Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2194(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0121/2019

Predložena besedila :

A8-0121/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.18

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0259

Sprejeta besedila
PDF 153kWORD 54k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
P8_TA(2019)0259A8-0121/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2017 (2018/2194(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2219 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa 2005/681/PNZ(5) in zlasti člena 20,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0121/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 112.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 112.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 319, 4.12.2015, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2017 (2018/2194(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2219 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa 2005/681/PNZ(5) in zlasti člena 20,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0121/2019),

1.  odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 112.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 112.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 319, 4.12.2015, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2017 (2018/2194(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0121/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih(1) Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 10.524.359 EUR, kar je 2,26 % več kot leta 2016; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 97,09 %, kar je 1,14 % več kot leta 2016; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 84,02 %, kar je 5,17 % več kot leto prej;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2.  obžaluje visoko stopnjo razveljavitve prenesenih sredstev, saj je agencija razveljavila 189.154 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 12,81 % vseh prenesenih sredstev in nekoliko manj (1,44 %) kot leta 2016;

Uspešnost

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija uporablja ključne kazalnike uspešnosti za merjenje svojih dejavnosti usposabljanja in njihovega vpliva, zlasti stopnjo zadovoljstva udeležencev, da bi lahko ocenila dodano vrednost, ki jo zagotavljajo, in kazalnike uspešnosti za izboljšanje upravljanja proračuna;

4.  ugotavlja, da je bil načrt agencije za spremembo upravljanja glede potrebnih priprav na delovanje v okviru novega razširjenega mandata izveden v višini 83 %; ugotavlja, da je 93 % udeležencev usposabljanja agencije izjavilo, da so bili vsaj zadovoljni z usposabljanjem, in da je agencija dokončala izvajanje programa Partnerstvo za usposabljanje na področju boja proti terorizmu med EU ter Bližnjim vzhodom in severno Afriko;

5.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija tesno sodeluje z mrežo agencij za pravosodje in notranje zadeve ter z devetimi agencijami, ki jo sestavljajo; ugotavlja, da si delijo usposabljanja in skupaj organizirajo tečaje;

6.  pozdravlja zavezo agencije, da bo ukrepala na osnovi poročila službe Komisije za notranjo revizijo z naslovom „Ocena potreb, načrtovanje in proračun za usposabljanje“; poudarja, kako pomembno je, da agencija uresniči svojo zavezo;

7.  ugotavlja, da je bilo v okviru petletnega rednega zunanjega pregleda, ki je bil zaključen januarja 2016, izdanih 17 priporočil, za katera namerava agencija do konca leta 2018 izvesti vse korektivne ukrepe; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi z izvajanjem teh priporočil;

8.  obžaluje, da je agencija geografsko oddaljena od Europola, kar ogroža možnost iskanja sinergij s to agencijo, ki je specializirana za policijske zadeve; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice posreduje poročilo, v katerem navede možne ovire pri stikih z Europolom ter ukrepe, ki jih je že sprejela oziroma jih bo še sprejela za premagovanje teh izzivov;

Kadrovska politika

9.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 96,77-odstotno, saj je agencija zaposlovala 30 od 31 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 je bilo odobrenih 28 delovnih mest); ugotavlja tudi, da je za agencijo v letu 2017 delalo 16 pogodbenih uslužbencev in 6 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

10.  pozdravlja, da je agencija še naprej organizirala spletne seminarje, da bi uradnikom organa kazenskega pregona posredovala informacije in primere dobre prakse o tem, kako odkrivati in preiskovati kazniva dejanja iz sovraštva in različne oblike nasilja na podlagi spola, in je nudila usposabljanja za ozaveščanje o izzivih, s katerimi se soočajo romske skupnosti in osebe LGBTI (npr. premalo ali preveč policijskega ukrepanja ter nezaupanje v policiste), in o možnosti reševanja teh težav na ravni preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj; poziva, naj se tudi v prihodnje nudijo usposabljanja na področju temeljnih pravic in s tem povezane senzibilizacije policistov;

11.  poziva agencijo, naj v svoj program in vse svoje dejavnosti usposabljanja dodatno vključi, če je mogoče, pomemben element usposabljanja zoper radikalizacijo, rasizem in diskriminacijo; poziva agencijo, naj pripravi posebno usposabljanje o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku;

12.  ugotavlja, da je agencija sprejela politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; priznava, da omogoča izmenjavo informacij in usposabljanje ter zaupno svetovanje;

13.  ugotavlja, da je bila zaradi premestitve iz Združenega kraljestva na Madžarsko in posledično nižjega korekcijskega koeficienta, ki se uporablja za plače osebja, fluktuacija zaposlenih visoka, geografska uravnoteženost pa ni vedno zagotovljena, saj se je število vlog iz drugih držav članic, ki niso država gostiteljica, zmanjšalo; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da imajo nekateri uslužbenci še vedno nerešeni pravni spor glede premestitve; ugotavlja, da je bilo sprejetih več blažilnih ukrepov; z zaskrbljenostjo poudarja, da to lahko vpliva na neprekinjenost poslovanja in sposobnost agencije za izvajanje dejavnosti; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o razvoju dogodkov v zvezi s tem;

14.  se strinja z Računskim sodiščem, da bi bilo objavljanje prostih delovnih mest na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) koristno in primerno, saj bi tako povečali preglednost in prepoznavnost, državljanom pa omogočili, da bi si lahko na enem mestu ogledali prosta delovna mesta, ki jih objavljajo različne evropske institucije in agencije; zato zahteva, da agencija vse svoje razpise prostih delovnih mest objavi tudi na spletnem mestu urada EPSO; poziva Evropsko komisijo, naj razmisli, s katerimi ukrepi bi lahko agencijam zmanjšali stroške prevajanja razpisov, med drugim s sklenitvijo namenskega okvirnega dogovora s Prevajalskim centrom za organe Evropske unije (CdT);

15.  pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj organ razpise za prosta delovna mesta objavlja na spletnem mestu urada EPSO, da bi povečal obveščenost javnosti; razume odgovor agencije v zvezi z visokimi stroški za prevajanje, ki bi jih povzročile takšne objave; poleg tega je seznanjen z namero agencije, da bo objavila vsa prosta delovna mesta na medagencijski oglasni deski, ki jo je razvila mreža agencij EU;

Javno naročanje

16.  iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da agencija do konca leta 2017 še ni prevzela vseh orodij, ki jih je pripravila Komisija in ki so namenjena uvedbi enotne rešitve za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (e-javno naročanje); na podlagi odgovora organa ugotavlja, da pripravljalni ukrepi za uvedbo elektronske oddaje ponudb potekajo; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku na tem področju;

17.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je agencija decembra 2016 podpisala štiriletno okvirno pogodbo v vrednosti 1,6 milijona EUR za začasno osebje z enim gospodarskim subjektom le na podlagi cene, pri čemer ni upoštevala meril kakovosti; je seznanjen z odgovorom agencije, da je menila, da je bila kakovost vključena v tehnične specifikacije in da je bila izbira za dodelitev ene pogodbe narejena na podlagi predhodnih izkušenj in nacionalnih posebnosti;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

18.  pozdravlja, da je agencija leta 2017 sprejela dopolnjeno strategijo za boj proti goljufijam; obžaluje, da agencija do 31. decembra 2017 ni vzpostavila in začela uporabljati notranjih pravil o prijavljanju nepravilnosti; ugotavlja pa, da se bodo notranja pravila, specifična za agencije, predvidoma sprejela do konca leta 2018; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o njihovem izvajanju;

Druge pripombe

19.  poudarja, da sta selitev agencije v Budimpešto leta 2014 in revizija njenega mandata leta 2016 povzročili spremembo računovodskih postopkov agencije, ki niso bili ponovno ocenjeni vse od leta 2013; je seznanjen z odgovorom agencije, da se o ponovni oceni trenutno razpravlja in se jo načrtuje v okviru Generalnega direktorata za proračun (GD BUDG);

20.  ugotavlja, da je agencija februarja 2017 pridobila certifikat ISO 9001:2015 za svoj upravni sistem, da bi izboljšala in bolje dokazala svojo zavezanost kakovosti;

21.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v nasprotju z večino drugih agencij ta agencija ni izvedla celovite analize verjetnega učinka odločitve Združenega kraljestva, da izstopi iz Evropske unije, na njeno organizacijo, poslovanje in računovodske izkaze; na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da so bila ustrezna tveganja neformalno ocenjena kot nizka; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejela, da bi pripravila bolj formalno analizo, s katero bi ublažila morebitna povezana tveganja;

22.  je seznanjen s prizadevanji agencije za stroškovno učinkovito in okolju prijazno delovno okolje; poudarja, da agencija nima vzpostavljene sheme za poravnavo emisij ogljika, vendar priznava, da razmišlja o uvedbi takšne sheme, in da agencija spodbuja svoje zaposlene k uporabi javnega prevoza za zmanjšanje emisij;

o
o   o

23.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 258, 8.8.2017, str. 4.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov