Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2189(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0120/2019

Predkladané texty :

A8-0120/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.19

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0260

Prijaté texty
PDF 166kWORD 50k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
P8_TA(2019)0260A8-0120/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (v súčasnosti Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva) (EASA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2189(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES(5), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91(6), a najmä na jeho článok 121;

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0120/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 46.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 46.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (v súčasnosti Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva) za rozpočtový rok 2017 (2018/2189(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES(5), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91(6), a najmä na jeho článok 121;

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0120/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 46.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 46.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (v súčasnosti Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva) za rozpočtový rok 2017 (2018/2189(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0120/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 191 611 843 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje pokles o 0,92 %; keďže 34 870 000 EUR z rozpočtu agentúry pochádza z rozpočtu Únie a 101 397 000 EUR z príjmov z poplatkov a úhrad;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99 %, čo predstavuje rovnakú úroveň ako v roku 2016; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 93,75 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 2,55 %;

2.  so znepokojením konštatuje, že v správe Dvora audítorov sa opäť uvádza pripomienka z predchádzajúcich rokov, že napriek tomu, že v roku 2016 viedli činnosti financované odvetvím k deficitu vo výške 7 600 000 EUR, rozpočtové výsledky sa v priebehu rokov menia a agentúra dosiahla prebytok z tejto kategórie činností vo výške 52 000 000 EUR; pripomína, že v nariadení o zriadení agentúry sa stanovuje, že poplatky vyberané od subjektov odvetvia by mali byť primerané, aby pokrývali náklady agentúry na činnosti súvisiace s osvedčovaním, a teda sa nepredpokladá žiaden kumulatívny prebytok; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o prebiehajúcich nápravných opatreniach a o tom, ako plánuje zabrániť takémuto prebytku v budúcnosti;

3.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že agentúra má v úmysle zmeniť svoje nariadenie o rozpočtových pravidlách, ako aj nariadenie o poplatkoch a platbách(2), aby lepšie formalizovala zaobchádzanie s kumulatívnym prebytkom; berie na vedomie informáciu agentúry, že revíziu začala v roku 2018 a že nadobudnutie účinnosti revidovaného nariadenia Komisie o poplatkoch a platbách je naplánované na 1. januára 2020; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonaní tejto zmeny vrátane ustanovení týkajúcich sa riešenia potenciálneho prebytku;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

4.  poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol vo výške 239 829 EUR, ktorá predstavuje 2,6 % celkovej prenesenej sumy, čo zodpovedá zníženiu o 1,07 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

5.  berie na vedomie, že agentúra používa rôzne kľúčové ukazovatele výkonnosti na meranie pridanej hodnoty, ktorú prinášajú jej činnosti, a na zlepšenie rozpočtového riadenia, a pravidelne hodnotí relevantnosť svojich pravidiel a štandardných postupov;

6.  konštatuje, že v agentúre vykonala v roku 2017 audit Medzinárodná organizácia civilného letectva; s uspokojením konštatuje, že hoci oficiálne výsledky zatiaľ neboli uverejnené, z prvotných informácií vyplýva, že agentúra patrí medzi najlepšie letecké úrady na svete;

7.  berie na vedomie, že agentúra vytvorila európsku strategickú koordinačnú platformu a Európske centrum pre kybernetickú bezpečnosť v letectve a spustila prvú fázu iniciatívy Data4Safety, ktorej cieľom je podpora európskych technológií a vedúceho postavenia na trhu v oblasti civilného letectva a posilnenie európskeho know-how v oblasti technológií veľkých dát; okrem toho konštatuje, že podpísala dohody s Francúzskom, Nemeckom a Talianskom o spolupráci v oblasti bezpečnosti civilného a vojenského letectva;

8.  konštatuje, že 11. septembra 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie (EÚ) 2018/1139, ktoré obsahuje nový oddiel pre bezpilotné lietadlá a nový mandát pre agentúru, ktorý nanovo vymedzuje jej právomocí; poznamenáva tiež, že toto nariadenie splnomocňuje agentúru navrhnúť Komisii technické odborné znalosti na účely regulácie bezpilotných lietadiel všetkých veľkostí vrátane malých typov;

9.  konštatuje, že agentúra zaznamenala v roku 2017 významný nárast, pokiaľ ide o riadenie vyčlenených projektov, ktoré celkovo dosahovali objem 11 300 000 EUR (7 300 000 EUR v roku 2016); víta, že cieľom týchto projektov je zlepšenie regulačných a dohľadových kapacít vnútroštátnych a regionálnych leteckých úradov na celom svete a prínos k výskumným projektom v záujme zvýšenia celkovej bezpečnosti letectva a presadzovania noriem EÚ;

10.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli zdroje potrebné na uskutočňovanie nových a posilnených právomocí, ktoré sa okrem iného týkajú rizík pre civilné letectvo pochádzajúcich z konfliktných oblastí, tém súvisiacich so životným prostredím a certifikácie a registrácie bezpilotných lietadiel;

11.  víta aktívnu úlohu agentúry, pokiaľ ide o výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont 2020; naliehavo vyzýva agentúru, aby bola naďalej aktívna v oblasti výskumu a vývoja;

12.  konštatuje, že agentúra vykonala svoje ročné hodnotenie rizík v súlade s metodikou vypracovanou pre organizácie EÚ; konštatuje, že v súvislosti s identifikáciou potenciálnych rizík neboli v roku 2017 zaznamenané žiadne významné riziká;

13.  s uspokojením konštatuje, že agentúra v prípade prekrývajúcich sa úloh spoločne využíva zdroje s inými agentúrami, najmä s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy, a to v oblasti prieskumov, elektronického vzdelávania a cloudových služieb;

Personálna politika

14.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 100 %, pričom bolo vymenovaných 673 zo 678 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie, vrátane 5 dotovaných miest (v porovnaní so 676 schválenými pracovnými miestami v roku 2016); konštatuje, že v dôsledku toho, že nebola prijatá zmena základného nariadenia, nebolo 5 dotovaných pracovných miest v roku 2017 obsadených; poznamenáva, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 80 zmluvných zamestnancov a 18 vyslaných národných expertov;

15.  vyjadruje poľutovanie nad rodovou nerovnováhou v radoch členov vrcholového manažmentu agentúry, kde všetkých päť postov zastávajú muži, a v radoch členov správnej rady, v ktorej 25 z 29 postov zastávajú muži a 4 ženy; v tejto súvislosti žiada Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili význam zabezpečenia rodovej rovnováhy pri predkladaní svojich nominácií na členov správnej rady; takisto žiada agentúru, aby prijala opatrenia na zabezpečenie lepšej rodovej rovnováhy v rámci svojho vrcholového manažmentu;

16.  berie na vedomie, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; uznáva, že zorganizovala informačné stretnutia a umožnila dôverné poradenstvo;

17.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; berie na vedomie, že pracovným jazykom agentúry je angličtina, a konštatuje, že agentúra uverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach na medziagentúrnej platforme s pracovnými ponukami, ktorú vytvorila sieť agentúr EÚ;

Verejné obstarávanie

18.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra sa rozhodla využiť kaskádové rámcové zmluvy s tromi zmluvných dodávateľmi na obstaranie IT služieb v objeme 22 000 000 EUR; konštatuje, že podľa názoru Dvora audítorov sa za týchto okolností musí pri konkrétnych nákupoch použiť súťažné konanie medzi vybranými zmluvnými dodávateľmi; víta odpoveď agentúry, že v budúcnosti bude dôkladnejšie zvažovať opätovné vyhlásenie súťaže, aby sa zaistila lepšia hospodárska súťaž; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na riešenie týchto odporúčaní;

19.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra už ku koncu roka 2017 používala niektoré nástroje, ktoré Komisia zaviedla na vytvorenie jednotného riešenia pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie), nie však elektronickú fakturáciu; vyzýva agentúru, aby zaviedla všetky potrebné nástroje na riadenie postupov verejného obstarávania a predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto oblasti;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

20.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že agentúra v roku 2017 preskúmala zavedený postup týkajúci sa jej politiky nazvanej Politika nestrannosti a nezávislosti: prevencia a zmierňovanie konfliktov záujmov, aby rozšírila vyplňovanie, skúmanie a aktualizáciu vyhlásení o záujmoch na všetkých zamestnancov; konštatuje, že podľa agentúry sa v apríli 2019 očakáva uverejnenie audítorskej správy IAS o predchádzaní konfliktom záujmov a ich zmierňovaní; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o komplexnom preskúmaní súčasného systému prevencie a riešenia konfliktu záujmov v rokoch 2018/2019 a o vykonávaní odporúčaní Komisie; víta nové usmernenia agentúry týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti;

21.  konštatuje, že 70 % príjmu agentúry tvoria poplatky; berie na vedomie názor agentúry, že skutočnosť, že žiadatelia platia poplatky, nevyhnutne neznamená konflikt záujmov; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach, ktoré prijala na zabezpečenie toho, aby pri financovaní z poplatkov nedochádzalo ku konfliktu záujmov;

22.  víta ďalšie kroky prijaté s cieľom zvýšiť transparentnosť činností agentúry prostredníctvom podávania správ o stretnutiach zamestnancov agentúry s externými zainteresovanými stranami a ich dostupnosť na webovom sídle agentúry;

23.  nabáda agentúru, aby zabezpečila nezávislosť účtovníka; konštatuje, že v nadväznosti na správu Dvora audítorov správna rada agentúry splnila požiadavku Dvora audítorov tým, že s účinnosťou od januára 2019 sa účtovník administratívne priamo zodpovedá riaditeľovi agentúry a funkčne sa zodpovedá riadiacej rade; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

Vnútorná kontrola

24.  konštatuje, že útvary pre vnútorný audit vykonali v roku 2017 posúdenie rizika s cieľom podporiť rozvoj ďalšieho cyklu auditov (2018 – 2020);

25.  konštatuje, že oddelenie vnútorného auditu uskutočnilo v roku 2017 štyri audítorské zákazky, aby posúdilo, či sa dodržali príslušné nariadenia, splnili ciele procesu a vhodne zmiernili hlavné riziká; s uspokojením konštatuje, že v každom z nich bola poskytnutá táto úroveň uistenia a boli vypracované odporúčania na ďalšie posilnenie kontrolného prostredia alebo celkovej účinnosti procesov; okrem toho berie na vedomie, že opatreniami prijatými na základe auditov vykonaných v roku 2016 sa pretrvávajúce riziká podarilo značne znížiť až na prijateľnú úroveň a všetky nedoriešené opatrenia sa vykonávajú, pričom posledné z nich by malo byť ukončené do polovice roka 2018;

26.  berie na vedomie každoročné hodnotenie noriem riadenia agentúry na základe najnovších noriem ISO a nového rámca vnútornej kontroly, v rámci ktorého sa dospelo k záveru, že systém riadenia agentúry je vďaka účinnému systému monitorovania, ktorý bol zavedený na úrovni riadenia aj procesov, v súlade s normami riadenia;

o
o   o

27.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(3) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 108, 22.3.2018, s. 229.
(2) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/2014 z 27. marca 2014 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a zrušení nariadenia (ES) č. 593/2007 (Ú. v. EÚ L 93, 28.3.2014, s. 58).
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia