Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2202(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0124/2019

Texte depuse :

A8-0124/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.21

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0262

Texte adoptate
PDF 151kWORD 54k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
P8_TA(2019)0262A8-0124/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene (ABE) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2202(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(5), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0124/2019),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Bancare Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Bancare Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 51.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 51.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2202(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(5), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0124/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Bancare Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 51.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 51.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2202(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0124/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Autorității Bancare Europene (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 38 419 554 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 5,28 % față de bugetul pe 2016; întrucât Autoritatea este finanțată prin contribuții din partea Uniunii (14 543 000 EUR, adică 38 %) și prin contribuții din partea autorităților naționale de supraveghere din statele membre (23 876 555 EUR, adică 62 %);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 95,90 %, reprezentând o scădere de 0,85 % față de 2016; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,27 %, ceea ce reprezintă o scădere de 1,41 % în comparație cu exercițiul precedent;

2.  observă că, întrucât sarcinile Autorității își pierd din caracterul de reglementare și se axează tot mai mult pe aplicarea și asigurarea respectării legislației Uniunii, resursele bugetare și umane ale Autorității ar trebui să fie realocate la nivel intern; subliniază, în acest sens, necesitatea ierarhizării corecte a priorităților în alocarea resurselor;

Anularea reportărilor

3.  observă că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 76 566 EUR, reprezentând 2,6 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o scădere considerabilă, de 7,13 %, față de 2016;

Performanță

4.  constată cu satisfacție că Autoritatea utilizează 14 indicatori-cheie de performanță pentru a evalua rezultatele activităților sale, în măsura în care limitările Autorității de a controla aceste rezultate o permit, și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

5.  constată cu satisfacție că Autoritatea a furnizat produsele de reglementare în conformitate cu programul său de lucru și a realizat toate obiectivele stabilite în acordurile privind nivelul serviciilor Autorității;

6.  subliniază că Autoritatea ar trebui să execute sarcinile și mandatul care i-au fost încredințate de Parlamentul European și de Consiliu, în limitele trasate, asigurându-se, totodată, că își îndeplinește integral și în termenul stabilit toate sarcinile care derivă din cadrul legislativ introdus de Parlamentul European și de Consiliu, astfel încât să se obțină o utilizare optimă a resurselor și realizarea obiectivelor; invită Autoritatea să asigure o monitorizare și implementare adecvată a recomandărilor Curții;

7.  accentuează că Autoritatea ar trebui să acorde o atenție deosebită principiului proporționalității în exercitarea mandatului său; subliniază că, în special atunci când se formulează măsuri de nivelul 2 și 3, ar trebui să se acorde atenție caracteristicilor specifice piețelor financiare naționale;

8.  constată că recentele simulări de criză ale Autorității au rezultate extrem de discutabile; invită Autoritatea, Comitetul european pentru risc sistemic, Banca Centrală Europeană și Comisia să utilizeze metodologii, scenarii și ipoteze consecvente la definirea simulărilor de criză pentru a evita pe cât posibil posibilele denaturări ale rezultatelor;

9.  ia act de faptul că, în 2017, a fost realizată o evaluare externă pentru fiecare dintre cele trei autorități europene de supraveghere; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate (de către Autoritate) pentru a remedia deficiențele identificate în urma evaluării externe;

10.  subliniază necesitatea alocării mai multor resurse pentru îndeplinirea sarcinilor de combatere a spălării banilor în vederea îndeplinirii funcțiilor de supraveghere ale Autorității și a desfășurării de anchete în instituțiile naționale; îndeamnă Autoritatea să se asigure că autoritățile competente și instituțiile de credit și financiare aplică efectiv și consecvent legislația europeană de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului; solicită Autorității să elaboreze orientări comune în cooperare cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”) și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale („EIOPA”) cu privire la modul de integrare a riscurilor legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în cadrul supravegherii prudențiale; salută propunerea Comisiei de a extinde competențele de supraveghere ale Autorității legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului la sectorul financiar în ansamblu, acordându-i astfel un rol central în sarcinile de resort și competențele de supraveghere; salută, în acest context, și adoptarea unei politici privind denunțarea neregulilor și subliniază că se impune ca autoritățile naționale de supraveghere să adopte politici similare;

11.  solicită Autorității să efectueze o anchetă cu privire la sistemele de arbitraj al dividendelor precum Cum-Ex, pentru a evalua eventualele amenințări care ar putea afecta integritatea piețelor financiare și a bugetelor naționale; să stabilească tipul și numărul de actori implicați în aceste sisteme; să evalueze dacă au avut loc încălcări ale dreptului național sau ale dreptului Uniunii; să evalueze măsurile întreprinse de organele de supraveghere financiară din statele membre; și să formuleze recomandări corespunzătoare adresate autorităților competente vizate privind reformele și acțiunile necesare;

12.  salută faptul că Autoritatea împarte practicile și modelele cu ESMA și EIOPA, cu care Autoritatea organizează reuniuni periodice și formează un comitet mixt;

Politica de personal

13.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 100 %, fiind autorizate 134 de posturi de agenți temporari în temeiul bugetului Uniunii (față de 127 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Autorității au lucrat, de asemenea, 41 de agenți contractuali și 15 experți naționali detașați;

14.  constată că, în aprilie 2017, Autoritatea a adoptat decizia-tip a Comisiei în care se expune politica pentru protecția demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii;

15.  reamintește că, în urma deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune, Autoritatea se va muta de la Londra la Paris; constată cu îngrijorare că această mutare a afectat recrutarea de personal din cauza numărului tot mai mare de demisii din 2017; observă că Autoritatea a publicat zece anunțuri de posturi vacante pentru a stabili o listă de rezervă care va fi utilizată pentru a completa eventualele posturi devenite vacante în urma demisiilor;

16.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului și pe site-ul Autorității, pentru a difuza mai larg aceste informații;

Achiziții

17.  ia act cu satisfacție de faptul că Autoritatea participă la mai multe proceduri de achiziții interinstituționale împreună cu direcțiile generale ale Comisiei și cu alte agenții;

18.  constată cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții, în patru din cinci proceduri de achiziții publice deschise auditate, procedura de identificare a soluției celei mai avantajoase din punct de vedere economic nu a fost satisfăcătoare; ia act de răspunsul Autorității și remarcă raționamentul său; invită Autoritatea să găsească o abordare mai echilibrată între criteriile de calitate și cele referitoare la prețuri pentru a îmbunătăți aspectul economic al achizițiilor sale;

19.  constată că, potrivit raportului Curții, la sfârșitul lui 2017, Autoritatea nu folosea încă toate instrumentele pentru toate procedurile sale, lansate de Comisie pentru a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); remarcă, din informațiile furnizate de Autoritate, că a implementat depunerea electronică în august 2018; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în privința implementării instrumentelor rămase;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

20.  ia act de măsurile deja aplicate de Autoritate și de efortul constant depus de aceasta pentru a asigura transparența, a preveni și gestiona conflictele de interese și a proteja avertizorii; salută măsurile suplimentare luate pentru a spori transparența activităților Autorității prin raportarea întâlnirilor dintre personalul Autorității și părțile interesate externe, precum și disponibilitatea acestora pe site-ul Autorității;

21.  constată cu satisfacție că Autoritatea a elaborat o strategie antifraudă pentru perioada 2015-2017; constată că, în conformitate cu evaluarea riscului de fraudă efectuată de Autoritate, riscul este scăzut spre mediu și că, pentru treisprezece scenarii, riscul a fost considerat relevant sau chiar semnificativ; observă că controalele interne, standardele de securitate informatică și alte măsuri propuse după evaluarea respectivă au scopul de a atenua riscurile; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

22.  consideră că, în îndeplinirea sarcinilor sale și mai ales atunci când elaborează măsuri de punere în aplicare, Autoritatea trebuie să informeze Parlamentul European și Consiliul în mod periodic și cuprinzător cu privire la activitățile sale; subliniază că este esențial ca Autoritatea, dată fiind natura sarcinilor sale, să manifeste transparență nu numai față de Parlamentul European și Consiliu, ci și față de cetățenii Uniunii;

Alte observații

23.  subliniază că veniturile Autorității vor scădea ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune și evidențiază necesitatea de a se găsi mecanisme adecvate pentru finanțarea sa, care să permită Autorității să își îndeplinească mandatul în mod coerent, independent și eficient;

24.  constată că, din cauza deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune, sediul Autorității va fi mutat la Paris, Franța, la începutul anului 2019; observă că conturile Autorității conțin provizioane în valoare de 6,7 milioane EUR pentru costurile aferente mutării și că, de asemenea, în conturi este prezentată o sumă de 11,2 milioane EUR care corespunde plăților contractuale restante ce se vor efectua în viitor pentru birourile din Londra, conform planificării; ia act de faptul că costurile aferente clădirilor includ, printre altele, acoperirea în continuare a chiriei și a cheltuielilor imobiliare pentru birourile din Londra până la expirarea contractului de închiriere la sfârșitul anului 2020, întrucât Autoritatea intenționează să compenseze aceste costuri prin capitalizarea perioadei fără chirie obținute de la proprietar și prin utilizarea contribuției guvernului francez, care urmărește ca Autoritatea să plătească în 2019 și 2020 doar chiria și costurile aferente unui singur birou;

o
o   o

25.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 108, 22.3.2018, p. 248.
(2) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate