Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2194(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0121/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0121/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.18

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0259

Hyväksytyt tekstit
PDF 144kWORD 44k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
P8_TA(2019)0259A8-0121/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2194(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0084/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL) ja neuvoston päätöksen 2005/681/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta 25. marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2219(5) ja erityisesti sen 20 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0121/2019),

1.  myöntää Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 112.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 112.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2194(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0084/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL) ja neuvoston päätöksen 2005/681/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta 25. marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2219(5) ja erityisesti sen 20 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0121/2019),

1.  hyväksyy Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 112.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 112.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2194(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0121/2019),

A.  toteaa, että Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 10 524 359 euroa, mikä merkitsee 2,26 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että keskuksen koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 97,09 prosenttia, mikä merkitsee 1,14 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 84,02 prosenttia, mikä merkitsee 5,17 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  pitää valitettavana, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruttiin merkittävät 189 154 euroa eli 12,81 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä tarkoittaa pientä 1,44 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto käyttää keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla se mittaa koulutustoimintojaan ja niiden vaikutusta, etenkin osallistujien tyytyväisyysastetta, voidakseen arvioida toimintojen tuottamaa lisäarvoa ja että se käyttää tulosindikaattoreita parantaakseen talousarviohallintoaan;

4.  panee merkille, että viraston muutostenhallintasuunnitelman, joka koskee tarvittavia valmisteluja viraston uuden laajennetun toimeksiannon mukaista toimintaa varten, toteutusaste oli 83 prosenttia; panee merkille, että 93 prosenttia viraston koulutustoimintaan osallistuneista totesi olevansa koulutukseen vähintään tyytyväisiä ja että virasto sai valmiiksi EU:n ja MENA-alueen välistä terrorismintorjunnan koulutuskumppanuutta koskevan ohjelman toteutuksen;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto tekee tiivistä yhteistyötä oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen verkoston kanssa ja että siihen kuuluvien yhdeksän viraston kanssa; toteaa niiden tarjoavan yhteistä koulutusta ja järjestävän kursseja yhdessä;

6.  pitää myönteisenä, että virasto on sitoutunut jatkotoimiin komission sisäisen tarkastuksen osaston julkaiseman kertomuksen ”Needs assessment, Planning and Budgeting of Training activities” johdosta; pitää tärkeänä, että virasto lunastaa sitoumuksensa;

7.  ottaa huomioon, että vuoden 2016 tammikuussa loppuun saatetussa viisivuotisessa ulkopuolisessa kausiarvioinnissa annettiin 17 suositusta, joiden osalta virasto aikoo toteuttaa kaikki korjaavat toimet vuoden 2018 loppuun mennessä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle suositusten huomioon ottamiseksi toteutetuista toimenpiteistä;

8.  pitää valitettavana sitä, että virasto sijaitsee maantieteellisesti kaukana Europolista, mikä heikentää mahdollisuutta synergian löytämiseen tämän poliisiasioihin erikoistuneen toisen viraston kanssa; kehottaa virastoa esittämään vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle raportin, jossa se määrittää mahdolliset esteet sen vuorovaikutukselle Europolin kanssa ja näiden haasteiden voittamiseksi toteutetut ja toteutettavat toimenpiteet;

Henkilöstöpolitiikka

9.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 96,77 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 31 väliaikaisesta toimesta 30 oli täytettynä (verrattuna 28 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 viraston palveluksessa työskenteli lisäksi 16 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 6 kansallista asiantuntijaa;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto järjesti edelleen verkkoseminaareja tarjotakseen lainvalvontaviranomaisille tietoa ja parhaita käytänteitä viharikosten ja erityyppisen sukupuoleen perustuvan väkivallan tunnistamiseksi ja tutkimiseksi sekä koulutustilaisuuksia, joissa tiedotettiin romaniyhteisöjen ja hlbti-ihmisten haasteista (kuten poliisien yli- tai alimitoitetut toimet ja luottamuksen puute poliisivoimien jäseniä kohtaan) ja siitä, kuinka näihin haasteisiin voidaan vastata lainvalvonnan tasolla; kehottaa jatkamaan perusoikeuksien alan koulutustoimia ja tiedottamaan niistä asiaankuuluvasti poliisivoimille.

11.  kehottaa virastoa sisällyttämään opetussuunnitelmiinsa ja kaikkiin koulutustoimiinsa edelleen merkittävänä osa-alueena radikalisoitumisen ja rasismin torjunnan sekä syrjinnän vastaisen koulutuksen aina, kun se on mahdollista; kehottaa virastoa myös kehittämään erityistä koulutusta rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä;

12.  panee merkille, että virasto on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joilla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää; toteaa sen tarjoavan tiedonjakamista ja koulutusta sekä luottamuksellista neuvontaa;

13.  panee merkille viraston siirtämisen Yhdistyneestä kuningaskunnasta Unkariin ja siitä johtuvan henkilöstön palkkoihin sovellettavan alhaisemman korjauskertoimen ja toteaa, että siksi henkilöstön vaihtuvuus oli suuri eikä maantieteellistä tasapainoa kyetty aina varmistamaan, sillä hakemukset muista jäsenvaltioista kuin isäntämaasta ovat vähentyneet; panee huolestuneena merkille, että joillakin henkilöstön jäsenillä on siirtoon liittyviä ratkaisemattomia oikeusriitoja; panee merkille, että lieventäviä toimia on toteutettu; on huolestunut siitä, että tämä saattaa vaikuttaa toiminnan jatkuvuuteen ja viraston mahdollisuuksiin toteuttaa toimia; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

14.  on tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhtä mieltä siitä, että työpaikkailmoitusten julkaiseminen Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivustolla olisi merkityksellistä ja hyödyllistä, koska EPSOn julkaisut lisäävät avoimuutta ja antavat kansalaisille mahdollisuuden tutustua keskitetysti kaikkiin unionin eri toimielimissä ja virastoissa avoimina oleviin toimiin; pyytää siksi, että virasto julkaisee kaikki työpaikkailmoituksensa myös EPSOn verkkosivustolla; kehottaa komissiota harkitsemaan toimenpiteitä, joilla vähennettäisiin työpaikkailmoitusten kääntämisestä virastoille aiheutuvaa taloudellista rasitusta, kuten erityisen puitesopimuksen tekemistä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen kanssa;

15.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EPSOn verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää viraston vastauksen, joka koskee tällaisesta julkaisemisesta aiheutuvia korkeita käännöskustannuksia; panee lisäksi merkille viraston aikomuksen julkaista kaikki avoimet toimensa unionin virastojen verkoston luomalla virastojen välisellä työpaikkasivustolla;

Hankinnat

16.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei virasto ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön kaikkia komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); panee merkille viraston vastauksesta, että se valmistelee parhaillaan toimia tarjousten sähköisen toimittamisjärjestelyn käyttöönottamiseksi; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, miten tässä asiassa edistytään;

17.  panee huolestuneena merkille, että joulukuussa 2016 virasto allekirjoitti väliaikaisen henkilöstön tarjoamista koskevan nelivuotisen 1,6 miljoonaan arvoisen puitesopimuksen vain yhden talouden toimijan kanssa hinnan perusteella ottamatta huomioon laatuperusteita; panee merkille viraston vastauksen, jossa todettiin, että se katsoi laadun sisältyneen teknisiin eritelmiin ja että päätös tehdä vain yksi sopimus tehtiin aiemman kokemuksen ja kansallisten erityispiirteiden perusteella;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

18.  suhtautuu myönteisesti siihen, että virasto hyväksyi vuoden 2017 aikana tarkistetun petostentorjuntastrategian; pitää valitettavana, ettei virasto ollut 31. joulukuuta 2017 mennessä ottanut käyttöön ja pannut täytäntöön väärinkäytösten paljastamista koskevia sisäisiä sääntöjä; toteaa kuitenkin, että virastokohtaiset sisäiset säännöt odotetaan hyväksyttävän vuoden 2018 loppuun mennessä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle niiden täytäntöönpanosta;

Muita huomautuksia

19.  painottaa, että viraston siirtyminen Budapestiin vuonna 2014 ja sen toimeksiannon tarkistaminen vuonna 2016 aiheuttivat muutoksia viraston kirjanpitomenettelyihin, joita ei ole validoitu uudelleen sitten vuoden 2013; panee merkille viraston vastauksen, jonka mukaan uudelleen validoinnista käydään paraikaa keskusteluja ja sitä suunnitellaan budjettipääosastossa;

20.  panee merkille, että virasto sai helmikuussa 2017 onnistuneesti päätökseen hallintojärjestelmänsä ISO 9001:2015 -sertifioinnin, jotta se voi parantaa laatua ja osoittaa paremmin sitoutuneensa siihen;

21.  panee huolestuneena merkille, että toisin kuin useimmat muut virastot virasto ei analysoinut kattavasti todennäköisiä vaikutuksia, joita Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota Euroopan unionista aiheuttaa sen organisaatioon, toimintoihin ja tileihin; panee viraston vastauksesta merkille, että tähän liittyvät riskit on epävirallisesti arvioitu vähäisiksi; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteuttamistaan toimista, jotka koskevat virallisemman analyysin tekemistä ja joilla valmistaudutaan lieventämään mahdollisia tähän liittyviä riskejä;

22.  panee merkille, että virasto on pyrkinyt varmistamaan kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työpaikan; huomauttaa, ettei virastolla ole käytössä hiilidioksidin kompensointijärjestelmää mutta että se harkitsee tällaisen järjestelmän käyttöönottoa ja että virasto kannustaa henkilöstöään käyttämään julkista liikennettä päästöjen vähentämiseksi;

o
o   o

23.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(2).

(1) EUVL C 258, 8.8.2017, s. 4.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö