Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2202(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0124/2019

Predložena besedila :

A8-0124/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.21

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0262

Sprejeta besedila
PDF 151kWORD 53k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: Evropski bančni organ (EBA)
P8_TA(2019)0262A8-0124/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017 (2018/2202(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017 z odgovorom organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES(5) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0124/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 51.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 51.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 331, 15.12.2010, str. 12.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017 (2018/2202(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017 z odgovorom organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES(5) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0124/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 51.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 51.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 331, 15.12.2010, str. 12.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017 (2018/2202(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0124/2019),

A.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(1) Evropskega bančnega organa (v nadaljnjem besedilu: organ) kaže, da je končni proračun organa v proračunskem letu 2017 znašal 38.419.554 EUR, kar je 5,28 % več kot v letu 2016; ker se organ financira iz prispevkov Unije (14.543.000 EUR oz. 38 %) in iz prispevkov nacionalnih nadzornih organov držav članic in opazovalcev (23.876.555 EUR oz. 62 %);

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu organa za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov organa ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 95,90 %, kar je 0,85 % manj kot leta 2016; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 87,27 %, kar je 1,41 % manj kot leto prej;

2.  ugotavlja, da se delo organa od regulativnih nalog vse bolj preusmerja k izvrševanju in uporabi zakonodaje Unije, zato bi bilo treba interno prerazporediti njegove proračunske in kadrovske vire; v zvezi s tem poudarja, da je treba pri dodeljevanju sredstev ustrezno upoštevati prednostni vrstni red;

Razveljavitev prenesenih sredstev

3.  ugotavlja, da je organ razveljavil 76.566 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 2,6 % vseh prenesenih sredstev in precej manj (7,13 %) kot leta 2016;

Uspešnost

4.  z zadovoljstvom ugotavlja, da organ uporablja 14 ključnih kazalnikov uspešnosti, s katerimi ocenjuje rezultate svojih dejavnosti – kolikor to dovoljujejo omejitve organa glede nadzorovanja teh rezultatov – in izboljšuje svoje upravljanje proračuna;

5.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ zagotovil regulativne instrumente v skladu s svojim delovnim programom in uresničil vse cilje, določene v okviru izvajanja njegovih sporazumov o ravni storitev;

6.  poudarja, da bi moral organ v celoti in v roku izvesti vse svoje naloge iz regulativnega okvira, ki sta ga določila Evropski parlament in Svet, se držati dolžnosti in mandata, ki sta mu jih naložila, pri tem ne presegati svojih pooblastil ter si prizadevati za optimalno uporabo virov in uresničitev ciljev; poziva ga, naj poskrbi za ustrezno spremljanje in izvajanje priporočil Računskega sodišča;

7.  poudarja, da mora organ pri izvajanju svojih nalog še posebej upoštevati načelo sorazmernosti; poudarja, da bi bilo treba zlasti pri oblikovanju ukrepov na ravneh 2 in 3 upoštevati posebnosti državnih finančnih trgov;

8.  ugotavlja, da so rezultati nedavnih stresnih testov, ki jih je izvedel organ, zelo vprašljivi; poziva organ, Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB), Evropsko centralno banko in Komisijo, naj pri zasnovi stresnih testov uporabljajo dosledno metodologijo, scenarije in predpostavke, da bi v čim večji meri preprečili izkrivljanje rezultatov;

9.  ugotavlja, da je bilo leta 2017 izvedeno zunanje ocenjevanje smotrnosti poslovanja treh evropskih nadzornih organov; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejel, da bi odpravil pomanjkljivosti, ugotovljene pri zunanji oceni;

10.  poudarja, da je treba dodeliti več sredstev za preprečevanje pranja denarja, da bo lahko organ izpolnjeval svoje nadzorne funkcije in preiskoval nacionalne institucije; poziva organ, naj poskrbi, da bodo pristojni organi ter kreditne in finančne institucije učinkovito in dosledno uporabljali evropsko zakonodajo za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma; poziva ga tudi, naj v sodelovanju z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) pripravi skupne smernice o tem, kako tveganja glede pranja denarja in financiranja terorizma vključiti v bonitetni nadzor; je seznanjen s predlogom Komisije za razširitev nadzornih pooblastil organa v povezavi s pranjem denarja in financiranjem terorizma z bančnega na celotni finančni sektor, s čimer bo dobil vodilno vlogo pri pomembnih nalogah in nadzornih pooblastilih; pozdravlja tudi sprejetje politike o prijavljanju nepravilnosti in poudarja, da bi morali državni nadzorni organi sprejeti podobno politiko;

11.  poziva organ, naj opravi preiskavo sistemov trgovanja z dividendno arbitražo, kot je cum ex, da bi ocenil potencialne grožnje za celovitost finančnih trgov in državnih proračunov; naj ugotovi vrsto in obseg akterjev v teh sistemih; naj oceni, ali je prišlo do kršitev državnega prava ali prava Unije; naj oceni ukrepe, ki so jih sprejeli finančni nadzorniki v državah članicah; naj zadevnim pristojnim organom da ustrezna priporočila za reformo in ukrepe;

12.  pozdravlja, da si organ prakse in predloge deli z ESMA in EIOPA, s katerima ima redne sestanke in tvori skupen odbor;

Kadrovska politika

13.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen stoodstotno, saj je organ zaposloval 134 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (v primerjavi s 127 odobrenimi delovnimi mesti v letu 2016); ugotavlja tudi, da je za organ v letu 2017 delalo 41 pogodbenih uslužbencev in 15 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

14.  ugotavlja, da je organ aprila 2017 sprejel vzorčni sklep Komisije o politiki za zaščito človekovega dostojanstva in preprečevanje nadlegovanja;

15.  opozarja, da se bo organ po odločitvi Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije, iz Londona preselil v Pariz; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je ta selitev na zaposlovanje vplivala v tem smislu, da se je leta 2017 povečalo število odpovedi; priznava, da je organ objavil deset razpisov za prosta delovna mesta, da bi oblikoval rezervni seznam, s katerim bi bila zapolnjena delovna mesta, ki so se po odpovedih sprostila;

16.  pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj organ razpise za prosta delovna mesta objavlja na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja ter na svojem spletnem mestu, da bi izboljšal publiciteto;

Javno naročanje

17.  z zadovoljstvom ugotavlja, da organ skupaj z generalnimi direktorati Komisije in drugimi agencijami sodeluje v več medinstitucionalnih postopkih javnega naročanja;

18.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da postopek za opredelitev ekonomsko najugodnejše rešitve glede na poročilo Računskega sodišča v štirih od petih revidiranih odprtih postopkov javnega naročanja ni bil zadovoljiv; je seznanjen z odgovorom organa in z njegovo utemeljitvijo; poziva organ, naj poišče boljše ravnovesje med merili kakovosti in cene, da bi izboljšal gospodarnost svojih javnih naročil;

19.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da organ konec leta 2017 za svoje postopke še ni uporabljal vseh orodij, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (elektronsko javno naročanje); na osnovi odgovora organa ugotavlja, da je elektronsko oddajo ponudb uvedel avgusta 2018; poziva ga, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku pri uvajanju preostalih orodij;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

20.  se zaveda, da je organ že uvedel ukrepe in da si še naprej prizadeva za zagotavljanje preglednosti ter za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov in zaščito žvižgačev; pozdravlja nadaljnje ukrepe, ki so bili sprejeti za bolj pregledno delovanje organa, tako da se poroča o sestankih, ki jih imajo uslužbenci organa z zunanjimi deležniki; pozdravlja tudi, da se objavljajo na spletnem mestu organa;

21.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ oblikoval strategijo za boj proti goljufijam za obdobje 2015–2017; ugotavlja, da je v skladu z oceno tveganja goljufije, ki jo je opravil organ, tveganje nizko do srednje in da je bilo za trinajst scenarijev pomembno oziroma celo znatno; ugotavlja, da naj bi bila ta tveganja z uporabo notranjih kontrol, standardov informacijske varnosti in drugih ukrepov, predlaganih po tej oceni, zmanjšana; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o novostih v zvezi s tem;

22.  meni, da mora organ pri opravljanju svojega dela in še zlasti pri pripravi izvedbenih ukrepov o svojih dejavnostih redno in izčrpno obveščati Evropski parlament in Svet; poudarja, da je glede na naravo nalog organa nujno, da izkaže svojo preglednost, ne le Parlamentu in Svetu, temveč tudi državljanom Unije;

Druge pripombe

23.  poudarja, da se bodo prihodki organa zmanjšali zaradi odločitve Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, in poudarja, da je treba poiskati ustrezno ureditev za financiranje, ki bo organu omogočalo dosledno, neodvisno in učinkovito opravljanje poslanstva;

24.  ugotavlja, da bo sedež organa zaradi odločitve Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije, v začetku leta 2019 preseljen v Pariz (Francija); ugotavlja, da računovodski izkazi organa vsebujejo rezervacije za stroške selitve v višini 6,7 milijona EUR, pa tudi 11,2 milijona EUR za preostale pogodbene obveznosti, ki jih ima organ v Londonu; ugotavlja, da stroški za stavbe med drugim vključujejo nadaljnje plačevanje najemnine in stroškov za pisarne v Londonu, dokler se najemna pogodba konec leta 2020 ne izteče, pri čemer namerava organ te stroške izravnati, tako da bo izkoristil obdobje brez najemnine, ki mu ga je odobril najemodajalec, in prispevek francoske vlade ter tako zagotovil, da bo v letih 2019 in 2020 najemnino in stroške plačeval samo za eno pisarno;

o
o   o

25.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 108, 22.3.2018, str. 248.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov