Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2191(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0134/2019

Teksty złożone :

A8-0134/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.22

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0263

Teksty przyjęte
PDF 161kWORD 52k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
P8_TA(2019)0263A8-0134/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) za rok budżetowy 2017 (2018/2191(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(5), w szczególności jego art. 23,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0134/2019),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 128.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 128.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017 (2018/2191(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(5), w szczególności jego art. 23,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0134/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 128.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 128.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017 (2018/2191(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0134/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 58 042 653 EUR, co stanowi niewielki spadek o 0,35 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że 97,80 % budżetu Centrum pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017 („sprawozdanie Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu na poziomie 99,78 %, co oznacza wzrost o 1,76 % w porównaniu z rokiem 2016; zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 81,71 %, co oznacza wzrost o 2,45 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

2.  przypomina, że jako agencja Unii Centrum dysponuje budżetem denominowanym w euro; jednak ze względu na fakt, że jego siedziba znajduje się poza strefą euro (w Szwecji), znaczna część wydatków ponoszona jest w koronach szwedzkich (SEK); ponadto Centrum jest narażone na wahania kursu wymiany, gdyż nie tylko posiada rachunki bankowe w koronach szwedzkich, ale również dokonuje niektórych transakcji w innych walutach obcych;

Anulowane środki przeniesione

3.  z niepokojem zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 953 754 EUR, co stanowi 8,73 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza spadek o 3,11 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

4.  z zadowoleniem zauważa, że Centrum stosuje kilka kluczowych wskaźników efektywności w celu oceny wartości dodanej swojej działalności, a także wykaz kluczowych wskaźników efektywności zawarty w dokumencie roboczym służb Komisji z dnia 13 marca 2015 r.(2) między innymi w celu poprawy zarządzania budżetem;

5.  przyjmuje do wiadomości, że Centrum sfinalizowało plan działania dotyczący przebudowy swoich systemów nadzorowania chorób, opublikowało oceny dotyczące nowych zagrożeń dla zdrowia w Unii oraz w dalszym ciągu wspierało monitorowanie zdolności laboratoriów mikrobiologicznych w Unii;

6.  przypomina, że misją Centrum jest identyfikacja i ocena bieżących i pojawiających się zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, jakie niosą ze sobą choroby zakaźne, a także powiadamianie o nich; podkreśla, że w 2017 r. Centrum odpowiedziało na 59 oficjalnych wniosków naukowych, z których 35 wyszło od Parlamentu, i opublikowało w sumie 210 sprawozdań (w porównaniu do 158 w 2016 r.), w tym 38 ocen nagłego ryzyka w kwestii nowych zagrożeń chorobami w Europie i 78 sprawozdań z nadzoru;

7.  zauważa, że w Centrum zainicjowano również projekt EPHESUS, który ma na celu ocenę wszystkich systemów nadzoru chorób zakaźnych w Unii/publicznym sektorze zdrowia EOG, i rozpoczęto ocenę programów zwalczania chorób;

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum priorytetowo traktuje działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i ze wzrostu niechęci do szczepień w Unii;

9.  z zadowoleniem odnotowuje, że Centrum dzieli się najlepszymi praktykami i regularnie współpracuje z innymi agencjami, w szczególności z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejską Agencją Leków i Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii; zauważa ponadto, że Centrum uczestniczy w międzyinstytucjonalnych zamówieniach organizowanych przez inne agencje; podkreśla, że Centrum powinno kontynuować promowanie współpracy z innymi agencjami Unii i organizacjami międzynarodowymi oraz wspierać dialog z zainteresowanymi stronami i obywatelami;

10.  zwraca uwagę, że ocena zewnętrzna za lata 2013–2017 zostanie przeprowadzona w latach 2018–2019; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tej oceny;

Polityka kadrowa

11.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 91,21 % – przyjęto 166 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 182 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu ze 186 stanowiskami zatwierdzonymi w 2016 r.); zauważa, że w 2017 r. w Centrum pracowało również 97 pracowników kontraktowych i trzech oddelegowanych ekspertów krajowych;

12.  zauważa, że Centrum przyjęło politykę ochrony godności osobistej i zapobiegania molestowaniu; odnotowuje, że oferuje ono poufne doradztwo oraz sesje szkoleniowe; zwraca uwagę, że w 2017 r. zgłoszono i zbadano dwa przypadki molestowania;

Zamówienia

13.  odnotowuje, że stosowanie elektronicznych procedur zamówień publicznych, opartych na aplikacji e-PRIOR opracowanej przez DG DIGIT Komisji Europejskiej, jak również ulepszenia w zakresie monitorowania zamówień publicznych, poprawiło procesy udzielania zamówień w Centrum; odnotowuje ponadto, że w 2017 r. Centrum zakończyło 316 postępowań o udzielenie zamówienia;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

14.  zauważa, że na stronie internetowej Centrum opublikowano deklarację interesów oraz życiorys dyrektora; z zaniepokojeniem zauważa, że brakuje niektórych deklaracji interesów i życiorysów członków zarządu i forum doradczego; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o podjętych w związku z tym środkach;

15.  docenia już zrealizowane i aktualnie prowadzone działania Centrum służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów; zauważa, że według Centrum w 2017 r. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych zamknął jedną ze spraw dotyczących sygnalizowania nieprawidłowości bez podejmowania dalszych działań; zauważa, że w 2017 r. zidentyfikowano i przeanalizowano sześć potencjalnych konfliktów interesów, a analiza wykazała jeden konflikt interesów, w związku z czym jedna z osób została poproszona o powstrzymanie się od dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

16.  z zaniepokojeniem zauważa, że w 2017 r. doszło do 26 przypadków pominięcia kontroli lub odstąpienia od przyjętych procesów i procedur, było ich jednak o 14 mniej niż w 2016 r.; odnotowuje, że przyjęto plan działania na rzecz ograniczenia liczby takich przypadków; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach działań naprawczych w tym zakresie;

17.  zauważa, że oprócz wewnętrznej procedury dotyczącej spotkań z przemysłem farmaceutycznym, trwają prace nad wewnętrzną procedurą zawierania protokołów ustaleń i porozumień o współpracy ze stronami trzecimi; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tej sprawie;

Inne uwagi

18.  zwraca uwagę, że w lipcu 2016 r. Centrum podpisało umowę najmu nowej siedziby, która weszła w życie pod koniec lutego 2018 r., oraz że okres obowiązywania tej nowej umowy najmu wynosi 15 lat; odnotowuje, że Centrum przeniosło się do nowej siedziby w kwietniu 2018 r.;

o
o   o

19.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(3) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 108 z 22.3.2018, s. 213.
(2) Dokument roboczy służb Komisji z dnia 13 marca 2015 r. pt. „Wytyczne w sprawie kluczowych wskaźników efektywności dla dyrektorów zdecentralizowanych agencji UE”, SWD(2015)0062.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności