Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2208(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0123/2019

Внесени текстове :

A8-0123/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.20

Приети текстове :

P8_TA(2019)0261

Приети текстове
PDF 176kWORD 60k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
P8_TA(2019)0261A8-0123/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година (2018/2208(DEC)

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0098/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(5), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0123/2019),

1.  отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година (2018/2208(DEC)

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0098/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(5), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0123/2019),

1.  отлага приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година (2018/2208(DEC)

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0123/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („Службата“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 86 795 482 EUR, което представлява увеличение с 32,78% спрямо 2016 г.; като има предвид, че увеличението е свързано с новите допълнителни задачи, които са разширили нейния мандат; като има предвид, че 75 376 000 EUR от бюджета на Службата се осигуряват от бюджета на Съюза, като останалата част са вноски от асоциираните държави и други приходи;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата са надеждни, както и че е получила достатъчни и подходящи одитни доказателства относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите; като има предвид обаче, че Палатата представи основание за изразяване на отрицателно становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания, което означава, че тези плащания за годината, приключила на 31 декември 2017 г., са засегнати от съществени грешки;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2016 година

1.  припомня решението на Европейския парламент от 24 октомври 2018 г.(2), с което отказва освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година; във връзка с това приветства корективните мерки, междувременно предприети от управителния съвет на Службата и новия временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Службата; подчертава обаче, че бюджетът за финансовата 2017 година е изпълнен под надзора на предишното ръководство на Службата;

2.  припомня представянето при закрити врати от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) пред комисията по бюджетен контрол на Парламента на 20 ноември 2018 г. относно резултата от разследването на OLAF;

3.  изразява съжаление по повод на откритите от OLAF нередности във връзка с нарушаването на процедурите за възлагане на обществени поръчки, присвояването на средства на ЕС, лошото управление, злоупотребата с положение в областта на човешките ресурси, нарушенията на правилата за защита на данните, тормоза и неуместното поведение спрямо членове на персонала; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно последващите действия във връзка с мерките, предложени от OLAF;

4.  отчита основните рискове, свързани с естеството на дейностите на Службата и извънредните оперативни предизвикателства, породени от миграционния поток през 2015 г., 2016 г. и 2017 г.; изразява обаче съжаление, че тези рискове не са смекчени от стабилна управленска структура и от ефективни проверки;

Основание за изразяване на отрицателно становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания за финансовата 2017 година

5.  отбелязва със съжаление въз основа на доклада на Палатата съществените и систематични случаи на несъответствие на плащанията с Финансовия регламент на Службата и с други приложими правила и разпоредби, основно свързани с плащанията по процедурите за възлагане на обществени поръчки и процедурите за набиране на служители; също така изразява съжаление, че систематичният характер на случаите на несъответствие показва несъвършена система за вътрешен контрол; изразява дълбоко съжаление, че комбинираният процент грешки от неправомерни плащания възлиза най-малко на 7,7 милиона евро или 10,3% от общия размер на плащанията на Службата през 2017 г.;

Бюджетно и финансово управление

6.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 96,88%, което представлява намаление с 2,25% в сравнение с 2016 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 92,03%, което представлява увеличение с 5,79% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че Службата е реализирала 29% от вноските на асоциираните държави и 96% от безвъзмездните средства за оперативни разходи; призовава Службата да реализира изцяло тази сума;

7.  отбелязва със загриженост, че Службата зависи изключително много от предоставянето на достатъчно ресурси, главно за експерти, от държавите членки, особено от Гърция и Италия, както е посочено и в Специален доклад № 6/2017 на Сметната палата, озаглавен „Действия на ЕС в отговор на кризата с бежанците: подход на „горещите точки“;

Анулиране на преноси

8.  отбелязва със съжаление, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 341 190 EUR, което представлява 11,68% от общия размер на пренесената сума, като това показва увеличение с 0,82% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

9.  отбелязва, че Службата играе активна роля в мрежата от агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, като подкрепя по-тясното сътрудничество и по-голямото взаимодействие между агенциите, работещи в тази област на политиката; отбелязва също така обновената стратегия за сътрудничество на съвместния управителен съвет на EASO-Frontex за периода 2017 – 2018 г. и трайната насоченост към екипи за съдействие в управлението на миграцията в горещите точки и към обмен на данни;

10.  отбелязва, че Службата използва качествени показатели като ключови показатели за ефективност (КПЕ), за да демонстрира въздействието на подкрепата на Службата за прилагането на общата европейска система за убежище, както и други ключови показатели за ефективност с цел подобряване на управлението на бюджета;

Политика относно персонала

11.  отбелязва със загриженост, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено едва на 80,65%, като са били назначени 125 срочно наети служители от общо 155-те длъжности от тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 91 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Службата са работили 68 договорно наети служители и пет командировани национални експерта; отбелязва, че в щатното разписание не са предвидени постоянни служители и че Службата наема срочно наети служители и договорно наети служители, и настоятелно призовава бюджетния орган да предостави възможност за наемане на постоянен персонал;

12.  изразява съжаление, че според доклада на Палатата, считано от края на 2017 г., положението с човешките ресурси в Службата се е влошило рязко: в ръководството на Службата 4 от 10-те позиции за ръководители на отдели са били незаети, както и 18 от 27-те позиции за ръководители на сектори; настоятелно призовава Службата да публикува всички свободни длъжности; отбелязва освен това, че в администрацията 3 от 4-те позиции за ръководители на отдели са били незаети, както и 5 от 10-те позиции за ръководители на сектори; изразява дълбоката си загриженост, че това създава значителни управленски предизвикателства за Службата и представлява чувствителен риск за продължаването на операциите на Службата в настоящия им мащаб; изразява съжаление, че въпреки многократните опити Службата не е успяла да набере или задържи достатъчен брой служители през 2017 г.; отчита въз основа на отговора на Службата, че тя инвестира в удовлетвореността на персонала и предприема мерки за намаляване на текучеството, като например прилагане на гъвкави начини на работа, също и за да компенсира ниския корекционен коефициент за Малта; призовава Службата да информира редовно органа по освобождаване от отговорност относно предприетите корективни мерки за смекчаване на тези рискове; настоятелно призовава Службата да даде приоритет на запълването на незаетите длъжности на средно управленско равнище с висококвалифициран постоянен персонал, за да бъдат обучени другите нови служители;

13.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2017 г. плащанията за персонала възлизат на 13,5 милиона евро; изразява съжаление, че Палатата е установила сериозни слабости при четири от четиринадесетте одитирани процедури за набиране на служители; посочва например, че някои процедури за набиране на административни служители не са били подходящи за обявената степен и че за една процедура Службата не е документирала по подходящ начин проверките за допустимост на кандидатите;

14.  отбелязва засиленото присъствие на Службата в Италия през 2017 г. поради необходимостта от по-нататъшна подкрепа под формата на използване на мобилни екипи и бюро за помощ в Рим; отбелязва откриването на оперативен офис в Никозия в помещенията на Службата по въпросите на убежището и разполагането на постоянен координатор на място в Никозия в съответствие с изменението на плана за специална подкрепа на Кипър;

15.  отбелязва, че Службата е започнала вътрешна процедура с оглед приемане на решението на Комисията относно политиката за защита на личното достойнство и предотвратяването на тормоза и че тя ще създаде мрежа от доверени съветници; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на тази политика;

Обществени поръчки

16.  отбелязва, че според доклада на Палатата броят на процедурите за възлагане на обществени поръчки е нараснал значително от 87 през 2015 г. на 140 през 2017 г. и че броят на плащанията се е увеличил с 225%, от 2 578 през 2015 г. на 8 381 през 2017 г.; приветства факта, че през 2017 г. Службата отбеляза значителен напредък в намаляването на дела на просрочените плащания; отбелязва, че общият процент на просрочените плащания значително е намалял от 65% през януари 2017 г. на 9,5% през декември 2017 г. и че тази положителна тенденция продължава и през 2018 г., като просрочените плащания на целево равнище са под 10%;

17.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2017 г. плащанията за временни услуги възлизат на 7,7 милиона евро; припомня, че този договор е счетен за неправомерен от Палатата в нейния одит от 2016 г.; изразява дълбоко съжаление, че въпреки това Службата е платила 4,8 милиона евро по този неправомерен договор през 2017 г.; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за предвидените корективни мерки в това отношение;

18.  отбелязва, че според доклада на Палатата един договор на стойност 4 милиона евро за пътнически услуги е счетен за неправомерен от Палатата в нейния одит от 2016 г.; изразява съжаление, че въпреки това Службата е платила 1,5 милиона евро по този неправомерен договор през 2017 г.; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за предвидените корективни мерки в това отношение;

19.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата Службата не е извършила адекватна оценка на потребностите и на алтернативните решения, преди да подпише договори на стойност много милиони евро, свързани с временни услуги; освен това изразява съжаление, че мониторингът на договорите е бил слаб, което излага Службата на значителни финансови рискове и рискове за репутацията ѝ; отчита, че Службата провежда в момента вътрешно разследване по този въпрос; призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултата от разследването и предприетите мерки за смекчаване на тези рискове;

20.  отбелязва със задоволство, че Службата е предприела стъпки за укрепване на сектора на обществените поръчки, като е насочила старши персонал и допълнителен помощен персонал към сектора на обществените поръчки, и че също така са били взети мерки за засилване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, включително въвеждане на систематични проверки за всяка оферта над 135 000 EUR от 1 януари 2018 г.;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

21.  отчита по информация на Службата, че през 2018 г. тя е започнала да прилага решението на Комисията относно сигнализирането за нередности и е разработила практическо ръководство за управлението и предотвратяването на конфликтите на интереси, както и правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на тези мерки;

22.  отбелязва със загриженост, че въпреки че Службата публикува декларациите за интереси и автобиографиите на членовете на управителния съвет на своя уебсайт, тя не публикува декларациите за интереси на висшето ръководство; призовава Службата да публикува липсващите документи и да докладва на органа по освобождаване от отговорност за взетите в това отношение мерки;

23.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата Службата не прави подходящи проверки на правните услуги, за да гарантира, че те се използват единствено с цел защита на Службата, а не за защита на интересите на частни лица; изразява съжаление, че свързаните с това процедури за защита от конфликти на интереси невинаги са ефективни; отбелязва въз основа на отговора на Службата, че вътрешните разследвания по този въпрос продължават; призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултата от тези разследвания и предприетите мерки за смекчаване на рисковете;

Вътрешен контрол

24.  изразява съжаление, че оперативното предизвикателство, причинено от миграционната криза, през 2017 г. не е било смекчено от стабилна структура на управление и ефективен вътрешен контрол; отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата управителният съвет не е създал структура за вътрешен одит в рамките на Службата и че операциите в Гърция и в Италия не са включени във вътрешна одитна дейност; изразява съжаление, че до края на 2017 г. надзорът на финансовото управление от страна на управителния съвет е бил ограничен;

25.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата липсата на вътрешен контрол е довела до многобройни случаи на съществено неспазване във връзка с плащанията за междинни услуги, разходите за персонал, наемите и свързаните с тях строителни работи, пътните разходи, както и други плащания;

26.  изразява съжаление относно наличието на критични недостатъци във вътрешния контрол в 8 от 15-те стандарта за вътрешен контрол през 2017 г., както и че останалите стандарти са били засегнати от умерени недостатъци; изразява загриженост, че през 2017 г. Службата не е наблюдавала редовно прилагането на системите за вътрешен контрол;

27.  отбелязва, че през 2017 г. Комисията издаде преразгледан набор от стандарти за вътрешен контрол, които бяха приети от управителния съвет на неговото заседание през ноември 2017 г.; отбелязва, че тези нови стандарти започнаха да се прилагат през 2018 г. и че Службата е определила показатели за наблюдение на прилагането на новите стандарти въз основа на график; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на новите стандарти за вътрешен контрол;

Други коментари

28.  признава усилията на Службата за преодоляване на слабостите, установени от Палатата, по ефективен и бърз начин; призовава Службата да докладва редовно на Европейския парламент за напредъка по отношение на ефективността и за изпълнението на тези мерки, с цел справяне с основните проблеми, установени от Палатата; призовава Службата да обоснове задълбочено пред Европейския парламент разликите между наличните в момента ресурси, планираните, но все още неналични ресурси, и тези, които все още не са планирани, но са действително необходими, за да може Службата да изпълнява своята мисия;

29.  изразява съжаление, че Службата не е публикувала своя годишен отчет за дейността за 2017 г. до крайния срок 1 юли 2018 г., както е предвидено в Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3); отбелязва, че докладът е приет от управителния съвет на 10 януари 2019 г.;

30.  отбелязва, че на 4 май 2016 г. Комисията представи предложение за нов регламент, в който се предлага преобразуването на Службата в пълноправна агенция, и че след обсъждането на реформата на общата европейска система за убежище Комисията предложи изменение на регламента на 12 септември 2018 г.;

31.  припомня факта, че Службата е една от малкото агенции на ЕС с няколко местоположения; отбелязва със загриженост, че Службата е сключила договори за наем на няколко места, без да е направила адекватен анализ на местния пазар; посочва например, че в Лесбос Службата е адаптирала офис пространството към своите потребности и е приела договори за строителство на стойност 0,7 милиона евро, което представлява няколко пъти годишната стойност на договора за наем и предполага финансови рискове от инвестиране на значителни суми в наети помещения; призовава Службата да преразгледа своите договори за наем и строителство и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети за смекчаване на всякакви финансови и оперативни рискове;

32.  отбелязва, че Службата е изменила договора за наем в Малта и че през втората половина на 2016 г. е разширила своето офис пространство в допълнителен блок на сградата, в която се намират помещенията ѝ; подчертава, че вследствие на нарасналите отговорности и задачи броят на служителите следва да се увеличи до 500 до края на 2020 г., което създава значително търсене на повече офис пространство; повтаря призивите си Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно очакваните бюджетни последици от това увеличение и планираните мерки за справяне с търсенето; изразява съжаление, че през 2017 г. Службата не е успяла да постигне споразумение с Transport Malta, собствениците на сградата, за наемане на допълнителни помещения в рамките на комплекса, и че това е оказало пряко въздействие върху разходите за наем и върху други свързани разходи, като например за поддръжка и охрана на сградите; отбелязва, че споразумението за наем беше подписано на 9 октомври 2018 г.;

33.  приветства назначаването на новия временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор, който встъпи в длъжност на 6 юни 2018 г.; отчита ангажимента на новото ръководство за амбициозни реформи и горещо приветства в това отношение плана за действие относно управлението, одобрен от управителния съвет, в който се предлага набор от измерими цели и резултати, насочени към укрепване на вътрешното управление на Службата, възстановяване на вътрешния капацитет и възстановяване на доверието; призовава новото ръководство да продължи своите решителни и прозрачни усилия за развитие на по-отговорна, надеждна и ефективна управленска структура и свързани с това процедури за Службата, припомня на Службата да бъде напълно прозрачна при процедурите и процесите в управителния съвет, за да се възстановят доверието и сигурността сред членовете на персонала, както и да докладва на органа по освобождаване от отговорност за изпълнението на новия план за действие относно управлението;

34.  отбелязва със загриженост, че никой не е забелязал ужасяващото поведение на бившия изпълнителен директор в продължение на няколко години; изразява съжаление, че недопустимото поведение не е било известно на по-ранен етап; изразява съжаление, че отговорните наблюдаващи органи не са успели да разкрият различните нередности; призовава Комисията да предложи механизъм за ранно реагиране на подобно неправомерно поведение;

o
o   o

35.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(4) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 415, 5.12.2017 г., стр. 36.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0406.
(3) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(4) Приети текстове, P8_TA(2019)0254.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност