Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2178(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0119/2019

Texte depuse :

A8-0119/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.17

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0258

Texte adoptate
PDF 152kWORD 55k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
P8_TA(2019)0258A8-0119/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2178(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale(5), în special articolul 12a,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/128 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0119/2019),

1.  acordă directoarei executive a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directoarei executive a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 43.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 43.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
(6) JO L 30, 31.1.2019, p. 90.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2178(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale(5), în special articolul 12a,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/128 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0119/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directoarei executive a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 43.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 43.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
(6) JO L 30, 31.1.2019, p. 90.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2178(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0119/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (denumit în continuare „Centrul”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 17 869 389 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 0,84 % față de bugetul pentru 2016; întrucât bugetul Centrului provine în principal de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) declară, în raportul său privind conturile anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2017 (denumit în continuare „raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,95 %, ceea ce reprezintă o ușoară creștere de 0,04 % față de exercițiul 2016; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 89,66 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 4,89 % față de exercițiul precedent;

Anularea reportărilor

2.  ia act cu îngrijorare de faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 52 767 EUR, reprezentând 5,06 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o creștere de 2,31 % față de 2016;

Performanța

3.  ia act cu satisfacție de faptul că Centrul utilizează un sistem exemplar de măsurare a performanței, care include indicatori-cheie de performanță pentru a evalua valoarea adăugată a activităților sale la nivelul proiectelor, al activităților și al organizării, precum și alte măsuri de îmbunătățire a gestionării bugetului;

4.  apreciază activitatea de continuă înaltă calitate a Centrului, care asigură servicii de cercetare, analiză și consultanță tehnică pentru a sprijini dezvoltarea politicilor europene în domeniul învățării pe tot parcursul vieții și al educației și formării profesionale (EFP) și subliniază, în acest sens, importanța asigurării unor resurse umane și financiare adecvate care să îi permită Centrului să își îndeplinească sarcinile;

5.  salută faptul că Centrul pune accentul pe dezvoltarea de competențe și aptitudini, în special în rândul persoanelor slab calificate, pentru a sprijini obiectivul incluziunii pe piața forței de muncă prin EFP, învățarea la locul de muncă și ucenicii, precum și contribuțiile sale la programul Erasmus+, la Noua agendă pentru competențe în Europa, la Europass și la Panorama competențelor, care a reușit să ajungă la principalele grupuri-țintă, la factorii de decizie politică și la experți;

6.  salută inițiativa Centrului privind o nouă direcție de lucru în materie de digitalizare și viitorul muncii și salută, de asemenea, lansarea de către Centru a CareersNet, noua sa rețea de cercetare și de îndrumare și dezvoltare a carierei pe tot parcursul vieții;

7.  salută inițiativa Centrului de a-și intensifica activitatea în ceea ce privește îndrumarea și dezvoltarea carierei pe tot parcursul vieții prin crearea unei rețele de cercetare și cooperare în acest domeniu și prin elaborarea unor instrumente de integrare în îndrumare a informațiilor privind piața forței de muncă;

8.  ia act de cooperarea strânsă a Centrului cu Fundația Europeană de Formare și Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, oficializată în acorduri de colaborare; constată cu satisfacție că Centrul și Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor au semnat un acord la nivelul serviciilor, care le permite, pe lângă alte sinergii, să utilizeze în comun infrastructura de conferință și spațiile de stocare; subliniază, în acest context, că Centrul este una dintre cele patru agenții ce se ocupă de politici sociale; își exprimă regretul cu privire la rezultatele obținute în acest sens de Grupul de lucru interinstituțional privind agențiile descentralizate, dat fiind că nu au fost elaborate propuneri specifice de a fuziona sau regrupa geografic agențiile care se axează pe domenii de politică conexe; cere Centrului să coopereze cu celelalte trei agenții din domeniul politicilor sociale pentru a analiza posibilitatea unor fuziuni;

9.  ia act de faptul că Centrul a luat măsuri, în lumina observațiilor și comentariilor autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2016, cu scopul de a îmbunătăți în continuare operațiunile Centrului;

10.  ia act de faptul că, pentru perioada 2013-2016, Centrul a fost supus unei evaluări externe în conformitate cu normele financiare; ia act de faptul că raportul final al evaluării ar fi trebuit să fie primit în 2018; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele evaluării;

Politica de personal

11.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era executată în proporție de 93,48 %, fiind ocupate 86 de posturi de funcționari sau agenți temporari din cele 92 de posturi de funcționari sau agenți temporari autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 94 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Centrului au mai lucrat 26 de agenți contractuali și patru experți naționali detașați;

12.  ia act de plecarea șefului de serviciu al Centrului pentru resurse umane în aprilie 2017, precum și de plecarea consilierului juridic al Centrului și de volumul de muncă suplimentar pentru personalul rămas; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la eventualele evoluții în acest sens;

13.  ia act de faptul că Centrul dispune de o politică privind demnitatea la locul de muncă și că, în 2017, a fost organizată o sesiune obligatorie privind demnitatea la locul de muncă și prevenirea hărțuirii, fiind oferite, de asemenea, ateliere și sesiuni de consiliere;

14.  constată cu regret din raportul Curții că două proceduri de recrutare pentru posturi de conducere au fost considerate neconforme cu reglementările; ia act de răspunsul Centrului în această privință și se așteaptă ca această problemă să fie abordată în mod corespunzător; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a răspunde acestei observații;

15.  constată cu regret că procesele de recrutare nu sunt întotdeauna perfect transparente; salută, prin urmare, sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate și pe site-ul de internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO), pentru a difuza mai pe larg aceste informații; ia act de răspunsul Centrului, potrivit căruia acesta publică deja anumite posturi vacante pe site-ul EPSO , precum și de faptul că traducerea tuturor anunțurilor de posturi vacante în limbile Uniunii ar crește în mod considerabil costurile;

Achizițiile

16.  ia act de faptul că, pe baza raportului Curții, până la sfârșitul lui 2017, Centrul nu folosea încă instrumentele lansate de Comisie pentru a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); constată că, pe baza raportului Centrului, acesta a planificat să pună în aplicare măsurile electronice necesare la sfârșitul anului 2018; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

Prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și transparența

17.  ia act de măsurile aplicate de Centru și de efortul constant depus de acesta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor de integritate; cu toate acestea, subliniază cu îngrijorare că Centrul nu publică CV-urile personalului de conducere de nivel superior pe site-ul său de internet și că personalul de conducere al Centrului, experții interni și asistenții declară că există potențiale conflicte de interese doar atunci când acestea apar, în conformitate cu politica Centrului privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese aplicată din 2014; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile întreprinse în acest sens;

18.  solicită din nou Centrului să facă publice procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului său de administrație;

19.  subliniază din nou necesitatea de a institui urgent mecanisme independente de consultare, consiliere și primire de informații divulgate de avertizorii de integritate, care să dispună de resurse bugetare suficiente, pentru a ajuta aceste persoane să utilizeze canalele adecvate pentru a divulga informațiile privind eventualele nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare, în conformitate cu propunerea de directivă privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (2018/0106 (COD)), care este în prezent negociată la nivel interinstituțional;

Auditul intern

20.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern (IAS) a realizat un audit privind serviciile bazate pe web ale Centrului, punând accentul pe Europass, panorama competențelor, Tabloul de bord al mobilității și paginile web ale Cadrului european al calificărilor, pe baza planului strategic de audit al IAS pentru perioada 2017-2019; salută faptul că modul în care a fost conceput și funcționează sistemul de control intern al Centrului a fost declarat eficace și eficient în ceea ce privește aceste instrumente;

o
o   o

21.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 84, 17.3.2017, p. 1.
(2) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate