Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2208(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0123/2019

Ingediende teksten :

A8-0123/2019

Debatten :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 13.20

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0261

Aangenomen teksten
PDF 159kWORD 57k
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg
Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
P8_TA(2019)0261A8-0123/2019
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017 (2018/2208(DEC)

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van het antwoord van het Bureau(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan het Bureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), en met name artikel 70,

–  gezien Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken(5), en met name artikel 36,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0123/2019),

1.  stelt zijn besluit om de uitvoerend directeur van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2017 uit;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 434 van 30.11.2018, blz. 116.
(2) PB C 434 van 30.11.2018, blz. 116.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(5) PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


2. Besluit van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017 (2018/2208(DEC)

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van het antwoord van het Bureau(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan het Bureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), en met name artikel 70,

–  gezien Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken(5), en met name artikel 36,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0123/2019),

1.  stelt de afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017 uit;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 434 van 30.11.2018, blz. 116.
(2) PB C 434 van 30.11.2018, blz. 116.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(5) PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


3. Resolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017 (2018/2208(DEC)

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0123/2019),

A.  overwegende dat de definitieve begroting(1) van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken ("het Bureau") voor het begrotingsjaar 2017 volgens zijn jaarrekening 86 795 482 EUR bedroeg, een toename van 32,78 % ten opzichte van 2016; overwegende dat de toename verband hield met de nieuwe, extra taken vanwege de uitbreiding van het mandaat van het Bureau; overwegende dat 75 376 000 EUR van de begroting van het Bureau afkomstig is uit de begroting van de Unie, terwijl het resterende deel bestaat uit bijdragen van geassocieerde landen en andere inkomsten;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken betreffende het begrotingsjaar 2017 (hierna "het verslag van de Rekenkamer") verklaart dat zij redelijke zekerheid heeft verkregen dat de jaarrekening van het bureau betrouwbaar is en dat zij voldoende controle-informatie heeft verkregen over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen; overwegende dat de Rekenkamer echter een grondslag voor een afkeurend oordeel heeft afgegeven over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen, hetgeen betekent dat de onderliggende betaling bij de rekeningen voor het per 31 december 2017 afgesloten jaar materiële fouten vertoont;

Follow-up van de kwijting voor 2016

1.  herinnert aan het besluit van het Europees Parlement van 24 oktober 2018(2) tot weigering kwijting te verlenen aan de uitvoerend directeur van het Bureau voor het begrotingsjaar 2016; verwelkomt in dit verband de corrigerende maatregelen die in de tussentijd zijn genomen door de raad van bestuur van het Bureau en de nieuwe uitvoerend directeur ad interim; benadrukt echter dat de begroting voor het begrotingsjaar 2017 is uitgevoerd onder toezicht van het vorige management van het Bureau;

2.  herinnert aan de presentatie achter gesloten deuren door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) aan de Commissie begrotingscontrole van het Parlement van 20 november 2018 over de resultaten van het onderzoek door OLAF;

3.  betreurt de door OLAF ontdekte onregelmatigheden met betrekking tot de inbreuk op aanbestedingsprocedures, verduistering van EU-middelen, wanbeheer, misbruik van positie op het gebied van personeelszaken, inbreuken op de regels inzake gegevensbescherming, intimidatie en ongepast gedrag jegens personeelsleden; verzoekt het Bureau om de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de follow-up van de door OLAF voorgestelde maatregelen;

4.  erkent de grote risico's die inherent zijn aan de aard van de activiteiten van het Bureau en de buitengewone operationele uitdagingen als gevolg van de toestroom van migranten in 2015, 2016 en 2017; betreurt echter dat deze risico's niet werden beperkt door een solide bestuursstructuur en doeltreffende controles;

Grondslag voor een afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen voor het begrotingsjaar 2017

5.  stelt met spijt vast dat volgens het verslag van de Rekenkamer de gevallen van materiële en systematische niet-conformiteit van betalingen met het financieel reglement van het Bureau alsmede andere toepasselijke voorschriften en bepalingen, voornamelijk verband houden met openbare aanbestedings- en aanwervingsprocedures die ten grondslag liggen aan betalingen; betreurt bovendien dat het systematische karakter van de gevallen van niet-conformiteit aan het licht heeft gebracht dat het internebeheersingssysteem ontoereikend is; betreurt ten zeerste dat de gecombineerde fout van niet-conforme betalingen ten minste 7,7 miljoen EUR bedraagt, zijnde 10,3 % van de totale in 2017 verrichte betalingen van het Bureau;

Financieel en begrotingsbeheer

6.  merkt op dat inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2017 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 96,88 %: een daling van 2,25 % ten opzichte van 2016; stelt voorts vast dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 92,03 % bedroeg, een daling van 5,79 % ten opzichte van 2016; stelt vast dat het Bureau 29% van de bijdragen van de geassocieerde landen heeft uitgevoerd en 96% van de subsidies voor beleidsuitgaven; verzoekt het Bureau dit bedrag volledig ten uitvoer te leggen;

7.  stelt met bezorgdheid vast dat het Bureau in hoge mate afhankelijk is van de terbeschikkingstelling van voldoende middelen, voornamelijk van deskundigen, door de lidstaten, met name door Griekenland en Italië, zoals ook aan de orde is gesteld in het Speciaal verslag nr. 6/2017 getiteld "De EU-reactie op de vluchtelingencrisis: de hotspotbenadering";

Annulering van overdrachten

8.  betreurt dat de annuleringen van overdrachten van 2016 naar 2017 341 190 EUR bedroegen, 11,68 % dus van het totale overgedragen bedrag, wat een stijging van 0,82 % ten opzichte van 2016 betekent;

Prestaties

9.  stelt vast dat het Bureau een actieve rol speelt in het netwerk van agentschappen voor justitie en binnenlandse zaken, door het ondersteunen van nauwere samenwerking en grotere synergieën tussen de agentschappen die op dit beleidsterrein werkzaam zijn; neemt voorts kennis van de vernieuwde samenwerkingsstrategie van de gezamenlijke raad van bestuur van EASO-Frontex voor 2017-2018 en de vaste focus op ondersteuningsteams voor migratiebeheer in de hotspotgebieden en gegevensuitwisseling;

10.  merkt op dat het Bureau kwalitatieve indicatoren gebruikt als kernprestatie-indicatoren (KPI's) om het effect van de steun van het Bureau bij de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) aan te tonen, alsook andere KPI's om zijn begrotingsbeheer te verbeteren;

Personeelsbeleid

11.  stelt met bezorgdheid vast dat de personeelsformatie op 31 december 2017 slechts voor 80,65 % ingevuld was, aangezien slechts 125 tijdelijke functionarissen werden aangesteld van de 155 tijdelijke functionarissen die in het kader van de begroting van de Unie waren toegestaan (91 toegestane posten in 2016); stelt vast dat in 2017 68 contractanten en 5 gedetacheerde nationale deskundigen voor het Bureau werkten; merkt op dat er in de personeelsformatie geen vast personeel is opgenomen en dat het Bureau tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten in dienst heeft, en dringt er bij de begrotingsautoriteit op aan te voorzien in de mogelijkheid om vast personeel in dienst te nemen;

12.  betreurt het dat volgens het verslag van de Rekenkamer de personeelssituatie bij het Bureau vanaf eind 2017 exponentieel is verslechterd: voor de leiding van het Bureau waren 4 van de 10 posten voor afdelingshoofden vacant, evenals 18 van de 27 posten voor sectorhoofden; dringt er bij het Bureau op aan alle vacatures openbaar te maken; stelt bovendien vast dat in de administratieve dienst 3 van de 4 posten voor afdelingshoofden en 5 van de 10 posten voor sectorhoofden vacant waren; geeft uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over het feit dat dit aanzienlijke beheersproblemen voor het Bureau meebrengt en een aanzienlijk risico vormt voor de voortzetting van de activiteiten van het Bureau op de huidige schaal; betreurt dat het Bureau er ondanks herhaalde pogingen niet in geslaagd is om in 2017 voldoende personeel aan te werven of te behouden; maakt uit het antwoord van het Bureau op dat het investeert in de tevredenheid van het personeel en maatregelen neemt om het personeelsverloop te verminderen, zoals het invoeren van flexibele werkmethoden, ook om de lage correctiecoëfficiënt van Malta te compenseren; verzoekt het Bureau de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de corrigerende maatregelen die zijn genomen om deze risico's te beperken; dringt er bij het Bureau op aan prioriteit te geven aan het vullen van vacatures voor leidinggevend personeel met hooggekwalificeerd personeel, teneinde de overige nieuwe personeelsleden op te leiden;

13.  merkt op dat, volgens het verslag van de Rekenkamer, de betalingen voor personeel in 2017 13,5 miljoen EUR bedroegen; betreurt dat de Rekenkamer ernstige tekortkomingen heeft aangetroffen bij vier van de veertien gecontroleerde aanwervingsprocedures; wijst er bijvoorbeeld op dat sommige aanwervingsprocedures voor administratief personeel niet geschikt waren voor de gepubliceerde rang en dat het Bureau voor één procedure de controles of kandidaten in aanmerking kwamen, niet voldoende heeft gedocumenteerd;

14.  neemt kennis van de toegenomen aanwezigheid van het Bureau in Italië in 2017 als gevolg van de noodzaak van verdere ondersteuning in de vorm van het inzetten van mobiele teams en een helpdesk in Rome; neemt kennis van de opening van een operationeel kantoor in Nicosia binnen de gebouwen van het asielbureau en de permanente plaatsing van een veldcoördinator in Nicosia overeenkomstig de wijziging van het bijzondere-ondersteuningsplan voor Cyprus;

15.  stelt vast dat het Bureau een intern proces op gang heeft gebracht met het oog op de goedkeuring van het besluit van de Commissie over het beleid inzake de bescherming van de waardigheid van de persoon en het voorkomen van intimidatie, en dat het een netwerk van vertrouwenspersonen zal opzetten; verzoekt het Bureau aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging van dat beleid;

Aanbestedingsprocedures

16.  stelt vast dat volgens het verslag van de Rekenkamer het aantal aanbestedingsprocedures aanzienlijk is gestegen van 87 in 2015 tot 140 in 2017 en dat het aantal betalingen met 225 % is gestegen, van 2 578 in 2015 tot 8 381 in 2017; is blij dat het Bureau in 2017 aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het verminderen van het aantal late betalingen; stelt vast dat het totale percentage late betalingen aanzienlijk is gedaald van 65 % in januari 2017 tot 9,5 % in december 2017 en dat deze positieve trend zich in 2018 voortzet, met een percentage late betalingen onder de 10 %, zoals beoogd;

17.  merkt op dat, volgens het verslag van de Rekenkamer, de betalingen voor tussentijdse diensten in 2017 7,7 miljoen EUR bedroegen; herinnert eraan dat de Rekenkamer in haar controle in 2016 dit contract als onregelmatig beschouwde; betreurt ten zeerste dat het Bureau in 2017 in het kader van dit onregelmatige contract toch 4,8 miljoen EUR betaald heeft; verzoekt het Bureau aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de corrigerende maatregelen die het in dit verband overweegt;

18.  stelt vast dat volgens het verslag van de Rekenkamer, een contract ter hoogte van 4 miljoen EUR voor reisdiensten door de Rekenkamer in haar controle van 2016 als onregelmatig werd beschouwd; betreurt dat het Bureau in 2017 in het kader van dit onregelmatige contract toch 1,5 miljoen EUR betaald heeft; verzoekt het Bureau aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de corrigerende maatregelen die het in dit verband overweegt;

19.  stelt met bezorgdheid vast dat volgens het verslag van de Rekenkamer, het Bureau geen adequate analyse heeft gemaakt van de behoeften en alternatieve oplossingen voordat het contracten voor miljoenen euro’s heeft gesloten; betreurt voorts dat de monitoring van contracten te wensen overliet, waardoor het Bureau significante risico’s op financiële en reputatieschade liep; neemt er kennis van dat het Bureau momenteel een intern onderzoek naar deze kwestie verricht; verzoekt het Bureau aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de resultaten van het onderzoek en de maatregelen die zijn genomen om deze risico's te beperken;

20.  stelt met tevredenheid vast dat het Bureau stappen heeft ondernomen om zijn afdeling aanbestedingen te versterken door het toevoegen van anciënniteit en extra ondersteunend personeel aan de afdeling aanbestedingen en dat er ook maatregelen zijn genomen om de aanbestedingsprocedures te versterken, waaronder de invoering van systematische controles voor elke offerte van meer dan 135 000 EUR vanaf 1 januari 2018;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

21.  verneemt van het Bureau dat het in 2018 is begonnen met de uitvoering van het besluit van de Commissie inzake klokkenluiden en dat het een praktische gids heeft opgesteld voor de omgang met en preventie van belangenconflicten, alsook bindende regels ter bescherming van klokkenluiders; verzoekt het Bureau aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de uitvoering van deze maatregelen;

22.  stelt met bezorgdheid vast dat het Bureau wel de belangenverklaringen en cv's van de leden van zijn raad van bestuur op zijn website publiceert, maar niet de belangenverklaringen van de hogere leidinggevenden; verzoekt het Bureau deze ontbrekende documenten te publiceren en aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de maatregelen die in dit verband zijn genomen;

23.  stelt met bezorgdheid vast dat het Bureau volgens het verslag van de Rekenkamer de juridische dienstverlening niet voldoende verifieert teneinde ervoor te zorgen dat deze diensten uitsluitend wordt gebruikt om het Bureau te verdedigen, en niet de belangen van individuele personen; betreurt dat de betreffende procedures ter bescherming tegen belangenconflicten niet altijd doeltreffend zijn; maakt uit het antwoord van het Bureau op dat er een intern onderzoek naar deze kwestie gaande is; verzoekt het Bureau aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de resultaten van dit onderzoek en de maatregelen die zijn genomen om de risico's te beperken;

Interne controles

24.  betreurt dat de uitzonderlijke operationele uitdaging als gevolg van de migratiecrisis niet is afgenomen door een degelijke beheersstructuur en doeltreffende interne controles in 2017; stelt met bezorgdheid vast dat de raad van bestuur volgens het verslag van de Rekenkamer geen interne auditcapaciteit heeft ingesteld bij het Bureau en dat de activiteiten in Griekenland en Italië niet onder enige vorm van interne audit vielen; betreurt dat tot eind 2017 het toezicht van de raad van bestuur op het financieel beheer beperkt was;

25.  stelt met bezorgdheid vast dat volgens het verslag van de Rekenkamer een gebrek aan interne controles heeft geleid tot tal van gevallen van materiële niet-conformiteit met betrekking tot betalingen voor tussentijdse diensten, personeelsuitgaven, huur en aanverwante werkzaamheden, reiskosten en andere betalingen;

26.  betreurt dat bij de interne controle van 8 van de 15 internecontrolenormen in 2017 kritieke tekortkomingen werden vastgesteld, en dat de rest van de 15 internecontrolenormen gematigde tekortkomingen vertoonde; spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat het Bureau in 2017 niet regelmatig toezicht heeft gehouden op de tenuitvoerlegging van de internecontrolesystemen;

27.  stelt vast dat de Commissie in de loop van 2017 een herziene reeks internecontrolenormen heeft gepubliceerd die door de raad van bestuur in november 2017 zijn goedgekeurd; stelt vast dat deze nieuwe normen in 2018 van toepassing zijn geworden en dat het Bureau indicatoren heeft vastgesteld om de tenuitvoerlegging van de nieuwe normen te toetsen aan een tijdschema; verzoekt het Bureau om aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging van de nieuwe internecontrolenormen;

Overige opmerkingen

28.  erkent niettemin de inspanningen van het Bureau om de door de Rekenkamer vastgestelde tekortkomingen doeltreffend en snel aan te pakken; verzoekt het Bureau regelmatig verslag uit te brengen aan het Europees Parlement over de vooruitgang op het vlak van doeltreffendheid en de tenuitvoerlegging van deze maatregelen om de door de Rekenkamer vastgestelde kernproblemen aan te pakken; verzoekt het Bureau zich grondig tegenover het Europees Parlement te verantwoorden voor de kloof tussen de momenteel beschikbare middelen, de geprogrammeerde maar nog niet beschikbare middelen en de middelen die nog niet zijn geprogrammeerd maar die het Bureau wel echt nodig heeft voor de uitvoering van zijn opdracht;

29.  betreurt dat het Bureau zijn jaarlijkse activiteitenverslag voor 2017 niet vóór 1 juli 2018 heeft gepubliceerd, zoals bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(3); merkt op dat het verslag op 10 januari 2019 door de raad van bestuur is goedgekeurd;

30.  merkt op dat de Commissie op 4 mei 2016 een voorstel voor een nieuwe verordening heeft ingediend waarmee het Bureau tot een volwaardig agentschap wordt omgevormd en dat de Commissie na de besprekingen over de hervorming van het CEAS op 12 september 2018 een gewijzigde verordening heeft voorgesteld;

31.  herinnert eraan dat het Bureau een van de weinige agentschappen is met vestigingen op meerdere locaties; stelt met bezorgdheid vast dat het Bureau op verschillende locaties huurcontracten heeft gesloten zonder een behoorlijke analyse van de lokale markt te verrichten; wijst er bijvoorbeeld op dat het Bureau in Lesbos de kantoorruimte aan zijn behoeften heeft aangepast en contracten voor de uitvoering van werken ter waarde van 0,7 miljoen EUR heeft aanvaard, wat een veelvoud is van de jaarlijkse waarde van het huurcontract en financiële risico's meebrengt doordat aanzienlijke bedragen werden geïnvesteerd voor het huren van kantoren; vraagt dat het Bureau zijn huurcontracten en contracten voor werken herziet en aan de kwijtingsautoriteit verslag uitbrengt over de maatregelen die zijn genomen om eventuele financiële en operationele risico's te beperken;

32.  stelt vast op dat het Bureau zijn huurcontract in Malta heeft aangepast en dat het in de tweede helft van 2016 binnen het gebouw waarin het is gevestigd, extra kantoorruimte in gebruik heeft genomen; benadrukt dat door de toename van verantwoordelijkheden en taken het aantal medewerkers tegen het einde van 2020 tot 500 zou moeten stijgen, met een aanzienlijke toename van de vraag naar kantoorruimte tot gevolg; herhaalt zijn verzoek aan het Bureau om aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de verwachte budgettaire gevolgen van deze toename en over de geplande maatregelen om aan de vraag te voldoen; betreurt dat het Bureau er niet in is geslaagd om in 2017 met Transport Malta, de eigenaren van het hoofdkantoor, tot een overeenkomst te komen voor de huur van extra gebouwen binnen het complex en dat dit directe gevolgen heeft gehad voor de huurkosten en andere daarmee samenhangende kosten, zoals onderhoud van gebouwen en beveiliging; overwegende dat de huurovereenkomst op 9 oktober 2018 is ondertekend;

33.  is verheugd over de benoeming van de nieuwe uitvoerend directeur ad interim, die op 6 juni 2018 in functie is getreden; neemt kennis van de inzet van het nieuwe management voor ambitieuze hervormingen en is in dit verband zeer ingenomen met het door de raad van bestuur goedgekeurde actieplan voor goed bestuur, waarin een reeks meetbare doelstellingen en resultaten worden voorgesteld die gericht zijn op het versterken van het interne bestuur van het Bureau, het heropbouwen van de interne capaciteit en het herstel van het vertrouwen; roept het nieuwe management op om zijn vastberaden en transparante inspanningen voort te zetten om een meer verantwoordelijke, betrouwbare en efficiënte bestuursstructuur en bijbehorende procedures voor het Bureau te ontwikkelen; herinnert het Bureau eraan dat het volledig transparant moet zijn in de procedures en processen binnen het Bureau, teneinde het vertrouwen en de zekerheid van de personeelsleden te herstellen; verzoekt het Bureau om aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van het nieuwe actieplan voor goed bestuur;

34.  stelt met bezorgdheid vast dat gedurende verscheidene jaren niemand het schandelijke gedrag van de voormalige uitvoerend directeur heeft onderkend; betreurt dat het onaanvaardbaar gedrag niet eerder onder de aandacht is gebracht; betreurt dat de verantwoordelijke toezichthoudende instanties hebben nagelaten de verschillende misstanden aan het licht te brengen; roept de Commissie op om een mechanisme voor vroegtijdige reactie op dit soort wangedrag voor te stellen;

o
o   o

35.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 26 maart 2019(4) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1) PB C 415 van 5.12.2017, blz. 36.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0406.
(3) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.
(4) Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2019)0254.

Laatst bijgewerkt op: 20 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid