników kontraktowych i czterech oddelegowanych ekspertów krajowych;

12.  odnotowuje odejście kierownika działu zasobów ludzkich Centrum w kwietniu 2017 r., a także odejście doradcy prawnego Centrum i związane z tym dodatkowe obciążenie pracą pozostałych pracowników; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o rozwoju sytuacji w tym względzie;

13.  zauważa, że Centrum realizuje politykę godności w miejscu pracy oraz że w 2017 r. odbyło się obowiązkowe szkolenie na temat godności w miejscu pracy i zapobiegania molestowaniu, a ponadto oferowano warsztaty i sesje poradnictwa zawodowego;

14.  z przykrością stwierdza w oparciu o sprawozdanie Trybunału, że dwie procedury naboru na stanowiska kierownicze zostały uznane za nieprawidłowe; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Centrum w tym zakresie i oczekuje, że problem ten zostanie odpowiednio rozwiązany; wzywa Centrum, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w odpowiedzi na tę uwagę;

15.  z żalem zauważa, że przejrzystość procesów rekrutacyjnych nie zawsze jest w pełni zapewniona; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować ogłoszenia również na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO); przyjmuje do wiadomości odpowiedź Centrum, że już opublikuje ono niektóre oferty pracy na stronie EPSO, a tłumaczenie wszystkich ogłoszeń o naborze na języki Unii znacznie zwiększyłoby koszty;

Zamówienia

16.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału do końca 2017 r. Centrum nie wykorzystywało jeszcze żadnych narzędzi oferowanych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji ze stronami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); na podstawie sprawozdania Centrum zauważa, że planuje ono wdrożyć konieczne środki elektroniczne pod koniec 2018 r.; wzywa Centrum do zdania organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z postępów w tej dziedzinie;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

17.  odnotowuje wprowadzone środki i aktualnie wdrażane działania Centrum pozwalające zapewnić przejrzystość, zapobiegać konfliktom interesów i zarządzać nimi oraz chronić sygnalistów; zauważa jednak z zaniepokojeniem, że Centrum nie publikuje życiorysów kadry kierowniczej wyższego szczebla na swojej stronie internetowej oraz że kadra kierownicza wyższego szczebla, wewnętrzni eksperci i asystenci w Centrum zgłaszają potencjalne konflikty interesów, dopiero gdy do nich dochodzi, zgodnie z polityką dotyczącą zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, którą Centrum wprowadziło w 2014 r.; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o podjętych w związku z tym środkach;

18.  ponownie apeluje do Centrum o podawanie do wiadomości publicznej protokołów posiedzeń zarządu;

19.  ponownie podkreśla potrzebę pilnego wdrożenia niezależnych mechanizmów ujawniania, doradztwa i zgłaszania, wraz z wystarczającymi zasobami budżetowymi, aby pomóc sygnalistom w wykorzystywaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porady zgodnie z wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (2018/0106 (COD)), który jest obecnie przedmiotem negocjacji międzyinstytucjonalnych;

Audyt wewnętrzny

20.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) przeprowadziła audyt usług internetowych Centrum, z naciskiem na strony internetowe poświęcone Europass, panoramie umiejętności, tablicy wyników mobilności i europejskim ramom kwalifikacji, w oparciu o strategiczny plan audytu IAS na lata 2017–2019; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że opracowanie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Centrum zostało uznane za skuteczne i efektywne w odniesieniu do tych narzędzi;

o
o   o

21.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 84 z 17.3.2017, s. 1.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności