Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2202(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0124/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0124/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.21

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0262

Hyväksytyt tekstit
PDF 144kWORD 44k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2017: Euroopan pankkiviranomainen
P8_TA(2019)0262A8-0124/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2202(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä pankkiviranomaisen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(5) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0124/2019),

1.  myöntää Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 51.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 51.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Euroopan pankkiviranomaisen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2202(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä pankkiviranomaisen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(5) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0124/2019),

1.  hyväksyy Euroopan pankkiviranomaisen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 51.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 51.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2202(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0124/2019),

A.  toteaa, että Euroopan pankkiviranomaisen tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 38 419 554 euroa, mikä merkitsee 5,28 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että viranomaisen toiminta rahoitetaan unionin rahoitusosuudella (14 543 000 euroa eli 38 prosenttia) sekä jäsenvaltioiden kansallisten valvontaviranomaisten ja tarkkailijoiden rahoitusosuuksilla (23 876 555 euroa eli 62 prosenttia);

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 95,90 prosenttia eli 0,85 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2016; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 87,27 prosenttia, mikä merkitsee 1,41 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna;

2.  toteaa, että koska viranomaisen toiminnan painopiste on enenevässä määrin siirtymässä sääntelytehtävistä unionin oikeuden täytäntöönpanon valvontaan ja soveltamiseen, sen talousarvio ja henkilöresurssit olisi kohdennettava sisäisesti uudelleen; korostaa tältä osin tarvetta varmistaa asianmukainen priorisoinnin taso resurssien jaossa;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

3.  toteaa, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 76 566 euroa, mikä merkitsee 2,6 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä ja selkeää 7,13 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

4.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen käyttää 14 keskeistä tulosindikaattoria toimintansa tulosten arvioimiseksi – siinä määrin kuin se on mahdollista ottaen huomioon viranomaisen rajalliset mahdolliset vaikuttaa kyseisiin tuloksiin – sekä talousarviohallintonsa parantamiseksi;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen on toimittanut sääntelytuotteet työohjelmansa mukaisesti ja saavuttanut kaikki palvelutasosopimuksiaan koskevissa hakemuksissa mainitut tavoitteet;

6.  tähdentää, että viranomaisen olisi pitäydyttävä ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston sille osoittamissa tehtävissä ja toimeksiannossa, jotta se voi käyttää resurssit optimaalisesti ja saavuttaa tavoitteet, samalla kun se pitää huolen siitä, että kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston vahvistamasta sääntelykehyksestä johtuvat tehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan ja määräajassa; kehottaa viranomaista varmistamaan tilintarkastustuomioistuimen suositusten asianmukaisen seurannan ja täytäntöönpanon;

7.  painottaa, että viranomaisen olisi kiinnitettävä toimeksiantoaan täyttäessään erityistä huomiota suhteellisuusperiaatteeseen; korostaa, että kun laaditaan etenkin 2 ja 3 tason toimenpiteitä, olisi kiinnitettävä huomiota kansallisten finanssimarkkinoiden erityispiirteisiin;

8.  panee merkille, että viranomaisen äskettäiset stressitestit tuottivat hyvin kiistanalaisia tuloksia; kehottaa pankkiviranomaista, Euroopan järjestelmäriskikomiteaa, Euroopan keskuspankkia ja komissiota soveltamaan yhdenmukaisia menetelmiä, skenaarioita ja oletuksia stressitestejä määrittäessään, jotta voidaan välttää mahdollisimman tarkoin tulosten mahdollinen vääristyminen;

9.  panee merkille, että vuonna 2017 suoritettiin kolmea Euroopan valvontaviranomaista koskeva ulkoinen arviointi; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle (toteuttamistaan) toimista ulkoisessa arvioinnissa todettujen puutteiden korjaamiseksi;

10.  korostaa, että rahanpesun torjuntaan liittyviä tehtäviä varten on osoitettava lisää resursseja, jotta viranomainen voi hoitaa valvontatehtävänsä ja suorittaa kansallisia instituutioita koskevia tutkimuksia; kehottaa viranomaista varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset ja luotto- ja rahoituslaitokset soveltavat tehokkaasti ja johdonmukaisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä; pyytää viranomaista laatimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) kanssa yhteisiä ohjeita siitä, miten vakavaraisuusvalvontaan voidaan sisällyttää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät riskit; on tyytyväinen komission ehdotukseen laajentaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviä viranomaisen valvontavaltuuksia niin, että ne kattavat pankkialan sijaan koko rahoitusalan, mikä tarkoittaisi, että asiaan liittyvät tehtävät ja valvontavaltuudet siirtyvät ensisijaisesti viranomaiselle; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että pankkiviranomainen on hyväksynyt väärinkäytösten paljastamista koskevia toimintaperiaatteita, ja korostaa, että kansallisten valvontaviranomaisten on otettava käyttöön vastaavia toimintaperiaatteita;

11.  pyytää viranomaista tekemään selvityksen osinkokeinotteluun perustuvista kaupankäyntijärjestelmistä, kuten cum ex, jotta voidaan arvioida finanssimarkkinoiden eheyteen ja kansallisiin talousarvioihin mahdollisesti kohdistuvia uhkia, selvittää näihin järjestelmiin osallistuvien toimijoiden luonne ja suuruusluokka, arvioida, onko kansallista tai unionin lainsäädäntöä rikottu, arvioida jäsenvaltioiden rahoitusvalvontaviranomaisten toimia ja antaa toimivaltaisille viranomaisille asianmukaisia suosituksia uudistuksiksi ja toimiksi;

12.  on tyytyväinen, että viranomainen jakaa käytäntöjä ja malleja ESMAn ja EIOPAn kanssa ja että kaikki kolme viranomaista pitävät säännöllisesti kokouksia keskenään ja muodostavat yhteisen komitean;

Henkilöstöpolitiikka

13.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 100 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyt 134 väliaikaista toimea oli täytetty (verrattuna 127 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 viranomaisen palveluksessa työskenteli lisäksi 41 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 15 kansallista asiantuntijaa;

14.  panee merkille, että viranomainen hyväksyi huhtikuussa 2017 komission mallipäätöksen toimintapolitiikasta, jolla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja estetään häirintää;

15.  palauttaa mieliin, että Yhdistyneen kuningaskunnan päätettyä erota unionista viranomainen siirtää toimipaikkansa Lontoosta Pariisiin; panee huolestuneena merkille, että kyseinen muutto vaikutti henkilöstön palvelukseenottoon, sillä irtisanoutumisten määrä lisääntyi vuonna 2017; toteaa, että viranomainen on julkaissut kymmenen avointa tointa koskevaa ilmoitusta laatiakseen varallaololuettelon, johon on määrä turvautua irtisanoutumisten johdosta avoimeksi tulleiden toimien täyttämiseksi;

16.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista viranomaisen verkkosivujen ohella myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta saataisiin lisää julkisuutta;

Hankinnat

17.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen osallistuu useisiin toimielinten välisiin hankintamenettelyihin komission pääosastojen ja muiden virastojen kanssa;

18.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viidestä tarkastetusta avoimesta hankintamenettelystä neljässä sovellettiin epätyydyttävää menettelyä taloudellisesti edullisimman ratkaisun löytämiseksi; panee merkille pankkiviranomaisen vastauksen ja ottaa huomioon siinä esitetyt syyt; kehottaa viranomaista etsimään tasapainoisemman lähestymistavan laatu- ja hintakriteereiden soveltamiseen hankintojensa taloudellisuuden parantamiseksi;

19.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei viranomainen ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut kaikissa menettelyissään käyttöön kaikkia komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); panee merkille viranomaisen vastauksesta, että se otti tarjousten sähköisen toimittamisjärjestelyn käyttöön vuoden 2018 elokuussa; pyytää viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle jäljellä olevien välineiden täytäntöönpanon etenemisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

20.  panee merkille viranomaisen jo käyttöön ottamat toimenpiteet sekä sen jatkuvat pyrkimykset avoimuuden varmistamiseksi, eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi ja väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi; pitää myönteisenä lisätoimia, joiden tarkoituksena on lisätä viranomaisen toiminnan avoimuutta raportoimalla sen henkilöstön ulkoisten sidosryhmien kanssa pitämistä kokouksista, ja on tyytyväinen, että rekisteriin voi tutustua viranomaisen verkkosivustolla;

21.  panee tyytyväisenä merkille, että viranmainen on laatinut petostentorjuntastrategian vuosiksi 2015–2017; panee merkille, että viranomaisen tekemän petosriskin arvioinnin mukaan riski on enintään keskisuuri ja että kolmessatoista skenaariossa riskiä pidettiin olennaisena tai jopa merkittävänä; panee merkille, että riskejä pyritään lieventämään sisäisillä valvontatoimilla, tietotekniikan turvallisuutta koskevilla standardeilla ja muilla arvioinnin jälkeen ehdotetuilla toimenpiteillä; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistyksestä;

22.  katsoo, että viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti ja kattavasti, kun se hoitaa tehtäviään ja etenkin kun se laatii täytäntöönpanotoimenpiteitä; pitää viranomaisen tehtävien luonteen perusteella välttämättömänä, että se toimii avoimesti niin parlamenttiin ja neuvostoon nähden kuin myös unionin kansalaisiin nähden;

Muita huomautuksia

23.  korostaa, että viranomaisen tulot pienenevät Yhdistyneen kuningaskunnan päätettyä erota unionista, ja painottaa tarvetta löytää asianmukaisia järjestelyjä viranomaisen rahoittamiseksi siten, että se voi hoitaa tehtävänsä johdonmukaisesti, riippumattomasti ja tehokkaasti;

24.  toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan päätettyä erota unionista viranomainen siirtää toimipaikkansa Pariisiin, Ranskaan, vuoden 2019 alussa; toteaa, että viranomaisen tilinpäätökseen sisältyy 6,7 miljoonan euron varaus tästä aiheutuvia kuluja varten ja että siitä ilmenee, että Lontoon toimipaikan tulevia, sopimuksiin perustuvia kuluja varten on varattu 11,2 miljoonaa euroa; panee merkille, että kiinteistökustannuksiin sisältyvät muun muassa Lontoon tilojen vuokran ja kiinteistömenojen maksamisen jatkaminen siihen asti, kunnes vuokrasopimus päättyy vuoden 2020 lopussa, ja toteaa, että viranomainen aikoo kuitata nämä kustannukset pääomittamalla vuokranantajan myöntämän vuokravapautuksen ja käyttämällä Ranskan hallituksen maksuosuutta varmistaakseen, että se maksaa vuokraa ja maksuja vain yhdestä toimipaikasta vuosina 2019 ja 2020;

o
o   o

25.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(2).

(1) EUVL C 108, 22.3.2018, s. 248.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö