Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2202(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0124/2019

Predkladané texty :

A8-0124/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.21

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0262

Prijaté texty
PDF 164kWORD 49k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
P8_TA(2019)0262A8-0124/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2202(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(5), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0124/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 51.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 51.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017 (2018/2202(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(5), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0124/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 51.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 51.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017 (2018/2202(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0124/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskeho orgánu pre bankovníctvo (ďalej len „orgán“) na rozpočtový rok 2017 na úrovni 38 419 554 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 5,28 %; keďže orgán je financovaný z príspevku Únie (14 543 000 EUR, čo predstavuje 38 %) a príspevkov národných orgánov dohľadu členských štátov a pozorovateľov (23 876 555 EUR, čo predstavuje 62 %);

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky orgánu za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka orgánu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 95,90 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 0,85 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 87,27 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zníženie o 1,41 %;

2.  konštatuje, že keďže sa pracovné zaťaženie orgánu čoraz väčšmi presúva z regulačnej činnosti na presadzovanie a uplatňovanie práva Únie, mali by sa vnútorne prerozdeliť rozpočtové a ľudské zdroje orgánu; zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu zabezpečiť primerané určovanie priorít, pokiaľ ide o prideľovanie zdrojov;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  berie na vedomie, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 76 566 EUR, čo predstavuje 2,6 % celkovej prenesenej sumy a značné zníženie o 7,13 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

4.  s uspokojením konštatuje, že úrad využíva 14 kľúčových ukazovateľov výkonnosti na posúdenie výsledkov svojich činností, pokiaľ to umožňuje obmedzená kontrola úradu nad týmito výsledkami, a na zlepšenie svojho rozpočtového riadenia;

5.  s uspokojením konštatuje, že úrad dodal regulačné produkty v súlade so svojím pracovným programom a splnil všetky ciele stanovené v rámci uplatňovania dohôd orgánu o úrovni poskytovaných služieb;

6.  zdôrazňuje, že v snahe zabezpečiť, aby sa všetky úlohy vyplývajúce z regulačného rámca stanoveného Európskym parlamentom a Radou vykonávali v plnej miere a v stanovenej lehote, by mal orgán plniť úlohy a mandát, ktoré mu pridelili Európsky parlament a Rada, a držať sa v rámci mandátu, pokiaľ ide o tieto úlohy, s cieľom dosiahnuť optimálne využívanie zdrojov a napĺňanie cieľov; vyzýva orgán, aby zabezpečil riadne následné opatrenia k odporúčaniam Dvora audítorov a ich vykonanie;

7.  zdôrazňuje, že orgán by mal pri vykonávaní svojho mandátu venovať osobitnú pozornosť zásade proporcionality; zdôrazňuje, že najmä pri navrhovaní opatrení úrovne 2 a 3 treba venovať pozornosť osobitostiam vnútroštátnych finančných trhov;

8.  konštatuje, že nedávne stresové testy vykonané orgánom majú veľmi diskutabilné výsledky; vyzýva orgán, Európsky výbor pre systémové riziká, Európsku centrálnu banku a Komisiu, aby pri zostavovaní stresových testov používali konzistentné metodiky, scenáre a predpoklady s cieľom v čo najväčšej miere zabrániť potenciálnemu skresleniu výsledkov;

9.  konštatuje, že v roku 2017 sa zrealizovalo externé hodnotenie troch európskych orgánov dohľadu; vyzýva orgán, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o tom, aké opatrenia prijal na vyriešenie nedostatkov identifikovaných v externom hodnotení;

10.  zdôrazňuje, že je potrebné prideliť viac zdrojov na úlohy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, aby orgán mohol plniť funkcie dohľadu a viesť vyšetrovanie vo vnútroštátnych inštitúciách; naliehavo vyzýva orgán, aby zabezpečil, aby príslušné orgány a úverové a finančné inštitúcie účinne a dôsledne uplatňovali európske právne predpisy týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT); žiada orgán, aby v spolupráci s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) a Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA“) vypracoval spoločné usmernenia pre začlenenie rizík spojených s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaním terorizmu do prudenciálneho dohľadu; víta návrh Komisie na rozšírenie právomocí orgánu týkajúcich sa dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu z bankového sektora na celý finančný sektor, čím by získal vedúcu úlohu v súvislosti s príslušnými úlohami a právomocami v oblasti dohľadu; okrem toho v tejto súvislosti víta prijatie politiky oznamovania protispoločenskej činnosti a zdôrazňuje potrebu, aby aj vnútroštátne orgány dohľadu prijali podobné politiky;

11.  žiada orgán, aby vykonal vyšetrovanie systémov obchodovania s arbitrážou dividend, ako sú systémy cum-ex, s cieľom posúdiť potenciálne hrozby pre integritu finančných trhov a rozpočty členských štátov; aby odhalil povahu a rozsah zapojenia subjektov do týchto systémov; aby posúdil, či došlo k porušeniu vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Únie; aby posúdil opatrenia, ktoré prijali orgány finančného dohľadu členských štátov; a aby vypracoval vhodné odporúčania na reformu a opatrenia zainteresovaných príslušných orgánov;

12.  víta skutočnosť, že orgán využíva postupy a vzory spoločne s orgánmi ESMA a EIOPA, s ktorými uskutočňuje pravidelné schôdze a tvorí spoločný výbor;

Personálna politika

13.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 100 %, pričom obsahoval 134 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 127 povolenými pracovnými miestami v roku 2016); konštatuje, že v roku 2017 orgán okrem toho zamestnával 41 zmluvných zamestnancov a 15 vyslaných národných expertov;

14.  konštatuje, že orgán v apríli 2017 prijal vzorové rozhodnutie Komisie o politike v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu;

15.  pripomína, že v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie sa orgán presunie z Londýna do Paríža; so znepokojením konštatuje, že toto premiestnenie malo negatívny vplyv na prijímanie zamestnancov z dôvodu zvyšujúceho sa počtu výpovedí v roku 2017; berie na vedomie, že orgán uverejnil desať oznámení o voľných pracovných miestach s cieľom zostaviť rezervný zoznam, ktorý sa použije na obsadenie všetkých voľných pracovných miest v dôsledku výpovedí;

16.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, ako aj na webovom sídle orgánu, aby sa zvýšila publicita;

Verejné obstarávanie

17.  s uspokojením konštatuje, že orgán sa zúčastňuje na niekoľkých medziinštitucionálnych postupoch verejného obstarávania s generálnymi riaditeľstvami Komisie a inými agentúrami;

18.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov nebol v štyroch z piatich kontrolovaných postupov verejného obstarávania postup na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky uspokojivý; berie na vedomie odpoveď orgánu a jeho zdôvodnenie; vyzýva orgán, aby v záujme zlepšenia hospodárnosti svojich obstarávaní našiel vyváženejší prístup medzi kvalitatívnymi a cenovými kritériami;

19.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že orgán do konca roka 2017 nezačal pre všetky svoje postupy používať všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jednotné riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); na základe informácií orgánu konštatuje, že elektronické predkladanie ponúk zaviedol v auguste 2018; vyzýva orgán, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o dosiahnutom pokroku, pokiaľ ide o zavedenie zvyšných nástrojov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

20.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie orgánu o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; víta ďalšie kroky prijaté s cieľom zvýšiť transparentnosť činností orgánu prostredníctvom podávania správ o stretnutiach zamestnancov orgánu s externými zainteresovanými stranami a ich dostupnosti na webovom sídle orgánu;

21.  s uspokojením konštatuje, že orgán vypracoval stratégiu boja proti podvodom na obdobie 2015 – 2017; konštatuje, že podľa hodnotenia rizika podvodu, ktoré vykonal orgán, je riziko nízke až stredné a že v prípade trinástich scenárov sa riziko považovalo za značné alebo dokonca významné; konštatuje, že cieľom vnútornej kontroly, noriem bezpečnosti IT a ďalších opatrení navrhnutých po tomto hodnotení je zmiernenie rizík; vyzýva orgán, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vývoji v tejto veci;

22.  domnieva sa, že orgán musí pri vykonávaní svojej činnosti, a najmä pri navrhovaní vykonávacích opatrení, pravidelne a komplexne informovať o svojich činnostiach Európsky parlament a Radu; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby orgán vzhľadom na charakter svojich úloh konal transparentne, a to nielen voči Európskemu parlamentu a Rade, ale aj voči občanom Únie;

Ďalšie pripomienky

23.  zdôrazňuje, že príjmy orgánu sa v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie znížia a treba nájsť primerané mechanizmy jeho financovania, ktoré by orgánu umožnili plniť svoj mandát dôsledne, nezávisle a efektívne;

24.  poznamenáva, že vzhľadom na rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie sa sídlo orgánu na začiatku roka 2019 presunie do Paríža, Francúzsko; konštatuje, že účtovná závierka orgánu zahŕňa rezervy na súvisiace náklady vo výške 6,7 milióna EUR a uvádza sumu zostávajúcich budúcich zmluvných platieb vo výške 11,2 milióna EUR, ktoré sú naplánované v súvislosti so sídlom v Londýne; konštatuje, že náklady na budovy zahŕňajú okrem iného pokračovanie platby nájomného a poplatkov za budovy pre kancelárie v Londýne do ukončenia nájomnej zmluvy na konci roka 2020, pričom orgán má v úmysle kompenzovať tieto náklady kapitalizáciou obdobia bezplatného prenájmu poskytnutého prenajímateľom a použitím príspevku francúzskej vlády, aby sa zabezpečilo, že orgán zaplatí v rokoch 2019 a 2020 nájomné a poplatky len za jedny kancelárie;

o
o   o

25.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 108, 22.3.2018, s. 248.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia