Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2202(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0124/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0124/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.21

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0262

Usvojeni tekstovi
PDF 153kWORD 53k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
P8_TA(2019)0262A8-0124/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2017. (2018/2202(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2017., s odgovorom Nadzornog tijela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0124/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za izvršenje proračuna Nadzornog tijela za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 51.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 51.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 331, 15.12.2010., str. 12.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2017. (2018/2202(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2017., s odgovorom Nadzornog tijela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0124/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 51.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 51.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 331, 15.12.2010., str. 12.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2017. (2018/2202(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0124/2019),

A.  budući da je prema Izvještaju o prihodima i rashodima(1) konačni proračun Europskog nadzornog tijela za bankarstvo („Nadzorno tijelo”) za financijsku godinu 2017. iznosio 38 419 554 EUR, što je povećanje od 5,28 % u odnosu na 2016. godinu; budući da se Nadzorno tijelo financira iz doprinosa Unije (14 543 000 EUR, što odgovara udjelu od 38 %) i doprinosa nacionalnih nadzornih tijela država članica i promatrača (23 876 555 EUR, što odgovara udjelu od 62 %);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Nadzornog tijela za financijsku godinu 2017. („Izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 95,90 %, što je smanjenje od 0,85 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 87,27 %, što je smanjenje od 1,41 % u odnosu na prethodnu godinu;

2.  napominje da bi se, s obzirom na to da se djelovanje Nadzornog tijela sve više preusmjerava s regulatornih zadaća na provođenje i primjenu prava Unije, proračunski i ljudski resursi Nadzornog tijela trebali interno preraspodijeliti; naglašava, u tom pogledu, potrebu da se osigura odgovarajuća razina prioriteta u pogledu dodjele sredstava;

Ukidanje prijenosa

3.  sa zabrinutošću potvrđuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 76 566 EUR, što predstavlja 2,6 % ukupnog prenesenog iznosa i pokazuje primjetno smanjenje od 7,13 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

4.  sa zadovoljstvom primjećuje da Nadzorno tijelo koristi četrnaest ključnih pokazatelja uspješnosti kako bi ocijenilo rezultate svojih aktivnosti, u mjeri u kojoj to dopuštaju ograničenja Nadzornog tijela u pogledu kontrole tih rezultata, te kako bi poboljšalo upravljanje proračunom;

5.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Nadzorno tijelo isporučilo regulatorne proizvode u skladu sa svojim programom rada te da je postiglo sve ciljeve navedene u zahtjevima iz sklopljenih sporazuma o razini usluga;

6.  naglašava da bi Nadzorno tijelo trebalo ispunjavati zadaće i mandat koji su mu dodijelili Europski parlament i Vijeće, ostati u okviru mandata tih zadaća, te se pritom pobrinuti za to da se sve zadaće koje proizlaze iz regulatornog okvira koji su utvrdili Europski parlament i Vijeće provedu u cijelosti i u zadanim rokovima kako bi se postigla optimalna upotreba resursa i ostvarili ciljevi; poziva Nadzorno tijelo da se pobrine za odgovarajuće popratne mjere i provedbu preporuka Revizorskog suda;

7.  naglašava da Nadzorno tijelo pri provedbi svojeg mandata posebnu pozornost treba posvetiti poštovanju načela proporcionalnosti; naglašava da bi, posebno pri formuliranju mjera razine 2 i razine 3, trebalo posvetiti pozornost posebnim značajkama nacionalnih financijskih tržišta;

8.  primjećuje da su rezultati nedavnih ispitivanja otpornosti Nadzornog tijela na stres vrlo sporni; poziva Nadzorno tijelo, Europski odbor za sistemske rizike, Europsku središnju banku i Komisiju da pri definiranju ispitivanja otpornosti na stres primjenjuju dosljedne metodologije, scenarije i pretpostavke kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjeglo moguće narušavanje rezultata;

9.  napominje da je vanjska evaluacija triju europskih nadzornih tijela provedena 2017.; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima (od strane Nadzornog tijela) s ciljem rješavanja nedostataka na koje je ukazala vanjska evaluacija;

10.  ističe da je potrebno dodijeliti više sredstava za borbu protiv pranja novca u cilju izvršenja nadzornih funkcija Nadzornog tijela i istraga nacionalnih institucija; snažno potiče Nadzorno tijelo da se pobrine da nadležna tijela, kreditne i financijske institucije efektivno i dosljedno primjenjuju europsko zakonodavstvo u području borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma; traži od Nadzornog tijela da u suradnji s Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) izradi zajedničke smjernice o integraciji rizika od pranja novca i financiranja terorizma u bonitetni nadzor; pozdravlja prijedlog Komisije da se nadzorne ovlasti Nadzornog tijela u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma prošire iz bankarskog sektora na financijski sektor u cjelini, čime bi Nadzorno tijelo preuzelo vodeću ulogu u relevantnim zadaćama i nadzornim ovlastima; nadalje, u tom kontekstu pozdravlja donošenje politike o zviždačima i naglašava potrebu da nacionalna nadzorna tijela usvoje slične politike;

11.  traži od Nadzornog tijela da provede istragu o trgovinskim praksama dividendne arbitraže, kao što je Cum-Ex, kako bi se analizirale moguće prijetnje integritetu financijskih tržišta i nacionalnim proračunima, kako bi se utvrdila priroda i opseg aktera u tim praksama, kako bi se utvrdilo je li došlo do povreda nacionalnog prava ili prava Unije, kako bi se analizirale mjere koje su poduzela financijska nadzorna tijela u državama članicama i kako bi se mjerodavnim nadležnim tijelima dale odgovarajuće preporuke za reformu i poduzimanje mjera;

12.  pozdravlja činjenicu da Nadzorno tijelo dijeli prakse i obrasce s ESMA-om i EIOPA-om, s kojima održava redovite sastanke i tvori Zajednički odbor;

Kadrovska politika

13.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 100 % plana radnih mjesta, tj. odobrena su 134 privremena djelatnika u okviru proračuna Unije, (u odnosu na 127 odobrenih radnih mjesta 2016.); također napominje da je 2017. za Nadzorno tijelo radio 41 ugovorni djelatnik i 15 upućenih nacionalnih stručnjaka;

14.  napominje da je Nadzorno tijelo u travnju 2017. usvojilo oglednu odluku Komisije o politici zaštite dostojanstva osobe i sprečavanju uznemiravanja;

15.  podsjeća da će se zbog odluke Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Unije Nadzorno tijelo preseliti iz Londona u Pariz; sa zabrinutošću napominje da je to preseljenje utjecalo na zapošljavanje osoblja s obzirom na to da je 2017. zabilježen sve veći broj ostavki; potvrđuje da je Nadzorno tijelo objavilo deset oglasa o slobodnim radnim mjestima kako bi se utvrdio popis uspješnih kandidata koji će se koristiti za popunjavanje radnih mjesta upražnjenih zbog ostavki;

16.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se, zbog povećanja publiciteta, oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja, kao i na internetskoj stranici Nadzornog tijela;

Javna nabava

17.  sa zadovoljstvom primjećuje da Nadzorno tijelo sudjeluje u nekoliko međuinstitucionalnih postupaka javne nabave zajedno s glavnim upravama Komisije i drugim agencijama;

18.  sa zabrinutošću napominje da, prema izvješću Revizorskog suda, u četiri od pet revidiranih otvorenih postupaka javne nabave, postupak za utvrđivanje ekonomski najpovoljnijeg rješenja nije bio zadovoljavajući; primjećuje odgovor Nadzornog tijela i prima na znanje njegovo obrazloženje; poziva Nadzorno tijelo da pronađe uravnoteženiji pristup između kriterija kvalitete i cijene kako bi se poboljšala ekonomičnost njegove javne nabave;

19.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Nadzorno tijelo do kraja 2017. za sve svoje postupke još uvijek nije koristilo sve alate, koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); prima na znanje od Nadzornog tijela da je u kolovozu 2018. implementiralo elektroničko podnošenje ponuda; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o ostvarenome napretku u implementaciji preostalih alata;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

20.  prima na znanje mjere koje je Nadzorno tijelo već poduzelo i njegove stalne napore u pogledu osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; pozdravlja daljnje korake poduzete kako bi se transparentnost aktivnosti Nadzornog tijela povećala izvješćivanjem o sastancima koje osoblje Nadzornog tijela održava s vanjskim dionicima te pozdravlja njihovu dostupnost na njegovoj internetskoj stranici;

21.  sa zadovoljstvom napominje da je Nadzorno tijelo razvilo strategiju za borbu protiv prijevara za razdoblje 2015. – 2017.; napominje da se, prema procjeni rizika od prijevare koju je provelo Nadzorno tijelo, razina rizika kreće od niske do srednje, te da se za trinaest scenarija rizik smatra ozbiljnim ili čak značajnim; napominje da je cilj da se rizici ublaže unutarnjim kontrolama, sigurnosnim standardima u području informacijskih tehnologija i drugih mjerama predloženim nakon te evaluacije; poziva Nadzorno tijelo da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o novostima u tom području;

22.  smatra da pri obavljanju svojih zadaća, a posebno pri sastavljanju provedbenih mjera, Nadzorno tijelo mora redovito i iscrpno obavještavati Europski parlament i Vijeće o svojim aktivnostima; s obzirom na prirodu zadaća Nadzornog tijela, inzistira na obveznoj transparentnosti koju ono mora pokazivati ne samo u odnosu s Europskim parlamentom i Vijećem, već i prema građanima Unije;

Druge primjedbe

23.  naglašava da će se prihodi Nadzornog tijela smanjiti zbog odluke Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Unije te ističe potrebu za pronalaskom odgovarajućih aranžmana za njegovo financiranje, kojima bi se Nadzornom tijelu omogućilo da dosljedno, neovisno i učinkovito ispunjava svoj mandat;

24.  napominje da će se zbog odluke Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Unije sjedište Nadzornog tijela preseliti u Pariz (Francuska) početkom 2019.; napominje da financijski izvještaji Nadzornog tijela uključuju rezervacije za povezane troškove u iznosu od 6,7 milijuna EUR i da je u njima prikazano 11,2 milijuna EUR preostalih budućih ugovornih plaćanja predviđenih za uredske prostorije u Londonu; napominje da troškovi za zgrade među ostalim uključuju nastavak plaćanja najamnine i režija za zgrade za londonske urede do prekida najma krajem 2020., a Nadzorno tijelo namjerava nadoknaditi te troškove kapitalizacijom razdoblja besplatnog najma koje je omogućio najmodavac te korištenjem doprinosa francuske vlade kako bi se osiguralo da Nadzorno tijelo tijekom 2019. i 2020. plaća najam i režije za samo jedan ured;

o
o   o

25.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 108, 22.3.2018., str. 248.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti