Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2178(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0119/2019

Predkladané texty :

A8-0119/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.17

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0258

Prijaté texty
PDF 161kWORD 50k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
P8_TA(2019)0258A8-0119/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) za rozpočtový rok 2017 (2018/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(5), a najmä na jeho článok 12a,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/128 zo 16. januára 2019, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 337/75(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0119/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnej riaditeľke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnej riaditeľke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 43.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 43.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2019, s. 90.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) za rozpočtový rok 2017 (2018/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(5), a najmä na jeho článok 12a,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/128 zo 16. januára 2019, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 337/75(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0119/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnej riaditeľke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 43.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 43.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2019, s. 90.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2017 (2018/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0119/2019),

A.  keďže podľa jeho výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (ďalej len „stredisko“) na rozpočtový rok 2017 sumu 17 869 389 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,84 %; keďže rozpočet strediska pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky strediska za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,95 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,04 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 89,66 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 4,89 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  so znepokojením poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol vo výške 52 767 EUR, ktorá predstavuje 5,06 % celkovej prenesenej sumy, čo zodpovedá zvýšeniu o 2,31 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  s uspokojením konštatuje, že stredisko používa ukážkový systém merania výkonnosti, ktorý zahŕňa kľúčové ukazovatele výkonnosti na posúdenie pridanej hodnoty, ktorú poskytujú jeho činnosti v rámci projektu, prevádzky a organizačných úrovní, ako aj ďalšie opatrenia na zlepšenie jeho rozpočtového riadenia;

4.  oceňuje, že stredisko naďalej vykonáva kvalitnú činnosť vrátane výskumu, analýz a technického poradenstva na podporu rozvoja politík v oblasti európskeho priestoru celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy, a zdôrazňuje, že na tento účel je dôležité zabezpečiť primerané personálne a finančné zdroje, ktoré stredisku umožnia plniť svoje úlohy;

5.  víta zameranie strediska na rozvoj kompetencií a zručností, najmä pokiaľ ide o pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, s cieľom podporiť cieľ začlenenia do trhu práce prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy, učenia sa na pracovisku a učňovskej prípravy, a jeho príspevky k programu Erasmus+, novému programu v oblasti zručností pre Európu, programu Europass a Panoráme zručností, v rámci ktorej sa podarilo osloviť hlavné cieľové skupiny, a to tvorcov politiky a odborníkov;

6.  víta iniciatívu strediska týkajúcu sa novej oblasti činnosti v súvislosti s digitalizáciou a budúcnosťou práce, ako aj uvedenie siete strediska CareersNet do prevádzky, ktorá je jeho novou sieťou pre výskum, celoživotné poradenstvo a kariérny rast;

7.  víta iniciatívu strediska posilniť svoju prácu v oblasti celoživotného poradenstva a kariérneho rastu vytvorením siete pre výskum a spoluprácu v tejto oblasti a vytvorením nástrojov na začlenenie informácií o trhu práce do tohto poradenstva;

8.  berie na vedomie úzku spoluprácu strediska s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie a Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, ktorá nadobudla formálnu podobu dohodami o spolupráci; s uspokojením konštatuje, že stredisko a Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť podpísali dohodu o úrovni poskytovaných služieb, ktorá im umožňuje spoločne využívať okrem iného rovnaké konferenčné priestory a skladovacie priestory; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že stredisko je jednou zo štyroch agentúr v oblasti sociálnych politík; vyjadruje sklamanie z výsledku, ktorý v tejto súvislosti dosiahla medziinštitucionálna pracovná skupina pre decentralizované agentúry, keďže neboli vypracované žiadne osobitné návrhy na zlúčenie alebo spoločné využívanie priestorov agentúr so zameraním na súvisiace oblasti politiky; žiada stredisko, aby spolupracovalo s troma ďalšími agentúrami v oblasti sociálnych politík s cieľom preskúmať možné zlúčenia;

9.  uznáva, že stredisko prijíma opatrenia v nadväznosti na pripomienky a poznámky orgánu udeľujúceho absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu za rozpočtový rok 2016 s cieľom ďalej zlepšovať činnosť strediska;

10.  konštatuje, že stredisko bolo predmetom externého hodnotenia, ako sa vyžaduje v rozpočtových pravidlách na obdobie rokov 2013 až 2016; poznamenáva, že záverečná správa o hodnotení mala byť doručená v roku 2018; vyzýva stredisko, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o výsledkoch uvedeného hodnotenia;

Personálna politika

11.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest vykonaný na 93,48 %, pričom z 92 dočasných zamestnancov a úradníkov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 94 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 86 úradníkov alebo dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 stredisko okrem toho zamestnávalo 26 zmluvných zamestnancov a štyroch vyslaných národných expertov;

12.  berie na vedomie odchod vedúceho útvaru pre ľudské zdroje strediska v apríli 2017, ako aj odchod právneho poradcu strediska a výslednú dodatočnú pracovnú záťaž pre zostávajúcich zamestnancov; žiada stredisko, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o vývoji tejto situácie;

13.  konštatuje, že stredisko zaviedlo politiku dôstojnosti pri práci a že v roku 2017 sa uskutočnilo povinné školenie týkajúce sa dôstojnosti pri práci a predchádzania obťažovaniu a boli ponúknuté aj semináre a školenia na získanie zručností v oblasti poradenstva;

14.  s poľutovaním konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa pri dvoch postupoch prijímania zamestnancov na riadiace pozície zistili nezrovnalosti; berie na vedomie odpoveď strediska v tejto súvislosti a očakáva náležité vyriešenie tejto záležitosti; naliehavo vyzýva stredisko, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o opatreniach prijatých na riešenie tejto poznámky;

15.  s poľutovaním konštatuje, že nie vždy je v plnej miere zabezpečená transparentnosť postupov prijímania zamestnancov; víta preto návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO), aby sa zvýšila publicita; berie na vedomie odpoveď strediska, že už uverejňuje niektoré voľné miesta prostredníctvom úradu EPSO a že prekladanie všetkých oznámení o voľných pracovných miestach do všetkých jazykov Únie by značne zvýšilo náklady;

Verejné obstarávanie

16.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že stredisko do konca roka 2017 nezačalo používať žiadne z nástrojov, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); na základe správy strediska konštatuje, že stredisko naplánovalo zavedenie potrebných elektronických opatrení na koniec roka 2018; vyzýva stredisko, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o pokroku dosiahnutom v tejto veci;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

17.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie strediska o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; so znepokojením však poukazuje na to, že stredisko nezverejňuje na svojej webovej stránke životopisy členov vyššieho manažmentu a že vyšší manažment strediska, interní experti a asistenti uvádzajú potenciálne konflikty záujmov, len ak sa vyskytnú podľa politiky strediska v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov od roku 2014; vyzýva stredisko, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

18.  opakuje svoju výzvu, aby stredisko zverejňovalo zápisnice zo schôdzí svojej riadiacej rady;

19.  pripomína potrebu urýchlene zaviesť nezávislý mechanizmus pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať nahlasujúcim osobám využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo v súlade s návrhom smernice o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (2018/0106(COD)), ktorá je v súčasnosti predmetom medziinštitucionálnych rokovaní;

Vnútorný audit

20.  berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit (ďalej len „IAS“) vykonal na základe strategického plánu auditu IAS na roky 2017 až 2019 audit webových služieb strediska so zameraním na jeho webové stránky Europass, Panoráma zručností EÚ, porovnávací prehľad výsledkov v oblasti mobility a európsky kvalifikačný rámec; víta skutočnosť, že forma a fungovanie systému vnútornej kontroly strediska boli s ohľadom na tieto nástroje vyhlásené za účinné a efektívne;

o
o   o

21.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017, s. 1.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia