Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2189(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0120/2019

Ingivna texter :

A8-0120/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.19

Antagna texter :

P8_TA(2019)0260

Antagna texter
PDF 153kWORD 50k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
P8_TA(2019)0260A8-0120/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nu Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet) (Easa) för budgetåret 2017 (2018/2189(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG(5), särskilt artikel 60,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91(6), särskilt artikel 121.

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0120/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 46.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 46.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.
(6) EUT L 212, 22.8.2018, s. 1.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nu Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet) för budgetåret 2017 (2018/2189(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG(5), särskilt artikel 60,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91(6), särskilt artikel 121.

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0120/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 46.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 46.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.
(6) EUT L 212, 22.8.2018, s. 1.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nu Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet) för budgetåret 2017 (2018/2189(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0120/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 191 611 843 EUR, vilket är en minskning med 0,92 % jämfört med 2016. 34 870 000 EUR av byråns budget kommer från EU-budgeten, och 101 397 000 EUR är inkomster från avgifter.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2017 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för att följa upp budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 99 %, vilket är oförändrat jämfört med 2016. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 93,75 %, vilket är en ökning med 2,55 % jämfört med 2016.

2.  Europaparlamentet noterar med oro utifrån revisionsrättens rapport i dess tidigare års iakttagelser, märkt med kommentaren ”pågår”, att den verksamhet som finansierades av industrin 2016 visserligen resulterade i ett underskott på 7 600 000 EUR, men att budgetutfallet varierar från år till år och att byrån har ackumulerat ett överskott på 52 000 000 EUR från denna verksamhetskategori. Parlamentet påminner om att enligt byråns inrättandeförordning ska de avgifter som tas ut av industrin vara tillräckliga för att täcka byråns kostnader för certifieringsverksamhet som berör industrin, och det anges inte att ett överskott ska ackumuleras. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de pågående korrigerande åtgärderna och hur den planerar att undvika sådana överskott i framtiden.

3.  Europaparlamentet erfar från byrån att den avser att ändra både sin budgetförordning och sin avgiftsförordning(2) för att bättre formalisera hanteringen av ett ackumulerat överskott. Parlamentet erfar från byrån att den inledde översynen 2018 och att kommissionens reviderade avgiftsförordning planeras träda i kraft den 1 januari 2020. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av denna översyn, inbegripet om de bestämmelser som förtydligar hanteringen av ett eventuellt överskott.

Annullering av överföringar

4.  Europaparlamentet noterar att annulleringarna av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 239 829 EUR, vilket utgör 2,6 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en minskning med 1,07 % jämfört med 2016.

Resultat

5.  Europaparlamentet noterar att byrån använder många olika centrala resultatindikatorer för att mäta det mervärde som dess verksamhet ger och för att förbättra sin budgetförvaltning, och att den regelbundet utvärderar hur relevanta dess regler och standardförfaranden är.

6.  Europaparlamentet noterar att byrån under 2017 granskades av Internationella civila luftfartsorganisationen. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att även om det officiella resultatet ännu inte är offentliggjort, så tyder första input på att byrån är en av de bästa luftfartsmyndigheterna i världen.

7.  Europaparlamentet konstaterar att byrån lanserade den europeiska strategiska samordningsplattformen, inrättade det europeiska centrumet för it-säkerhet inom luftfart och inledde den första fasen i initiativet Data4Safety, som syftar till att stödja europeisk teknik och europeiskt marknadsledarskap inom civil luftfart för att förbättra det europeiska kunnandet inom stordatateknik. Parlamentet noterar dessutom att byrån har ingått avtal med Frankrike, Tyskland och Italien om samarbete mellan civil och militär luftfartssäkerhet.

8.  Europaparlamentet noterar att förordning (EU) 2018/1139 trädde i kraft den 11 september 2018 och innehåller ett nytt avsnitt om drönare och ett nytt mandat för byrån som omdefinierar dess befogenheter. Denna förordning ger också byrån befogenhet att föreslå kommissionen den tekniska expertis som krävs för att reglera drönare av alla storlekar, även små sådana.

9.  Europaparlamentet noterar att byrån under 2017 hanterade betydligt fler öronmärkta projekt som sammanlagt uppgick till 11 300 000 EUR (7 300 000 EUR 2016). Parlamentet välkomnar att dessa projekt syftar till att förbättra de nationella och regionala luftfartsmyndigheternas reglerings- och tillsynskapacitet över hela världen samt bidra till forskningsprojekt för att öka den globala luftfartssäkerheten och främja EU:s standarder.

10.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla tillräckliga resurser för de nya och utökade befogenheterna när det gäller bland annat risker för civil luftfart i konfliktområden, miljörelaterade frågor och certifiering och registrering av obemannade luftfartyg.

11.  Europaparlamentet välkomnar byråns aktiva roll i meddelandet om ansökningsomgång inom ramen för Horisont 2020-programmet. Parlamentet uppmanar med kraft byrån att fortsätta att vara aktiv inom forskning och utveckling.

12.  Europaparlamentet noterar att byrån utförde sin årliga riskbedömning i enlighet med den metod som utarbetats för EU-organisationer. Vid identifieringen av potentiella risker framträdde ingen stor risk 2017.

13.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån delar resurser för överlappande uppgifter med andra byråer, särskilt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, på områdena undersökningar, e-lärande och molntjänster.

Personalpolitik

14.  Europaparlamentet noterar att 100 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017, med 673 av de 678 tjänster för tillfälligt anställda (inbegripet 5 subventionerade tjänster) som hade godkänts enligt unionsbudgeten tillsatta (jämfört med 676 tillåtna tjänster 2016). Parlamentet noterar att på grund av att den reviderade grundförordningen inte hade antagits tillsattes inte de fem subventionerade tjänsterna under 2017. Parlamentet noterar dessutom att 80 kontraktsanställda och 18 utstationerade nationella experter arbetade för myndigheten 2017.

15.  Europaparlamentet beklagar den ojämna könsfördelningen i byråns högsta ledning, där fem av fem personer är män, och bland styrelseledamöterna, där 25 av 29 ledamöter är män och 4 ledamöter är kvinnor. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen och medlemsstaterna att beakta vikten av att säkerställa en jämn könsfördelning när de lägger fram sina nomineringar för styrelseledamöter. Parlamentet uppmanar dessutom byrån att vidta åtgärder för att säkerställa en jämnare könsfördelning inom sin högsta ledning.

16.  Europaparlamentet noterar att byrån har antagit en policy för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet konstaterar att myndigheten har anordnat informationstillfällen och möjliggjort konfidentiell rådgivning.

17.  Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster också på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats i syfte att ge ökad publicitet. Parlamentet noterar att byråns arbetsspråk är engelska och att byrån använder byråernas gemensamma webbaserade plattform, som inrättats av byrånätverket, för att offentliggöra sina meddelanden om lediga tjänster.

Upphandling

18.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att byrån valde att använda ramavtal med tre kontraktsparter i prioritetsordning för upphandlingen av it-tjänster till ett värde av 22 000 000 EUR. Parlamentet noterar att revisionsrätten anser att man under sådana omständigheter ska använda ett konkurrensutsatt förfarande mellan de utvalda kontraktsparterna för de specifika köpen. Parlamentet välkomnar byråns svar att den i högre utsträckning kommer att beakta möjligheten till ett konkurrensutsatt upphandlingsförfarande för att stärka konkurrensen. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtas för att följa dessa rekommendationer.

19.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att byrån från och med slutet av 2017 använde vissa av de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en gemensam lösning för elektroniskt informationsutbyte med tredjeparter som deltar i förfaranden för offentlig upphandling (e-upphandling), men inte e-fakturering. Byrån uppmanas att införa alla verktyg som behövs för att hantera upphandlingsförfarandena och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs på detta område.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

20.  Europaparlamentet erfar från byrån att den 2017 såg över förfarandet för sin strategi för opartiskhet och oberoende – förebyggande och begränsning av intressekonflikter (Policy on impartiality and independence: prevention and mitigation of Conflict of Interest) i syfte att utvidga skyldigheten att fylla i, se över och uppdatera intresseförklaringar till all personal. Parlamentet noterar att enligt byrån väntas en revisionsrapport från internrevisionstjänsten om förebyggande och begränsning av intressekonflikter offentliggöras i april 2019. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om den omfattande översynen av dess nuvarande system för förebyggande och begränsning av intressekonflikter under 2018/2019 och om genomförandet av kommissionen rekommendationer. Parlamentet välkomnar byråns nya riktlinjer för visselblåsning.

21.  Europaparlamentet noterar att 70 % av byråns inkomster kommer från avgifter. Parlamentet noterar byråns åsikt att det faktum att de sökande betalar avgifter inte nödvändigtvis innebär en intressekonflikt. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som den vidtar för att se till att ingen intressekonflikt uppstår i fråga om avgiftsfinansiering.

22.  Europaparlamentet välkomnar de ytterligare åtgärder som byrån har vidtagit för att göra sin verksamhet mer transparent genom att rapportera om de möten som byråns personal har med externa intressenter och offentliggöra dem på byråns webbplats.

23.  Europaparlamentet uppmuntrar byrån att säkerställa räkenskapsförarens oberoende. Parlamentet noterar att byråns styrelse efter revisionsrättens rapport uppfyllde revisionsrättens begäran genom att göra räkenskapsföraren administrativt direkt ansvarig inför byråns direktör och funktionellt ansvarig inför styrelsen, med verkan från och med januari 2019. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta avseende.

Internkontroller

24.  Europaparlamentet konstaterar att internrevisionstjänsten 2017 genomförde en riskbedömning till stöd för sitt utarbetande av nästa revisionsomgång (2018–2020).

25.  Europaparlamentet noterar att byråns internrevisionsfunktion genomförde fyra bestyrkandeuppdrag under 2017 för att bedöma huruvida de gällande bestämmelserna följdes, huruvida förfarandemålen hade uppnåtts och huruvida de viktigaste riskerna hade begränsats på lämpligt sätt. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att denna grad av bestyrkande gavs för var och en av översynerna och att rekommendationer gavs för att ytterligare stärka antingen kontrollmiljön eller processernas övergripande effektivitet. Parlamentet noterar dessutom att de kvarstående riskerna avsevärt hade sänkts till en godtagbar nivå vid uppföljningen av de revisioner som genomfördes 2016, och att alla oavslutade åtgärder genomförs, med den sista åtgärden planerad att avslutas i mitten av 2018.

26.  Europaparlamentet konstaterar att man i den årliga bedömningen av byråns förvaltningsstandarder, på grundval av den senaste versionen av ISO-standarder och den nya ramen för internkontroll, har kommit fram till att byråns förvaltningssystem uppfyller förvaltningsstandarderna tack vare ett robust kontrollsystem på både förvaltnings- och processnivå.

o
o   o

27.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(3) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 108, 22.03.2018, s. 229.
(2) Kommissionens förordning (EU) nr 319/2014 av den 27 mars 2014 om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, och om upphävande av förordning (EG) nr 593/2007 (EUT L 93, 28.3.2014, s. 58).
(3) Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0254.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy