Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2208(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0123/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0123/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.20

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0261

Pieņemtie teksti
PDF 169kWORD 57k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
P8_TA(2019)0261A8-0123/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2208(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(5), un jo īpaši tās 35. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0123/2019),

1.  atliek lēmuma pieņemšanu attiecībā uz apstiprinājuma sniegšanu Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram par Biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 116. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 116. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2208(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(5), un jo īpaši tās 35. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0123/2019),

1.  atliek Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 116. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 116. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2208(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0123/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (“Birojs”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tā 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 86 795 482 EUR, t. i., par 32,78 % lielāks nekā 2016. gadā; tā kā šis palielinājums bija saistīts ar jaunajiem papildu pienākumiem, kas paplašināja Biroja pilnvaras; tā kā 75 376 000 EUR no Biroja budžeta finansē no Savienības budžeta, bet atlikusī daļa ir iemaksas no asociētajām valstīm un citi ienākumi;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja gada pārskatiem par 2017. finanšu gadu (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Biroja gada pārskati ir ticami, un ka tai ir izdevies iegūt pietiekamus revīzijas pierādījumus par pakārtoto darījumu likumību un pareizību; tā kā Revīzijas palāta tomēr izdeva pamatu negatīvam atzinumam par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību, kas nozīmē, ka maksājumos, kuri ir pakārtoti pārskatiem par 2017. gada 31. decembrī slēgto gadu, ir būtisks kļūdu līmenis;

Saistībā ar 2016. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  atgādina par Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra lēmumu(2) atteikt Biroja izpilddirektoram apstiprinājumu par 2016. finanšu gada budžeta izpildi; šajā sakarā atzinīgi vērtē Biroja valdes un jaunā pagaidu izpilddirektora šajā laikā veiktos korektīvos pasākumus; tomēr uzsver, ka 2017. finanšu gada budžets tika īstenots Biroja iepriekšējās vadības uzraudzībā;

2.  atgādina, ka Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) aiz slēgtām durvīm uzstājās Parlamenta Budžeta kontroles komitejas 2018. gada 20. novembra sanāksmē par OLAF veiktās izmeklēšanas rezultātiem;

3.  pauž nožēlu par OLAF atklātajiem pārkāpumiem saistībā ar iepirkuma procedūru pārkāpumiem, ES līdzekļu izšķērdēšanu, nepareizu pārvaldību, stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu cilvēkresursu jautājumos, datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, uzmākšanos darbiniekiem un neatbilstošu rīcību attiecībā pret personāla locekļiem; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par darbībām saistībā ar OLAF ierosinātajiem pasākumiem;

4.  atzīst būtiskos riskus, kas izriet no Biroja darbību rakstura, un ārkārtējām darbības problēmām, ko izraisīja migrantu pieplūdums 2015., 2016. un 2017. gadā; tomēr pauž nožēlu par to, ka minētie riski netika mazināti ar stabilu pārvaldības struktūru un efektīvu kontroli;

Pamatojums negatīvam atzinumam par 2016. finanšu gada pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

5.  ar nožēlu norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu gadījumi, kad maksājumi būtiski un sistemātiski neatbilst Biroja finanšu noteikumiem un citiem piemērojamajiem noteikumiem un normām, galvenokārt bija saistīti ar publiskā iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūru pakārtotajiem maksājumiem; turklāt ar nožēlu norāda, ka neatbilstību sistemātiskais raksturs liecināja par nepiemērotu iekšējās kontroles sistēmu; ar dziļu nožēlu norāda, ka kopējā kļūda, ko veido prasībām neatbilstošie maksājumi, ir vismaz 7,7 miljoni EUR jeb 10,3 % no Biroja kopējiem maksājumiem, kuri veikti 2017. gadā;

Budžeta un finanšu pārvaldība

6.  konstatē, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā saistību apropriāciju izpildes līmenis bija 96,88 %, kas ir par 2,25 % mazāk nekā 2016. gadā; turklāt norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 92,03 %, kas ir par 5,79 % vairāk nekā 2016. gadā; norāda, ka Birojs ir izmantojis 29 % no asociēto valstu iemaksām un 96 % no dotācijām darbības izdevumiem; aicina Biroju pilnībā izmantot šo summu;

7.  ar bažām norāda, ka Birojs ir ļoti atkarīgs no pietiekamiem resursiem, galvenokārt no ekspertiem, kurus dara pieejamus dalībvalstis, jo īpaši Grieķija un Itālija, kā tas aplūkots arī Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 6/2017 “ES reakcija uz bēgļu krīzi: karsto punktu pieeja”;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

8.  ar nožēlu norāda, ka tika atcelti 341 190 EUR no apropriācijām, kas tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, t. i., 11,68 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas, un tas ir par 0,82 % vairāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

9.  norāda, ka Birojs aktīvi darbojas Tieslietu un iekšlietu aģentūru tīklā, atbalstot ciešāku sadarbību un lielākas sinerģijas starp aģentūrām, kas darbojas šajā politikas jomā; turklāt norāda uz kopīgās EASO–Frontex valdes atjaunināto sadarbības stratēģiju 2017.–2018. gadam un pastāvīgo koncentrēšanos uz migrācijas pārvaldības atbalsta vienībām karstajos punktos un datu apmaiņu;

10.  norāda, ka Birojs izmanto kvalitatīvos rādītājus kā galvenos snieguma rādītājus (KPI), lai parādītu Biroja atbalsta ietekmi kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) īstenošanā, kā arī citus galvenos snieguma rādītājus, lai uzlabotu budžeta pārvaldību;

Personāla politika

11.  ar bažām norāda, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti tikai 80,65 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 125 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajiem 155 pagaidu darbiniekiem (91 apstiprināta štata vieta 2016. gadā); norāda, ka papildus tam 2017. gadā Birojā strādāja arī 68 līgumdarbinieki un 5 norīkotie valstu eksperti; norāda, ka štatu sarakstā nav paredzēts pastāvīgs personāls un ka Birojs nodarbina pagaidu darbiniekus un līgumdarbiniekus, un mudina budžeta lēmējinstitūciju nodrošināt iespēju pieņemt darbā pastāvīgus darbiniekus;

12.  ar nožēlu norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu kopš 2017. gada beigām cilvēkresursu situācija Birojā ir ievērojami pasliktinājusies — Biroja vadībā no 10 nodaļas vadītāju vietām 4 bija brīvas un no 27 sektora vadītāju vietām 18 bija brīvas; mudina Biroju publicēt visas vakances; turklāt norāda, ka administratīvajā departamentā vakantas bija 3 no 4 nodaļu vadītāju vietām un 5 no 10 sektora vadītāju vietām; pauž nopietnas bažas par to, ka tas Birojam rada ievērojamas pārvaldības problēmas un ievērojami apdraud Biroja darbības turpināšanu pašreizējā mērogā; pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz atkārtotiem mēģinājumiem, Birojam 2017. gadā neizdevās pieņemt darbā vai paturēt pietiekami daudz darbinieku; pēc iepazīšanās ar Biroja atbildi konstatē, ka tas cenšas panākt personāla apmierinātību un veic pasākumus darbinieku mainības samazināšanai, piemēram, ieviešot elastīgus darba veidus, kā arī lai kompensētu Maltas zemo korekcijas koeficientu; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo risku mazināšanai veiktajiem korektīvajiem pasākumiem; mudina Biroju piešķirt prioritāti tam, lai vidēja līmeņa vadošo amatu vakances aizpildītu ar augsti kvalificētu pastāvīgo personālu nolūkā apmācīt pārējos jaunos darbiniekus;

13.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu 2017. gadā maksājumi attiecībā uz personālu bija 13,5 miljoni EUR; pauž nožēlu par Revīzijas palātas konstatētajiem nopietnajiem trūkumiem četrās no 14 revidētajām darbā pieņemšanas procedūrām; norāda, ka, piemēram, dažas administratīvo darbinieku darbā pieņemšanas procedūras nebija piemērotas reklamētajai pakāpei, un ka attiecībā uz vienu procedūru Birojs netika pienācīgi dokumentējis kandidātu atbilstības pārbaudes;

14.  norāda, ka 2017. gadā palielinājās Biroja klātbūtne Itālijā, jo bija nepieciešams turpmāks atbalsts, proti, tika izmantotas mobilās vienības un palīdzības dienests Romā; norāda, ka Patvēruma dienesta telpās ir atvērts operatīvais birojs Nikosijā un ka jomas koordinators atrodas pastāvīgā darbā Nikosijā saskaņā ar grozījumu īpašajā atbalsta plānā Kiprai;

15.  norāda, ka Birojs ir sācis iekšēju procesu nolūkā pieņemt Komisijas lēmumu par politiku attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un aizskarošas izturēšanās nepieļaušanu un ka tas izveidos konfidenciālo konsultantu tīklu; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs politikas īstenošanu;

Iepirkums

16.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu iepirkuma procedūru skaits ievērojami palielinājās — no 87 procedūrām 2015. gadā līdz 140 procedūrām 2017. gadā un maksājumu skaits palielinājās par 225 % — no 2 578 maksājumiem 2015. gadā līdz 8 381 maksājumam 2017. gadā; atzinīgi vērtē to, ka Birojs 2017. gadā uzrādīja ievērojamu progresu maksājumu kavējumu īpatsvara samazināšanā; norāda, ka maksājumu kavējumu kopējais īpatsvars ir ievērojami samazinājies — no 65 % 2017. gada janvārī līdz 9,5 % 2017. gada decembrī un ka šī pozitīvā tendence turpinās arī 2018. gadā, kur maksājumu kavējumu īpatsvara mērķa līmenis ir zem 10 %;

17.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu 2017. gadā maksājumi par pagaidu pakalpojumiem sasniedza 7,7 miljonus EUR; atgādina, ka Revīzijas palāta 2016. gada revīzijā šo līgumu uzskatīja par neatbilstīgu; pauž dziļu nožēlu par to, ka Birojs 2017. gadā tomēr samaksāja 4,8 miljonus EUR saskaņā ar šo neatbilstīgo līgumu; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veiktajiem korektīvajiem pasākumiem;

18.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Revīzijas palāta 2016. gada revīzijā uzskatīja, ka līgums par ceļojuma pakalpojumiem 4 miljonu EUR apmērā ir neatbilstīgs; pauž nožēlu par to, ka Birojs 2017. gadā tomēr samaksāja 1,5 miljonus EUR saskaņā ar šo neatbilstīgo līgumu; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veiktajiem korektīvajiem pasākumiem;

19.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Birojs neveica pietiekamu vajadzību un alternatīvu risinājumu novērtējumu, pirms tika noslēgti līgumi par vairākiem miljoniem EUR saistībā ar pagaidu pakalpojumiem; turklāt pauž nožēlu par to, ka līgumu uzraudzība bija vāja, tādējādi radot Birojam nozīmīgus finanšu un reputācijas riskus; konstatē, ka Birojs veic šā jautājuma iekšēju izmeklēšanu; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs izmeklēšanas rezultātu un šo risku mazināšanai veiktajiem pasākumiem;

20.  ar gandarījumu norāda, ka Birojs ir veicis pasākumus sava iepirkuma sektora stiprināšanai, iepirkuma sektorā iekļaujot pieredzējušus darbiniekus un papildu atbalsta personālu, un ka ir veikti arī pasākumi iepirkuma procedūru stiprināšanai, tostarp no 2018. gada 1. janvāra ieviestas sistemātiskas pārbaudes attiecībā uz katru piedāvājumu, kura cena pārsniedz 135 000 EUR;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

21.  pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē, ka 2018. gadā tas sāka īstenot Komisijas lēmumu par trauksmes celšanu un izstrādāja praktiskus norādījumus par interešu konfliktu pārvaldību un novēršanu, kā arī noteikumus par trauksmes cēlēju aizsardzību; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo pasākumu īstenošanu;

22.  ar bažām norāda, ka, lai gan Birojs savu valdes locekļu interešu deklarācijas un CV publicē savā tīmekļvietnē, tas nepublicē augstākā līmeņa vadības interešu deklarācijas; aicina Biroju publicēt šos trūkstošos dokumentus un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veiktajiem pasākumiem;

23.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Birojam trūkst pienācīgas juridisko pakalpojumu verifikācijas, kas nodrošinātu, ka pakalpojumi tiek izmantoti tikai ar nolūku aizstāvēt Biroju, nevis aizsargāt privātpersonu intereses; pauž nožēlu par to, ka saistītās procedūras aizsardzībai pret interešu konfliktiem ne vienmēr ir efektīvas; pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto atbildi konstatē, ka šajā jautājumā turpinās iekšējās izmeklēšanas; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo izmeklēšanu rezultātu un saistīto risku mazināšanai veiktajiem pasākumiem;

Iekšējā kontrole

24.  pauž nožēlu par to, ka migrācijas krīzes izraisītās darbības problēmas 2017. gadā netika mazinātas ar stabilu pārvaldības struktūru un efektīvu iekšējo kontroli; ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu valde neizveidoja iekšējās revīzijas struktūru Birojā un darbībām Grieķijā un Itālijā netika veikta iekšējā revīzija; ar nožēlu norāda, ka līdz 2017. gada beigām valde veica ierobežotu finanšu pārvaldības pārraudzību;

25.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu iekšējās kontroles trūkums daudzos gadījumos radīja būtisku neatbilstību attiecībā uz maksājumiem par pagaidu pakalpojumiem, personāla izdevumiem, īri un saistītajiem darbiem, ceļa izdevumiem, kā arī citiem maksājumiem;

26.  pauž nožēlu par to, ka 2017. gadā 8 no 15 iekšējās kontroles standartiem bija būtiski trūkumi iekšējās kontroles jomā un ka vidēja līmeņa trūkumi ietekmēja arī pārējos no tiem; pauž bažas par to, ka 2017. gadā Birojs neuzraudzīja regulāri iekšējās kontroles sistēmu īstenošanu;

27.  norāda, ka 2017. gadā Komisija izdeva pārskatītu iekšējās kontroles standartu kopumu, ko valde pieņēma 2017. gada novembra sanāksmē; norāda, ka šos jaunos standartus sāka piemērot 2018. gadā un ka Birojs ir izveidojis rādītājus, ar ko uzraudzīt jauno standartu piemērošanu attiecībā uz laika grafiku; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par jauno iekšējās kontroles standartu īstenošanu;

Citi komentāri

28.  tomēr atzīst Biroja centienus efektīvi un ātri novērst Revīzijas palātas konstatētos trūkumus; aicina Biroju regulāri ziņot Eiropas Parlamentam par panākto progresu minēto pasākumu efektivitātes un īstenošanas ziņā attiecībā uz Revīzijas palātas konstatēto galveno problēmu novēršanu; aicina Biroju rūpīgi pamatot Eiropas Parlamentam neatbilstību starp pašreiz pieejamajiem resursiem, plānotajiem, bet vēl nepieejamajiem resursiem un tiem resursiem, kas vēl nav ieplānoti, bet kas Birojam ir patiešām vajadzīgi tā uzdevuma izpildei;

29.  pauž nožēlu par to, ka Birojs nepublicēja savu gada darbības pārskatu par 2017. gadu līdz termiņam 2018. gada 1. jūlijā, kā noteikts Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(3); norāda, ka pārskatu valde pieņēma 2019. gada 10. janvārī;

30.  norāda, ka 2016. gada 4. maijā Komisija iesniedza priekšlikumu jaunai regulai, ar ko Biroju pārveidotu par pilntiesīgu aģentūru, un ka pēc diskusijām par KEPS reformu Komisija 2018. gada 12. septembrī ierosināja grozītu regulu;

31.  atgādina, ka Birojs ir viena no nedaudzajām vairākās vietās izvietotajām Savienības aģentūrām; ar bažām norāda, ka Birojs vairākās vietās īres līgumus ir noslēdzis, neveicot pienācīgu vietējā tirgus analīzi; norāda, piemēram, ka Lesbā Birojs telpas pielāgoja savām vajadzībām un akceptēja darbu līgumus par 0,7 miljoniem EUR, kas vairākas reizes pārsniedz gada īres līguma vērtību un rada finanšu riskus saistībā ar ievērojamu summu ieguldīšanu īrētās telpās; aicina Biroju pārskatīt savus īres un darbu līgumus un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai mazinātu finanšu un darbības riskus;

32.  norāda, ka Birojs grozīja savu īres līgumu Maltā un 2016. gada otrajā pusē paplašināja telpu platību, ierīkojot birojus vēl vienā daļā ēkas, kurā tas atrodas; uzsver, ka pienākumu un uzdevumu paplašināšanās dēļ darbinieku skaits līdz 2020. gada beigām būtu jāpalielina līdz 500, līdz ar to nepieciešama ievērojami lielāka biroju platība; atkārtoti aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šā palielinājuma paredzamo ietekmi uz budžetu un par plānotajiem pasākumiem vajadzību apmierināšanai; pauž nožēlu par to, ka 2017. gadā Birojs nespēja panākt vienošanos ar mītnes ēkas īpašnieku “Transport Malta” par papildu telpu nomu kompleksa ietvaros un ka tas tieši ietekmēja īres izmaksas un citas saistītās izmaksas, piemēram, par ēku uzturēšanu un drošību; norāda, ka nomas līgums tika parakstīts 2018. gada 9. oktobrī;

33.  atzinīgi vērtē to, ka tika iecelts amatā jaunais pagaidu izpilddirektors, kas stājās amatā 2018. gada 6. jūnijā; atzinīgi vērtē jaunās vadības apņemšanos īstenot vērienīgas reformas un šajā sakarā atzinīgi vērtē valdes apstiprināto pārvaldības rīcības plānu, kur ierosināts noteikt izmērāmus mērķus un sasniedzamos rezultātus nolūkā stiprināt Biroja iekšējo pārvaldību, atjaunot iekšējo jaudu un atgūt uzticēšanos; aicina jauno vadību turpināt savus apņēmīgos un pārredzamos centienus izstrādāt Birojam atbildīgāku, uzticamāku un efektīvāku pārvaldes struktūru un ar to saistītās procedūras un atgādina Birojam, ka visām procedūrām un procesiem Birojā ir jābūt pilnīgi pārredzamiem, lai atjaunotu darbinieku uzticēšanos un noteiktību; ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par notikumu gaitu saistībā ar jaunā pārvaldības rīcības plāna īstenošanu;

34.  ar bažām konstatē, ka neviens nenorādīja uz bijušā izpilddirektora šausmīgo rīcību vairāku gadu garumā; pauž nožēlu par to, ka nepieņemamā rīcība netika apzināta jau agrāk; pauž nožēlu par to, ka atbildīgās uzraudzības struktūras nekonstatēja dažādos pārkāpumus; aicina Komisiju ierosināt agrīnas reaģēšanas mehānismu attiecībā uz šāda veida nepareizu rīcību;

o
o   o

35.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta(4) rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) OV C 415, 5.12.2017., 36. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0406.
(3) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(4) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika