Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2202(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0124/2019

Teksty złożone :

A8-0124/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.21

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0262

Teksty przyjęte
PDF 164kWORD 53k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
P8_TA(2019)0262A8-0124/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) za rok budżetowy 2017 (2018/2202(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(5), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0124/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 51.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 51.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2017 (2018/2202(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2017(1) wraz z odpowiedzią Urzędu,

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(5), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0124/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 51.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 51.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2017 (2018/2202(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0124/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 38 419 554 EUR, co stanowi wzrost o 5,28 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że Urząd jest finansowany z wkładu Unii (14 543 000 EUR, czyli w 38 %) i wkładów krajowych organów nadzoru państw członkowskich i obserwatorów (23 876 555 EUR, czyli 62 %);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  stwierdza, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 95,90 %, co oznacza spadek o 0,85 % w porównaniu z rokiem 2016; zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 87,27 %, co oznacza spadek o 1,41 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

2.  zauważa, że ciężar obowiązków Urzędu w coraz większym stopniu przenosi się z zadań regulacyjnych ku egzekwowaniu i stosowaniu prawa unijnego, w związku z czym należy dokonać wewnętrznych przesunięć jego środków budżetowych i zasobów kadrowych; podkreśla w związku z tym potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu priorytetów w przydziale zasobów;

Anulowane środki przeniesione

3.  dostrzega, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 76 566 EUR, co stanowi 2,6 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza spory spadek o 7,13 %, w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

4.  z zadowoleniem stwierdza, że Urząd stosuje 14 kluczowych wskaźników skuteczności działania do oceny wyników swojej działalności, o ile pozwalają na to ograniczenia Urzędu w kontrolowaniu tych wyników, oraz do usprawnienia zarządzania budżetem;

5.  z zadowoleniem stwierdza, że Urząd opracował rozwiązania regulacyjne zgodnie ze swoim programem prac i osiągnął wszystkie cele określone w zastosowaniach zawartych przez Urząd umów o gwarantowanym poziomie usług;

6.  podkreśla, że Urząd powinien wykonywać zadania i uprawnienia przyznane mu przez Parlament Europejski i Radę oraz przestrzegać zakresu mandatu dotyczącego tych zadań, aby zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów i realizację celów, upewniając się, iż w pełni i w przewidzianym terminie wykonuje misję powierzoną mu w ramach regulacyjnych ustanowionych przez Parlament Europejski i Radę; apeluje do Urzędu o należyte uwzględnienie i wdrożenie zaleceń Trybunału;

7.  podkreśla, że wykonując swój mandat, Urząd powinien zwracać szczególną uwagę na zasadę proporcjonalności; podkreśla, że należy zwrócić uwagę na szczególne cechy krajowych rynków finansowych, zwłaszcza przy formułowaniu środków poziomu 2 i poziomu 3;

8.  zauważa, że ostatnie testy warunków skrajnych Urzędu mają wysoce dyskusyjne wyniki; wzywa Urząd, Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, Europejski Bank Centralny i Komisję do stosowania spójnych metodyk, scenariuszy i założeń przy definiowaniu testów warunków skrajnych, tak aby w jak największym stopniu uniknąć potencjalnych zakłóceń wyników;

9.  stwierdza, że w 2017 r. przeprowadzono ocenę zewnętrzną trzech europejskich urzędów nadzoru; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o środkach zastosowanych (przez Urząd) w celu zaradzenia niedociągnięciom stwierdzonym w ocenie zewnętrznej;

10.  podkreśla potrzebę przeznaczenia większych środków na zadania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, aby umożliwić Urzędowi pełnienie funkcji nadzorczych i prowadzenie dochodzeń dotyczących instytucji krajowych; wzywa Urząd do dopilnowania, by właściwe organy oraz instytucje kredytowe i finansowe skutecznie i konsekwentnie stosowały europejskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT); zwraca się do Urzędu o opracowanie we współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) wspólnych wytycznych dotyczących sposobu włączenia ryzyka związanego z AML/CFT; z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie rozszerzenia uprawnień nadzorczych Urzędu związanych z AML/CFT z sektora bankowego na cały sektor finansowy, umożliwiając mu tym samym odgrywanie wiodącej roli w wypełnianiu odpowiednich zadań i uprawnień nadzorczych; w tym kontekście przyjmuje też z zadowoleniem przyjęcie polityki informowania o nieprawidłowościach i podkreśla potrzebę przyjęcia podobnej polityki przez krajowe organy nadzoru;

11.  zwraca się do Urzędu o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie systemów handlu arbitrażowego dywidendami, takich jak cum-ex, w celu oceny potencjalnych zagrożeń dla integralności rynków finansowych i budżetów krajowych; o ustalenie charakteru i rangi podmiotów uczestniczących w tych systemach; o ocenę, czy doszło do naruszenia prawa krajowego lub prawa Unii; o ocenę działań podjętych przez organy nadzoru finansowego w państwach członkowskich oraz o zalecenie zainteresowanym właściwym organom stosownych reform i działań;

12.  z zadowoleniem stwierdza, że Urząd dzieli się praktyką i szablonami z ESMA oraz EIOPA, z którymi Urząd regularnie organizuje posiedzenia i tworzy Wspólny Komitet;

Polityka kadrowa

13.  stwierdza, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 100 % i że znalazły się w nim 134 stanowiska dla pracowników zatrudnionych na czas określony zatwierdzone w budżecie Unii (w porównaniu ze 127 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); zauważa ponadto, że w 2017 r. Urząd zatrudniał 41 pracowników kontraktowych i 15 oddelegowanych ekspertów krajowych;

14.  odnotowuje, że w kwietniu 2017 r. Urząd przyjął wzorcową decyzję Komisji w sprawie polityki ochrony godności osobistej i zapobiegania molestowaniu;

15.  przypomina, że w następstwie decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Urząd przeniesie się z Londynu do Paryża; zauważa z zaniepokojeniem, że to przeniesienie wpłynęło na rekrutację personelu z powodu rosnącej liczby dymisji w 2017 r.; przyjmuje do wiadomości, że Urząd opublikował dziesięć ogłoszeń o naborze w celu stworzenia listy rezerwowej, która posłuży do obsadzania zwolnionych stanowisk;

16.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by w celu przyciągnięcia większej liczby kandydatur opublikować ogłoszenia zarówno na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr, jak i Urzędu;

Zamówienia

17.  z zadowoleniem odnotowuje, że Urząd uczestniczy w szeregu międzyinstytucjonalnych procedur przetargowych z dyrekcjami generalnymi Komisji i innymi agencjami;

18.  z niepokojem zauważa, że według sprawozdania Trybunału w czterech z pięciu skontrolowanych otwartych procedur udzielania zamówień identyfikacja najkorzystniejszej pod względem finansowym oferty nie była zadowalająca; odnotowuje odpowiedź Urzędu i jego uzasadnienie; zwraca się do Urzędu o znalezienie bardziej zrównoważonego podejścia między kryteriami jakości i ceny w celu uzyskania większej oszczędności w zamówieniach;

19.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału do końca 2017 r. Urząd nie wykorzystał jeszcze w odniesieniu do wszystkich swoich procedur wszystkich narzędzi, które oferuje Komisja w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji z podmiotami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); na podstawie informacji przekazanych przez Urząd zauważa, że w sierpniu 2018 r. wprowadził on elektroniczne składanie ofert; wzywa Urząd do zdania organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z postępów we wdrażaniu pozostałych narzędzi;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

20.  docenia zastosowane przez Urząd środki oraz podejmowane przez niego wysiłki na rzecz zapewnienia przejrzystości, zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz ochrony sygnalistów; z zadowoleniem przyjmuje dalsze kroki podjęte w celu zwiększenia przejrzystości działań Urzędu, takie jak składanie sprawozdań ze spotkań personelu Urzędu z zewnętrznymi podmiotami oraz publikowanie ich na stronie internetowej Urzędu;

21.  z satysfakcją stwierdza, że na lata 2015–2017 Urząd opracował strategię przeciwdziałania nadużyciom finansowym; zauważa, że po przeprowadzeniu przez Urząd oceny ryzyka wystąpienia nadużyć uznano je za niskie do średniego, a w przypadku trzynastu scenariuszy ryzyko uznano za istotne lub nawet znaczące; stwierdza, że kontrole wewnętrzne, normy bezpieczeństwa IT i inne środki zaproponowane w wyniku tej oceny mają na celu ograniczenie ryzyka; wzywa Urząd do informowania organu udzielającego absolutorium o postępach w tym zakresie;

22.  uważa, że wykonując swoją pracę, a zwłaszcza opracowując środki wykonawcze, Urząd powinien regularnie i wyczerpująco informować Parlament Europejski i Radę o podejmowanych działaniach; podkreśla, że ze względu na charakter jego zadań Urząd musi dbać o przejrzystość nie tylko wobec Parlamentu Europejskiego i Rady, ale także wobec obywateli Unii;

Inne uwagi

23.  podkreśla, że dochody Urzędu zmniejszą się w wyniku decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii, i podkreśla potrzebę znalezienia odpowiednich rozwiązań w zakresie finansowania, które umożliwią Urzędowi spójne, niezależne i efektywne wykonywanie mandatu;

24.  zauważa, że ze względu na decyzję Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii siedziba Urzędu zostanie przeniesiona do Paryża (na początku 2019 r.); stwierdza, że w sprawozdaniu finansowym Urzędu uwzględniono rezerwę na związane z tym koszty w wysokości 6,7 mln EUR i ujęto kwotę 11,2 mln EUR pozostałych przyszłych płatności umownych zaplanowanych w związku z siedzibą Urzędu w Londynie; stwierdza, że koszty nieruchomości obejmują między innymi dalsze uiszczanie czynszu i opłat za biura w Londynie do czasu wypowiedzenia umowy najmu pod koniec 2020 r., podczas gdy Urząd zamierza skompensować te koszty, wykorzystując zwolnienie z czynszu przyznane przez właściciela oraz wkład rządu francuskiego, dzięki któremu w 2019 i 2020 r. Urząd pokryje czynsz i opłaty tylko w jednej siedzibie;

o
o   o

25.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 108/52 z 22.3.2018, s. 248.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności