Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2189(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0120/2019

Predložena besedila :

A8-0120/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.19

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0260

Sprejeta besedila
PDF 153kWORD 56k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)
P8_TA(2019)0260A8-0120/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu (sedaj Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu) (EASA) za proračunsko leto 2017 (2018/2189(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES(5) in zlasti člena 60,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91(6) in zlasti člena 121,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0120/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 46.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 46.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 79, 19.3.2008, str. 1.
(6) UL L 212, 22.8.2018, str. 1.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu (sedaj Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu) za proračunsko leto 2017 (2018/2189(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017, skupaj z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES(5) in zlasti člena 60,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91(6) in zlasti člena 121,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0120/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 46.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 46.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 79, 19.3.2008, str. 1.
(6) UL L 212, 22.8.2018, str. 1.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu (sedaj Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu) za proračunsko leto 2017 (2018/2189(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0120/2019),

A.  ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih(1) Evropske agencije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija) razvidno, da je njen proračun v proračunskem letu 2017 znašal 191.611.843 EUR, kar je 0,92 % manj kot leta 2016; ker v proračunu agencije 34.870.000 EUR izvira iz proračuna Unije, 101.397.000 EUR pa iz naslova pristojbin in taks;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 99 %, kar je enako kot leta 2016; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 93,75 %, kar je 2,55 % več kot leta 2016;

2.  na podlagi pripomb iz poročila Računskega sodišča iz prejšnjih let z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so, čeprav so se dejavnosti, ki jih je v letu 2016 financirala industrija, zaključile s primanjkljajem v višini 7.600.000 EUR, proračunski rezultati skozi leta različni in da je agencija zbrala 52.000.000 EUR presežka iz te kategorije dejavnosti; opozarja, da uredba o ustanovitvi agencije določa, da bi morale zaračunane takse industrije zadostovati za kritje stroškov agencije, ki se nanašajo na dejavnosti certificiranja, ne predvideva pa zbranega presežka; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o korektivnih ukrepih, ki jih izvaja, in kako namerava v prihodnje preprečiti tak presežek;

3.  priznava navedbe agencije, da namerava spremeniti svoj finančni pravilnik ter pravilnik o taksah in dajatvah(2), da bi izboljšala formalno obravnavanje zbranega presežka; je seznanjen z navedbami agencije, da je leta 2018 začela revizijo in da se načrtuje, da bo revidirana uredba Komisije o taksah in pristojbinah začela veljati 1. januarja 2020; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju te revizije, tudi o določbah, ki pojasnjujejo obravnavo morebitnega presežka;

Razveljavitev prenosov

4.  ugotavlja, da je razveljavitev prenosov iz leta 2016 v leto 2017 znašala 239.829 EUR oziroma 2,6 % celotnega prenesenega zneska, kar je 1,07 % manj kot v letu 2016;

Uspešnost

5.  priznava, da agencija za merjenje dodane vrednosti, ustvarjene z njenimi dejavnostmi, in boljše upravljanje proračuna uporablja različne ključne kazalnike uspešnosti in redno ocenjuje ustreznost svojih pravil in standardnih postopkov;

6.  ugotavlja, da je Mednarodna organizacija za civilno letalstvo leta 2017 opravila revizijo agencije; čeprav uradni rezultati še niso objavljeni, z zadovoljstvom ugotavlja, da začetne ugotovitve kažejo, da je agencija med najboljšimi letalskimi organi na svetu;

7.  potrjuje, da je agencija uvedla evropsko platformo za strateško usklajevanje in Evropski center za kibernetsko varnost v letalstvu ter prvo fazo pobude Data4Safety, katere cilj je podpreti evropske tehnologije in vodilni položaj na trgu v civilnem letalstvu, da bi okrepili evropsko znanje in izkušnje na področju tehnologij masovnih podatkov; poleg tega ugotavlja, da je s Francijo, Nemčijo in Italijo podpisala sporazume o sodelovanju na področju civilne in vojaške varnosti v letalstvu;

8.  je seznanjen, da je 11. septembra 2018 začela veljati Uredba (EU) št. 2018/1139, vključno z novim oddelkom o dronih in novim mandatom agencije, ki na novo opredeljuje njene pristojnosti; je seznanjen tudi, da ta uredba agencijo pooblašča, da Komisiji ponudi tehnično znanje za regulacijo dronov vseh velikosti, tudi majhnih;

9.  je seznanjen, da se je leta 2017 agencija soočila z znatnim povečanjem pri upravljanju dodeljenih projektov, ki skupaj znašajo 11.300.000 EUR (7.300.000 EUR v letu 2016); pozdravlja, da so ti projekti namenjeni izboljšanju regulativnih in nadzornih zmogljivosti nacionalnih in regionalnih letalskih organov po vsem svetu, pa tudi prispevanju k raziskovalnim projektom, da bi se povečala svetovna letalska varnost in spodbujali standardi EU;

10.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo potrebne vire za nove in okrepljene pristojnosti, ki med drugim zadevajo tveganja za civilno letalstvo na območjih konfliktov, okoljske teme ter certificiranje in registracijo brezpilotnih zrakoplovov;

11.  pozdravlja dejavno vlogo agencije pri razpisih v okviru programa Obzorje 2020; poziva jo, naj ostane dejavna na področju raziskav in razvoja;

12.  ugotavlja, da je agencija opravila letno ocenjevanje tveganja v skladu z metodologijo za organizacije EU; ugotavlja, da se v letu 2017 ni pojavilo nobeno od predhodno opredeljenih tveganj;

13.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija pri nalogah, ki se prekrivajo, deli sredstva z drugimi agencijami, vključno z Evropsko agencijo za varnost hrane, Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino, Evropsko fundacijo za usposabljanje in Evropskim organom za trg vrednostnih papirjev, na področjih raziskav, e-učenja in storitev v oblaku;

Kadrovska politika

14.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 100-odstotno, saj je agencija zaposlovala 673 od 678 začasnih uslužbencev (vključno s petimi subvencioniranimi delovnimi mesti), odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 je bilo odobrenih 676 delovnih mest); ugotavlja, da zaradi nesprejetja revidirane osnovne uredbe pet subvencioniranih delovnih mest v letu 2017 ni bilo zapolnjenih; ugotavlja, da je za agencijo v letu 2017 delalo tudi 80 pogodbenih uslužbencev in 18 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

15.  obžaluje neravnovesje med spoloma v višjem vodstvu agencije, pri čemer je vseh pet članov moških, in med člani upravnega odbora, pri čemer jih je 25 od 29 moških, ženske pa so štiri; v zvezi s tem poziva Komisijo in države članice, naj pri imenovanju kandidatov za člane odbora upoštevajo pomen uravnotežene zastopanosti spolov; prav tako poziva agencijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila bolj uravnoteženo zastopanost spolov na višjih vodstvenih položajih;

16.  ugotavlja, da je agencija sprejela politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; priznava, da je organizirala informativne sestanke in omogočila zaupno svetovanje;

17.  pozdravlja priporočilo Računskega sodišča, da se obvestila o prostih delovnih mestih objavijo tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja, da bi izboljšali obveščanje javnosti; se zaveda, da je delovni jezik agencije angleščina, in ugotavlja, da agencija za objavo obvestil o prostih delovnih mestih uporablja medagencijski portal za objavo prostih delovnih mest, ki ga je ustanovila mreža agencij;

Javno naročanje

18.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da se je agencija odločila skleniti okvirne pogodbe s tremi pogodbeniki v kaskadnem postopku za naročanje storitev IT v vrednosti 22.000.000 EUR; ugotavlja, da Računsko sodišče meni, da je treba v takih okoliščinah za posebne nakupe uporabiti konkurenčni postopek med izbranimi izvajalci; pozdravlja odgovor agencije, da bo pozorneje spremljala ponovno javno zbiranje ponudb, da bi zagotovila okrepljeno konkurenco; poziva jo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi z izvajanjem teh priporočil;

19.  ugotavlja, da je agencija glede na poročilo Računskega sodišča ob koncu leta 2017 uporabljala nekatera orodja Komisije za uvedbo enotne rešitve za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi v okviru postopkov javnega naročanja (e-javno naročanje), ne pa tudi e-fakturiranja; poziva agencijo, naj uvede vsa potrebna orodja za upravljanje postopkov javnega naročanja ter organu za podelitev razrešnice poroča o napredku na tem področju;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

20.  priznava navedbe agencije, da je leta 2017 pregledala proces v zvezi s svojo Politiko o nepristranskosti in neodvisnosti: preprečevanje in blaženje nasprotja interesov, da bi še izboljšala izpolnjevanje, pregledovanje in posodabljanje izjav o interesu za vse člane osebja; je seznanjen z navedbami agencije, da se objava revizijskega poročila službe za notranjo revizijo o preprečevanju in blaženju nasprotij interesov pričakuje aprila 2019; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o celovitem pregledu sedanjega sistema za preprečevanje in blaženje nasprotja interesov v obdobju 2018/2019 in o izvajanju priporočil Komisije; pozdravlja nove smernice agencije o žvižgaštvu;

21.  ugotavlja, da 70 % prihodkov agencije predstavljajo pristojbine; je seznanjen z mnenjem agencije, da dejstvo, da vlagatelji plačujejo pristojbine, ne pomeni nujno nasprotja interesov; poziva jo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih za preprečevanje nasprotja interesov pri financiranju iz pristojbin;

22.  pozdravlja nadaljnje ukrepe za povečanje preglednosti dejavnosti agencije z uvedbo poročanja o sestankih, ki jih ima osebje agencije z zunanjimi deležniki, in njihovo objavo na spletnem mestu agencije;

23.  spodbuja agencijo, naj zagotovi neodvisnost računovodje; je seznanjen, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je upravni odbor agencije izpolnil zahtevo Računskega sodišča, tako da računovodja upravno neposredno odgovarja direktorju agencije, funkcijsko pa upravnemu odboru, in sicer od januarja 2019; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejela v zvezi s tem;

Notranje kontrole

24.  ugotavlja, da so službe za notranjo revizijo leta 2017 izvedle oceno tveganja, da bi podprle razvoj notranjih kontrol v naslednjem (2018–2020) revizijskem ciklu;

25.  ugotavlja, da je skupina za notranjo revizijo v letu 2017 izvedla štiri posle dajanja revizijskih zagotovil, da bi ocenila, ali so bili izpolnjeni ustrezni predpisi in cilji postopka ter ali so bila ustrezno ublažena ključna tveganja; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila ta raven zagotovila dosežena pri vseh pregledih in da so bila podana priporočila za dodatno okrepitev kontrolnega okolja ali splošne učinkovitosti postopkov; poleg tega priznava, da so se z nadaljnjimi ukrepi v zvezi z revizijami, izvedenimi leta 2016, preostala tveganja znatno zmanjšala na sprejemljivo raven in da so se izvajali vsi nezaključeni ukrepi, pri čemer naj bi se zadnji ukrep zaključil do sredine leta 2018;

26.  ugotavlja, da je bilo v letni oceni standardov upravljanja agencije, opravljeni na podlagi zadnje različice standardov ISO in novega okvira notranjega nadzora, ugotovljeno, da je sistem upravljanja v agenciji po zaslugi zanesljivega sistema za spremljanje, vzpostavljenega tako na upravljavski kot na procesni ravni, skladen s standardi upravljanja;

o
o   o

27.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 108, 22.3.2018, str. 229.
(2) Uredba Komisije (EU) št. 319/2014 z dne 27. marca 2014 o taksah in pristojbinah, ki jih zaračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 593/2007 (UL L 93, 28.3.2014, str. 58).
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov