Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2208(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0123/2019

Predložena besedila :

A8-0123/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.20

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0261

Sprejeta besedila
PDF 160kWORD 56k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO)
P8_TA(2019)0261A8-0123/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017 (2018/2208(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2017 z odgovorom urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(5) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0123/2019),

1.  odloži podelitev razrešnice izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada glede izvrševanja proračuna urada za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 116.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 116.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 132, 29.5.2010, str. 11.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2017 (2018/2208(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2017 z odgovorom urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(5) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0123/2019),

1.  odloži odobritev zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 116.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 116.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 132, 29.5.2010, str. 11.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2017 (2018/2208(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0123/2019),

A.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(1) Evropskega azilnega podpornega urada (v nadaljnjem besedilu: urad) kaže, da je njegov proračun v proračunskem letu 2017 znašal 86.795.482 EUR, kar je 32,78 % več kot leta 2016; ker je bilo to povečanje povezano z novimi dodatnimi nalogami zaradi razširitve mandata urada; ker 75.376.000 EUR v proračunu urada izvira iz proračuna Unije, ostala sredstva pa so prispevki pridruženih držav in drugi prihodki;

B.  ker Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navaja, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa urada in da je pridobilo zadostne revizijske dokaze o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom; ker je Računsko sodišče vseeno podalo podlago za negativno mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom, kar pomeni, da so na plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2017, pomembno vplivale napake;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2016

1.  opozarja na sklep Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018(2), da se ne podeli razrešnica izvršnemu direktorju urada za proračunsko leto 2016; zvezi s tem pozdravlja, da sta medtem upravni odbor urada in novi začasni izvršni direktor sprejela popravne ukrepe; vseeno poudarja, da je predhodna uprava urada izvrševala proračun za proračunsko leto 2017;

2.  opozarja na predstavitev Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) Odboru za proračunski nadzor Parlamenta dne 20. novembra 2018 o rezultatih njegove preiskave, ki je bila zaprta za javnost;

3.  obžaluje nepravilnosti, ki jih je urad OLAF ugotovil v zvezi s kršitvijo postopkov javnih naročil, poneverbo sredstev EU, slabim upravljanjem, težavami z zlorabo položaja v kadrovski službi, kršitvami pravil o varstvu podatkov, nadlegovanjem in neustreznim ravnanjem z uslužbenci; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o nadaljnjih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki jih je predlagal urad OLAF;

4.  se zaveda večjih tveganj, povezanih z naravo dejavnosti urada, in izrednih operativnih izzivov zaradi pritoka migrantov v letih 2015, 2016 in 2017; obžaluje pa, da urad teh tveganj ni ublažil s trdno strukturo upravljanja in učinkovitim nadzorom;

Podlaga za negativno mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom za proračunsko leto 2017

5.  z obžalovanjem ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem poročilu navaja pomembne in sistematične primere neskladnosti plačil s finančno uredbo Urada ter drugimi veljavnimi pravili in določbami, ki so zlasti povezana s postopki javnega naročanja in zaposlovanja, povezanimi s plačili; nadalje obžaluje sistematičnost neskladnosti, ki dokazuje neustreznost sistema notranjih kontrol; globoko obžaluje, da skupna napaka zaradi neskladnosti plačil znaša vsaj 7,7 milijona EUR oziroma 10,3 % vseh plačil, ki jih je Urad izvršil leta 2017;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

6.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 96,88 %, kar je 2,25 % manj kot leta 2016; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 92,03 %, kar je 5,79 % več kot leta 2016; je seznanjen, da je urad izvršil 29 % prispevkov pridruženih držav in 96 % nepovratnih sredstev za odhodke iz poslovanja; poziva ga, naj te zneske v celoti izvrši;

7.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je urad zelo odvisen od zadostnih virov, zlasti v zvezi s strokovnjaki, ki jih dajo na voljo države članice, zlasti Grčija in Italija, kot je Računsko sodišče omenilo že v svojem posebnem poročilu št. 6/2017 z naslovom Odgovor EU na begunsko krizo: pristop po načelu žariščnih točk;

Razveljavitev prenesenih sredstev

8.  obžaluje, da je urad razveljavil prenose iz leta 2016 v leto 2017 v znesku 341.190 EUR, kar je 11,68 % vseh prenesenih sredstev ter 0,82 % več kot leta 2016;

Uspešnost

9.  ugotavlja, da ima urad dejavno vlogo v mreži agencij na področju pravosodja in notranjih zadev, ki podpira tesnejše sodelovanje in večje sinergije med agencijami, ki delujejo na tem področju politike; je tudi seznanjen s prenovljeno strategijo za sodelovanje skupnega upravnega odbora urada in agencije Frontex za obdobje 2017–2018 in s težiščem na podpornih skupinah za upravljanje migracij na žariščnih točkah in izmenjavi podatkov;

10.  ugotavlja, da urad uporablja kvalitativne kazalnike kot ključne kazalnike uspešnosti za prikazovanje učinka podpore urada pri izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema ter druge ključne kazalnike uspešnosti za izboljšanje svojega upravljanja proračuna;

Kadrovska politika

11.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 zapolnjen le 80,65-odstotno, saj je bilo od 155 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije, imenovanih 125 začasnih uslužbencev (91 odobrenih delovnih mest leta 2016); ugotavlja, da je za urad leta 2017 delalo še 68 pogodbenih uslužbencev in pet napotenih nacionalnih strokovnjakov; je seznanjen, da v kadrovskem načrtu ni predvidenih stalnih uslužbencev in da urad zaposluje začasne in pogodbene uslužbence, ter poziva proračunski organ, naj omogoči zaposlovanje stalnih uslužbencev;

12.  obžaluje, da Računsko sodišče v svojem poročilu navaja, da se je od konca leta 2017 stanje na področju človeških virov v uradu izrazito poslabšalo: v upravi urada so bila nezasedena štiri od desetih delovnih mest vodje enote in 18 od 27 delovnih mest vodje sektorja; poziva urad, naj objavi vsa prosta delovna mesta; poleg tega ugotavlja, da so bila v upravi urada nezasedena tri od štirih delovnih mest vodje enote ter pet od desetih delovnih mest vodje sektorja; izraža resno zaskrbljenost, da to povzroča precejšnje vodstvene izzive za urad in predstavlja veliko tveganje za nadaljevanje poslovanja urada v sedanjem obsegu; obžaluje, da uradu v letu 2017, kljub več poskusom, ni uspelo zaposliti ali zadržati dovolj uslužbencev; na podlagi odgovora urada priznava, da vlaga v zadovoljstvo osebja in sprejema ukrepe za zmanjšanje števila menjav zaposlenih, kot je na primer izvajanje prožnih načinov dela, tudi z namenom nadomeščanja nizkega korekcijskega koeficienta Malte; poziva urad, naj organ za podelitev razrešnice sproti obvešča o sprejetih popravnih ukrepih za zmanjšanje tega tveganja; poziva ga, naj prednost nameni zapolnitvi prostih delovnih mest srednjih vodstvenih položajev z visoko kvalificiranimi stalnimi uslužbenci, da bi usposobili druge nove uslužbence;

13.  ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem poročilu navaja, da so v letu 2017 plačila v zvezi z zaposlenimi znašala 13,5 milijona EUR; obžaluje, da je Računsko sodišče odkrilo resne slabosti pri štirih od 14 postopkov zaposlitve, ki jih je revidiralo; kot primer izpostavlja, da nekateri postopki zaposlitve upravnih uslužbencev niso bili primerni za oglaševani razred in da urad pri enem postopku ni ustrezno evidentiral preverjanja ustreznosti kandidatov;

14.  je seznanjen, da je urad v letu 2017 povečal svojo navzočnost v Italiji zaradi potrebe po dodatni podpori v obliki mobilne ekipe in službe za pomoč v Rimu; je seznanjen z odprtjem operativnega urada v Nikoziji v prostorih azilne službe in s stalno namestitvijo koordinatorja na terenu v Nikoziji v skladu s spremembo posebnega načrta za podporo Cipru;

15.  ugotavlja, da je urad začel notranji postopek za sprejetje sklepa Komisije o politiki za zaščito človekovega dostojanstva in preprečevanje nadlegovanja ter da bo vzpostavil mrežo zaupnih svetovalcev; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju te politike;

Javna naročila

16.  ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da se je število postopkov javnih naročil občutno povečalo s 87 leta 2015 na 140 leta 2017 ter da se je število plačil povečalo za 225 % z 2578 leta 2015 na 8381 leta 2017; pozdravlja dejstvo, da je urad v letu 2017 zabeležil znaten napredek pri zmanjševanju deleža zamud pri plačilih; ugotavlja, da se je skupni delež zamud pri plačilih občutno zmanjšal s 65 % v januarju 2017 na 9,5 % v decembru 2017 ter da se je ta pozitiven trend nadaljeval v letu 2018, ko je bil delež zamud pri plačilih na ciljni ravni pod 10 %;

17.  ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem poročilu navaja, da so v letu 2017 plačila za začasne storitve znašala 7,7 milijona EUR; opozarja, da je Računsko sodišče v reviziji iz leta 2016 menilo, da je ta pogodba nepravilna; globoko obžaluje, da je urad v letu 2017 na podlagi te nepravilne pogodbe kljub temu izplačal 4,8 milijona EUR; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o popravnih ukrepih, ki jih v zvezi s tem načrtuje;

18.  opozarja, da Računsko sodišče v svojem poročilu navaja, da je v reviziji iz leta 2016 menilo, da je pogodba v vrednosti 4 milijone EUR za potovalne storitve nepravilna; obžaluje, da je urad v letu 2017 na podlagi te nepravilne pogodbe kljub temu izplačal 1,5 milijona EUR; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o popravnih ukrepih, ki jih v zvezi s tem načrtuje;

19.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da urad, kot navaja Računsko sodišče v svojem poročilu, pred sklenitvijo večmilijonskih pogodb, povezanih z začasnimi storitvami, ni opravil ustrezne ocene potreb in drugih možnosti; poleg tega obžaluje, da je bilo spremljanje pogodb slabo, zaradi česar je bil urad izpostavljen znatnim finančnim tveganjem in tveganjem za ugled; priznava, da urad o tej zadevi izvaja notranjo preiskavo; poziva ga, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih preiskave in sprejetih ukrepih za zmanjšanje teh tveganj;

20.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je urad sprejel ukrepe za okrepitev svojega sektorja javnih naročil z vključitvijo izkušenejših zaposlenih in dodatnega podpornega osebja v ta sektor ter da so bili sprejeti tudi ukrepi za okrepitev postopkov javnih naročil, vključno z uvedbo sistematičnih preverjanj vseh ponudb nad 135.000 EUR po 1. januarju 2018;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

21.  je seznanjen z navedbami urada, da je v letu 2018 začel izvajati sklep Komisije o žvižgaštvu in pripravil praktična navodila za obvladovanje in preprečevanje nasprotja interesov, sprejel pa je tudi pravila za zaščito žvižgačev; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju teh ukrepov;

22.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da urad na svojem spletnem mestu sicer objavlja izjave o interesih in življenjepise članov upravnega odbora, ne objavlja pa izjav o interesih svojega višjega vodstva; poziva urad, naj objavi te manjkajoče dokumente in organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem;

23.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem poročilu navaja, da urad nima ustreznega preverjanja pravnih storitev, s katerim bi se zagotovilo, da se storitve uporabljajo samo za namene zastopanja urada in ne za zastopanje interesov posameznikov; obžaluje, da s tem povezani postopki za preprečevanje nasprotja interesov niso vedno uspešni; na podlagi odgovora urada ugotavlja, da se nadaljujejo notranje preiskave v tej zadevi; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih teh preiskav in sprejetih ukrepih za zmanjšanje zadevnih tveganj;

Notranje kontrole

24.  obžaluje, da operativni izziv, ki je posledica migracijske krize, ni bil omiljen, saj v letu 2017 niso bile vzpostavljene trdna upravna struktura in uspešne notranje kontrole; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da upravni odbor, kot navaja Računsko sodišče v svojem poročilu, ni vzpostavil skupine za notranjo revizijo znotraj urada, za operacije v Grčiji in Italiji pa ni bila izvedena notranja revizija; obžaluje, da je bil do konca leta 2017 nadzor finančnega upravljanja na ravni upravnega odbora omejen;

25.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem poročilu navaja, da je zaradi odsotnosti notranjih kontrol prišlo do več primerov večjih neskladij, kar zadeva plačila za začasne storitve, odhodke za zaposlene, najemnine in z njimi povezana dela, potne stroške in druga plačila;

26.  obžaluje, da so bile v letu 2017 v osmih od 15 standardov notranje kontrole prisotne kritične pomanjkljivosti notranje kontrole in da so na preostale standarde vplivale zmerne pomanjkljivosti; izraža zaskrbljenost, da urad v letu 2017 ni redno spremljal izvajanja sistemov notranje kontrole;

27.  ugotavlja, da je Komisija v letu 2017 objavila spremenjene standarde notranje kontrole, ki jih je upravni odbor sprejel na svoji seji novembra 2017; ugotavlja, da so se novi standardi začeli uporabljati leta 2018 in da je urad oblikoval kazalnike za spremljanje izvajanja novih standardov glede na časovnico; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju novih standardov notranje kontrole;

Druge pripombe

28.  kljub vsemu priznava, da si urad prizadeva učinkovito in hitro odpraviti pomanjkljivosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče; poziva urad, naj Evropskemu parlamentu redno poroča o povečanju učinkovitosti in napredku pri izvajanju teh ukrepov, s katerimi obravnava osrednja vprašanja, ki jih je opredelilo Računsko sodišče; poziva urad, naj Evropskemu parlamentu natančno obrazloži, kako je prišlo do vrzeli med viri, ki so trenutno na voljo, tistimi, ki so sicer načrtovani, a še niso na voljo, in tistimi, ki še niso načrtovani, a bi bili zelo potrebni za uresničitev poslanstva urada;

29.  obžaluje, da urad svojega letnega poročila o dejavnostih za leto 2017 ni objavil do roka, tj. 1. julija 2018, kot je določeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(3); je seznanjen, da je upravni odbor poročilo sprejel 10. januarja 2019;

30.  ugotavlja, da je Komisija 4. maja 2016 predstavila predlog nove uredbe, s katero bi se urad preoblikoval v agencijo z vsemi pristojnostmi, in da je Komisija po razpravah o reformi skupnega evropskega azilnega sistema 12. septembra 2018 predlagala spremenjeno uredbo;

31.  opozarja, da je urad ena redkih agencij Unije s prostori na več lokacijah; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je urad sklenil najemne pogodbe na več lokacijah, ne da bi opravil ustrezno analizo lokalnega trga; poudarja, da je na primer na Lezbosu urad prilagodil pisarniške prostore svojim potrebam in sklenil pogodbe o gradbenih delih v vrednosti 0,7 milijona EUR, kar je večkratna vrednost letne najemnine in prinaša več finančnih tveganj z vidika znatnega vlaganja v najete prostore; poziva urad, naj pregleda svoje pogodbe o najemu in delih ter naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejel za zmanjšanje finančnih in operativnih tveganj;

32.  ugotavlja, da je urad spremenil svojo zakupno pogodbo na Malti in da je v drugi polovici leta 2016 za pisarniške prostore najel dodaten del stavbe, v kateri je že nameščen; poudarja, da bi se moralo število zaposlenih zaradi povečanja odgovornosti in obsega nalog do konca leta 2020 povečati na 500, s čimer se bodo precej povečale potrebe po pisarniških prostorih; ponovno poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o pričakovanih proračunskih posledicah tega povečanja in o načrtovanih ukrepih za odzivanje na te potrebe; obžaluje, da uradu v letu 2017 ni uspelo doseči sporazuma s podjetjem Transport Malta, lastnikom stavbe sedeža, glede najema dodatnih prostorov znotraj kompleksa in da je to neposredno vplivalo na stroške najema in druge povezane stroške, kot sta vzdrževanje in varnost stavb; je seznanjen, da je bil sporazum o najemu podpisan 9. oktobra 2018;

33.  pozdravlja imenovanje novega začasnega izvršnega direktorja, ki je nastopil funkcijo 6. junija 2018; je seznanjen, da se je nova uprava zavezala ambicioznim reformam, in v zvezi s tem toplo pozdravlja akcijski načrt za upravljanje, ki ga je potrdil upravni odbor in v katerem se predlaga niz merljivih ciljev in rezultatov, namenjenih krepitvi notranjega upravljanja urada, obnovi notranjih zmogljivosti in ponovni vzpostavitvi zaupanja; poziva novo upravo, naj nadaljuje z odločnimi in preglednimi prizadevanji za oblikovanje bolj odgovorne, zaupanja vredne in učinkovite strukture upravljanja in z njo povezanih postopkov za urad, opominja urad, naj bo popolnoma pregleden pri vseh postopkih in procesih v uradu, da bi obnovil zaupanje in gotovost med uslužbenci, ter naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku pri izvajanju novega akcijskega načrta za upravljanje;

34.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da nihče ni opazil skrajno neprimernega obnašanja prejšnjega izvršnega direktorja, ki je trajalo več let; obžaluje, da se ni prej opozorilo na nesprejemljivo obnašanje; obžaluje, da pristojni organi spremljanja niso ugotovili številnih nepravilnosti; poziva Komisijo, naj predlaga zgodnji mehanizem odzivanja na to vrsto neprimernega obnašanja;

o
o   o

35.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(4) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 415, 5.12.2017, str. 36.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0406.
(3) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov