Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2194(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0121/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0121/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.18

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0259

Pieņemtie teksti
PDF 162kWORD 55k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
P8_TA(2019)0259A8-0121/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2194(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) Nr. 2015/2219 par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2005/681/TI(5), un jo īpaši tās 20. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0121/2019),

1.  sniedz Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 112. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 112. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 319, 4.12.2015., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2194(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) Nr. 2015/2219 par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2005/681/TI(5), un jo īpaši tās 20. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0121/2019),

1.  apstiprina Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 112. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 112. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 319, 4.12.2015., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2194(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0121/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 10 524 359 EUR, proti, par 2,26 % lielāks nekā 2016. gadā; tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ņem vērā, ka īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā 2017. finanšu gadā budžeta izpildes līmenis bija 97,09 %, t. i., par 1,14 % augstāks nekā 2016. gadā; norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 84,02 %, t. i., par 5,17 % augstāks nekā iepriekšējā gadā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  pauž nožēlu par to, ka tika atcelts liels apmērs (189 154 EUR) apropriāciju, kuras bija pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 12,81 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra, un tas ir nedaudz — par 1,44 % — mazāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

3.  ar gandarījumu ņem vērā to, ka Aģentūra izmanto galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu savus mācību pasākumus un to ietekmi, jo īpaši dalībnieku apmierinātības līmeni, un lai noteiktu šo pasākumu pievienoto vērtību, un snieguma rādītājus, lai uzlabotu budžeta pārvaldību;

4.  konstatē, ka Aģentūras izmaiņu pārvaldības plāns, kas attiecas uz sagatavošanos darbam jauno paplašināto pilnvaru satvarā, bija īstenots 83 % apmērā; ņem vērā, ka 93 % no Aģentūras mācību pasākumu dalībniekiem ir norādījuši, ka viņi ir vismaz apmierināti ar apmācību, un ka Aģentūra ir beigusi īstenot ES un Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstu apmācības partnerības programmu terorisma apkarošanas jomā;

5.  ar gandarījumu ņem vērā, ka Aģentūra cieši sadarbojas ar Tieslietu un iekšlietu jomas aģentūru tīklu un deviņām tajā ietilpstošajām aģentūrām; ņem vērā, ka aģentūras rīko kopīgas apmācības un kopīgi organizē kursus;

6.  atzinīgi vērtē Aģentūras apņemšanos veikt pasākumus saistībā ar Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta ziņojumu par mācību pasākumu vajadzību novērtējumu, plānošanu un iekļaušanu budžetā; uzsver, ka ir svarīgi, lai Aģentūra pildītu šo apņemšanos;

7.  konstatē, ka periodiskajā piecu gadu ārējā novērtēšanā, kas tika pabeigta 2016. gada janvārī, tika izstrādāti 17 ieteikumi, attiecībā uz kuriem Aģentūra līdz 2018. gada beigām plāno īstenot visus koriģējošos pasākumus; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai reaģētu uz šiem ieteikumiem;

8.  pauž nožēlu par to, ka Aģentūra ģeogrāfiski atrodas tālu no Eiropola, un tas mazina iespēju veidot sinerģiju ar šo aģentūru, kas arī specializējas policijas darbā; aicina Aģentūru sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu, kurā izklāstīti iespējamie šķēršļi tās mijiedarbībai ar Eiropolu un veiktajiem un veicamajiem pasākumiem šo problēmu pārvarēšanā;

Personāla politika

9.  ņem vērā, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 96,77 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 30 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātā 31 pagaidu darbinieka (salīdzinājumā ar 28 apstiprinātajām vietām 2016. gadā); ņem vērā, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 16 līgumdarbinieki un seši norīkotie valstu eksperti;

10.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra turpināja organizēt seminārus tīmeklī, lai tiesībaizsardzības amatpersonām sniegtu informāciju un iepazīstinātu ar paraugpraksi naida noziegumu un dažādu ar dzimumu saistītas vardarbības veidu apzināšanā un izmeklēšanā, un nodrošināja apmācību nolūkā palielināt informētību par romu kopienu un LGBTI personu pieredzētajām problēmām (piemēram, pārmērīga vai pārāk maza policijas uzraudzība un šo kopienu locekļu neuzticēšanās policijas darbiniekiem) un to, kā šīs problēmas var risināt tiesībaizsardzības līmenī; prasa arī turpmāk nodrošināt apmācības pamattiesību jomā un policijas spēku izpratnes veicināšanu šajā jautājumā;

11.  aicina Aģentūru, kad vien tas iespējams, turpināt iekļaut tās mācību programmā un visos mācību pasākumos nozīmīgu apmācību radikalizācijas un rasisma apkarošanas un diskriminācijas novēršanas jautājumos; prasa Aģentūrai arī izstrādāt īpašu apmācību par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā;

12.  norāda, ka Aģentūra ir pieņēmusi politiku personas cieņas aizsardzībai un aizskarošas izturēšanās novēršanai; ņem vērā to, ka tā nodrošina informācijas apmaiņas un apmācības, kā arī konfidenciālu konsultāciju iespējas;

13.  konstatē, ka saistībā ar Aģentūras pārcelšanu no Apvienotās Karalistes uz Ungāriju un zemāku korekcijas koeficientu, kas tā rezultātā tiek piemērots darbinieku algām, bija vērojama liela darbinieku mainība un ne vienmēr tika nodrošināts ģeogrāfiskais līdzsvars, jo salīdzinājumā ar mītnes valsts valstspiederīgo iesniegto pieteikumu skaitu ir samazinājies to pieteikumu skaits, ko iesniedz citu dalībvalstu valstspiederīgie; ar bažām ņem vērā, ka joprojām nav atrisināti dažu darbinieku sāktie juridiskie strīdi, kas saistīti ar Aģentūras pārcelšanu; ņem vērā to, ka ir īstenota virkne seku mazināšanas pasākumu; ar bažām norāda, ka tas var ietekmēt darbības nepārtrauktību un Aģentūras spēju īstenot darbības; prasa, lai Aģentūra ziņotu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par jebkurām izmaiņām šajā jautājumā;

14.  ir vienisprātis ar Revīzijas palātu par to, vakanču publicēšana Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa vietnē būtu atbilstīga un noderīga ,jo EPSO publikācijas palielina pārredzamību un publicitāti un ļauj iedzīvotājiem vienkopus iepazīties ar dažādu ES iestāžu un aģentūru publicētajām vakancēm; tādēļ prasa, lai Aģentūra visus savus paziņojumus par vakancēm publicētu arī EPSO tīmekļa vietnē; aicina Eiropas Komisiju apsvērt pasākumus ar mērķi samazināt aģentūru finansiālo slogu saistībā ar paziņojumu par vakancēm tulkošanu, cita starpā noslēdzot ad hoc pamatnolīgumu ar Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru (CdT);

15.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieteikumu publicēt paziņojumus par vakancēm EPSO tīmekļa vietnē, lai palielinātu to publicitāti; ar izpratni pieņem Aģentūras atbildi, kurā tiek norādīts uz lielajām tulkošanas izmaksām, ko radītu šādas publikācijas; ņem vērā arī Aģentūras nodomu publicēt informāciju par visām vakancēm aģentūru darba sludinājumu vietnē, ko izveidojis ES aģentūru tīkls;

Iepirkums

16.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Aģentūra vēl nebija ieviesusi visus instrumentus, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); ņem vērā, ka saskaņā ar Aģentūras atbildi notiek sagatavošanas darbi, lai ieviestu e-iesniegšanu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā sasniegto;

17.  ar bažām ņem vērā, ka 2016. gada decembrī Aģentūra parakstīja četru gadu pamatlīgumu 1,6 miljonu EUR apmērā par pagaidu darbinieku nodrošināšanu ar vienu uzņēmēju, tikai pamatojoties uz piedāvāto cenu un neņemot vērā kvalitātes kritērijus; ņem vērā Aģentūras atbildi par to, ka tā uzskatīja, ka kvalitāte ir iekļauta tehniskajās specifikācijās un ka izvēle piešķirt līguma slēgšanas tiesības vienam uzņēmējam tika izdarīta, pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi un valsts īpatnībām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

18.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra 2017. gadā pieņēma pārskatītu krāpšanas apkarošanas stratēģiju; pauž nožēlu par to, ka Aģentūra līdz 2017. gada 31. decembrim nebija izstrādājusi un īstenojusi iekšējos noteikumus par trauksmes celšanu; tomēr ņem vērā, ka katrai aģentūrai specifiski iekšējie noteikumi, sagaidāms, tiks pieņemti līdz 2018. gada beigām; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to īstenošanu;

Citi komentāri

19.  uzsver, ka Aģentūras pārcelšana uz Budapeštu 2014. gadā un tās pilnvaru pārskatīšana 2016. gadā ir izraisījusi izmaiņas Aģentūras grāmatvedības procedūrās, kas nav atkārtoti apstiprinātas kopš 2013. gada; ņem vērā Aģentūras atbildi, ka Budžeta ģenerāldirektorāts (DG BUDG) patlaban apspriež un plāno atkārtotu apstiprināšanu;

20.  ņem vērā, ka 2017. gada februārī Aģentūra veiksmīgi pabeidza Aģentūras vadības sistēmas ISO 9001:2015 sertifikāciju, lai uzlabotu un labāk apliecinātu savu apņemšanos nodrošināt kvalitāti;

21.  ar bažām ņem vērā, ka pretēji tam, kā rīkojās citas aģentūras, Aģentūra neveica vispusīgu analīzi par iespējamo ietekmi, ko attiecībā uz tās struktūru, darbībām un pārskatiem varētu radīt Apvienotās Karalistes lēmums par izstāšanos no Eiropas Savienības; ņem vērā Aģentūras sniegto atbildi par to, ka atbilstīgie riski ir neoficiāli novērtēti kā zemi; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai īstenotu oficiālāku analīzi, gatavojoties jebkādu iespējamu risku mazināšanai;

22.  ņem vērā Aģentūras centienus nodrošināt izmaksu ziņā efektīvu un videi nekaitīgu darba vietu; norāda, ka Aģentūra nav ieviesusi oglekļa emisijas kompensācijas shēmu, bet pieņem zināšanai to, ka tā apsver iespēju šādu shēmu ieviest, un ka Aģentūra mudina savus darbiniekus izmantot sabiedrisko transportu, lai samazinātu emisijas;

o
o   o

23.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(2).

(1) OV C 258, 08.08.2017., 4. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika