Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2202(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0124/2019

Předložené texty :

A8-0124/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.21

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0262

Přijaté texty
PDF 165kWORD 49k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
P8_TA(2019)0262A8-0124/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2202(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0124/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 51.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 51.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2017 (2018/2202(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0124/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 51.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 51.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2017 (2018/2202(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0124/2019),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského orgánu pro bankovnictví (dále jen „orgán“) na rok 2017 činil podle jeho výkazu příjmů a výdajů(1) 38 419 554 EUR, což oproti roku 2016 představuje navýšení o 5,28 %; vzhledem k tomu, že orgán je financován z příspěvku Unie (14 543 000 EUR, což představuje 38 %) a z příspěvků vnitrostátních orgánů dohledu členských států (23 876 555 EUR, což představuje 62 %);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce orgánu a rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu 95,90 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje snížení o 0,85 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 87,27 %, což oproti předcházejícímu roku představuje pokles o 1,41 %;

2.  konstatuje, že vzhledem k tomu, že se zaměření činnosti orgánu v rostoucí míře přesouvá od regulačních úkolů k vymáhání a uplatňování právních předpisů Unie, měly by být vnitřně přerozděleny rozpočtové a personální zdroje orgánu; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zajistit přiměřené stanovování priorit s ohledem na přidělování zdrojů;

Zrušení přenesených prostředků

3.  bere na vědomí tím, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 76 566 EUR, což představuje 2,6 % celkové přenesené částky a znamená výrazné snížení o 7,13 % oproti roku 2016;

Výkonnost

4.  s uspokojením bere na vědomí, že orgán používá 14 ukazatelů výkonnosti k posuzování výsledků svých činností, v mezích svých možností tyto výsledky kontrolovat, a ke zlepšování svého rozpočtového řízení;

5.  s uspokojením bere na vědomí, že orgán dodal regulační produkty v souladu se svým pracovním programem a dosáhl všech cílů v rámci uplatňování dohod orgánu o poskytování služeb;

6.  zdůrazňuje, že orgán by při zajišťování toho, aby veškerá činnost vyplývající z regulačního rámce stanoveného Evropským parlamentem a Radou byla prováděna v úplnosti a ve stanovené lhůtě, měl plnit úkoly a mandát, které mu byly přiděleny Evropským parlamentem a Radou, aby tak dosáhl optimálního využití zdrojů a splnění cílů; vyzývá orgán, aby zajistil, že doporučení Účetního dvora budou řádně zohledněna a prováděna;

7.  zdůrazňuje, že orgán by při výkonu svého mandátu měl věnovat zvláštní pozornost zásadě proporcionality; zdůrazňuje, že zejména při navrhování opatření na úrovni 2 a 3 je třeba věnovat pozornost zvláštním charakteristikám finančních trhů v jednotlivých státech;

8.  konstatuje, že nedávný zátěžový test orgánu přinesl velmi diskutabilní výsledky; vyzývá orgán, Evropskou radu pro systémová rizika, Evropskou centrální banku a Komisi, aby při sestavování zátěžových testů používaly jednotné metodiky, scénáře a předpoklady, aby se v maximální možné míře předešlo možnému zkreslení výsledků;

9.  konstatuje, že v roce 2017 bylo provedeno externí hodnocení tří evropských orgánů dohledu; vyzývá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o jím přijatých opatřeních k řešení nedostatků zjištěných při externím hodnocení;

10.  zdůrazňuje, že je třeba přidělit více zdrojů na úkoly spojené s bojem proti praní peněz, aby orgán mohl plnit funkce dohledu a šetření ve vnitrostátních institucích; naléhavě orgán vyzývá, aby zajistil, že příslušné orgány a úvěrové a finanční instituce budou uplatňovat evropské právní předpisy proti praní peněz a financování terorismu účinně a důsledně; žádá orgán, aby ve spolupráci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) vypracoval pokyny týkající se toho, jak by měla být do obezřetnostního dohledu zahrnuta rizika spojená s praním peněz a financováním terorismu; vítá návrh Komise rozšířit pravomoci orgánu týkající se dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu z bankovního sektoru na celý finanční sektor, čímž by získal vedoucí úlohu, pokud jde o provádění příslušných úkolů a pravomoci v oblasti dohledu; dále v této souvislosti vítá, že byla přijata politika pro whistleblowing, a zdůrazňuje, že je třeba, aby vnitrostátní orgány dohledu přijaly podobné politiky;

11.  žádá orgán, aby vyšetřil arbitrážní systémy obchodování s dividendami, jako je systém „cum-ex“, s cílem posoudit potenciální hrozby pro integritu finančních trhů a rozpočty členských států, určit povahu a význam aktérů v těchto systémech, posoudit, zda došlo k porušení vnitrostátního nebo unijního práva, posoudit opatření přijatá orgány finančního dohledu v členských státech a vypracovat vhodná doporučení pro reformu a činnost dotčených příslušných orgánů;

12.  vítá skutečnost, že orgán sdílí postupy a šablony s orgánem ESMA a orgánem EIOPA, s nimiž se pravidelně setkává a s nimiž ustavil smíšený výbor;

Personální politika

13.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn ze 100 % (tj. 134 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie), (ve srovnání s 127 povolenými místy v roce 2016); konstatuje, že kromě toho pro orgán v roce 2017 pracovalo 41 smluvních zaměstnanců a 15 vyslaných národních odborníků;

14.  bere na vědomí, že v dubnu 2017 přijal orgán vzorové rozhodnutí Komise, kterým se stanoví politika na ochranu lidské důstojnosti a k předcházení obtěžování;

15.  připomíná, že v návaznosti na rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie se orgán přemístí z Londýna do Paříže; se znepokojením konstatuje, že jeho přemístění mělo dopad na přijímání zaměstnanců z důvodu zvýšeného počtu případů ukončení pracovního poměru v roce 2017; bere na vědomí, že orgán zveřejnil deset oznámení o volných pracovních místech s cílem sestavit rezervní seznam za účelem obsazování volných pracovních míst následkem ukončení pracovního poměru;

16.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu a na internetových stránkách orgánu;

Veřejné zakázky

17.  s uspokojením zjišťuje, že orgán se účastní několika interinstitucionálních zadávacích řízení společně s generálními ředitelstvími Komise a s dalšími agenturami;

18.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora nebyl ve čtyřech z pěti otevřených zadávacích řízení, u nichž byl proveden audit, postup k určení ekonomicky nejvýhodnějšího řešení uspokojivý; bere na vědomí odpověď orgánu a jeho odůvodnění; vyzývá orgán, aby nalezl vyváženější poměr mezi kvalitativními a cenovými kritérii s cílem zlepšit hospodárnost svých zakázek;

19.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora orgán na konci roku 2017 ještě nepoužíval pro všechny své postupy všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); na základě informací orgánu bere na vědomí, že v srpnu 2018 zavedl elektronické zadávání zakázek; vyzývá orgán, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o pokroku, pokud jde o provádění zbývajících nástrojů;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

20.  bere na vědomí opatření, která již orgán zavedl, a jeho pokračující snahy o zajištění transparentnosti, prevence a kontroly střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; vítá další kroky učiněné ve snaze zvýšit transparentnost činností orgánu tím, že jsou oznamovány schůzky zaměstnanců orgánu s externími zúčastněnými stranami a informace o nich jsou k dispozici na internetových stránkách orgánu;

21.  s uspokojením konstatuje, že orgán přijal strategii boje proti podvodům na období 2015–2017; bere na vědomí, že podle posouzení rizika podvodů provedeného orgánem je toto riziko nízké až střední a že u třinácti scénářů bylo riziko vyhodnoceno jako podstatné či dokonce významné; bere na vědomí, že vnitřní kontroly, normy bezpečnosti IT a další opatření navržená v návaznosti na toto posouzení mají zjištěná rizika zmírnit; vyzývá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o vývoji v této oblasti;

22.  domnívá se, že orgán musí při výkonu své činnosti, a zejména při přípravě prováděcích opatření, informovat o svých krocích pravidelně a úplně Evropský parlament a Radu; zdůrazňuje, že s ohledem na povahu jeho úkolů je naprosto nezbytné, aby orgán jednal transparentně nejen vůči Evropskému parlamentu a Radě, ale i vůči občanům Unie;

Další připomínky

23.  zdůrazňuje, že příjmy orgánu se v důsledku rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie sníží, a zdůrazňuje, že je třeba nalézt odpovídající mechanismy pro jeho financování, které by orgánu umožnily konzistentně, nezávisle a účinně vykonávat svůj mandát;

24.  připomíná, že v návaznosti na rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie bude na začátku roku 2019 přesunuto sídlo orgánu do Paříže (Francie); bere na vědomí, účetní závěrce orgánu jsou zaúčtovány rezervy na související náklady ve výši 6,7 milionu EUR a částka 11,2 milionu EUR na zbývající budoucí smluvní platby kanceláří v Londýně; bere na vědomí, že náklady na budovy zahrnují mimo jiné pokračující platby nájemného a poplatků za kanceláře v Londýně do ukončení pronájmu na konci roku 2020, přičemž orgán má v úmyslu tyto náklady kompenzovat kapitalizací období bezplatného pronájmu od pronajímatele a využitím příspěvku francouzské vlády, aby bylo zajištěno, že bude v roce 2019 a 2020 platit nájemné a poplatky pouze za jednu kancelářskou budovu;

o
o   o

25.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 248.
(2) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí