Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2202(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0124/2019

Внесени текстове :

A8-0124/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.21

Приети текстове :

P8_TA(2019)0262

Приети текстове
PDF 162kWORD 56k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски банков орган (ЕБО)
P8_TA(2019)0262A8-0124/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2017 година (2018/2202(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския банков орган за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0092/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0124/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския банков орган във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския банков орган, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 51.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 51.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейския банков орган за финансовата 2017 година (2018/2202(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския банков орган за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0092/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0124/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския банков орган за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския банков орган, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 51.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 51.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2017 година (2018/2202(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0124/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейския банков орган („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 38 419 554 EUR, което представлява увеличение с 5,28% спрямо 2016 г.; като има предвид, че Органът се финансира чрез вноска от Съюза (14 543 000 EUR, представляващи 38%) и вноски от националните надзорни органи на държавите членки и наблюдатели (23 876 555 EUR, представляващи 62%);

Б.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Органа за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 95,90%, което представлява намаление с 0,85% спрямо 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 87,27%, което представлява намаление с 1,41% спрямо предходната година;

2.  отбелязва, предвид все по-голямото изместване на работата на Органа от регулаторни задачи към изпълнение и прилагане на правото на Съюза, че бюджетните и човешките ресурси на Органа следва да се преразпределят вътрешно; във връзка с това подчертава необходимостта да се осигури подходящо равнище на определяне на приоритетите по отношение на разпределението на ресурсите;

Анулиране на преноси

3.  потвърждава, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 към 2017 г., възлизат на 76 566 EUR, което представлява 2,6% от общия размер на пренесената сума, като това сочи значително намаление от 7,13% спрямо 2016 г.;

Резултати от дейността

4.  отбелязва със задоволство, че Органът използва 14 ключови показателя за резултатите, за да оцени резултатите от своята дейност, доколкото ограниченията на Органа да контролира тези резултати допускат това, и за да подобри управлението на бюджета си;

5.  отбелязва със задоволство, че Органът е изготвил регулаторните продукти в съответствие с работната си програма и е постигнал всички цели, посочени в заявленията по споразуменията на Органа за нивото на обслужване;

6.  подчертава, че като обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, произтичащи от регулаторната уредба, определена от Европейския парламент и от Съвета, Органът следва да изпълнява възложените му от Европейския парламент и от Съвета задачи и мандат и да се придържа към предоставения му мандат по тези задачи, така че да се постигне оптимално използване на ресурсите и изпълнение на целите; призовава Органа да осигури предприемането на подходящи последващи действия и изпълнението на препоръките на Палатата;

7.  подчертава, че Органът следва да обръща специално внимание на принципа на пропорционалност при изпълнението на своя мандат; подчертава, че по-специално при формулирането на мерки от ниво 2 и ниво 3 следва да се обръща внимание на специфичните характеристики на националните финансови пазари;

8.  отбелязва, че резултатите от неотдавнашните стрес тестове на Органа са до голяма степен спорни; призовава Органа, Европейския съвет за системен риск, Европейската централна банка и Комисията да използват последователни методики, сценарии и допускания при определянето на стрес тестовете, за да се избягват във възможно най-голяма степен евентуални изкривявания на резултатите;

9.  отбелязва, че през 2017 г. е извършена външна оценка на трите европейски надзорни органа; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите (от Органа) мерки за отстраняване на недостатъците, установени в рамките на външната оценка;

10.  подчертава необходимостта да се разпределят повече ресурси за задачи в областта на борбата с изпирането на пари, за да може Органът да изпълнява своите надзорни функции и да извършва проверки по отношение на национални институции; настоятелно призовава Органа да гарантира, че компетентните органи и кредитните и финансовите институции прилагат ефективно и последователно европейската нормативна уредба относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ); изисква от Органа да разработи общи насоки съвместно с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA) и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) относно начините за интегриране на рисковете, свързани с БИП/БФТ, в пруденциалния надзор; приветства предложението на Комисията да се разширят надзорните правомощия на Органа, свързани с БИП/БФТ, от банковия сектор към финансовия сектор като цяло, като по този начин му се предостави водеща роля в областта на съответните задачи и надзорни правомощия; приветства освен това в този контекст приемането на политиката относно подаването на сигнали за нередности и подчертава необходимостта националните надзорни органи да приемат подобни политики;

11.  отправя искане към Европейския банков орган да проведе разследване във връзка със схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденти, като Cum-Ex, за да направи оценка на потенциалните заплахи за целостта на финансовите пазари и за националните бюджети; да установи естеството и мащаба на участниците в тези схеми; да направи оценка на това дали са налице нарушения на националното право или на правото на Съюза; да направи оценка на действията, предприети от финансовите надзорни органи в държавите членки; и да отправи подходящи препоръки за реформи и за действия към съответните компетентни органи;

12.  приветства факта, че Органът споделя практики и образци с ESMA и EIOPA, с които Органът провежда редовни заседания и сформира съвместен комитет;

Политика относно персонала

13.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е изпълнено на 100%, като са назначени 134 срочно наети служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 127 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Органа са работили 41 договорно наети служители и 15 командировани национални експерти;

14.  отбелязва, че през април 2017 г. Органът е приел образеца за решение на Комисията във връзка с политиката за защита на личното достойнство и борба с тормоза;

15.  припомня, че след решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза Органът ще се премести от Лондон в Париж; отбелязва със загриженост, че преместването е засегнало процеса на набиране на персонал поради нарасналия брой оставки през 2017 г.; потвърждава, че Органът е публикувал десет обявления за свободни длъжности, за да състави списък с резерви, който ще бъде използван за попълване на освободените вследствие на подаването на оставки работни места;

16.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал, както и на уебсайта на Органа, с цел повишаване на информираността;

Обществени поръчки

17.  отбелязва със задоволство, че Органът участва в няколко междуинституционални процедури за възлагане на обществени поръчки с генерални дирекции на Комисията и с други агенции;

18.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата в четири от петте одитирани открити процедури за възлагане на обществени поръчки процедурата за определяне на икономически най-изгодното решение не е задоволителна; отбелязва отговора на Органа и представените от него доводи; приканва Органа да потърси по-балансиран подход между критериите за качество и цена, за да се подобри икономическият аспект на възлагането на обществени поръчки;

19.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че в края на 2017 г. Органът все още не е използвал всички инструменти за всички свои процедури, въведени от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва въз основа на подадената от Органа информация, че е внедрил възможността за електронно подаване на оферти през август 2018 г.; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност за напредъка по прилагането на останалите инструменти;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

20.  потвърждава вече въведените от Органа мерки и непрекъснатите му усилия за осигуряване на прозрачност, за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и за осигуряването на защита на лицата, сигнализиращи за нередности; приветства предприетите допълнителни стъпки за повишаване на прозрачността на дейностите на Органа чрез докладване на срещите на служителите на Органа с външни заинтересовани лица и факта, че информацията е достъпна на уебсайта на Органа;

21.  отбелязва със задоволство, че Органът е разработил стратегия за борба с измамите за периода 2015—2017 г.; отбелязва, че според оценката на риска от измами, предприета от Органа, рискът е нисък до среден и че при тринадесет сценария рискът се счита за съществен или дори значителен; отбелязва, че вътрешният контрол, стандартите за информационна сигурност и другите мерки, предложени след тази оценка, имат за цел смекчаване на риска; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност относно развитието в това отношение;

22.  счита, че при извършването на дейността си и особено при изготвянето на мерки за изпълнение Органът трябва редовно и изчерпателно да информира Европейския парламент и Съвета за действията си; подчертава, че предвид естеството на неговите задачи от съществено значение е Органът да демонстрира прозрачност не само пред Европейския парламент и пред Съвета, но и пред гражданите на Съюза;

Други коментари

23.  подчертава, че приходите на Органа ще намалеят в резултат на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза, и изтъква необходимостта да се намерят подходящи механизми за неговото финансиране, които биха позволили на Органа да изпълнява своя мандат последователно, независимо и ефективно;

24.  отбелязва, че поради решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза седалището на Органа ще бъде преместено в Париж, Франция, в началото на 2019 г.; отбелязва, че в отчетите на Органа са включени провизии за съответните разходи в размер на 6,7 милиона евро и се оповестяват 11,2 милиона евро бъдещи плащания по договори, предвидени за офиса в Лондон; отбелязва, че разходите във връзка с недвижимото имущество включват, наред с другото, плащането на наем и разходи за сгради за офиса в Лондон, което ще продължи до прекратяването на договора за наем в края на 2020 г., като Органът възнамерява да компенсира тези разходи, като капитализира гратисния период, предоставен от наемодателя, и като използва вноската на френското правителство, така че Органът да плаща наем и разходи само за един офис през 2019 и 2020 г.;

o
o   o

25.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 108, 22.3.2018 г., стр. 248.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0254.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност