Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2191(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0134/2019

Texte depuse :

A8-0134/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.22

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0263

Texte adoptate
PDF 152kWORD 54k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
P8_TA(2019)0263A8-0134/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2191(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor(5), în special articolul 23,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0134/2019),

1.  acordă directoarei Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directoarei Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 128.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 128.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 142, 30.4.2004, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2191(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor(5), în special articolul 23,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0134/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directoarei Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 128.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 128.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 142, 30.4.2004, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2191(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0134/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor („Centrul”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 58 042 653 EUR, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 0,35 % comparativ cu 2016; întrucât 97,80 % din bugetul Centrului provine de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,78 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,76 % față de exercițiul 2016; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 81,71 %, ceea ce reprezintă o creștere de 2,45 % în comparație cu exercițiul precedent;

2.  reamintește că, în calitate de agenție a Uniunii, Centrul are un buget exprimat în euro; cu toate acestea, având în vedere că sediul său se află în afara zonei euro (în Suedia), o proporție importantă a cheltuielilor sale sunt suportate în coroane suedeze (SEK); de asemenea, Centrul este expus fluctuațiilor cursului de schimb, nu doar având conturile bancare în coroană suedeză, ci și desfășurându-și anumite tranzacții în alte valute;

Anularea reportărilor

3.  ia act cu îngrijorare de faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 953 754 EUR, reprezentând 8,73 % din suma totală reportată, ceea ce constituie totuși o scădere de 3,11 %, față de 2016;

Performanță

4.  ia act cu satisfacție de faptul că Centrul utilizează mai mulți indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru a evalua valoarea adăugată a activităților sale și lista indicatorilor-cheie de performanță incluși în Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 13 martie 2015(2), printre altele pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

5.  observă că Centrul a finalizat foaia de parcurs pentru reconfigurarea sistemelor sale de supraveghere a bolilor, a publicat evaluări privind noile amenințări la adresa sănătății din Uniune și a continuat să sprijine monitorizarea capacităților laboratoarelor de microbiologie din Uniune;

6.  reamintește că Centrul are misiunea de a identifica, evalua și comunica amenințările actuale și emergente la adresa sănătății umane reprezentate de bolile transmisibile; subliniază că, în 2017, Centrul a dat curs unui număr de 59 de solicitări științifice oficiale, dintre care 35 din partea Parlamentului, și a publicat în total 210 rapoarte (față de 158 în 2016), inclusiv 38 de evaluări rapide ale riscurilor care abordează noile amenințări legate de boli din Europa și 78 de rapoarte de supraveghere;

7.  observă că Centrul a lansat, de asemenea, proiectul EPHESUS, menit să evalueze toate sistemele de supraveghere a bolilor infecțioase din sectorul sănătății publice din Uniune/SEE și a început să evalueze programele sale privind bolile;

8.  salută faptul că Centrul a acordat prioritate activităților care vizează combaterea amenințărilor reprezentate de rezistența la antimicrobiene și soluționarea problemei creșterii reticenței față de vaccinare în Uniune;

9.  constată cu satisfacție că Centrul face schimb de bune practici și colaborează în mod regulat cu alte agenții, în special cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, cu Agenția Europeană pentru Medicamente și cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie; ia act, de asemenea, de faptul că Centrul participă la achiziții interinstituționale organizate de alte agenții; subliniază că Centrul ar trebui să continue să promoveze cooperarea cu alte agenții ale Uniunii și organizații internaționale, precum și dialogul cu părțile interesate și cu cetățenii;

10.  ia act de faptul că o evaluare externă pentru perioada 2013-2017 se va realiza în perioada 2018-2019; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele evaluării;

Politica de personal

11.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 91,21 %, fiind ocupate 166 de posturi de agenți temporari din cele 182 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 186 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Centrului au lucrat, de asemenea, 97 de agenți contractuali și trei experți naționali detașați;

12.  constată că Centrul a adoptat o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; recunoaște că Centrul oferă consiliere confidențială și sesiuni de formare; constată că, în 2017, au fost raportate și investigate două cazuri de hărțuire;

Achiziții

13.  recunoaște că utilizarea fluxurilor de lucru electronice pentru achiziții, pe baza aplicației e-PRIOR a DG DIGIT din cadrul Comisiei, pe lângă îmbunătățirea monitorizării achizițiilor publice, a îmbunătățit procesele de achiziții ale Centrului; ia act, de asemenea, de faptul că, în 2017, Centrul a finalizat 316 proceduri de achiziții publice;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

14.  constată că declarația de interese și CV-ul directoarei sunt publicate pe site-ul Centrului; constată cu îngrijorare că declarațiile de interese și CV-urile unora dintre membrii Consiliului de administrație și ai forumului consultativ lipsesc; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile întreprinse în acest sens;

15.  ia act de măsurile aplicate de Centru și de efortul constant depus de acesta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor de integritate; constată că, potrivit Centrului, Oficiul European de Luptă Antifraudă a închis în 2017 un caz de avertizare fără acțiuni suplimentare; constată că, în 2017, s-au identificat și au fost examinate în detaliu șase potențiale cazuri de conflicte de interese, dintre care unul a fost considerat conflict de interese, motiv pentru care unei persoane i s-a solicitat să se abțină de la discuții cu privire la un anumit punct de pe ordinea de zi;

Controalele interne

16.  constată cu îngrijorare că, în 2017, în 26 de cazuri (deși cu 14 mai puține decât în 2016) nu s-au aplicat controalele obișnuite și au apărut devieri de la procesele și procedurile consacrate; recunoaște că s-a adoptat un plan de acțiune pentru reducerea numărului acestor abateri; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acțiunilor corective adoptate în acest sens;

17.  constată că, pe lângă procedura internă privind reuniunile cu industria farmaceutică, se află în curs de elaborare o procedură internă privind încheierea memorandumurilor de înțelegere și a acordurilor de colaborare cu părți terțe; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

Alte observații

18.  constată că, în iulie 2016, Centrul a semnat un nou contract de închiriere pentru noul său sediu, care a intrat în vigoare la sfârșitul lunii februarie 2018 și a cărui durată este de 15 ani; constată că Centrul s-a mutat în noul sediu în aprilie 2018;

o
o   o

19.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 108, 22.3.2018, p. 213.
(2) Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 13 martie 2015, „Guidelines on key performance indicators (KPI) for directors of EU decentralised agencies” [Orientări privind indicatorii-cheie de performanță (ICP) pentru directorii agențiilor descentralizate ale UE], SWD(2015)0062.
(3) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate