Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2194(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0121/2019

Texte depuse :

A8-0121/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.18

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0259

Texte adoptate
PDF 154kWORD 54k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
P8_TA(2019)0259A8-0121/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2194(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului(5), în special articolul 20,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0121/2019),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 112.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 112.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 319, 4.12.2015, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2194(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului(5), în special articolul 20,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0121/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 112.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 112.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 319, 4.12.2015, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2194(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0121/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 10 524 359 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 2,26 % față de 2016; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 97,09 %, reprezentând o creștere de 1,14 % față de 2016; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 84,02 %, ceea ce reprezintă o creștere de 5,17 % în comparație cu exercițiul precedent;

Anularea reportărilor

2.  regretă nivelul ridicat de anulare a reportărilor din 2016 în 2017, care se ridică la 189 154 EUR, reprezentând 12,81 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o ușoară scădere, de 1,44 %, față de 2016;

Performanța

3.  constată cu apreciere că Agenția utilizează indicatori-cheie de performanță pentru a-și evalua activitățile de formare și impactul lor, în special nivelul de satisfacție al participanților, pentru a le determina valoarea adăugată, precum și indicatori de performanță pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

4.  observă că planul de management al schimbărilor conceput de Agenție pentru pregătirile necesare pentru funcționarea în noul său mandat extins a fost implementat în proporție de 83 %; constată că 93 % dintre participanții la activitățile de formare ale Agenției au declarat că sunt satisfăcuți sau foarte satisfăcuți de cursurile de formare și că Agenția a implementarea programului de parteneriat UE-MENA pentru formare în domeniul combaterii terorismului;

5.  ia act cu satisfacție de cooperarea strânsă a Agenției cu Rețeaua agențiilor din domeniul justiției și al afacerilor interne și cu cele nouă agenții care o compun; constată că acestea își pun în comun programele de formare și organizează cursuri împreună;

6.  salută angajamentul Agenției de a da curs raportului elaborat de Serviciul de Audit Intern al Comisiei referitor la „evaluarea necesităților, planificarea și întocmirea bugetului dedicat activităților de formare”; subliniază că este important ca Agenția să își îndeplinească angajamentul;

7.  constată că în urma evaluării externe periodice de cinci ani, încheiată în ianuarie 2016, au fost comunicate 17 recomandări, pentru care Agenția intenționează să ia toate măsurile corective până la sfârșitul anului 2018; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a da curs acestor recomandări;

8.  regretă că Agenția este situată geografic la mare distanță de Europol, ceea ce subminează posibilitatea obținerii de sinergii cu această agenție specializată în domeniul polițienesc; invită Agenția să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport care să evidențieze posibilele obstacole în interacțiunile sale cu Europol și măsurile luate și care urmează a fi luate pentru a depăși aceste probleme;

Politica de personal

9.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 96,77 %, fiind completate 30 posturi de agenți temporari din cele 31 de posturi autorizate în baza bugetului Uniunii (față de 28 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 16 de agenți contractuali și 6 experți naționali detașați;

10.  salută faptul că Agenția a continuat să organizeze seminare online pentru a pune la dispoziția funcționarilor responsabili cu aplicarea legii informații și exemple de bune practici privind identificarea și anchetarea infracțiunilor motivate de ură și a diferitelor forme de violență bazată pe gen și faptul că aceasta a oferit cursuri de sensibilizare cu privire la provocările cu care se confruntă comunitățile de romi și persoanele LGBTI (spre exemplu, un grad prea ridicat sau prea scăzut de supraveghere și lipsa încrederii în membrii forțelor de poliție) și la modul în care pot fi abordate aceste chestiuni la nivelul aplicării legii; solicită să se ofere în continuare cursuri în domeniul drepturilor fundamentale și să se continue acțiunile de sensibilizare a forțelor de poliție.

11.  invită Agenția să continue demersurile sale de includere, în măsura posibilului, în programa și în activitățile sale de formare, a unei componente substanțiale în domeniul combaterii radicalizării, rasismului și a discriminării; îi solicită Agenției să elaboreze, de asemenea, o formare specifică privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale;

12.  constată că Agenția a adoptat o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; constată că aceasta permite schimbul de informații, programe de instruire și consilierea confidențială;

13.  observă că, ca urmare a transferului său din Regatul Unit în Ungaria și a coeficientului corector mai redus aplicat salariilor personalului, rata de rotație a personalului a fost ridicată, iar echilibrul geografic nu este întotdeauna asigurat, întrucât numărul candidaturilor din alte state membre decât țara gazdă a scăzut; constată cu îngrijorare că unii membri ai personalului au un litigiu în curs în ceea ce privește transferul; ia act de faptul că au fost luate o serie de măsuri de atenuare; subliniază cu îngrijorare că acest lucru ar putea afecta negativ continuitatea activității și capacitatea Agenției de a-și desfășura activitățile; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la eventuale evoluții în acest sens;

14.  este de acord cu observația Curții de Conturi, conform căreia publicarea anunțurilor de posturi vacante pe site-ul internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO) ar fi relevantă și utilă, având în vedere că publicațiile EPSO sporesc transparența și asigură o audiență mai largă pentru comunicările publicitare, permițându-le cetățenilor să se informeze cu privire la ansamblul ofertelor publicate de diferitele instituții și agenții ale Uniunii; solicită, prin urmare, ca Agenția să-și publice toate anunțurile de posturi vacante și pe site-ul EPSO; invită Comisia Europeană să aibă în vedere măsuri menite să reducă sarcina financiară pentru traducerea anunțurilor de posturi vacante în cadrul agențiilor, inclusiv prin instituirea unui acord-cadru ad hoc cu Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT);

15.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate pe site-ul EPSO pentru a difuza mai larg aceste informații; înțelege argumentele invocate în răspunsul Agenției, care a evidențiat costurile de traducere ridicate implicate; în plus, ia act de intenția Agenției de a-și publica toate posturile vacante pe platforma de anunțuri de recrutare a Rețelei agențiilor UE;

Achizițiile

16.  constată că, potrivit raportului Curții, la sfârșitul lui 2017, Agenția nu implementase încă toate instrumentele lansate de Comisie care vizează introducerea unei soluții unice pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); observă că, potrivit răspunsului Agenției, se fac pregătiri pentru trecerea la depunerea electronică în 2019; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele din acest domeniu;

17.  observă cu îngrijorare că, în decembrie 2016, Agenția a semnat un contract-cadru de patru ani în valoare de 1,6 milioane EUR pentru furnizarea de personal temporar, cu un singur operator economic, pentru unicul motiv al costurilor, fără a lua în considerare și criteriile de calitate; ia act de răspunsul în care Agenția precizează că, în opinia sa, calitatea era inclusă în specificațiile tehnice și că a optat pentru un contract unic pe baza experienței anterioare și a particularităților naționale;

Prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și transparența

18.  salută faptul că Agenția a adoptat în 2017 o strategie antifraudă revizuită; regretă că, până la 31 decembrie 2017, Agenția nu a stabilit și nu a aplicat norme interne privind avertizarea; menționează că se așteaptă ca normele interne specifice la nivelul agenției să fie adoptate până la sfârșitul anului 2018; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea acestora;

Alte observații

19.  subliniază că mutarea Agenției la Budapesta în 2014 și revizuirea mandatului său în 2016 au determinat introducerea unor modificări ale procedurilor contabile ale Agenției, care nu au fost revalidate din 2013; ia act de răspunsul Agenției, potrivit căruia revalidarea face în prezent obiectul discuțiilor și planificării în cadrul DG BUDG;

20.  observă că, în februarie 2017, Agenția a reușit finalizarea certificării ISO 9001:2015 a sistemului său de management, pentru a-și îmbunătăți și a-și demonstra mai bine angajamentul de asigurare a calității;

21.  ia act cu îngrijorare de faptul că, spre deosebire de majoritatea celorlalte agenții, Agenția nu a efectuat o analiză cuprinzătoare a impactului probabil al deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană asupra organizării, operațiunilor și conturilor sale; constată, din răspunsul Agenției, că riscurile respective au fost evaluate neoficial ca fiind scăzute; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru a realiza o analiză mai formală, pregătindu-se să atenueze toate eventualele riscuri implicate;

22.  ia act de eforturile depuse de Agenție pentru a asigura un loc de muncă ecologic și eficient din punctul de vedere al costurilor; subliniază că Agenția nu dispune de un mecanism de compensare a emisiilor de carbon, dar recunoaște că are în vedere introducerea unui astfel de sistem și că încurajează personalul să utilizeze transportul public, pentru a reduce emisiile;

o
o   o

23.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 258/01, 8.8.2017, p. 4.
(2) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate