Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2208(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0123/2019

Předložené texty :

A8-0123/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.20

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0261

Přijaté texty
PDF 176kWORD 52k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
P8_TA(2019)0261A8-0123/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na rozpočtový rok 2017 (2018/2208(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(5), a zejména na článek 36,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0123/2019),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria prozatímnímu výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, prozatímnímu výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 116.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 116.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017 (2018/2208(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(5), a zejména na článek 36,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0123/2019),

1.  odkládá uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí prozatímnímu výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 116.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 116.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2017 (2018/2208(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0123/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazů příjmů a výdajů(1) Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „úřad“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 celkem 86 795 482 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje zvýšení o 32,78 %; vzhledem k tomu, že navýšení bylo zapříčiněno dalšími novými úkoly mandátu úřadu; vzhledem k tomu, že 75 376 000 EUR rozpočtu úřadu pochází z rozpočtu Unie s tím, že zbývající část jsou příspěvky od přidružených zemí a další příjem;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu je spolehlivá a že získal dostatečné důkazní informace o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka; nicméně vzhledem k tomu, že Účetní dvůr vydal východisko pro záporný výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka, což znamená, že platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2017, jsou ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2016

1.  připomíná rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. října 2018(2), v němž odmítá udělit výkonnému řediteli úřadu absolutorium na plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016; v tomto ohledu vítá nápravná opatření, která správní rada úřadu a nový prozatímní výkonný ředitel mezitím přijali; nicméně zdůrazňuje, že rozpočet na rozpočtový rok 2017 byl čerpán pod dohledem předcházejícího vedení úřadu;

2.  připomíná, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) obeznámil Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu s výsledky svého vyšetřování na neveřejném jednání konaném dne 20. listopadu 2018;

3.  vyjadřuje politování nad nesrovnalostmi, které odhalil úřad OLAF, jmenovitě porušení pravidel zadávacích řízení, zneužití prostředků EU, špatné řízení, zneužití postavení v souvislosti s řízením lidských zdrojů, porušení pravidel pro ochranu údajů, obtěžování a nevhodné chování vůči zaměstnancům; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o postupu v návaznosti na opatření navržená úřadem OLAF;

4.  bere na vědomí velká rizika vyplývající z povahy činností úřadu a mimořádné provozní výzvy způsobené přílivem migrantů v letech 2015, 2016 a 2017; s politováním však konstatuje, že tato rizika nebyla zmírněna solidní řídící strukturou a účinnými kontrolami;

Východisko pro záporný výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2017

5.  s politováním bere na vědomí, že Účetní dvůr ve své zprávě konstatoval, že některé významné platby, především platby spojené se zadáváním veřejných zakázek a s přijímáním nových pracovníků, systematicky neprobíhaly v souladu s finančním nařízením úřadu a dalšími platnými pravidly a předpisy; dále vyjadřuje politování nad tím, že systematická povaha těchto případů nesouladu ukázala na nedostatečný systém vnitřní kontroly; s hlubokým politováním konstatuje, že souhrnná míra chyb plynoucí z nevyhovujících plateb dosahuje nejméně 7,7 milionu EUR, tj. 10,3 % celkových plateb úřadu provedených v roce 2017;

Rozpočtové a finanční řízení

6.  konstatuje, že výsledkem úsilí o  monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu 96,88 %, čímž oproti roku 2016 došlo ke snížení o 2,25 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 92,03 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje zvýšení o 5,79 %; shledává, že úřad čerpal 29 % příspěvků přidružených zemí a 96 % grantů na provozní výdaje; vyzývá úřad, aby tuto částku vyčerpal v plném rozsahu;

7.  se znepokojením konstatuje, že úřad je velmi závislý na dostatečných zdrojích, zejména na odbornících vysílaných členskými státy, především pak Řeckem a Itálií, na což rovněž upozornila zvláštní zpráva Účetního dvora č. 6/2017 „Reakce EU na uprchlickou krizi: přístup založený na hotspotech“;

Zrušení přenesených prostředků

8.  vyjadřuje politování nad tím, že objem zrušených prostředků přenesených z roku 2016 do roku 2017 dosáhl 341 190 EUR, což představuje 11,68 % celkové přenesené částky a v porovnání s rokem 2016 zvýšení o 0,82 %;

Výkonnost

9.  konstatuje, že úřad hraje aktivní úlohu v síti agentur pro spravedlnost a vnitřní věci a podporuje úzkou spolupráci a větší součinnost mezi agenturami činnými v této oblasti politiky; dále bere na vědomí obnovenou strategii spolupráce společné správní rady EASO-Frontex na období 2017–2018 a zaměření na podpůrné týmy pro řízení migrace v oblastech hotspotů a na sdílení údajů;

10.  konstatuje, že úřad využívá kvalitativní ukazatele jako klíčové ukazatele výkonnosti k tomu, aby doložil dopad podpory úřadu na provádění společného evropského azylového systému (CEAS), i další klíčové ukazatele výkonnosti ke zlepšení svého řízení rozpočtu;

Zaměstnanecká politika

11.  se znepokojením konstatuje, že k 31. prosinci 2017 byl plán pracovních míst zaplněn jen z 80,65 %, a že ze 155 dočasných zaměstnanců povolených v rozpočtu Unie (v roce 2016 bylo povoleno 91 pracovních míst) bylo jmenováno pouze 125 dočasných zaměstnanců; konstatuje, že kromě nich v roce 2017 v úřadu pracovalo 68 smluvních zaměstnanců a 5 vyslaných národních odborníků; bere na vědomí, že plán pracovních míst nepočítá s žádnými stálými zaměstnanci a že úřad zaměstnává dočasné a smluvní zaměstnance, a naléhá na rozpočtový orgán, aby úřadu umožnil najímat stálé zaměstnance;

12.  vyjadřuje politování nad tím, že podle zprávy Účetního dvora se stav lidských zdrojů v úřadu od roku 2017 exponenciálně zhoršil; pokud jde o vedení úřadu, z deseti míst vedoucích oddělení nebyla obsazena čtyři a z 27 míst vedoucích útvaru jich nebylo obsazeno 18; naléhavě úřad vyzývá, aby veškerá volná pracovní místa zveřejňoval; dále konstatuje, že ve správním útvaru nebyla ze čtyř míst vedoucích oddělení obsazena tři a z deseti míst vedoucích útvaru pět; je mimořádně znepokojen tím, že tato situace výrazně komplikuje řízení úřadu a vážně ohrožuje jeho další činnost ve stávajícím rozsahu; vyjadřuje politování nad tím, že přes opakované snahy se úřadu v roce 2017 nepodařilo najmout nebo udržet dostatečný počet zaměstnanců; z odpovědi úřadu bere na vědomí, že investuje do spokojenosti zaměstnanců a přijímá opatření, která mají snížit jejich fluktuaci, jako jsou například flexibilní pracovní doba, a kompenzovat nízký korekční koeficient Malty; žádá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria pravidelně informoval o nápravných opatřeních, která přijal ke zmírnění těchto rizik; naléhavě vyzývá úřad, aby volná pracovní místa středního managementu zaplňoval přednostně vysoce kvalifikovanými stálými zaměstnanci s cílem řádně proškolit ostatní nové zaměstnance;

13.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora dosáhly v roce 2017 platby související se zaměstnanci 13,5 milionu EUR; vyjadřuje politování nad tím, že Účetní dvůr zjistil vážné nedostatky u čtyř ze 14 kontrolovaných výběrových řízení; poukazuje například na to, že některá výběrová řízení na administrativní pozice nebyla pro zveřejněnou platovou třídu vhodná a že u jednoho řízení úřad dostatečně nezdokumentoval kontrolu způsobilosti kandidátů;

14.  konstatuje, že úřad byl v roce 2017 ve větším rozsahu přítomen v Itálii, neboť bylo zapotřebí další podpory v podobě mobilních týmů a asistenční služby v Římě; bere na vědomí, že v Nikósii byla v prostorách azylové služby otevřena operační kancelář a že v Nikósii byl i trvale umístěn terénní koordinátor v souladu se změnou plánu zvláštní podpory pro Kypr;

15.  konstatuje, že úřad zahájil vnitřní řízení s cílem přijmout rozhodnutí Komise o politice na ochranu důstojnosti osob a prevence obtěžování, a že vytvoří síť důvěrných poradců; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o provádění této politiky;

Veřejné zakázky

16.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se počet zadávacích řízení podstatně zvýšil (z 87 v roce 2015 na 140 v roce 2017) a že počet plateb stoupl o 225 %, a to z 2 578 v roce 2015 na 8 381 v roce 2017; vítá skutečnost, že úřadu se v roce 2017 podařilo ve velké míře snížit podíl opožděných plateb; konstatuje, že celkový procentní podíl opožděných plateb se výrazně snížil (z 65 % v lednu 2017 na 9,5 % v prosinci 2017) a že tento pozitivní trend pokračoval i v roce 2018, kdy cílová úroveň podílu opožděných plateb činila méně než 10 %;

17.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že v roce 2017 činily platby na přechodně poskytované služby 7,7 milionu EUR; připomíná, že Účetní dvůr v auditu za rok 2016 shledal, že dotčená zakázka byla zadána v rozporu s pravidly; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že i přesto úřad v rámci této nestandardní zakázky vyplatil v roce 2017 částku 4,8 milionu EUR; žádá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o tom, jaká nápravná opatření plánuje v této souvislosti přijmout;

18.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o auditu z roku 2016 vyhodnotil zakázku na přepravní služby v hodnotě 4 milionů EUR jako chybnou; vyjadřuje politování nad tím, že úřad přesto v rámci této zakázky vyplatil v roce 2017 částku 1,5 milionu EUR; žádá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o tom, jaká nápravná opatření plánuje v této souvislosti přijmout;

19.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora úřad před uzavřením zakázek na přechodné poskytování služeb v hodnotě mnoha milionů eur patřičně neposoudil své potřeby a alternativní řešení; dále vyjadřuje politování nad tím, že úřad zakázky nedostatečně monitoroval, což jej vystavilo významným finančním rizikům a riziku poškození dobré pověsti; bere na vědomí, že úřad v této věci vede interní šetření; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledku šetření a o opatřeních, která mají tato rizika omezit;

20.  s uspokojením konstatuje, že úřad podnikl kroky k posílení úseku zadávání zakázek tím, že přidal vyšší pracovní pozice a další podpůrný personál, a že rovněž přijal opatření k posílení zadávacích řízení, kromě jiného od 1. ledna 2018 zavedl systematické kontroly všech cenových nabídek nad 135 000 EUR;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

21.  na základě informací úřadu konstatuje, že v roce 2018 začal provádět rozhodnutí Komise týkající se whistleblowingu a vypracoval praktickou příručku pro řešení a prevenci střetů zájmů a pravidla na ochranu whistleblowerů; vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podával zprávy o provádění těchto opatření;

22.  se znepokojením konstatuje, že ačkoli úřad na svých internetových stránkách zveřejňuje prohlášení o zájmech a životopisy členů správní rady, nezveřejňuje prohlášení o zájmech svého vrcholného vedení; žádá úřad, aby tyto chybějící dokumenty zveřejnil a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o opatřeních, která v tomto směru přijal;

23.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora úřad adekvátně neověřuje, zda jsou právní služby využívány výlučně k hájení úřadu, a nikoli zájmů jednotlivců; vyjadřuje politování nad tím, že související postupy, které mají bránit střetům zájmů, nejsou vždy účinné; z odpovědi úřadu bere na vědomí, že v této věci pobíhají interní šetření; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o výsledku těchto šetření a o opatřeních, která přijal k omezení těchto rizik;

Vnitřní kontroly

24.  vyjadřuje politování nad tím, že mimořádné operační výzvy způsobené migrační krizí nebyly v roce 2017 vyváženy odolnou řídicí strukturou a účinnými vnitřními kontrolami; na základě zprávy Účetního dvora se znepokojením konstatuje, že správní rada úřadu nezřídila oddělení interního auditu a že operace v Řecku a Itálii nebyly podrobeny internímu auditu; vyjadřuje politování nad tím, že do konce roku 2017 byl dohled správní rady nad finančním řízením jen omezený;

25.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora vedl nedostatek interních kontrol k vysokému výskytu významných nesrovnalostí, pokud jde o platby na přechodně poskytované služby, výdaje na zaměstnance, nájemné a související práce, cestovní výdaje a další platby;

26.  vyjadřuje politování nad tím, že v roce 2017 byly u osmi z 15 norem vnitřní kontroly shledány zásadní nedostatky a že u ostatních byly konstatovány mírné nesrovnalosti; je znepokojen tím, že úřad v roce 2017 pravidelně nesledoval uplatňování vnitřních systémů kontroly;

27.  konstatuje, že během roku 2017 vydala Komise revidovaný soubor standardů vnitřní kontroly, který správní rada přijala na schůzi konané v listopadu 2017; konstatuje, že tyto nové standardy začaly být uplatňovány v roce 2018 a že úřad stanovil ukazatele ke sledování jejich uplatňování v určitém časovém období; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o uplatňování nových standardů vnitřní kontroly;

Další připomínky

28.  bere však na vědomí snahu úřadu rychle a účinně řešit nedostatky zjištěné Účetním dvorem; vyzývá úřad, aby Evropskému parlamentu pravidelně podával zprávy o pokroku, v nichž uvede, jak je provádění těchto opatření efektivní při řešení hlavních nedostatků zjištěných Účetním dvorem; vyzývá úřad, aby Evropskému parlamentu důkladně zdůvodnil nesrovnalosti ve zdrojích, které má v současnosti k dispozici, a to zaprvé nepoměr mezi naplánovanými, ale dosud nedostupnými zdroji, a zadruhé mezi zdroji, které ještě nebyly naplánovány, ale úřad je nezbytně potřebuje k plnění svých úkolů;

29.  vyjadřuje politování nad tím, že úřad nezveřejnil výroční zprávu o činnosti za rok 2017 do 1. července 2018, jak stanoví nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(3); konstatuje, že správní rada tuto zprávu schválila dne 10. ledna 2019;

30.  konstatuje, že dne 4. května 2016 Komise předložila návrh nového nařízení, v němž navrhuje přeměnu úřadu na plnohodnotnou agenturu, a že Komise na základě diskuse o reformě společného evropského azylového systému předložila dne 12. září 2018 upravený text návrhu nařízení;

31.  připomíná, že úřad je jednou z několika agentur EU, které působí na více místech; se znepokojením konstatuje, že úřad na několika místech uzavřel smlouvy o nájmu, aniž provedl dostatečnou analýzu trhu; poukazuje na to, že úřad například v Lesvosu přizpůsobil kancelářské prostory svým potřebám a schválil zakázky na práce v hodnotě 0,7 milionu EUR, což je částka několikanásobně vyšší než roční hodnota nájemní smlouvy a obnáší finanční rizika spojená s investicí značných částek do pronajatých prostor; vyzývá úřad, aby své nájemní smlouvy a zakázky na stavební práce přehodnotil a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o opatřeních, která přijal ke zmírnění finančních a operačních rizik;

32.  konstatuje, že úřad upravil svou nájemní smlouvu na Maltě a že v druhé polovině roku 2016 rozšířil své kancelářské prostory do dalšího bloku budovy, v níž se již nacházely jeho kanceláře; zdůrazňuje, že v důsledku nárůstu povinností a úkolů by se měl počet pracovníků do konce roku 2020 zvýšit na 500, čímž vznikne značná potřeba dalších kancelářských prostor; znovu úřad vyzývá, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informoval o předpokládaných rozpočtových dopadech tohoto náboru a o plánovaných opatřeních k vyřešení požadavků na prostory; vyjadřuje politování nad tím, že se úřadu nepodařilo dosáhnout dohody se společností Transport Malta, která vlastní budovu, v níž má úřad své sídlo, na pronájmu dalších prostor v tomto komplexu, což mělo přímý dopad na náklady na pronájem a další související náklady, jako je údržba a bezpečnost budov; konstatuje, že nájemní smlouva byla podepsána dne 9. října 2018;

33.  vítá jmenování nového prozatímního výkonného ředitele, který se ujal funkce dne 6. června 2018; bere na vědomí závazek nového vedení k ambiciózním reformám a v tomto ohledu vřele vítá akční plán řízení schválený správní radou, který navrhuje soubor měřitelných cílů a výstupů zaměřených na posílení vnitřního řízení úřadu, reorganizaci vnitřní kapacity a obnovení důvěry; vyzývá nové vedení, aby odhodlaně a transparentně pokračovalo ve svém úsilí o vytvoření odpovědnější, důvěryhodnější a účinnější struktury řízení a souvisejících postupů úřadu, a připomíná úřadu, že všechny jeho interní procesy a postupy musí být naprosto transparentní, aby se obnovila důvěra a jistota mezi zaměstnanci; dále jej vyzývá, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o výsledcích provádění nového akčního plánu řízení;

34.  se znepokojením konstatuje, že po několik let nikdo neprohlédl naprosto neuspokojivé chování bývalého výkonného ředitele; vyjadřuje politování nad tím, že na toto nepřijatelné chování nebylo upozorněno dříve; s politováním konstatuje, že odpovědné monitorovací orgány neodhalily různé nesrovnalosti; vyzývá Komisi, aby pro takové případy pochybení navrhla mechanismy včasné reakce;

o
o   o

35.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(4) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 415, 5.12.2017, s. 36.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0406.
(3) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(4) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí