Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2189(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0120/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0120/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.19

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0260

Pieņemtie teksti
PDF 163kWORD 53k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
P8_TA(2019)0260A8-0120/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra) (EASA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2189(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK(5), un jo īpaši tās 60. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulu (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91(6), un jo īpaši tās 121. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0120/2019),

1.  sniedz Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 46. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 46. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.
(6) OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra) 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2189(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK(5), un jo īpaši tās 60. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulu (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91(6), un jo īpaši tās 121. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0120/2019),

1.  apstiprina Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 46. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 46. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.
(6) OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2189(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0120/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 191 611 843 EUR, t. i., par 0,92 % mazāks nekā 2016. gadā; tā kā Aģentūras budžetā 34 870 000 EUR tiek iegūti no Savienības budžeta un 101 397 000 EUR ir ieņēmumi no maksām un nodevām;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99 %, proti, tāds pats kā 2016. gadā; turklāt konstatē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 93,75 %, kas ir par 2,55 % augstāks nekā 2016. gadā;

2.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumā ietvertajiem iepriekšējo gadu komentāriem ar bažām norāda uz vairākkārt iekļautu komentāru, ka, kaut arī 2016. gadā nozares finansēto darbību rezultātā radās 7 600 000 EUR deficīts, budžeta izpildes rezultāti dažādos gados svārstās un Aģentūra ir uzkrājusi 52 000 000 EUR pārpalikumu no šīs darbības kategorijas; atgādina, ka Aģentūras izveides regulā noteikts, ka no nozares iekasētajām maksām jābūt pietiekamām, lai segtu Aģentūras maksu par saistītajām sertifikācijas darbībām, taču tā neparedz uzkrātu pārpalikumu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pašlaik īstenotajiem koriģējošiem pasākumiem un to, kā tā plāno turpmāk izvairīties no šāda pārpalikuma;

3.  konstatē, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju Aģentūra gatavojas grozīt gan savus finanšu noteikumus, gan noteikumus par maksām un atlīdzību(2), lai pilnīgāk formalizētu pieeju attiecībā uz uzkrāto pārpalikumu; pieņem zināšanai Aģentūras sniegto informāciju, ka tā uzsāka pārskatīšanu 2018. gadā un ka ir plānots, ka 2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā pārskatītā Komisijas regula par maksām un atlīdzību; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs pārskatīšanas īstenošanu, tostarp par noteikumiem, kas precizē rīcību saistībā ar iespējamo pārpalikumu;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

4.  ņem vērā, ka tika atcelti 239 829 EUR no apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 2,6 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra, un tas ir par 1,07 % mazāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

5.  konstatē, ka Aģentūra izmanto dažādus galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu tās darbību radīto pievienoto vērtību un uzlabotu tās budžeta pārvaldību, kā arī periodiski izvērtē tās noteikumus un standartu procedūras;

6.  norāda, ka 2017. gadā Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija veica revīziju Aģentūrā; ar gandarījumu norāda, ka, lai gan oficiālie rezultāti vēl nav publicēti, sākotnējie dati liecina, ka Aģentūra ir viena no vadošajām aviācijas iestādēm pasaulē;

7.  konstatē, ka Aģentūra ir uzsākusi īstenot Eiropas Stratēģiskās koordinācijas platformu un Eiropas Aviācijas kiberdrošības centru, un „Data4Safety“ iniciatīvas pirmo posmu, kura mērķis ir atbalstīt Eiropas tehnoloģijas un tirgus vadību civilās aviācijas nozarē, lai uzlabotu Eiropas zinātību lielo datu tehnoloģiju jomā; turklāt norāda, ka tā parakstīja nolīgumus ar Franciju, Vāciju un Itāliju par sadarbību civilās un militārās aviācijas drošības jomā;

8.  norāda, ka 2018. gada 11. septembrī stājās spēkā Regula (ES) 2018/1139, kurā tika iekļauta jauna sadaļa par bezpilota lidaparātiem un jauns mandāts, ar ko tika no jauna noteiktas Aģentūras kompetences; turklāt norāda, ka ar minēto regulu Aģentūra tiek pilnvarota piedāvāt Komisijai tehniskās zināšanas, lai regulētu visu lielumu bezpilota lidaparātus, tostarp arī mazos bezpilota lidaparātus;

9.  norāda, ka 2017. gadā Aģentūrai ievērojami palielinājās iezīmēto projektu pārvaldība, kas kopā bija 11 300 000 EUR (2016. gadā — 7 300 000 EUR); atzinīgi vērtē to, ka šo projektu mērķis ir uzlabot valsts un reģionālo aviācijas iestāžu regulatīvās un uzraudzības spējas visā pasaulē, kā arī sekmēt pētniecības projektus nolūkā uzlabot globālo aviācijas drošību un veicināt ES standartus;

10.  mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt nepieciešamos resursus jaunajām un paplašinātajām kompetences jomām, kuras cita starpā attiecas uz civilās aviācijas apdraudējumiem, ko izraisa konflikta zonas, ar vidi saistītiem jautājumiem un bezpilota gaisa kuģu sertifikāciju un reģistrāciju;

11.  atzinīgi vērtē Aģentūras aktīvo lomu saistībā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kas izsludināts saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”; mudina Aģentūru arī turpmāk aktīvi darboties pētniecības un izstrādes jomā;

12.  norāda, ka Aģentūra veica ikgadējo riska novērtējumu saskaņā ar metodoloģiju, kas izstrādāta ES organizācijām; turklāt norāda, ka, apzinot iespējamos riskus, 2017. gadā būtiski riski neiestājās;

13.  ar gandarījumu norāda, ka Aģentūrai ir kopīgi resursi ar citām aģentūrām, lai pildītu uzdevumus, kuri pārklājas, tostarp jo īpaši ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju, Eiropas Izglītības fondu un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, tādās jomās kā apsekojumi, e-mācības un mākoņpakalpojumi;

Personāla politika

14.  norāda, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 100 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 673 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātā 678 (tostarp 5 subsidētās vietas) pagaidu darbinieku skaita (salīdzinājumā ar 676 apstiprināto štata vietu 2016. gadā); norāda, ka pārskatītās pamatregulas nepieņemšanas dēļ 2017. gadā netika aizpildītas 5 subsidētās vietas; pieņem zināšanai, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 80 līgumdarbinieki un 18 norīkotie valstu eksperti;

15.  pauž nožēlu par dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras augstākā līmeņa vadībā, kurā visi 5 no 5 darbiniekiem ir vīrieši, bet valdes locekļu vidū — 25 no 29 ir vīrieši un tikai 4 no valdes ir sievietes; šajā sakarībā aicina Komisiju un dalībvalstis, izvirzot savus kandidātus valdes locekļa amatam, ņemt vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt dzimumu līdzsvaru; tāpat prasa Aģentūrai veikt pasākumus, lai nodrošinātu labāku dzimumu līdzsvaru tās augstākā līmeņa vadībā;

16.  norāda, ka Aģentūra ir pieņēmusi politiku personas cieņas aizsardzībai un aizskarošas izturēšanās novēršanai; pieņem zināšanai, ka tā ir organizējusi informācijas sesijas un nodrošinājusi konfidenciālu konsultāciju iespējas;

17.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļvietnē, lai palielinātu publicitāti; pauž sapratni par to, ka Aģentūras darba valoda ir angļu valoda, un norāda, ka Aģentūra izmanto aģentūru darba sludinājumu vietni, ko aģentūru tīkls izveidojis, lai publicētu paziņojumus par vakancēm;

Iepirkums

18.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka Aģentūra izvēlējās izmantot pamatlīgumus ar trim līgumslēdzējiem par IT pakalpojumu iepirkumu pēc kaskādes principa 22 000 000 EUR apjomā; norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas viedokli šādos apstākļos konkrētiem iepirkumiem ir jāizmanto konkursa procedūra starp atlasītajiem līgumslēdzējiem; atzinīgi vērtē Aģentūras atbildi, ka tā pievērsīs lielāku uzmanību konkursu atsākšanai, lai uzlabotu konkurenci; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai reaģētu uz šiem ieteikumiem;

19.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka līdz 2017. gada beigām Aģentūra bija sākusi izmantot dažus no instrumentiem, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā), taču ne elektronisko rēķinu sagatavošanu; aicina Aģentūru ieviest visus iepirkuma procedūru pārvaldībai nepieciešamos instrumentus un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā paveikto;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

20.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka 2017. gadā tā pārskatīja procesus saistībā ar dokumentu „Objektivitātes un neatkarības politika: interešu konfliktu novēršana un mazināšana”, lai interešu deklarācija būtu jāaizpilda, jāpārbauda un jāatjaunina visiem darbiniekiem; norāda, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju 2019. gada aprīlī ir paredzēts publicēt IAS revīzijas ziņojumu par interešu konflikta novēršanu un mazināšanu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pašreizējās interešu konfliktu novēršanas un mazināšanas sistēmas 2018. un 2019. gada visaptverošo pārskatīšanu un par Komisijas ieteikumu īstenošanu; atzinīgi vērtē Aģentūras jaunās pamatnostādnes par trauksmes celšanu;

21.  norāda, ka 70 % Aģentūras ienākumu veido maksas; pieņem zināšanai Aģentūras viedokli, ka tas, ka pieteikuma iesniedzēji maksā maksu, ne vienmēr rada interešu konfliktu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu, ka netiek pieļauti interešu konflikti attiecībā uz finansēšanu no maksām;

22.  atzinīgi vērtē turpmākos pasākumus, kuri veikti, lai uzlabotu Aģentūras darbību pārredzamību, ziņojot par sanāksmēm, ko Aģentūras darbinieki rīko ar ārējām ieinteresētajām personām, un šādas informācijas pieejamību Aģentūras tīmekļa vietnē;

23.  mudina Aģentūru nodrošināt grāmatveža neatkarību; norāda, ka pēc Revīzijas palātas ziņojuma Aģentūras valde ir izpildījusi Revīzijas palātas prasību, proti, noteikt, ka sākot no 2019. gada janvāra grāmatvedis administratīvi ir tiešā Aģentūras direktora pakļautībā un darbības ziņā — valdes pakļautībā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veiktajiem pasākumiem;

Iekšējā kontrole

24.  norāda, ka 2017. gadā Iekšējās revīzijas dienests veica riska novērtējumu, lai atbalstītu sava nākamā (2018.–2020. gads) revīzijas cikla izstrādi;

25.  norāda, ka iekšējās revīzijas struktūra 2017. gadā veica četras revīzijas apliecinājuma darbības, lai novērtētu, vai ir ievēroti attiecīgie noteikumi, ir sasniegti procesa mērķi un pienācīgi mazināti galvenie riski; ar gandarījumu norāda, ka katrā pārskatīšanā tika sasniegts apliecinājuma līmenis un tika sniegti ieteikumi, lai vēl vairāk uzlabotu vai nu kontroles vidi, vai arī procesu vispārējo efektivitāti; turklāt atzīst, ka 2016. gadā veikto revīziju pēckontrolēs atlikušie riski tika ievērojami samazināti līdz pieņemamam līmenim, un visas nepabeigtās darbības tiek īstenotas, paredzot pēdējo darbību pabeigt līdz 2018. gada vidum;

26.  norāda, ka Aģentūras pārvaldības standartu ikgadējā novērtējumā, kura pamatā ir ISO standartu jaunākā versija un jaunais iekšējās kontroles satvars, tika secināts, ka Aģentūras pārvaldības sistēma atbilst pārvaldības standartiem, pateicoties stabilai uzraudzības sistēmai, kas izveidota gan vadības, gan procesa līmenī;

o
o   o

27.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju(3) par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) OV C 108, 22.03.2018., 229. lpp.
(2) Komisijas 2014. gada 27. marta Regula (ES) Nr. 319/2014 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētajām maksām un atlīdzību un par Regulas (EK) Nr. 593/2007 atcelšanu (OV L 93, 28.3.2014., 58. lpp.).
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika