Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2194(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0121/2019

Predkladané texty :

A8-0121/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.18

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0259

Prijaté texty
PDF 163kWORD 48k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
P8_TA(2019)0259A8-0121/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017 (2018/2194(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2219 z 25. novembra 2015, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV(5), a najmä na jeho článok 20,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0121/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 112.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 112.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017 (2018/2194(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2219 z 25. novembra 2015, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV(5), a najmä na jeho článok 20,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0121/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 112.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 112.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017 (2018/2194(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0121/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 sumu 10 524 359 EUR, čo je nárast o 2,26 % oproti roku 2016; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  konštatuje, že vďaka úsiliu o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 dosiahla miera plnenia rozpočtu 97,09 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 1,14 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 84,02 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 5,17 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol vo výške 189 154 EUR, čo predstavuje 12,81 % celkovej prenesenej sumy a zodpovedá miernemu zníženiu o 1,44 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  s uspokojením konštatuje, že agentúra využíva kľúčové ukazovatele výkonnosti na meranie svojich činností odbornej prípravy a ich vplyvu, najmä úrovne spokojnosti účastníkov, s cieľom posúdiť pridanú hodnotu, ktorú im poskytuje, a ukazovatele výkonnosti na zlepšenie svojho rozpočtového riadenia;

4.  poznamenáva, že plán riadenia zmien agentúry týkajúci sa príprav na prevádzku v rámci jej nového rozšíreného mandátu bol splnený na úrovni 83 %; konštatuje, že 93 % účastníkov vzdelávacích činností agentúry uviedlo, že boli aspoň spokojní s odbornou prípravou, a že agentúra dokončila vykonávanie programu partnerstva pre protiteroristický výcvik medzi EÚ a krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky;

5.  s uspokojením konštatuje, že agentúra úzko spolupracuje so sieťou agentúr pre spravodlivosť a vnútorné veci a s deviatimi agentúrami, ktoré ju tvoria; konštatuje, že spoločne využívajú odbornú prípravu a usporadúvajú kurzy;

6.  víta záväzok agentúry riadiť sa správou Útvaru Komisie pre vnútorný audit o posudzovaní potrieb, plánovaní a zostavovaní rozpočtu vzdelávacích činností; zdôrazňuje, že je dôležité, aby agentúra svoj záväzok splnila;

7.  konštatuje, že v päťročnom pravidelnom externom hodnotení z januára 2016 sa vydalo 17 odporúčaní, pre ktoré agentúra plánuje vykonať všetky nápravné opatrenia do konca roka 2018; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na riešenie týchto odporúčaní;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra je geograficky vzdialená od Europolu, čo narúša možnosť dosiahnuť synergie s touto druhou agentúrou, ktorá sa špecializuje na policajné záležitosti; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložila správu, v ktorej uvedie možné prekážky pri interakcii s Europolom a opatrenia, ktoré boli prijaté a ktoré treba prijať na prekonanie týchto problémov;

Personálna politika

9.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 96,77 %, pričom z 31 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 28 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 30 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 16 zmluvných zamestnancov a 6 vyslaných národných expertov;

10.  víta skutočnosť, že agentúra naďalej organizuje webové semináre, aby príslušníkom orgánov presadzovania práva poskytla informácie a najlepšie postupy týkajúce sa identifikácie a vyšetrovania trestných činov z nenávisti a rôznych foriem rodovo motivovaného násilia, a že poskytla školenia na zvyšovanie povedomia o problémoch, ktorým čelia rómske komunity a LGBTI (ako sú nadmerná, prípadne nedostatočná činnosť polície a nedostatok dôvery voči príslušníkom policajných síl), a o spôsoboch, ako ich možno riešiť na úrovni presadzovania práva; požaduje, aby sa pokračovalo v poskytovaní odbornej prípravy v oblasti základných práv a s tým súvisiacej senzibilizácie policajných síl;

11.  vyzýva agentúru, aby do svojich osnov a činností odbornej prípravy podľa možností vždy, keď je to možné, začlenila dôležitý prvok boja proti radikalizácii, rasizmu a diskriminácii; žiada agentúru, aby vypracovala osobitný kurz odbornej prípravy v oblasti procesných záruk pre deti, ktoré sú podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní;

12.  berie na vedomie, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; konštatuje, že sa tým umožňuje spoločné využívanie informácií a odbornej prípravy, ako aj dôverné poradenstvo;

13.  poznamenáva, že v dôsledku premiestnenia zo Spojeného kráľovstva do Maďarska a z toho vyplývajúceho nižšieho opravného koeficientu, ktorý sa uplatňuje na platy zamestnancov, bola vysoká fluktuácia pracovníkov a nie je vždy zaručená geografická vyváženosť, lebo sa znížil počet uchádzačov o zamestnanie z iných členských štátov, než je hostiteľská krajina; so znepokojením konštatuje, že niektorí zamestnanci majú v súvislosti s premiestnením otvorený právny spor; berie na vedomie, že sa vykonalo viacero zmierňujúcich opatrení; so znepokojením poukazuje na to, že to môže mať vplyv na kontinuitu činností a schopnosť agentúry vykonávať činnosti; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o každom vývoji v tejto oblasti;

14.  súhlasí s Dvorom audítorov, že zverejňovanie oznámení o voľných pracovných miestach na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov (ďalej len „EPSO“) by bolo užitočné a relevantné, pretože publikácie úradu EPSO zvyšujú transparentnosť a publicitu a občanom umožňujú nájsť oznámenia o voľných pracovných miestach, ktoré spoločne zverejňujú rôzne európske inštitúcie a agentúry; žiada preto agentúru, aby zverejňovala všetky svoje oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle úradu EPSO; vyzýva Európsku komisiu, aby zvážila opatrenia zamerané na zníženie finančnej záťaže prekladu oznámení o voľných pracovných miestach pre agentúry, a to aj uzavretím ad hoc rámcovej dohody s Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie (CdT);

15.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach na webovej stránke úradu EPSO, aby sa zvýšila publicita; chápe odpoveď agentúry, že takéto uverejňovanie by spôsobilo vysoké náklady na preklad; okrem toho berie na vedomie zámer agentúry zverejňovať všetky voľné pracovné miesta v medziagentúrnej pracovnej komisii, ktorú vypracovala sieť agentúr EÚ;

Verejné obstarávanie

16.  poukazuje na to, že podľa správy Dvora audítorov agentúra do konca roka 2017 nezačala používať všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jednotné riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); berie na vedomie, že z odpovede agentúry vyplýva, že v súčasnosti prebiehajú prípravné akcie na zavedenie predkladania ponúk v elektronickej podobe; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o dosiahnutom pokroku v uvedenej oblasti;

17.  so znepokojením konštatuje, že v decembri 2016 agentúra podpísala štvorročnú rámcovú zmluvu v sume 1,6 milióna EUR na poskytovanie dočasných zamestnancov s jedným hospodárskym subjektom len na základe ceny bez toho, aby zohľadnila kritériá kvality; berie na vedomie odpoveď agentúry, že podľa jej názoru bola kvalita zakotvená v technických špecifikáciách a rozhodnutie zadať jedinú zákazku sa vykonalo na základe predchádzajúcich skúseností a vnútroštátnych špecifík;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

18.  víta skutočnosť, že agentúra prijala v roku 2017 revidovanú stratégiu boja proti podvodom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra do 31. decembra 2017 neprijala ani nezaviedla interné predpisy týkajúce sa oznamovania nekalých praktík; konštatuje však, že sa očakáva prijatie osobitných interných pravidiel agentúry do konca roka 2018; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o ich vykonávaní;

Ďalšie pripomienky

19.  zdôrazňuje, že premiestnenie agentúry do Budapešti v roku 2014 a revízia jej mandátu v roku 2016 vyvolali zmeny v účtovných postupoch agentúry, ktoré neboli opätovne overené od roku 2013; berie na vedomie odpoveď agentúry, že toto opätovné overenie je v súčasnosti predmetom diskusií a plánovania v rámci Generálneho riaditeľstva pre rozpočet (GR BUDG);

20.  poznamenáva, že agentúra vo februári 2017 úspešne dokončila certifikáciu svojho systému riadenia ISO 9001:2015 s cieľom zlepšiť a zreteľnejšie preukázať svoj záväzok v oblasti kvality;

21.  so znepokojením konštatuje, že agentúra na rozdiel od väčšiny ostatných agentúr, nevykonala komplexnú analýzu pravdepodobného vplyvu rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie na jej organizáciu, prevádzku a účty; na základe odpovede agentúry konštatuje, že príslušné riziká boli neformálne vyhodnotené ako nízke; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých s cieľom vykonať formálnejšiu analýzu zameranú na zmiernenie prípadných súvisiacich rizík;

22.  berie na vedomie úsilie agentúry o zabezpečenie nákladovo efektívneho a ekologického pracoviska; poukazuje na to, že agentúra nemá zavedený systém kompenzácie emisií uhlíka, ale uznáva, že zavedenie takéhoto systému zvažuje a vyzýva svojich zamestnancov, aby využívali verejnú dopravu na zníženie emisií;

o
o   o

23.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 258, 8.8.2017, s. 4.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia