Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2194(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0121/2019

Indgivne tekster :

A8-0121/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.18

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0259

Vedtagne tekster
PDF 149kWORD 56k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
P8_TA(2019)0259A8-0121/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017 (2018/2194(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA(5), særlig artikel 20,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0121/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 112.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 112.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017 (2018/2194(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA(5), særlig artikel 20,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0121/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 112.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 112.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017 (2018/2194(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0121/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse ("agenturet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 10 524 359 EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,26 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  noterer sig, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 97,09 %, hvilket svarer til en stigning på 1,14 % i forhold til 2016; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 84,02 %, hvilket svarer til en stigning på 5,17 % i forhold til det foregående år;

Bortfald af fremførsler

2.  beklager det høje antal af bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017, hvilket beløber sig til 189 154 EUR, der svarer til 12,81 % af det samlede fremførte beløb og udgør en lille nedgang på 1,44 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker med tilfredshed, at agenturet anvender centrale resultatindikatorer til at måle sine uddannelsesaktiviteter og deres virkning, navnlig deltagernes tilfredshed, med henblik på at vurdere den merværdi, de tilfører, og resultatindikatorer til at forbedre sin budgetforvaltning;

4.  bemærker, at agenturets plan for forvaltning af ændringer hvad angår de nødvendige forberedelser til at drive virksomhed under det nye udvidede mandat blev gennemført med en grad på 83 %; bemærker, at 93 % af deltagerne i agenturets uddannelsesaktiviteter har angivet, at de i det mindste var tilfredse med uddannelsesaktiviteterne, og bemærker, at agenturet færdiggjorde gennemførelsen af uddannelsespartnerskabet mellem EU og MENA inden for terrorbekæmpelse;

5.  bemærker med tilfredshed, at agenturet arbejder tæt sammen med netværket af agenturer, der beskæftiger sig med retlige og indre anliggender, og de ni agenturer, der udgør det; bemærker, at de gennemfører fælles uddannelseskurser og tilrettelægger kurser sammen;

6.  glæder sig over agenturets forpligtelse til at følge op på rapporten fra Kommissionens interne revisionstjeneste om behovsvurdering, planlægning og budgettering af uddannelsesaktiviteter; understreger vigtigheden af, at agenturet opfylder sin forpligtelse;

7.  bemærker, at den femårige periodiske eksterne evaluering, der blev afsluttet i januar 2016, fremsatte 17 anbefalinger, for hvilke agenturet agter at gennemføre alle afhjælpende foranstaltninger inden udgangen af 2018; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes at efterkomme disse anbefalinger;

8.  beklager, at agenturet er geografisk langt beliggende fra Europol, hvilket underminerer muligheden for at finde synergier med dette andet agentur, der er specialiseret i politianliggender; opfordrer agenturet til at forelægge dechargemyndigheden en rapport, der beskriver eventuelle hindringer i dets samspil med Europol og de foranstaltninger, som er truffet, og som skal træffes for at imødegå disse udfordringer;

Personalepolitik

9.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 96,77 % pr. 31. december 2017, med 30 midlertidigt ansatte ud af de 31 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 28 godkendte stillinger i 2016); bemærker endvidere, at 16 kontraktansatte og seks udstationerede nationale eksperter arbejdede for agenturet i 2017;

10.  glæder sig over, at agenturet fortsatte med at organisere webinarer med henblik på at give personalet hos de retshåndhævende myndigheder oplysninger og eksempler på bedste praksis vedrørende identifikation og efterforskning af hadforbrydelser og forskellige former for kønsbaseret vold, og over, at det tilbød kurser for at øge kendskabet til de udfordringer, som romaer og LGBTI-personer står over for (f.eks. for meget og for lidt politiovervågning og manglen på tillid til medlemmerne af politistyrken), og hvordan disse kan imødegås på retshåndhævelsesniveau; opfordrer til, at der fortsat udbydes kurser inden for området grundlæggende rettigheder og den dermed forbundne sensibilisering af politistyrken;

11.  opfordrer agenturet til i sit uddannelsesprogram og i sine uddannelsesaktiviteter yderligere at indarbejde et væsentligt element af uddannelse i antiradikalisering, racismebekæmpelse og bekæmpelse af forskelsbehandling, hvor som helst det er muligt; anmoder agenturet om også at udvikle specifikt uddannelsesmateriale om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager;

12.  bemærker, at agenturet har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; bemærker, at det giver mulighed for udveksling af oplysninger, kurser og fortrolig rådgivning;

13.  bemærker, at der som følge af agenturets flytning fra Det Forenede Kongerige til Ungarn og den deraf følgende lavere justeringskoefficient for personalelønninger var en høj personaleudskiftning, og at den geografiske balance ikke altid sikres, idet antallet af ansøgninger fra andre medlemsstater end værtslandet er faldet; bemærker med bekymring, at nogle medarbejdere har en udestående retlig tvist vedrørende flytningen; noterer sig, at der er blevet gennemført en række afbødende foranstaltninger; påpeger med bekymring, at dette kan påvirke driftskontinuiteten og agenturets evne til at gennemføre aktiviteter; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om enhver udvikling i dette spørgsmål;

14.  er enig med Revisionsretten i, at offentliggørelse af stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted ville være relevant og nyttigt, eftersom EPSO's opslag øger gennemsigtigheden og den offentlige opmærksomhed og giver borgerne mulighed for på ét og samme sted at finde frem til ledige stillinger, som offentliggøres af de forskellige EU-institutioner og -agenturer i fællesskab; anmoder derfor om, at agenturet også offentliggør alle sine stillingsopslag på EPSO's websted; opfordrer Europa-Kommissionen til at overveje foranstaltninger, der har til formål at mindske agenturernes økonomiske byrde i forbindelse med oversættelsen af stillingsopslag, herunder ved at etablere en ad hoc-rammeaftale med Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT);

15.  glæder sig over Revisionsrettens forslag om at offentliggøre stillingsopslag på EPSO's websted med henblik på at skabe større opmærksomhed herom; forstår agenturets svar vedrørende de høje omkostninger til oversættelse som følge af en sådan offentliggørelse; bemærker endvidere, at agenturet har til hensigt at offentliggøre alle ledige stillinger på den jobopslagstavle for agenturer, som EU-agenturernes netværk har udviklet;

Udbud

16.  bemærker, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning ved udgangen af 2017 endnu ikke havde anvendt alle de redskaber, som Kommissionen havde iværksat med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjeparter, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-udbud); noterer sig på baggrund af agenturets svar, at de forberedende foranstaltninger med henblik på at indføre elektronisk afgivelse af tilbud er igangsat; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort på dette område;

17.  bemærker med bekymring, at agenturet i december 2016 indgik en fireårig rammekontrakt til en værdi af 1,6 mio. EUR med én økonomisk operatør, der skulle levere midlertidigt personale udelukkende på grundlag af pris, uden at der blev taget hensyn til kvalitetskriterier; noterer sig agenturets svar om, at det mente, at kvaliteten var integreret i de tekniske specifikationer, og at valget om at tildele en enkelt kontrakt blev foretaget på grundlag af tidligere erfaringer og nationale særtræk;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

18.  glæder sig over, at agenturet i 2017 vedtog en revideret strategi for bekæmpelse af svig; beklager, at agenturet ikke havde fastlagt og indført interne regler om whistleblowing inden den 31. december 2017; bemærker imidlertid, at der forventes at blive vedtaget agenturspecifikke interne regler inden udgangen af 2018; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen heraf;

Andre bemærkninger

19.  understreger, at flytningen af agenturet til Budapest i 2014 og revisionen af dets mandat i 2016 udløste ændringer af agenturets regnskabsprocedurer, som ikke er blevet genvalideret siden 2013; noterer sig agenturets svar om, at genvalideringen i øjeblikket er genstand for drøftelser og planlægning i Generaldirektoratet for Budget (GD BUDG);

20.  bemærker, at agenturet i februar 2017 med succes gennemførte ISO 9001:2015-certificeringen af agenturets forvaltningssystem med henblik på at forbedre og bedre vise sit engagement i kvalitet;

21.  bemærker med bekymring, at agenturet – til forskel fra de fleste andre agenturer – ikke foretog en omfattende analyse af, hvordan Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union kunne forventes at indvirke på agenturets organisation, operationer og regnskaber; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at de tilsvarende risici uformelt er blevet vurderet som lave; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes for at færdiggøre en mere formel analyse med henblik på at imødegå eventuelle risici, der er forbundet hermed;

22.  noterer sig agenturets bestræbelser på at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads; påpeger, at agenturet ikke har indført en CO2-udligningsordning, men anerkender, at det overvejer at indføre en sådan ordning, og at agenturet tilskynder sine medarbejdere til at gøre brug af offentlig transport for at reducere emissioner;

o
o   o

23.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 258 af 8.8.2017, s. 4.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik