Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2194(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0121/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0121/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.18

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0259

Usvojeni tekstovi
PDF 153kWORD 50k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
P8_TA(2019)0259A8-0121/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2017. (2018/2194(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP(5), a osobito njezin članak 20.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0121/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 112.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 112.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 319, 4.12.2015., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017. (2018/2194(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP(5), a osobito njezin članak 20.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0121/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 112.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 112.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 319, 4.12.2015., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017. (2018/2194(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0121/2019),

A.  budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(1), konačni proračun Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (dalje u tekstu: Agencija) za financijsku godinu 2017. iznosio 10 524 359 EUR, što je povećanje od 2,26 % u odnosu na 2016. godinu; budući da se cijeli proračun Agencije financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) naveo da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 97,09 %, što je povećanje od 1,14 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 84,02 %, što je povećanje od 5,17 % u odnosu na prethodnu godinu;

Ukidanje prijenosa

2.  izražava žaljenje zbog visoke stope ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017., što je iznosilo 189 154 EUR odnosno 12,81 % ukupnog prenesenog iznosa, a to predstavlja blago smanjenje od 1,44 % u odnosu na 2016. godinu;

Uspješnost

3.  sa zadovoljstvom primjećuje da Agencija koristi ključne pokazatelje uspješnosti za mjerenje svojih aktivnosti osposobljavanja i njihova utjecaja, posebno razinu zadovoljstva sudionika, kako bi ocijenila dodanu vrijednost koja im se pruža njezinim aktivnostima, te pokazatelje uspješnosti kako bi poboljšala upravljanje proračunom;

4.  napominje da je izmijenjeni plan upravljanja Agencije u vezi s potrebnim pripremama za djelovanje u novom proširenom mandatu proveden po stopi od 83 %; napominje da je 93 % sudionika programâ osposobljavanja u Agenciji izjavilo da je barem zadovoljno osposobljavanjem i da je Agencija okončala uvođenje programa Partnerstva za osposobljavanje za borbu protiv terorizma između EU-a i zemalja Bliskog istoka i Sjeverne Afrike;

5.  sa zadovoljstvom napominje da Agencija usko surađuje s mrežom agencija za pravosuđe i unutarnje poslove odnosno devet agencija koje je čine; napominje da dijele programe osposobljavanja i zajedno organiziraju tečajeve;

6.  pozdravlja činjenicu da se Agencija obvezala postupiti u skladu s izvješćem Službe Komisije za unutarnju reviziju o procjeni potreba, planiranju i izradi proračuna u vezi s aktivnostima osposobljavanja Agencije; ističe koliko je važno da Agencija ispuni tu svoju obvezu;

7.  primjećuje da je u okviru petogodišnjeg periodičnog vanjskog pregleda okončanog u siječnju 2016. izdano 17 preporuka, za koje Agencija namjerava provesti sve korektivne mjere do kraja 2018. godine; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima radi ispunjavanja tih preporuka;

8.  žali zbog činjenice da je Agencija geografski smještena daleko od Europola, što dovodi u pitanje mogućnost pronalaženja sinergija s tom drugom agencijom specijaliziranom za pitanja policije; poziva Agenciju da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi izvješće u kojem se navode moguće prepreke u njegovim interakcijama s Europolom i mjere koje su poduzete i koje će se poduzeti da se ti izazovi prevladaju;

Kadrovska politika

9.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 96,77 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 30 privremenih djelatnika od 31 privremenog djelatnika odobrenog u okviru proračuna Unije (u odnosu na 28 odobrenih radnih mjesta 2016. godine); usto napominje da je 2017. za Agenciju radilo 16 ugovornih djelatnika i 6 upućenih nacionalnih stručnjaka;

10.  pozdravlja činjenicu da je Agencija nastavila s organiziranjem internetskih seminara kako bi se policijski službenici upoznali s informacijama i najboljom praksom u utvrđivanju i istrazi zločina iz mržnje i različitih oblika rodno uvjetovanog nasilja te da je nudila obuku u cilju podizanja razine osviještenosti o izazovima s kojima se suočavanju romske zajednice i pripadnici zajednice LGBTI (kao što su prekomjerno i nedovoljno policijsko djelovanje te nepovjerenje prema pripadnicima policijskih snaga), kao i o načinu za rješavanje tih pitanja na razini kaznenog progona; poziva na daljnje pružanje obuke u području temeljnih prava i s tim povezanog podizanja razine osviještenosti policijskih snaga;

11.  poziva Agenciju da u svoj kurikulum i sve aktivnosti u okviru obuke dodatno uvrsti, gdje god je to moguće, i snažnu komponentu edukacije o borbi protiv radikalizacije, rasizma i diskriminacije; poziva Agenciju da razvije i posebnu obuku o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima;

12.  napominje da je Agencija donijela politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; prima na znanje da Agencija omogućuje razmjenu informacija i predavanja te povjerljivo savjetovanje;

13.  napominje da je zbog preseljenja Agencije iz Ujedinjene Kraljevine u Mađarsku i znatno nižeg korekcijskog koeficijenta koji se primjenjuje na plaće osoblja povećana fluktuacija zaposlenih i da zemljopisna ravnoteža nije uvijek zajamčena jer je smanjen broj prijava iz ostalih država članica osim zemlje domaćina; sa zabrinutošću primjećuje da se s nekim zaposlenicima još vodi pravni spor u vezi s premještajem; napominje da je poduzet niz mjera za ublažavanje tog problema; sa zabrinutošću ističe da to može utjecati na kontinuitet poslovanja i sposobnost Agencije da provodi svoje aktivnosti; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o razvoju događaja o tom pitanju;

14.  slaže se s Revizorskim sudom da bi objavljivanje oglasa o slobodnim radnim mjestima na internetskim stranicama Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO) bilo korisno i relevantno jer objava od strane EPSO-a povećava transparentnost i javnu dostupnost informacija te građanima omogućuje da na jednom mjestu pronalaze sve oglase o slobodnim radnim mjestima koje objavljuju različite institucije i agencije Unije; stoga traži od Agencije da sve svoje oglase o slobodnim radnim mjestima objavljuje i na internetskim stranicama EPSO-a; poziva Europsku komisiju da razmotri mjere za smanjenje financijskog opterećenja za prevođenje oglasa za slobodna radna mjesta u agencijama, među ostalim sklapanjem ad hoc okvirnog sporazuma s Prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije (CdT);

15.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju na internetskoj stranici EPSO-a kako bi se povećao publicitet; razumije odgovor Agencije o visokim troškovima prevođenja koji bi proizašli iz takve objave; nadalje prima na znanje namjeru Agencije da sva slobodna radna mjesta objavljuje na međuagencijskoj oglasnoj ploči s natječajima za posao koju je razvila mreža agencija EU-a;

Javna nabava

16.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija do kraja 2017. još uvijek nije primijenila sve alate koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); napominje da je Agencija odgovorila da su u tijeku pripremna djelovanja za elektroničko podnošenje ponuda; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u tom području;

17.  sa zabrinutošću napominje da je prosincu 2016. Agencija potpisala četverogodišnji okvirni ugovor vrijedan 1,6 milijuna EUR za angažiranje privremenog osoblja s jednim gospodarskim subjektom samo na temelju cijene, a da nije uzela u obzir kriterij kvalitete; prima na znanje odgovor Agencije, koja smatra da je kvaliteta obuhvaćena tehničkim specifikacijama i da je odluka o dodjeli samo jednog ugovora donesena na temelju prethodnog iskustva i nacionalnih posebnosti;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

18.  pozdravlja činjenicu da je Agencija 2017. usvojila izmijenjenu strategiju za borbu protiv prijevara; izražava žaljenje da Agencija do 31. prosinca 2017. nije uspostavila i primijenila interna pravila o zviždačima; no napominje da se očekuje da će se posebna interna pravila Agencije usvojiti do kraja 2018.; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o njihovoj provedbi;

Ostale primjedbe

19.  naglašava da je zbog preseljenja Agencije u Budimpeštu 2014. i zbog izmjene njezina mandata 2016. godine došlo do promjene računovodstvenih postupaka Agencije koji nisu revalorizirani od 2013. godine; prima na znanje odgovor Agencije da je revalorizacija trenutačno predmet rasprave i planiranja u okviru Glavne uprave za proračun (DG BUDG);

20.  napominje da je Agencija u veljači 2017. dobila certifikat ISO 9001:2015 za svoj sustav upravljanja kako bi poboljšala i još više pokazala svoju posvećenost kvaliteti;

21.  sa zabrinutošću napominje da Agencija, za razliku od većine drugih agencija, nije provela sveobuhvatnu analizu vjerojatnog učinka odluke Ujedinjene Kraljevine da istupi iz Europske unije na njezinu organizaciju, rad i račune; iz odgovora Agencije konstatira da je neformalno ocijenjeno da su pripadajući rizici niski; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o mjerama za provođenje formalne analize za ublažavanje mogućih rizika;

22.  uviđa napore Agencije da osigura troškovno učinkovito i okolišno prihvatljivo radno okružje; ističe da Agencija ne posjeduje mehanizam za smanjenje emisija ugljika, ali potvrđuje da razmatra njegovo uvođenje, te da Agencija potiče osoblje na korištenje javnog prijevoza radi smanjenja emisija;

o
o   o

23.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 258, 8.8.2017., str. 4.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti