Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2208(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0123/2019

Texte depuse :

A8-0123/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.20

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0261

Texte adoptate
PDF 164kWORD 57k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
P8_TA(2019)0261A8-0123/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2208(DEC)

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Biroului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil(5), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0123/2019),

1.  își amână decizia de a acorda directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 116.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 116.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 132, 29.5.2010, p. 11.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2208(DEC)

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Biroului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil(5), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0123/2019),

1.  amână închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 116.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 116.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 132, 29.5.2010, p. 11.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2208(DEC)

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0123/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare „Biroul”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 86 795 482 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 32,78 % față de bugetul pe 2016; întrucât această creștere are legătură cu noile sarcini suplimentare care au extins mandatul Biroului; întrucât 75 376 000 EUR din bugetul Biroului provin de la bugetul Uniunii, iar restul reprezintă contribuții ale țărilor asociate și alte venituri;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Biroului și că a obținut probe de audit suficiente cu privire la legalitatea și regularitatea veniturilor subiacente; întrucât Curtea a formulat însă argumente care stau la baza unei opinii contrare privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor, ceea ce înseamnă că plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2017 sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare,

Acțiuni întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2016

1.  reamintește decizia Parlamentului European din 24 octombrie 2018(2) prin care acesta a refuzat să acorde directorului executiv al Biroului descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2016; salută, în acest sens, măsurile corective luate între timp de Consiliul de administrație al Biroului și de noul director executiv interimar; subliniază însă că bugetul pentru exercițiul financiar 2017 a fost executat sub supravegherea conducerii anterioare a Biroului;

2.  reamintește prezentarea cu ușile închise ținută de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în fața Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului la 20 noiembrie 2018 cu privire la rezultatul anchetei desfășurate de OLAF;

3.  regretă neregulile constatate de OLAF cu privire la încălcarea procedurilor de achiziții, deturnarea fondurilor UE, gestionarea defectuoasă, abuzul de poziție în domeniul resurselor umane, încălcările normelor de protecție a datelor, hărțuirea și comportamentul necorespunzător față de membrii personalului; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile ulterioare legate de măsurile propuse de OLAF;

4.  recunoaște riscurile majore inerente naturii activităților Biroului și provocările operaționale extraordinare de ordin operațional cauzate de afluxul de migranți în 2015, 2016 și 2017; regretă totuși că aceste riscuri nu au fost atenuate de o structură de guvernanță solidă și de controale eficace;

Argumentele care stau la baza exprimării unei opinii contrare cu privire la legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor pentru exercițiul financiar 2017

5.  constată cu regret, din raportul Curții, cazuri în care plățile nu sunt conforme, în mod sistematic și semnificativ, cu Regulamentul financiar al Biroului și cu alte norme și dispoziții aplicabile, în special în ceea ce privește procedurile de achiziții publice și de recrutare subiacente plăților; regretă, de asemenea, că natura sistematică a cazurilor de neconformitate indică faptul că sistemul de control intern este inadecvat; regretă profund că volumul cumulat al erorilor referitoare la plăți neconforme se ridică la cel puțin 7,7 milioane EUR, ceea ce reprezintă 10,3 % din totalul plăților efectuate de Birou în 2017;

Gestiunea bugetară și financiară

6.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 96,88 %, reprezentând o scădere cu 2,25 % față de 2016; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 92,03 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 5,79 % față de 2016; constată că Biroul a executat doar 29 % din contribuțiile și 96 % din subvențiile țărilor asociate pentru cheltuielile operaționale; invită Biroul să execute pe deplin această sumă;

7.  constată cu preocupare că Biroul depinde într-o mare măsură de suficiența resurselor, constând îndeosebi în experți, puse la dispoziție de statele membre, în special de Grecia și Italia, astfel cum s-a semnalat deja în Raportul special nr. 6/2017 al Curții intitulat „Răspunsul UE la criza refugiaților: abordarea «hotspot»”;

Anularea reportărilor

8.  regretă că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 341 190 EUR, reprezentând 11,68 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o creștere cu 0,82 % față de 2016;

Performanță

9.  constată că Biroul joacă un rol activ în cadrul rețelei de agenții din domeniul justiției și al afacerilor interne, sprijinind o cooperare mai strânsă și sinergii mai puternice între agențiile care își desfășoară activitatea în acest domeniu de politică; ia act, de asemenea, de strategia de cooperare reînnoită a Consiliului de administrație comun EASO-Frontex pentru 2017-2018 și de punerea accentului pe echipele de sprijin pentru gestionarea migrației în hotspoturi și pe schimbul de date;

10.  constată că Biroul utilizează indicatori calitativi ca indicatori-cheie de performanță pentru a demonstra impactul sprijinului Biroului în ceea ce privește punerea în aplicare a sistemului european comun de azil (SECA), precum și alți indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru a-și consolida gestiunea bugetară;

Politica de personal

11.  constată cu preocupare că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de doar 80,65 %, fiind completate 125 de posturi de agenți temporari din cele 155 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 91 de posturi autorizate în 2016); constată că, în plus, în 2017 au lucrat pentru Birou 68 de agenți contractuali și cinci experți naționali detașați; observă că în schema de personal nu sunt prevăzuți membri ai personalului permanent și că Biroul are ca angajați agenți temporari și agenți contractuali și solicită autorității bugetare să prevadă posibilitatea angajării de personal permanent;

12.  regretă că, potrivit raportului Curții, începând de la sfârșitul anului 2017, situația resurselor umane în cadrul Biroului s-a înrăutățit exponențial: în ceea ce privește conducerea Biroului, din cele 10 posturi de șef de unitate, patru erau vacante, iar din cele 27 de posturi de șef de sector, 18 erau vacante; îndeamnă Biroul să publice toate posturile vacante; constată, în plus, că în departamentul administrativ erau vacante trei din cele patru posturi de șef de unitate și cinci din 10 posturi de șef de sector; își exprimă profunda preocupare cu privire la faptul că acest lucru creează provocări majore pentru Birou în ceea ce privește gestionarea și prezintă un risc semnificativ pentru continuarea operațiunilor Biroului la scara actuală; regretă că, în pofida încercărilor repetate, Biroul nu a reușit să recruteze sau să păstreze personal suficient în 2017; constată, din răspunsul Biroului, că acesta investește în satisfacția personalului și ia măsuri pentru a reduce rotația personalului, cum ar fi punerea în aplicare a unor metode flexibile de lucru, inclusiv pentru a compensa coeficientul redus de corecție al Maltei; invită Biroul să țină la curent autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile corective adoptate pentru a reduce aceste riscuri; îndeamnă Biroul să acorde prioritate ocupării posturilor de conducere de nivel intermediar vacante cu personal permanent de înaltă calificare, cu scopul de a-i forma pe ceilalți noi membri ai personalului;

13.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, în 2017, plățile aferente personalului s-au ridicat la 13,5 milioane EUR; regretă că Curtea a constatat deficiențe grave în patru din cele 14 proceduri de recrutare auditate; subliniază, cu titlu de exemplu, că unele proceduri de recrutare pentru funcționarii administrativi nu erau adecvate pentru gradul anunțat și că, în cazul unei proceduri, Biroul nu a documentat în mod corespunzător verificarea eligibilității candidaților;

14.  ia act de prezența sporită a Biroului în Italia în 2017, din cauza necesității unui sprijin suplimentar sub forma angajării de echipe mobile și a unui serviciu de asistență la Roma; ia act de deschiderea unui birou operațional în Nicosia în incinta Serviciului pentru azil și de plasarea permanentă a unui coordonator de teren în Nicosia, în conformitate cu amendamentul la planul de sprijin special pentru Cipru;

15.  constată că Biroul a inițiat un proces intern în vederea adoptării deciziei Comisiei privind politica de protecție a demnității persoanei și de prevenire a hărțuirii și că va înființa o rețea de consilieri confidențiali; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestei politici;

Achiziții

16.  constată că, potrivit raportului Curții, numărul procedurilor de achiziții a crescut semnificativ de la 87 în 2015 la 140 în 2017, iar numărul de plăți a crescut cu 225 %, de la 2 578 în 2015 la 8 381 în 2017; salută faptul că, în 2017, Biroul a înregistrat progrese considerabile în ceea ce privește reducerea ratei întârzierilor în efectuarea plăților; constată că procentul total al plăților întârziate a scăzut în mod semnificativ de la 65 % în ianuarie 2017 la 9,5 % în decembrie 2017 și că această tendință pozitivă continuă în 2018, cu un raport al plăților întârziate la un nivel specific de mai puțin de 10 %;

17.  constată că, potrivit raportului Curții, în 2017, plățile pentru serviciile intermediare s-au ridicat la 7,7 milioane EUR; reamintește că acest contract a fost considerat neregulamentar de către Curte în auditul său din 2016; regretă profund faptul că, în 2017, Biroul a plătit, cu toate acestea, 4,8 milioane EUR în temeiul acestui contract neregulamentar; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile corective avute în vedere în acest sens;

18.  constată că, potrivit raportului Curții, un contract în valoare de 4 milioane EUR pentru servicii de călătorie a fost considerat neregulamentar de către Curte în auditul său din 2016; regretă că Biroul a plătit, cu toate acestea, în 2017, 1,5 milioane EUR în temeiul respectivului contract neregulamentar; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile corective avute în vedere în acest sens;

19.  ia act cu preocupare de faptul că, potrivit raportului Curții, Biroul nu a efectuat o evaluare adecvată a nevoilor și a unor soluții alternative înainte de a încheia contracte în valoare de mai multe milioane de euro legate de servicii interimare; regretă, de asemenea, că monitorizarea contractelor a fost deficitară, ceea ce a expus Biroul la riscuri semnificative de ordin financiar și în ceea ce privește reputația sa; ia act de faptul că Biroul desfășoară o anchetă internă cu privire la acest aspect; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la anchetă și la măsurile adoptate pentru a atenua aceste riscuri;

20.  ia act cu satisfacție de faptul că Biroul a luat măsuri pentru a-și consolida sectorul achizițiilor publice prin adăugarea de vechime și de personal de sprijin suplimentar în sectorul achizițiilor publice și că au fost luate, de asemenea, măsuri pentru a consolida procedurile de achiziții, inclusiv introducerea de controale sistematice pentru fiecare deviz de peste 135 000 EUR de la 1 ianuarie 2018;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

21.  ia act de faptul că, potrivit Biroului, în prima jumătate a anului 2018, acesta a început să transpună în practică decizia Comisiei privind avertizarea în interes public și a elaborat un ghid practic pentru gestionarea și prevenirea conflictelor de interese, precum și norme pentru protecția avertizorilor de integritate; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la aplicarea acestor măsuri;

22.  ia act cu preocupare de faptul că, deși Biroul publică pe site-ul său declarațiile de interese și CV-urile membrilor Consiliului său de administrație, acesta nu publică declarațiile de interese ale membrilor conducerii superioare; invită Biroul să publice aceste documente care lipsesc și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens;

23.  constată cu preocupare că, potrivit raportului Curții, Biroul nu procedează la o verificare adecvată a serviciilor juridice pentru a se asigura că acestea sunt utilizate pentru a apăra exclusiv interesele biroului, nu și interesele unor particulari; regretă faptul că procedurile aferente de protejare împotriva conflictelor de interese nu sunt întotdeauna eficace; observă, din răspunsul Biroului, că anchetele interne continuă în această privință; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la aceste anchete și la măsurile adoptate pentru a reduce riscurile;

Controalele interne

24.  regretă faptul că provocările de natură operațională cauzate de criza migrației nu au fost atenuate în 2017 printr-o structură de guvernanță solidă și prin controale interne eficace; constată cu preocupare că, potrivit raportului Curții, Consiliul de administrație nu a înființat o structură de audit intern în cadrul Biroului, iar operațiunile din Grecia și din Italia nu au făcut obiectul niciunei activități de audit intern; regretă faptul că, până la sfârșitul anului 2017, supravegherea gestiunii financiare de către Consiliul de administrație a fost limitată;

25.  constată cu preocupare că, potrivit raportului Curții, lipsa controalelor interne a condus la numeroase cazuri de neconformitate semnificativă în ceea ce privește plățile pentru serviciile intermediare, cheltuielile cu personalul, chiriile și lucrările aferente, cheltuielile de deplasare, precum și alte plăți;

26.  regretă că în 2017 au existat deficiențe critice de control intern în cazul a opt din cele 15 standarde de control intern și că în ceea ce privește restul standardelor au fost constatate deficiențe moderate; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că în 2017 Biroul nu a monitorizat cu regularitate implementarea sistemelor de control intern;

27.  ia act de faptul că, în cursul anului 2017, Comisia a emis un set revizuit de standarde de control intern care au fost adoptate de Consiliul de administrație în cadrul reuniunii sale din noiembrie 2017; constată că aceste noi standarde au început să se aplice în 2018 și că Biroul a stabilit indicatori pentru a monitoriza punerea în aplicare a noilor standarde în funcție de un calendar; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a noilor standarde de control intern;

Alte observații

28.  recunoaște însă eforturile Biroului de a remedia rapid și eficient deficiențele identificate de Curte; invită Biroul să informeze cu regularitate Parlamentul European cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește eficiența și punerea în aplicare a acestor măsuri pentru a soluționa principalele chestiuni identificate de Curte; invită Biroul să prezinte Parlamentului European justificări temeinice privind decalajele dintre resursele disponibile în prezent, cele programate, dar care nu sunt încă disponibile, și cele care nu sunt încă programate, dar sunt cu adevărat necesare pentru ca Biroul să-și poată îndeplini misiunea;

29.  regretă faptul că Biroul nu și-a publicat Raportul anual de activitate pe 2017 până la termenul-limită stabilit la 1 iulie 2018, astfel cum se prevede în Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(3); constată că raportul a fost adoptat de consiliul de administrație la 10 ianuarie 2019;

30.  constată că, la 4 mai 2016, Comisia a prezentat o propunere pentru un nou regulament care ar urma să transforme Biroul într-o veritabilă agenție și că, în urma discuțiilor privind reforma SECA, Comisia a propus, la 12 septembrie 2018, un regulament modificat;

31.  reamintește faptul că Biroul este una dintre puținele agenții ale Uniunii cu sedii multiple; ia act cu preocupare de faptul că Biroul a încheiat contracte de închiriere în mai multe locuri fără să fi efectuat o analiză adecvată a pieței locale; subliniază, de exemplu, că, în Lesbos, Biroul a adaptat spațiul de birouri la nevoile sale și a acceptat contracte de lucrări în valoare de 0,7 milioane EUR, reprezentând de mai multe ori valoarea anuală a contractului de închiriere și implicând riscuri financiare prin investirea unor sume considerabile în spații închiriate; invită Biroul să își revizuiască contractele de închiriere și de lucrări și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru a atenua orice riscuri financiare și operaționale;

32.  ia act de faptul că Biroul și-a modificat contractul de închiriere din Malta și, în a doua jumătate a anului 2016, și-a extins spațiul pentru birouri la un bloc suplimentar al clădirii în care se află sediul său; subliniază că, drept consecință a creșterii responsabilităților și sarcinilor Biroului, numărul angajaților ar trebui să crească la 500 până la sfârșitul anului 2020, ceea ce atrage după sine o nevoie considerabilă de creștere a spațiului de birouri; invită, din nou, Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la consecințele bugetare preconizate ale acestei creșteri și la măsurile planificate pentru a răspunde cererilor; regretă că Biroul nu a reușit să ajungă în 2017 la un acord cu Autoritatea malteză pentru transporturi, proprietara sediului, pentru închirierea de spații suplimentare în cadrul complexului și că acest lucru a avut un impact direct asupra costurilor de închiriere și asupra altor costuri conexe, cum ar fi întreținerea clădirilor și securitatea; observă că contractul de închiriere a fost semnat la 9 octombrie 2018;

33.  salută numirea noului director executiv interimar care și-a început mandatul la 6 iunie 2018; recunoaște angajamentul noii conduceri față de reformele ambițioase și salută în acest sens Planul de acțiune pentru guvernanță, aprobat de Consiliul de administrație, care propune o serie de obiective măsurabile și rezultate care vizează consolidarea guvernanței interne a Biroului, refacerea capacității interne și restabilirea încrederii; invită noua conducere să își continue eforturile hotărâte și transparente de a dezvolta o structură de guvernanță mai responsabilă, mai fiabilă și mai eficientă, precum și procedurile aferente, pentru Birou; reamintește Biroului să asigure transparența deplină a procedurilor și proceselor de la toate nivelurile sale pentru a restabili încrederea și siguranța în rândul membrilor personalului; și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluțiile în ceea ce privește punerea în aplicare a noului plan de acțiune pentru guvernanță;

34.  ia act cu îngrijorare de faptul că nimeni nu a recunoscut comportamentele îngrozitoare ale fostului director executiv pe parcursul mai multor ani; regretă că comportamentele inacceptabile nu au fost făcute cunoscute mai devreme; regretă că organismele responsabile de monitorizare nu au reușit să descopere diversele nereguli; solicită Comisiei să propună un mecanism de reacție timpurie la acest fel de abateri;

o
o   o

35.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(4) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 415, 5.12.2017, p. 36.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2018)0406.
(3) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(4) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate