Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2208(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0123/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0123/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.20

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0261

Hyväksytyt tekstit
PDF 154kWORD 47k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)
P8_TA(2019)0261A8-0123/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2208(DEC)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka‑asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(5) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0123/2019),

1.  lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 116.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 116.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2208(DEC)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka‑asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(5) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0123/2019),

1.  lykkää Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämistä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 116.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 116.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2208(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka‑asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0123/2019),

A.  toteaa, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 86 795 482 euroa, mikä merkitsee 32,78 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että lisäys johtui viraston toimivaltuuksia kasvattaneista uusista lisätehtävistä; ottaa huomioon, että 75 376 000 euroa viraston määrärahoista saatiin unionin talousarviosta ja loput olivat peräisin assosioituneiden maiden maksuosuuksista ja muista tuloista;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat, ja saaneensa tarpeellisen määrän tarkastusevidenssiä siitä, että tilien perustana olevat tulot olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset; ottaa kuitenkin huomioon, että tilintarkastustuomioistuin ilmoitti perusteet tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta annetulle kielteiselle lausunnolle, mikä merkitsee, että 31. joulukuuta 2017 päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana oleviin maksuihin liittyvä virhetaso oli olennainen;

Vuoden 2016 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  palauttaa mieliin 24. lokakuuta 2018 antamansa päätöksen(2) evätä viraston pääjohtajalta vastuuvapaus varainhoitovuodelta 2016; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille viraston hallintoneuvoston ja uuden väliaikaisen pääjohtajan tällä välin toteuttamat korjaavat toimenpiteet; korostaa kuitenkin, että varainhoitovuoden 2017 talousarvio toteutettiin viraston edellisen johdon valvonnassa;

2.  palauttaa mieliin Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle 20. marraskuuta 2018 suljetuin ovin antaman esityksen OLAFin tutkimuksen tuloksista;

3.  pitää valitettavina OLAFin havaitsemia sääntöjenvastaisuuksia, jotka koskivat hankintamenettelyjen rikkomista, EU:n varojen väärinkäyttöä, huonoa hallintoa, aseman väärinkäyttöä henkilöresursseihin liittyvissä kysymyksissä, tietosuojasääntöjen rikkomista, häirintää ja henkilöstön jäsenten epäasiallista kohtelua; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle OLAFin ehdottamien toimenpiteiden toteuttamisesta;

4.  myöntää, että viraston toiminnan luonteesta aiheutuu suuria riskejä ja että muuttovirrat aiheuttivat poikkeuksellisia toimintaan liittyviä haasteita vuosina 2015, 2016 ja 2017; pitää kuitenkin valitettavana, että kyseisiä riskejä ei lievennetty vakain hallintorakentein ja tehokkaan valvonnan avulla;

Perusteet kielteiselle lausunnolle varainhoitovuoden 2017 tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

5.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan oli tilanteita, joissa lähinnä maksujen perustana olevien julkisten hankintojen ja palvelukseenottomenettelyjen yhteydessä maksuissa oli jätetty olennaisella ja järjestelmällisellä tavalla noudattamatta viraston varainhoitoasetusta sekä muita sääntöjä ja säännöksiä; pitää samoin valitettavana, että noudattamatta jättämisen järjestelmällisyys osoitti, että sisäisen valvonnan järjestelmä oli riittämätön; pitää erittäin valitettavana, että sääntöjenvastaisten maksujen yhdistetty virhetaso oli vähintään 7,7 miljoonaa euroa eli 10,3 prosenttia viraston kaikista maksuista vuonna 2017;

Talousarvio- ja varainhallinto

6.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 96,88 prosenttia, mikä merkitsee 2,25 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 92,03 prosenttia, mikä merkitsee 5,79 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että virasto käytti 29 prosenttia assosioituneiden maiden rahoitusosuuksista ja 96 prosenttia toimintamenoihin myönnetyistä avustuksista; kehottaa virastoa käyttämään tämän määrän kokonaisuudessaan;

7.  panee huolestuneena merkille, että virasto on erittäin riippuvainen jäsenvaltioiden, erityisesti Kreikan ja Italian, sen käyttöön asettamien resurssien, varsinkin asiantuntijoiden, riittävyydestä, kuten myös tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 6/2017 ”EU-tason ratkaisu pakolaiskriisiin: hotspot‑lähestymistapa” todetaan;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

8.  pitää valitettavana, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruttiin 341 190 euroa, mikä on 11,68 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä ja merkitsee 0,82 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

9.  toteaa, että virastolla on aktiivinen rooli oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastojen verkostossa, joka tukee yhteistyön tiivistämistä ja yhteisvaikutusten lisäämistä tällä politiikanalalla toimivien erillisvirastojen välillä; panee lisäksi merkille viraston ja Frontexin yhteisen hallintoneuvoston uuden yhteistyöstrategian vuosiksi 2017–2018 ja toteaa, että siinä keskitytään muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiin hotspot-alueilla sekä tiedon jakamiseen;

10.  panee merkille, että virasto käyttää laadullisia indikaattoreita keskeisinä tulosindikaattoreina osoittaakseen viraston tuen vaikutuksen Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoon sekä muita keskeisiä tulosindikaattoreita talousarviohallinnon tehostamiseksi;

Henkilöstöpolitiikka

11.  panee huolestuneena merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä vain 80,65 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 155 väliaikaisesta toimesta 125 oli täytettynä (verrattuna 91 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 virastossa työskenteli lisäksi 68 sopimussuhteista toimihenkilöä ja viisi kansallista asiantuntijaa; panee merkille, ettei henkilöstötaulukkoon ei sisälly lainkaan vakituista henkilöstöä ja että virasto käyttää väliaikaisia ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä, ja kehottaa budjettivallan käyttäjää mahdollistamaan vakituisen henkilöstön palkkaamisen;

12.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viraston henkilöresurssien tilanne on huonontunut eksponentiaalisesti vuoden 2017 lopusta lähtien: viraston johtoon kuuluvista kymmenestä yksikönpäällikön toimesta neljä ja 27:stä jaostopäällikön toimesta 18 oli avoimina; kehottaa virastoa julkaisemaan kaikkia avoimia toimia koskevat ilmoitukset; panee lisäksi merkille, että hallinto-osastolla neljästä yksikönpäällikön toimesta kolme ja kymmenestä jaostopäällikön toimesta viisi oli avoimina; ilmaisee vakavan huolensa siitä, että tämä aiheuttaa virastolle huomattavia johtamiseen liittyviä haasteita ja merkittävän riskin viraston toiminnan jatkumiselle nykyisessä mittakaavassa; pitää valitettavana, ettei virasto onnistunut vuonna 2017 toistuvista yrityksistä huolimatta ottamaan palvelukseen tai pitämään palveluksessaan riittävästi henkilöstöä; panee viraston vastauksesta merkille, että se panostaa henkilöstön tyytyväisyyteen ja toteuttaa henkilöstön vaihtuvuuden vähentämiseksi toimia, joihin kuuluu muun muassa joustavien työskentelytapojen käyttöönotto, voidakseen kompensoida myös Maltan alhaista korjauskerrointa; kehottaa virastoa pitämään vastuuvapauden myöntävän viranomaisen ajan tasalla näiden riskien lieventämiseksi toteutetuista korjaavista toimenpiteistä; kehottaa virastoa asettamaan etusijalle keskijohdon tehtävien täyttämisen hyvin ammattitaitoisella vakituisella henkilöstöllä, jotta voidaan kouluttaa muita uusia henkilöstön jäseniä;

13.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuonna 2017 henkilöstöön liittyvät maksut olivat 13,5 miljoonaa euroa; pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi vakavia puutteita neljässä neljästätoista tarkastetusta palvelukseenottomenettelystä; mainitsee esimerkkinä, että jotkut hallintohenkilöstön palvelukseenottomenettelyt eivät olleet asianmukaisia ilmoitettuun palkkaluokkaan nähden ja että yhdessä menettelyssä virasto ei riittävällä tavalla dokumentoinut hakijoiden kelpoisuutta koskevia tarkastuksia;

14.  panee merkille viraston lisääntyneen läsnäolon Italiassa vuonna 2017, sillä lisätukea tarvittiin liikkuvien tiimien ja Roomassa toimivan helpdesk-palvelun käyttöönoton muodossa; ottaa huomioon, että Nikosiaan avattiin operatiivinen toimisto turvapaikkaviraston yhteyteen ja kenttäkoordinaattori sijoitettiin pysyvästi Nikosiaan Kyprokselle annettavaa erityistukea koskevan suunnitelmaan tehdyn muutoksen mukaisesti;

15.  panee merkille, että virasto käynnisti sisäisen prosessin hyväksyäkseen komission päätöksen toimintaperiaatteista, joilla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää, ja että se aikoo perustaa luottamuksellista neuvontaa antavien henkilöiden verkoston; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden toimintaperiaatteiden täytäntöönpanosta;

Hankinnat

16.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan hankintamenettelyjen määrä kasvoi vuonna 2017 huomattavasti, 140:een, kun niitä oli ollut 87 vuonna 2015, ja että maksujen määrä nousi 225 prosentilla (2 578 euroa vuonna 2015 ja 8 381 euroa vuonna 2017); panee tyytyväisenä merkille, että virasto edistyi vuonna 2017 huomattavasti viivästyneiden maksujen osuuden vähentämisessä; toteaa, että viivästyneiden maksujen kokonaisprosenttiosuus väheni huomattavasti tammikuusta 2017 (65 prosenttia) joulukuuhun 2017 (9,5 prosenttia) ja että tämä myönteinen kehityssuunta jatkui vuonna 2018, kun viivästyneiden maksujen osuus oli asetetun tavoitteen mukaisesti alle 10 prosenttia;

17.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuonna 2017 tilapäispalveluja koskevat maksut olivat 7,7 miljoonaa euroa; palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuin piti vuotta 2016 koskeneessa tarkastuksessaan kyseistä sopimusta sääntöjenvastaisena; pitää erittäin valitettavana, että virasto silti maksoi vuonna 2017 tämän sääntöjenvastaisen sopimuksen perusteella 4,8 miljoonaa euroa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä yhteydessä suunnitelluista korjaavista toimenpiteistä;

18.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että tilintarkastustuomioistuin katsoi vuotta 2016 koskeneessa tarkastuksessaan, että matkustuspalveluista tehty neljän miljoonan euron suuruinen sopimus oli sääntöjenvastainen; pitää valitettavana, että virasto silti maksoi vuonna 2017 tämän sääntöjenvastaisen sopimuksen perusteella 1,5 miljoonaa euroa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä yhteydessä suunnitelluista korjaavista toimenpiteistä;

19.  panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, ettei virasto arvioinut riittävällä tavalla tarpeita eikä vaihtoehtoisia ratkaisuja ennen useiden miljoonien eurojen arvoisten sopimusten tekemistä tilapäispalveluista; pitää lisäksi valitettavana, että sopimusten seuranta oli vaillinaista, mikä altisti viraston merkittäville taloudellisille riskeille ja maineriskeille; ottaa huomioon, että virastossa tehdään parhaillaan sisäistä selvitystä asiasta; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle selvityksen tuloksesta ja riskien lieventämiseksi toteutetuista toimenpiteistä;

20.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on toteuttanut toimia lujittaakseen hankinta‑alaansa ottamalla alalle virkaiältään korkeampia virkamiehiä ja lisää tukihenkilöstöä ja että myös hankintamenettelyjen lujittamiseksi on toteutettu toimia, muun muassa järjestelmällisten tarkastusten käyttöönotto kaikkien 135 000 euroa ylittävien kustannusarvioiden osalta 1. tammikuuta 2018 alkaen;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

21.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että se alkoi vuonna 2018 panna täytäntöön komission päätöstä väärinkäytösten paljastamisesta ja laati käytännön oppaan eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa varten sekä säännöt väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden toimenpiteiden toteuttamisesta;

22.  panee huolestuneena merkille, että virasto julkistaa verkkosivustollaan hallintoneuvostonsa jäsenten sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja ansioluettelot mutta ei ylimmän johdon sidonnaisuuksia koskevia ilmoituksia; kehottaa virastoa julkistamaan puuttuvat asiakirjat ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä yhteydessä toteutetuista toimenpiteistä;

23.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan virasto ei valvo oikeudellisia palveluja riittävällä tavalla varmistaakseen, että niitä käytetään vain viraston eikä yksittäisten henkilöiden etujen puolustamiseen; pitää valitettavana, että asiaa koskevat menettelyt, joilla suojaudutaan eturistiriidoilta, eivät aina ole vaikuttavia; panee viraston vastauksesta merkille, että asiaa koskevat sisäiset selvitykset jatkuvat; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle selvitysten tuloksista ja asiaan liittyvien riskien lieventämiseksi toteutetuista toimenpiteistä;

Sisäinen valvonta

24.  pitää valitettavana, ettei muuttoliikekriisin aiheuttamaa operatiivista haastetta lieventämässä ollut vuonna 2017 vakaata hallintorakennetta ja vaikuttavaa sisäistä valvontaa; panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan hallintoneuvosto ei perustanut virastoon sisäisen tarkastuksen yksikköä eikä Kreikkaa ja Italiaa koskeviin operaatioihin kohdistettu lainkaan sisäistä tarkastusta; pitää valitettavana, että vuoden 2017 loppuun asti hallintoneuvoston toteuttama varainhoidon valvonta oli vähäistä;

25.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan sisäinen valvonnan puuttuminen johti lukuisiin olennaisiin noudattamatta jättämisiin, jotka koskivat tilapäispalvelujen maksuja, henkilöstömenoja, vuokria ja niihin liittyviä urakoita, matkakuluja ja muita maksuja;

26.  pitää valitettavana, että vuonna 2017 esiintyi merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita kahdeksassa kaikkiaan 15:sta sisäisen valvonnan standardeista ja kohtalaisia puutteita lopuissa standardeissa; ilmaisee huolensa siitä, että vuoden 2017 aikana virasto ei seurannut säännöllisesti sisäisen valvonnan järjestelmien täytäntöönpanoa;

27.  toteaa, että komissio julkisti vuoden 2017 aikana tarkistetut sisäisen valvonnan standardit, jotka hallintoneuvosto hyväksyi kokouksessaan marraskuussa 2017; panee merkille, että näitä uusia standardeja alettiin soveltaa vuonna 2018 ja että virasto on vahvistanut indikaattoreita, joilla seurataan uusien standardien noudattamista aikajanaan nähden; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle uusien sisäisen valvonnan standardien noudattamisesta;

Muita huomautuksia

28.  toteaa, että virasto on kuitenkin pyrkinyt korjaamaan tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat puutteet tehokkaasti ja nopeasti; kehottaa virastoa raportoimaan parlamentille säännöllisesti tehokkuuden parantamisessa saavutetusta edistymisestä sekä tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien keskeisten ongelmien käsittelemiseksi toteutetuista toimista; kehottaa virastoa perustelemaan parlamentille seikkaperäisesti erot sen tämänhetkisten resurssien, suunniteltujen mutta ei vielä saatavilla olevien resurssien ja resurssien, joita ei ole vielä suunniteltu mutta jotka ovat todella tarpeen viraston tehtävien täyttämiseksi, välillä;

29.  pitää valitettavana, ettei virasto julkistanut vuotuista toimintakertomustaan vuodelta 2017 määräaikaan eli 1. heinäkuuta 2018 mennessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(3) mukaisesti; panee merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi kertomuksen 10. tammikuuta 2019;

30.  toteaa, että komissio esitti 4. toukokuuta 2016 ehdotuksen uudeksi asetukseksi, jolla virasto muunnettaisiin täysivaltaiseksi erillisvirastoksi, ja että Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksesta käytyjen keskustelujen jälkeen komissio ehdotti 12. syyskuuta 2018 asetuksen muuttamista;

31.  palauttaa mieliin, että virasto on yksi harvoista unionin erillisvirastoista, joiden toimipaikkoja on sijoitettu usealle paikkakunnalle; panee huolestuneena merkille, että virasto teki vuokrasopimuksia useammalla paikkakunnalla analysoimatta paikallisia markkinoita asianmukaisesti; huomauttaa, että esimerkiksi Lesboksella virasto mukautti toimistotiloja tarpeisiinsa ja hyväksyi 0,7 miljoonan euron arvoiset rakennusurakkasopimukset, joiden arvo oli moninkertainen vuokrasopimuksen vuotuiseen arvoon nähden ja joihin liittyi taloudellisia riskejä, kun vuokratiloihin investoitiin huomattavia määriä; kehottaa virastoa tarkistamaan vuokra- ja urakkasopimuksiaan ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle mahdollisten taloudellisten ja operatiivisten riskien lieventämiseksi toteutetuista toimenpiteistä;

32.  panee merkille, että virasto muutti vuokrasopimustaan Maltalla ja laajensi vuoden 2016 jälkipuoliskolla toimistotilojaan ottamalla käyttöön lisäosan rakennuksesta, jossa sen tilat sijaitsevat; tähdentää, että viraston vastuiden ja tehtävien lisääntymisen myötä henkilöstön määrän odotetaan nousevan 500:aan vuoden 2020 loppuun mennessä, minkä johdosta tarvitaan paljon lisää toimistotiloja; kehottaa jälleen virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän lisäyksen odotettavissa olevista talousarviovaikutuksista ja tarpeisiin vastaamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä; pitää valitettavana, ettei virasto onnistunut pääsemään vuonna 2017 sopimukseen päätoimipaikan omistajan Transport Maltan kanssa lisätilojen vuokraamisesta samasta rakennuksesta ja että tällä oli suora vaikutus vuokrakuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin, kuten rakennusten ylläpito- ja turvallisuuskuluihin; toteaa, että vuokrasopimus allekirjoitettiin 9. lokakuuta 2018;

33.  on tyytyväinen siihen, että virastoon nimitettiin uusi väliaikainen pääjohtaja, joka aloitti tehtävässään 6. kesäkuuta 2018; panee merkille, että uusi johto on sitoutunut kunnianhimoisiin uudistuksiin, ja pitää tässä suhteessa erittäin myönteisenä hallintoneuvoston hyväksymää hallintotapaa koskevaa toimintasuunnitelmaa, jossa ehdotetaan mitattavissa olevia tavoitteita ja suoritteita, joilla pyritään lujittamaan viraston sisäistä hallintoa, lisäämään sisäisiä valmiuksia ja palauttamaan luottamus; kehottaa uutta johtoa jatkamaan määrätietoisia ja avoimia toimiaan vastuullisemman, luotettavamman ja tehokkaamman hallintorakenteen ja siihen liittyvien menettelyjen kehittämiseksi virastolle ja muistuttaa virastoa siitä, että kaikkien viraston menettelyjen ja prosessien on oltava täysin avoimia, jotta palautetaan henkilöstöön kuuluvien luottamus ja varmuus; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle uuden hallintotapaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon edistymisestä;

34.  panee huolestuneena merkille, että kului vuosia, ennen kuin kukaan huomasi entisen pääjohtajan tyrmistyttävän käytöksen; pitää valitettavana, ettei jo aiemmin huomattu käytöstä, jota on mahdotonta hyväksyä; pitää valitettavana, etteivät asiassa vastuulliset valvontaviranomaiset onnistuneet paljastamaan lukuisia sääntöjenvastaisuuksia; kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen varhaisen reagoinnin mekanismista tämän kaltaisen epäsopivan käyttäytymisen varalta;

o
o   o

35.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(4).

(1) EUVL C 415, 5.12.2017, s. 36.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0406.
(3) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(4) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö