Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2178(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0119/2019

Predložena besedila :

A8-0119/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.17

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0258

Sprejeta besedila
PDF 149kWORD 55k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
P8_TA(2019)0258A8-0119/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017 (2018/2178(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2017 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja(5) in zlasti člena 12a,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/128 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0119/2019),

1.  podeli razrešnico izvršni direktorici Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršni direktorici Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 43.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str.43.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 39, 13.2.1975, str. 1.
(6) UL L 30, 31.1.2019, str. 90.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2017 (2018/2178(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2017 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja(5) in zlasti člena 12a,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/128 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0119/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršni direktorici Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 43.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 43.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 39 13.2.1975, str. 1.
(6) UL L 30, 31.1.2019, str. 90.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2017 (2018/2178(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0119/2019),

A.  ker iz poročila o prihodkih in odhodkih(1) Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: center) izhaja, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 17.869.389 EUR, kar je nekoliko manj (0,84 %) kot leta 2016; ker proračun centra izvira predvsem iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 99,95 %, kar je nekoliko manj (0,04 %) kot leta 2016; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 89,66 %, kar je 4,89 % manj kot leto prej;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je center razveljavil 52.767 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 5,06 % vseh prenesenih sredstev in 2,31 % več kot leta 2016;

Uspešnost

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da center uporablja zgleden sistem za merjenje uspešnosti, ki vključuje ključne kazalnike uspešnosti za oceno dodane vrednosti, ki jo zagotavljajo njegove dejavnosti na ravni projekta, na ravni dejavnosti in na organizacijski ravni, ter druge ukrepe za izboljšanje svojega upravljanja proračuna;

4.  ceni vedno zelo kakovostno delo centra na področju raziskav, analiz in tehničnih nasvetov za pomoč pri oblikovanju evropskih politik vseživljenjskega učenja ter politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je, da se centru za izvajanje nalog zagotovijo ustrezno osebje in finančna sredstva;

5.  pozdravlja osredotočenost centra na razvoj kompetenc in spretnosti, zlasti med manj usposobljenimi, da bi podprli cilj vključevanja na trg dela prek poklicnega izobraževanja in usposabljanja, učenja na delovnem mestu in vajeništva, pa tudi njegov prispevek k programu Erasmus+, novemu programu znanj in spretnosti za Evropo, portalu Europass in evropski panorami znanj in spretnosti, ki je uspešno dosegla primarne ciljne skupine, oblikovalce politike in strokovnjake;

6.  pozdravlja pobudo centra za novo delovno področje, povezano z digitalizacijo in delom v prihodnosti, pa tudi vzpostavitev nove mreže centra CareersNet, namenjene raziskavam ter vseživljenjskemu usmerjanju in poklicnemu razvoju;

7.  pozdravlja pobudo centra za okrepitev dela v zvezi z vseživljenjskim usmerjanjem in poklicnim razvojem, in sicer z vzpostavitvijo mreže za raziskave in sodelovanje na tem področju ter z razvojem orodij za vključitev informacij o trgu dela v usmerjanje;

8.  je seznanjen s tesnim sodelovanjem centra z Evropsko fundacijo za usposabljanje in Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, s katerima ima tudi sporazum o sodelovanju; z zadovoljstvom ugotavlja, da sta center in Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij podpisala sporazum o ravni storitve, ki jima, med drugimi sinergijami, omogoča izmenjavo konferenčnih prostorov in skladišč; v zvezi s tem poudarja, da je center ena od štirih agencij na področju socialnih politik; izraža razočaranje nad rezultati, ki jih je na tem področju dosegla medinstitucionalna delovna skupina o decentraliziranih agencijah, saj niso bili pripravljeni posebni predlogi za združitev ali skupno uporabo prostorov agencij, ki sodijo na sorodna področja politik; poziva center, naj sodeluje z drugimi tremi agencijami na področju socialnih politik, da bi preučili morebitne združitve;

9.  se zaveda, da je center sprejel več ukrepov na osnovi ugotovitev in pripomb organa za podelitev razrešnice glede izvrševanja proračuna za leto 2016, da bi še izboljšal svoje delovanje;

10.  ugotavlja, da je bilo za center izvedeno zunanje ocenjevanje v skladu s finančnimi pravili, ki je zajemalo obdobje 2013–2016; ugotavlja, da bi se končno poročilo o ocenjevanju moralo prejeti v letu 2018; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatu tega ocenjevanja;

Kadrovska politika

11.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 93,48-odstotno, saj je bilo zaposlenih 86 izmed 92 začasnih uslužbencev oziroma uradnikov, odobrenih v proračunu Unije (v primerjavi s 94 odobrenimi delovnimi mesti v letu 2016); ugotavlja, da je za center leta 2017 delalo še 26 pogodbenih uslužbencev in štirje napoteni nacionalni strokovnjaki;

12.  je seznanjen z odhodom vodje službe centra za človeške vire aprila 2017 in odhodom pravnega svetovalca centra ter posledičnimi dodatnimi delovnimi obremenitvami za preostalo osebje; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o morebitnem napredku v zvezi s tem;

13.  ugotavlja, da ima center politiko dostojanstva na delovnem mestu in da je bilo leta 2017 organizirano obvezno srečanje o dostojanstvu na delovnem mestu in preprečevanju nadlegovanja, poleg tega pa so bile na voljo tudi delavnice in srečanje o svetovalnih spretnostih;

14.  na podlagi poročila Računskega sodišča z obžalovanjem ugotavlja, da sta bila dva postopka zaposlovanja za vodstvena delovna mesta nepravilna; je seznanjen z odgovorom centra v zvezi s tem in pričakuje, da se bo ta zadeva ustrezno obravnavala; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih za obravnavo te zadeve;

15.  z obžalovanjem ugotavlja, da procesi zaposlovanja niso vedno popolnoma pregledni; zato pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj objavi razpis za prosta delovna mesta tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), da bi se povečala obveščenost javnosti; je seznanjen z odgovorom centra, da objavlja nekatera prosta delovna mesta na spletnem mestu urada EPSO in da bi prevod vseh obvestil o prostih delovnih mestih v jezike Unije znatno povečal stroške;

Javno naročanje

16.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da center konec leta 2017 še ni uporabljal orodij, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (e-javno naročanje); na podlagi poročila centra ugotavlja, da namerava potrebne elektronske ukrepe izvesti konec leta 2018; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

17.  je seznanjen, da je center uvedel ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter zaščito žvižgačev; vendar z zaskrbljenostjo poudarja, da center na svojem spletnem mestu ni objavil življenjepisov svojega višjega vodstva ter da višje vodstvo centra, notranji strokovnjaki in pomočniki prijavijo morebitna nasprotja interesov samo, če nastanejo v skladu s politiko centra iz leta 2014 o preprečevanju in obvladovanju nasprotij interesov; poziva ga, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejel v zvezi s tem;

18.  znova poziva center, naj začne objavljati zapisnike sej upravnega odbora;

19.  ponavlja, da je treba nujno uvesti neodvisne mehanizme za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bodo osebam, ki prijavljajo kršitve, pomagali uporabiti prave kanale pri razkritju informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bodo zaščitili njihovo zaupnost in jim ponudili potrebno pomoč in nasvete, v skladu s predlogom direktive o osebah, ki prijavljajo kršitve prava Unije (2018/0106(COD)), o kateri trenutno potekajo pogajanja na medinstitucionalni ravni;

Notranja revizija

20.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo na podlagi strateškega revizijskega načrta službe za obdobje 2017–2019 opravila revizijo spletnih storitev centra s poudarkom na Europassu, panorami znanj in spretnosti, pregledu stanja na področju mobilnosti in spletnih straneh evropskega ogrodja kvalifikacij; pozdravlja dejstvo, da sta bila zasnova in delovanje sistema notranje kontrole centra označena kot uspešna in učinkovita v zvezi s temi orodji;

o
o   o

21.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 84, 17.3.2017, str. 1.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov