Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2202(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0124/2019

Esitatud tekstid :

A8-0124/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.21

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0262

Vastuvõetud tekstid
PDF 144kWORD 54k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
P8_TA(2019)0262A8-0124/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2202(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ)(5), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0124/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 51.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 51.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Pangandusjärelevalve 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2202(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ)(5), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0124/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Pangandusjärelevalve 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 51.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 51.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Pangandusjärelevalve 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2202(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Pangandusjärelevalve 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0124/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve (edaspidi „asutus“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli asutuse 2017. aasta lõplik eelarve 38 419 554 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes 5,28 % suurust kasvu; arvestades, et asutust rahastatakse liidu eelarvest (14 543 000 eurot ehk 38 %) ning liikmesriikide riiklike järelevalveasutuste ja vaatlejate osamaksudest (23 876 555 eurot ehk 62 %);

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes asutuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2017. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 95,90 %, mis on 2016. aasta määrast 0,85 % võrra väiksem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 87,27 %, mis on eelnenud aasta määrast 1,41 % võrra väiksem;

2.  märgib, et kuna asutuse töökoormuses on regulatiivsete ülesannete asemel üha suurem osa liidu õigusaktide jõustamisel ja kohaldamisel, tuleks selle eelarve- ja inimressursid asutusesiseselt ümber jaotada; rõhutab sellega seoses, et ressursside jaotamisel tuleb vajalikul määral arvesse võtta prioriteete;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

3.  võtab teadmiseks, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 76 566 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 2,6 % ja on 2016. aasta osakaalust (7,13 %) tunduvalt väiksem;

Tulemused

4.  märgib rahuloluga, et nii palju kui asutusel on üldse võimalik tulemusi kontrollida, kasutab ta oma tegevuse tulemuste hindamiseks ja eelarvehalduse parandamiseks 14 võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat;

5.  märgib rahuloluga, et asutus koostas vastavalt oma tööprogrammile regulatiivsed dokumendid ja saavutas kõik asutuse teenustaseme kokkulepete rakendamisel seatud eesmärgid;

6.  rõhutab, et asutus peaks täitma ülesandeid ja volitusi, mille Euroopa Parlament ja nõukogu on talle andnud, kuid tagama samas kõigi Euroopa Parlamendi ja nõukogu kehtestatud regulatiivsest raamistikust tulenevate ülesannete täieliku ja tähtaegse täitmise ning püsima nende ülesannete täitmiseks antud volituste piires, et saavutada optimaalne ressursikasutus ja täita seatud eesmärgid; palub, et asutus tagaks kontrollikoja soovituste nõuetekohase rakendamise ja nende alusel järelmeetmete võtmise;

7.  rõhutab, et oma volituste täitmisel peaks asutus pöörama eriti suur tähelepanu proportsionaalsuse põhimõttele; rõhutab, et eelkõige 2. ja 3. tasandi meetmete väljatöötamisel tuleks tähelepanu pöörata riigisiseste finantsturgude eripäradele;

8.  märgib, et asutuse hiljutised stressitestid andsid äärmiselt vaieldavaid tulemusi; kutsub asutust, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, Euroopa Keskpanka ja komisjoni üles kasutama stressitestide kindlaks määramisel ühtset metoodikat, stsenaariume ja eeldusi, et nii palju kui võimalik vältida tulemuste võimalikke moonutusi;

9.  märgib, et 2017. aastal korraldati kolme Euroopa järelevalveasutuse välishindamine; palub asutusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru välishindamise käigus tuvastatud vajakajäämiste kõrvaldamiseks (asutuse poolt) võetud meetmetest;

10.  toonitab, et rahapesuvastaste ülesannete täitmiseks tuleb eraldada rohkem vahendeid, et asutus saaks täita oma järelevalvefunktsioone ja uurida riiklike asutuste tegevust; nõuab tungivalt, et asutus tagaks, et pädevad asutused ning krediidi- ja finantseerimisasutused kohaldavad Euroopa rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse õigusakte tulemuslikult ja järjepidevalt; nõuab, et asutus töötaks koos Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (EMSA) ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvega (EIOPA) välja ühised suunised selle kohta, kuidas võtta usaldatavusnõuete täitmise järelevalves arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse riske; väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle laiendada asutuse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega seotud järelevalvevolitusi kogu finantssektorile, andes talle sellega asjaomaste ülesannete ja järelevalvevolituste täitmisel juhtrolli; väljendab selles kontekstis peale selle heameelt rikkumisest teatamise poliitika vastuvõtmise üle ja rõhutab, et riikide järelevalveasutused peavad võtma vastu sarnase poliitika;

11.  nõuab, et asutus uuriks selliseid dividendiarbitraaži kauplemisskeeme nagu cum-ex, et hinnata, millist ohtu võivad need kujutada finantsturgude usaldusväärsusele ja riikide eelarvele, teeksid kindlaks nendes skeemides osalejate olemuse ja suuruse, hindaksid, kas riikide või liidu õigust on rikutud, hindaksid meetmeid, mida on võtnud liikmesriikide finantsjärelevalveasutused, ja teeksid vajalikke ettepanekuid reformimiseks ja asjaomaste pädevate asutuste võetavate meetmete kohta;

12.  väljendab heameelt selle üle, et asutus jagab tavasid ja mudeleid ESMA ning EIOPAga, kellega asutusel on korrapärased kohtumised ja moodustatud ühiskomitee;

Personalipoliitika

13.  märgib, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust (liidu eelarves kinnitatud 134 ajutist teenistujat) täidetud 100 % (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 127); märgib, et 2017. aastal töötas asutuses ka 41 lepingulist töötajat ja 15 lähetatud riiklikku eksperti;

14.  märgib, et asutus võttis 2017. aasta aprillis vastu komisjoni näidisotsuse inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise poliitika kohta;

15.  tuletab meelde, et pärast Ühendkuningriigi otsust liidust välja astuda viiakse asutus Londonist üle Pariisi; märgib murelikult, et üleviimine on mõjutanud töötajate töölevõtmist, kuna 2017. aastal kasvas töölt lahkujate arv; võtab teadmiseks, et asutus on avaldanud kümme vaba ametikoha teadet, et koostada reservnimekiri, mida kasutatakse pärast praeguste töötajate lahkumist vabaks jäävate ametikohtade täitmiseks;

16.  tunneb heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta nii Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil kui ka asutuse veebisaidil, et parandada teabe levikut;

Hanked

17.  märgib rahuloluga, et asutus osaleb mitmes institutsioonidevahelises hankemenetluses komisjoni peadirektoraatide ja teiste ametitega;

18.  märgib murelikult, et kontrollikoja aruande kohaselt ei olnud viiest auditeeritud avatud hankemenetlusest majanduslikult kõige soodsama lahenduse leidmine nelja puhul rahuldav; võtab teadmiseks asutuse vastuse ja selle põhjendused; palub asutusel leida kvaliteedi- ja hinnakriteeriumide vahel parem tasakaal, et muuta hanked majanduslikult mõistlikumaks;

19.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei kasutanud asutus veel kõigi oma menetluste puhul komisjoni poolt kasutusele võetud vahendeid, mille eesmärk on võtta hankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); märgib, et asutuse vastusest selgub, et ta hakkas dokumentide elektroonilist esitamist kasutama 2018. aasta augustist; palub asutusel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruande ülejäänud vahendite rakendamise kohta;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

20.  võtab teadmiseks meetmed, mida asutus on juba võtnud, ja tema jätkuvad jõupingutused läbipaistvuse tagamiseks, huvide konfliktide ennetamiseks ja haldamiseks ning rikkumisest teatajate kaitseks; väljendab heameelt edasiste sammude üle, mida on astutud asutuse tegevuse läbipaistvuse suurendamiseks teabe andmisega ameti töötajate kohtumiste kohta väliste sidusrühmadega ning võimaluse üle selle teabega asutuse veebisaidil tutvuda;

21.  märgib rahuloluga, et asutus on koostanud perioodi 2015–2017 jaoks pettustevastase võitluse strateegia; märgib, et asutuse tehtud pettuseriski hindamise kohaselt on risk madal või keskmine ja 13 stsenaariumi puhul peetakse riski oluliseks või isegi suureks; märgib, et riskide maandamiseks on tehtud sisekontrolle, järgitud IT turbe standardeid ja võetud pärast kõnealust hindamist muid meetmeid; palub asutusel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles valdkonnas toimuvast arengust;

22.  on seisukohal, et asutus peab töö käigus ja eelkõige rakendusmeetmete eelnõude koostamisel teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu oma tegevusest korrapäraselt ja põhjalikult; rõhutab, et asutus peab oma ülesannete laadi tõttu tegutsema läbipaistvalt mitte ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu, vaid ka liidu kodanike huvides;

Muud märkused

23.  rõhutab, et asutuse tulud vähenevad, kuna Ühendkuningriik otsustas liidust välja astuda, ja toonitab vajadust leida asutuse rahastamiseks sobiv kord, mis võimaldaks tal täita oma volitusi järjepidevalt, sõltumatult ja tõhusalt;

24.  märgib, et Ühendkuningriigi EList lahkumise otsuse tõttu viiakse asutuse asukoht 2019. aasta alguses üle Prantsusmaale Pariisi; märgib, et asutuse raamatupidamise aastaaruanne sisaldab eraldisi sellega seotud kulude katmiseks (6,7 miljonit eurot) ning asutuse Londoni ametiruumide järelejäänud lepinguliste kohustuste täitmiseks (11,2 miljonit eurot); märgib, et hoonega seotud kulud hõlmavad muu hulgas Londoni kontori üüri- ja käituskulude maksmist kuni rendilepingu lõppemiseni 2020. aasta lõpus ning asutus kavatseb need kulud katta sellega, et kapitaliseerib üürileandjaga kokku lepitud renditulust vaba perioodi ja kasutab Prantsusmaa valitsuse rahalist abi, tagamaks et asutus maksab 2019. ja 2020. aastal üüri- ja renditasusid ainult ühe kontori eest;

o
o   o

25.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 108, 22.3.2018, lk 248.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 20. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika