Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2208(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0123/2019

Predkladané texty :

A8-0123/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.20

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0261

Prijaté texty
PDF 171kWORD 53k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
P8_TA(2019)0261A8-0123/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017 (2018/2208(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(5), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0123/2019),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 116.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 116.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017 (2018/2208(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(5), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0123/2019),

1.  odkladá účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 116.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 116.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017 (2018/2208(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0123/2019),

A.  keďže podľa jeho výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „úrad“) na rozpočtový rok 2017 na úrovni 86 795 482 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 32,78 %; keďže toto zvýšenie súviselo s novými dodatočnými úlohami, o ktoré sa rozšíril mandát úradu; keďže 75 376 000 EUR z rozpočtu úradu pochádza z rozpočtu Únie, pričom zvyšná časť sú príspevky od pridružených krajín a iné príjmy;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlasuje, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu je spoľahlivá, a že získal dostatočné audítorské dôkazy o zákonnosti a riadnosti príjmov súvisiacich s účtovnou závierkou; keďže Dvor audítorov však vydal základ pre vyjadrenie záporného výroku k zákonnosti a riadnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou, čo znamená, že platby súvisiace s účtovnou závierkou za rok končiaci sa 31. decembra 2017 sú významne ovplyvnené chybami;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2016

1.  pripomína rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018(2), ktorým odmieta udelenie absolutória výkonnému riaditeľovi úradu za rozpočtový rok 2016; v tejto súvislosti víta nápravné opatrenia, ktoré medzitým prijala správna rada úradu a nový dočasný výkonný riaditeľ; zdôrazňuje však, že rozpočet na rozpočtový rok 2017 sa plnil pod dohľadom predchádzajúceho vedenia úradu;

2.  pripomína prezentáciu za zatvorenými dverami Európskeho úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) pred Výborom pre kontrolu rozpočtu z 20. novembra 2018 o výsledku vyšetrovania úradu OLAF;

3.  vyjadruje poľutovanie nad nezrovnalosťami, ktoré odhalil OLAF, konkrétne porušenie postupov verejného obstarávania, zneužívanie fondov EÚ, zlé riadenie, zneužitie postavenia v súvislosti s riadením ľudských zdrojov, porušenie pravidiel ochrany údajov, obťažovanie a nevhodné správanie voči zamestnancom; vyzýva úrad, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o vývoji opatrení, ktoré navrhol OLAF;

4.  berie na vedomie veľké riziká vyplývajúce z povahy činností úradu a mimoriadne operačné problémy spôsobené prílevom migrantov v rokoch 2015, 2016 a 2017; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že tieto riziká nezmiernila solídna štruktúra riadenia a účinná kontrola;

Základ pre vyjadrenie záporného výroku k zákonnosti a riadnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou za rozpočtový rok 2017

5.  s poľutovaním berie na vedomie, podľa správy Dvora audítorov, významné a systematické prípady nesúladu platieb s nariadením o rozpočtových pravidlách úradu a ďalšími platnými pravidlami a predpismi, ktoré sa týkajú predovšetkým postupov verejného obstarávania a prijímania zamestnancov tvoriacich podklad platieb; ďalej ľutuje, že systematická povaha týchto prípadov nesúladu s predpismi poukázala na nedostatočný systém vnútornej kontroly; hlboko ľutuje, že kombinovaná chybovosť vyplývajúca z platieb, ktoré neboli v súlade s pravidlami, predstavuje minimálne 7,7 mil. EUR, t. j. 10,3 % celkových platieb úradu uhradených v roku 2017;

Rozpočtové a finančné riadenie

6.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 96,88 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 2,25 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 92,03 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 5,79 %; konštatuje, že úrad realizoval 29 % príspevkov pridružených krajín a 96 % grantov na operačné výdavky; vyzýva úrad, aby túto sumu plne implementoval;

7.  so znepokojením konštatuje, že úrad vo veľkej miere závisí od dostatočných zdrojov, najmä pokiaľ ide o odborníkov, sprístupnených členskými štátmi, najmä Gréckom a Talianskom, ako sa uvádza aj v osobitnej správe Dvora audítorov č. 6/2017 s názvom Reakcia EÚ na utečeneckú krízu: Prístup založený na hotspotoch;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

8.  vyjadruje poľutovanie, že zrušenia prenosov z roku 2016 do roku 2017 dosiahli 341 190 EUR, čo predstavuje 11,68 % celkovej prenesenej sumy, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 0,82 %;

Výkonnosť

9.  konštatuje, že úrad zohráva aktívnu úlohu v sieti agentúr pre spravodlivosť a vnútorné veci, pričom podporuje užšiu spoluprácu a väčšiu súčinnosť medzi agentúrami pôsobiacimi v tejto oblasti politiky; okrem toho berie na vedomie obnovenú stratégiu spolupráce spoločnej správnej rady EASO – Frontex na roky 2017 – 2018 a dohodnuté zameranie podporných tímov pre riadenie migrácie na hotspoty a spoločné využívanie údajov;

10.  konštatuje, že úrad používa kvalitatívne ukazovatele ako kľúčové ukazovatele výkonnosti (ďalej len „KPI“) na preukázanie vplyvu podpory úradu pri vykonávaní spoločného európskeho azylového systému (ďalej len „CEAS“), ako aj iné KPI na zlepšenie svojho rozpočtového riadenia;

Personálna politika

11.  so znepokojením konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený len na 80,65 %, pričom zo 155 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie bolo vymenovaných 125 dočasných zamestnancov (91 schválených pracovných miest v roku 2016); poznamenáva, že v roku 2017 úrad okrem toho zamestnával 68 zmluvných zamestnancov a piatich vyslaných národných expertov; konštatuje, že v pláne pracovných miest nie sú plánovaní žiadni stáli zamestnanci a že úrad zamestnáva dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov, a naliehavo vyzýva rozpočtový orgán, aby stanovil možnosť prijímania stálych zamestnancov;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa správy Dvora audítorov sa stav ľudských zdrojov úradu od konca roku 2017 exponenciálne zhoršil: pokiaľ ide o vedenie úradu, boli prázdne štyri miesta z desiatich miest vedúcich oddelenia a 18 z 27 miest vedúcich úseku; naliehavo vyzýva úrad, aby zverejnil všetky voľné miesta; pokiaľ ide o administratívny útvar, boli prázdne 3 zo 4 miest vedúcich oddelenia a 5 z 10 miest vedúcich úseku; vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že toto spôsobuje úradu značné ťažkosti v oblasti riadenia a predstavuje značné riziko pre pokračovanie činností úradu v súčasnom rozsahu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že úrad napriek opakovaným pokusom v roku 2017 neuspel pri nábore alebo udržaní dostatočného počtu zamestnancov; na základe odpovede úradu berie na vedomie, že úrad investuje do spokojnosti zamestnancov a prijíma opatrenia s cieľom znížiť fluktuáciu zamestnancov, ako napríklad zavedenie flexibilných spôsobov práce, a to aj s cieľom kompenzovať nízky opravný koeficient Malty; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých na zmiernenie týchto rizík; naliehavo vyzýva úrad, aby uprednostňoval obsadzovanie voľných pracovných miest stredného manažmentu vysokokvalifikovanými stálymi zamestnancami s cieľom vyškoliť ďalších nových zamestnancov;

13.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov v roku 2017 dosiahli platby vo vzťahu k zamestnancom sumu 13,5 milióna EUR; vyjadruje poľutovanie, že Dvor audítorov zistil závažné nedostatky v štyroch zo 14 kontrolovaných výberových konaní; poukazuje napríklad na to, že niektoré postupy prijímania administratívnych pracovníkov neboli vhodné pre danú platovú triedu, a že v prípade jedného postupu úrad dostatočne nezdokumentoval kontroly oprávnenosti uchádzačov;

14.  poukazuje na zvýšenú prítomnosť úradu v Taliansku v roku 2017 vzhľadom na potrebu ďalšej podpory vo forme zamestnávania mobilných tímov a asistenčnej služby v Ríme; berie na vedomie otvorenie operačnej kancelárie v Nikózii v priestoroch azylovej služby a trvalé umiestnenie miestneho koordinátora v Nikózii v súlade so zmenou osobitného podporného plánu pre Cyprus;

15.  konštatuje, že úrad začal vnútorný proces s cieľom prijať rozhodnutie Komisie o politike ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzaní obťažovaniu, a že vytvorí sieť dôverných poradcov; vyzýva úrad, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o vykonávaní tejto politiky;

Verejné obstarávanie

16.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa počet postupov verejného obstarávania výrazne zvýšil z 87 v roku 2015 na 140 v roku 2017, a že počet platieb sa zvýšil o 225 % z 2 578 v roku 2015 na 8 381 v roku 2017; víta skutočnosť, že úrad zaznamenal v roku 2017 značný pokrok v znižovaní miery oneskorených platieb; konštatuje, že celkový podiel oneskorených platieb sa výrazne znížil zo 65 % v januári 2017 na 9,5 % v decembri 2017, a že tento pozitívny trend pokračuje aj v roku 2018, pričom podiel oneskorených platieb bol na cieľovej úrovni nižšej ako 10 %;

17.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov v roku 2017 dosiahli platby za dočasné služby sumu 7,7 milióna EUR; pripomína, že Dvor audítorov považoval túto zmluvu za neregulárnu vo svojom audite za rok 2016; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že úrad napriek tomu v roku 2017 vyplatil v rámci tejto neregulárnej zmluvy 4,8 milióna EUR; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o nápravných opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

18.  konštatuje, že Dvor audítorov považoval zmluvu vo výške 4 milióny EUR za služby cestovného ruchu za neregulárnu vo svojom audite za rok 2016; vyjadruje poľutovanie nad tým, že úrad napriek tomu v roku 2017 vyplatil v rámci tejto neregulárnej zmluvy 1,5 milióna EUR; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o nápravných opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

19.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov úrad neuskutočnil primerané posúdenie potrieb a alternatívnych riešení pred tým, ako uzavrel zmluvy týkajúce sa dočasných služieb za niekoľko miliónov EUR; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že monitorovanie zmlúv bolo nedostatočné, čím sa úrad vystavoval významným finančným rizikám a rizikám poškodenia dobrej povesti; berie na vedomie, že úrad vykonáva interné preskúmanie tejto záležitosti.; vyzýva úrad, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o výsledkoch vyšetrovania a opatreniach prijatých na zmiernenie týchto rizík;

20.  s uspokojením konštatuje, že úrad podnikol kroky na posilnenie svojho útvaru verejného obstarávania, a to doplnením riadenia a dodatočného podporného personálu v útvare verejného obstarávania, a že boli prijaté aj opatrenia na posilnenie postupov verejného obstarávania vrátane zavedenia systematických kontrol pre každú cenovú ponuku nad 135 000 EUR od 1. januára 2018;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

21.  berie na vedomie, že podľa informácií úradu začal úrad v roku 2018 vykonávať rozhodnutie Komisie o oznamovaní nekalých praktík a vypracoval praktické usmernenia na riadenie a prevenciu konfliktov záujmov, ako aj záväzné pravidlá ochrany oznamovateľov nekalých praktík; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní týchto opatrení;

22.  so znepokojením konštatuje, že hoci úrad uverejňuje vyhlásenia o záujmoch a životopisy členov správnej rady na svojom webovom sídle, nezverejňuje vyhlásenia o záujmoch vyššieho manažmentu; vyzýva úrad, aby uverejnil chýbajúce dokumenty a predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o opatreniach, ktoré v tejto veci prijal;

23.  so znepokojením konštatuje, že podľa Dvora audítorov chýba úradu primerané overovanie právnych služieb, ktorým by sa zabezpečilo, aby sa právne služby využívali len na obhajobu úradu, a nie na obhajobu záujmov jednotlivcov; ľutuje, že súvisiace postupy na ochranu proti konfliktu záujmov nie sú vždy účinné; na základe odpovede úradu konštatuje, že v tejto veci pokračuje vnútorné vyšetrovanie; vyzýva úrad, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o výsledkoch vyšetrovaní a opatreniach prijatých na zmiernenie súvisiacich rizík;

Vnútorné kontroly

24.  ľutuje, že operačné výzvy spôsobné migračnou krízou neboli v roku 2017 zmiernené pevnou štruktúrou riadenia a účinnými vnútornými kontrolami; so znepokojením konštatuje, že správna rada nezriadila v úrade oddelenie vnútorného auditu a operácie v Grécku a Taliansku neboli predmetom vnútorného auditu; ľutuje, že do konca roku 2017 dohliadala správna rada na finančné riadenie obmedzeným spôsobom;

25.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov nedostatok vnútorných kontrol viedol k mnohým prípadom závažného neplnenia povinností, pokiaľ ide o platby za priebežné služby, výdavky na zamestnancov, nájomné a súvisiace práce, cestovné výdavky, ako aj iné platby;

26.  vyjadruje poľutovanie nad existenciou kritických nedostatkov vnútornej kontroly v 8 z 15 štandardov vnútornej kontroly v roku 2017 a že u ostatných boli konštatované mierne nezrovnalosti; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v roku 2017 úrad pravidelne nesledoval vykonávanie systémov vnútornej kontroly;

27.  poznamenáva, že počas roku 2017 Komisia vydala revidovaný súbor noriem vnútornej kontroly, ktoré prijala správna rada na svojom zasadnutí v novembri 2017; konštatuje, že tieto nové normy sa začali uplatňovať v roku 2018, a že úrad má zavedené ukazovatele na monitorovanie vykonávania nových noriem v porovnaní s harmonogramom; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní nových noriem vnútornej kontroly;

Ďalšie pripomienky

28.  napriek tomu oceňuje úsilie úradu riešiť nedostatky, ktoré zistil Dvor audítorov, účinným a rýchlym spôsobom; vyzýva ho, aby pravidelne informoval Európsky parlament o pokroku z hľadiska účinnosti a vykonávania týchto opatrení zameraných na riešenie hlavných problémov, na ktoré poukázal Dvor audítorov; vyzýva úrad, aby Európskemu parlamentu predložil riadne odôvodnenie rozdielov medzi zdrojmi, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, plánovanými, ale ešte nedostupnými prostriedkami a zdrojmi, ktoré ešte neboli naplánované, ale sú skutočne potrebné na to, aby mohol plniť svoje poslanie;

29.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že úrad nezverejnil výročnú správu o činnosti za rok 2017 v lehote do 1. júla 2018, ako sa stanovuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (3); berie na vedomie, že správna rada prijala správu 10. januára 2019;

30.  konštatuje, že 4. mája 2016 Komisia predložila návrh nového nariadenia, ktoré by transformovalo úrad na plnohodnotnú agentúru, a že v nadväznosti na diskusie o reforme CEAS Komisia 12. septembra 2018 navrhla zmenené nariadenie;

31.  pripomína skutočnosť, že úrad je jednou z mála agentúr Únie s viacerými miestami pôsobenia; so znepokojením konštatuje, že úrad uzavrel zmluvy o prenájme na viacerých miestach bez toho, aby vykonal primeranú analýzu miestneho trhu; poukazuje napríklad na to, že na ostrove Lesbos úrad upravil kancelárske priestory na svoje potreby a prijal zákazky na uskutočnenie prác v hodnote 0,7 milióna EUR, čo predstavuje niekoľkonásobok ročného nájmu podľa zmluvy a prináša finančné riziká investovania značných súm do prenajatých priestorov; vyzýva úrad, aby preskúmal svoje zmluvy týkajúce sa prenájmu a prác a informoval orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých na zmiernenie akýchkoľvek finančných a prevádzkových rizík;

32.  berie na vedomie, že úrad zmenil svoju nájomnú zmluvu na Malte a v druhom polroku 2016 rozšíril kancelárske priestory o ďalšiu časť budovy, v ktorej sídli; konštatuje, že v dôsledku zvýšenej zodpovednosti a rozšírenia úloh by sa mal počet zamestnancov na konci roka 2020 zvýšiť na 500, čo spôsobí značný dopyt po ďalších kancelárskych priestoroch; opakuje svoju výzvu úradu, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o očakávaných rozpočtových dôsledkoch tohto zvýšenia a o opatreniach plánovaných na riešenie požiadaviek; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa úradu nepodarilo v roku 2017 dosiahnuť dohodu so spoločnosťou Transport Malta, ktorá vlastní budovu, v ktorej má úrad svoje sídlo, na prenájom ďalších priestorov v tomto komplexe, čo malo priamy vplyv na náklady na prenájom a ďalšie súvisiace náklady, ako je údržba a bezpečnosť budov; berie na vedomie, že nájomná zmluva bola podpísaná 9. októbra 2018;

33.  víta vymenovanie dočasného výkonného riaditeľa, ktorý sa ujal funkcie 6. júna 2018; berie na vedomie odhodlanie nového vedenia k ambicióznym reformám a v tejto súvislosti s potešením víta akčný plán riadenia, ktorý schválila správna rada a v ktorom sa navrhuje súbor merateľných cieľov a výsledkov zameraných na posilnenie interného riadenia úradu, obnovu internej kapacity a obnovenie dôvery; vyzýva nové vedenie, aby odhodlane a transparentne pokračovalo vo svojom úsilí o vytvorenie zodpovednejšej, dôveryhodnejšej a účinnejšej štruktúry riadenia a súvisiacich postupov úradu, a pripomína úradu, že všetky jeho interné procesy a postupy musia byť úplne transparentné, aby sa obnovila dôvera a istota medzi zamestnancami; ďalej ho vyzýva, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vývoji v súvislosti s vykonávaním nového akčného plánu riadenia;

34.  so znepokojením konštatuje, že po niekoľko rokov nikto neuznal poľutovaniahodné správanie predchádzajúceho výkonného riaditeľa; vyjadruje poľutovanie nad tým, že neprijateľné správanie nebolo oznámené skôr; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zodpovedným monitorovacím orgánom sa nepodarilo odhaliť rôzne nezrovnalosti; vyzýva Komisiu, aby na tento druh nesprávneho správania navrhla mechanizmus včasnej reakcie;

o
o   o

35.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(4) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 415, 5.12.2017, s. 36.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0406.
(3) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia