Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2194(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0121/2019

Esitatud tekstid :

A8-0121/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.18

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0259

Vastuvõetud tekstid
PDF 142kWORD 54k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
P8_TA(2019)0259A8-0121/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2194(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2219 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/681/JSK)(5), eriti selle artiklit 20,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0121/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 112.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 112.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 319, 4.12.2015, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2194(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2219 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/681/JSK)(5), eriti selle artiklit 20,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0121/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 112.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 112.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 319, 4.12.2015, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2194(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0121/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli ameti 2017. aasta lõplik eelarve 10 524 359 eurot, mis kujutab endast 2016. aastaga võrreldes 2,26 % suurust kasvu; arvestades, et ameti kogu eelarve tuleb liidu eelarvest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on saanud piisavalt kinnitust ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 97,09 %, mis oli 2016. aastaga võrreldes 1,14 % võrra kõrgem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 84,02 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 5,17 % suurem;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  peab kahetsusväärseks, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati suur osa – 189 154 eurot, mis moodustab üle kantud assigneeringute kogusummast 12,81 % ja on 2016. aasta osakaalust veidi (1,44 %) väiksem;

Tulemused

3.  märgib rahuloluga, et amet kasutab oma koolitustegevuse ja selle mõju, eelkõige osalejate rahulolu taseme mõõtmiseks peamisi tulemusnäitajaid, et hinnata nende pakutavat lisaväärtust, ja tulemusnäitajaid eelarve haldamise parandamiseks;

4.  märgib, et ameti muutuste juhtimise kava seoses tema uue laiendatud volituse alusel tegutsemiseks vajalike ettevalmistustega rakendati 83 % ulatuses; märgib, et 93 % ameti koolitusmeetmetes osalejatest väitis, et nad olid koolitustega vähemalt rahul, ja et amet on viinud lõpule ELi ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika terrorismivastase võitluse alase koolituspartnerluse programmi rakendamise;

5.  märgib rahuloluga, et amet teeb tihedat koostööd justiits- ja siseasjade ametite võrgustiku ja sinna kuuluva üheksa ametiga; märgib, et nad jagavad koolitusi ja korraldavad koos kursusi;

6.  väljendab rahulolu, et amet on võtnud endale kohustuse rakendada järelmeetmeid seoses komisjoni siseauditi talituse auditiaruandega ameti koolitustegevuse vajaduste hindamise, kavandamise ja eelarvestamise kohta; rõhutab, kui oluline on, et amet täidaks endale võetud kohustusi;

7.  märgib, et viieaastane perioodiline välishindamine lõppes 2016. aasta jaanuaris 17 soovitusega, mille puhul amet kavatseb rakendada kõik parandusmeetmed 2018. aasta lõpuks; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile soovituste elluviimiseks võetud meetmetest aru;

8.  peab kahetsusväärseks, et amet asub geograafiliselt Europolist kaugel, mis häirib võimalust luua sünergiat politseiküsimustele spetsialiseerunud teise ametiga; kutsub ametit üles esitama eelarvepädevale institutsioonile aruande, milles oleksid välja toodud võimalikud takistused Europoliga suhtlemisel ning meetmed, mida nimetatud probleemide kõrvaldamiseks on võetud ja mida tuleks veel võtta;

Personalipoliitika

9.  märgib, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 96,77 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 31 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 30 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 28); märgib, et 2017. aastal töötas ametis ka 16 lepingulist töötajat ja 6 lähetatud riiklikku eksperti;

10.  märgib tunnustavalt, et amet jätkas veebiseminaride korraldamist, et anda õiguskaitseametnikele teavet ja jagada häid tavasid vihakuritegude ja soopõhise vägivalla eri vormide tuvastamise ja uurimise kohta, ning korraldas koolitusi teadlikkuse suurendamiseks roma kogukondade ja LGBTI-inimeste probleemidest (nt politsei liigne või alasekkumine ja usalduse puudumine politseiametnike vastu) ja sellest, kuidas nende probleemidega saaks õiguskaitse tasandil tegeleda; nõuab põhiõiguste alaste koolituste korraldamise jätkamist ja vastavate teadmiste suurendamist politseiametnike hulgas.

11.  kutsub ametit üles võtma ka edaspidi oma õppekavadesse ja kogu koolitustegevusse võimaluse korral olulise mahuga radikaliseerumis-, rassismi- ja diskrimineerimisvastaseid elemente; palub, et amet töötaks välja ka erikoolituse kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslike tagatiste kohta kriminaalmenetluses;

12.  märgib, et amet kiitis heaks inimväärikuse kaitse ja ahistamise ärahoidmise poliitika; märgib, et amet võimaldas teabe jagamist ja koolitusi ning konfidentsiaalset nõustamist;

13.  märgib, et Ühendkuningriigist Ungarisse kolimise ja sellest tulenevalt töötajate palkade suhtes kohaldatava madalama paranduskoefitsiendi tulemusena oli tööjõu voolavus kõrge ja geograafiline tasakaal ei ole alati tagatud, kuna taotlused muudest liikmesriikidest peale vastuvõtva riigi on vähenenud; märgib murega, et mõnel töötajal on ümberkolimisega seoses lahendamata õigusvaidlus; märgib, et rakendatud on mitmeid leevendusmeetmeid; juhib murelikult tähelepanu sellele, et see võib mõjutada tegevuse järjepidevust ja ameti suutlikkust tegevusi ellu viia; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada selles valdkonnas tehtud edusammudest;

14.  nõustub kontrollikojaga, et vabade ametikohtade kohta teadete avaldamine Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil oleks asjakohane ja kasulik, kuna EPSO teated suurendavad selgust ja avalikustamist ning võimaldavad kodanikel teha kindlaks vabad töökohad, mille Euroopa Liidu eri institutsioonid ja ametid koos avaldavad; palub seetõttu, et amet avaldaks kõik teated oma vabade ametikohtade kohta ka EPSO veebisaidil; kutsub Euroopa Komisjoni üles kaaluma meetmeid, mille eesmärk on vähendada ametite rahalist koormust vabade ametikohtade teadete tõlkimisel, sõlmides muu hulgas sihtotstarbelise raamlepingu Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskusega (CdT);

15.  väljendab rahulolu soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta EPSO veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab ameti vastust, milles osutatakse sellise avaldamisega kaasnevatele suurtele tõlkekuludele; võtab ühtlasi teadmiseks ameti kavatsuse avaldada kõik tööpakkumised ELi ametite võrgustiku väljatöötatud ametitevahelises tööportaalis;

Hanked

16.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud amet veel rakendanud kõiki komisjoni poolt käiku lastud vahendeid, mille eesmärk on võtta avalikus hankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); märgib, et ameti vastusest selgub, et ettevalmistused teabe elektrooniliseks esitamiseks on käimas; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas tehtud edusammudest;

17.  märgib murelikult, et 2016. aasta detsembris allkirjastas amet ühe ettevõtjaga nelja aasta pikkuse raamlepingu 1,6 miljoni euro väärtuses ajutiste töötajate pakkumiseks üksnes hinna alusel, võtmata arvesse kvaliteedikriteeriume; võtab teadmiseks ameti vastuse, mille kohaselt kvaliteet lisati tehnilisse kirjeldusse ja et valik sõlmida üks leping tehti varasemate kogemuste ja riiklike eripärade alusel;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

18.  väljendab rahulolu asjaolu üle, et amet võttis 2017. aastal vastu pettusevastase võitluse strateegia läbivaadatud versiooni; peab kahetsusväärseks, et amet ei olnud 31. detsembriks 2017 kehtestanud rikkumisest teatamise kohta sise-eeskirju ja neid rakendanud; märgib siiski, et ameti eripära arvestavad sise-eeskirjad võetakse eeldatavasti vastu 2018. aasta lõpuks; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende rakendamise kohta aru;

Muud märkused

19.  rõhutab, et ameti ümberpaigutamine Budapesti 2014. aastal ja selle volituste läbivaatamine 2016. aastal ajendasid muutma ameti raamatupidamisarvestuse korda, mida ei ole alates 2013. aastast uuesti kinnitatud; võtab teadmiseks ameti vastuse, mille kohaselt on eelarve peadirektoraadis käimas uuesti kinnitamise arutelu ja kavandamine;

20.  märgib, et 2017. aasta veebruaris viis amet edukalt lõpule juhtimissüsteemi ISO 9001:2015 sertifikaadi taotlemise, et parandada ja paremini näidata oma pühendumist kvaliteedile;

21.  märgib murega, et erinevalt enamikust teistest ametitest ei teinud amet põhjalikku analüüsi Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise otsuse võimaliku mõju kohta oma organisatsioonile, tegevusele ja raamatupidamisele; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et vastavad riskid on mitteametlikult hinnatud madalaks; palub, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni meetmetest, mis on võetud selleks, et viia lõpule ametlikum analüüs võimalike kaasnevate riskide leevendamiseks;

22.  võtab teadmiseks jõupingutused, mida amet on kulutõhusa ja keskkonnasäästliku töökeskkonna loomiseks teinud; juhib tähelepanu asjaolule, et amet ei ole kehtestanud süsinikuheite tasakaalustamise kava, kuid tunnistab, et ta kaalub sellise kava kehtestamist, ja et amet ergutab oma töötajaid kasutama ühistransporti, et heitkoguseid vähendada;

o
o   o

23.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 258, 8.8.2017, lk 4.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 20. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika