Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2198(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0125/2019

Внесени текстове :

A8-0125/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.23

Приети текстове :

P8_TA(2019)0264

Приети текстове
PDF 163kWORD 52k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по химикали (ЕСНА)
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали (ECHA) за финансовата 2017 година (2018/2198(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0088/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 97 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0125/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 56.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 56.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция по химикали за финансовата 2017 година (2018/2198(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0088/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 97 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0125/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по химикали за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 56.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 56.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2017 година (2018/2198(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0125/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската агенция по химикали („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 110 530 554 EUR, което представлява леко намаление с 0,28% спрямо 2016 г.; като има предвид, че Агенцията е получила субсидии от Съюза в размер на 69 340 298 EUR (62,7% от общия бюджет); като има предвид, че останалата част от бюджета на Агенцията се осигурява от приходи от такси и вноски;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  признава, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98%, което представлява увеличение с 1% спрямо 2016 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 87%, което представлява увеличение с 1% спрямо 2016 г.;

2.  подчертава, че Агенцията частично се самофинансира и получава такси от дружествата, които са подали искане за регистрацията на химикали съгласно изискванията на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH); отбелязва, че приложимите такси зависят от големината на дружествата и количеството на химикалите, подлежащи на регистрация; според доклада на Палатата от първите регистрации през 2009 г. досега около 30% от дружествата заявяват, че са микропредприятия или малки или средни предприятия (МСП); отбелязва със загриженост обаче, че благодарение на ефективната си система за последващи проверки Агенцията е установила, че около 55% от микропредприятията и МСП са определили неправилно своята категория предприятие, в резултат на което са платили по-ниски такси; подкрепя мерките, предприети от Агенцията за фактуриране на особено високи корекции на таксите в размер на 16,4 милиона евро; освен това настоятелно призовава националните правоприлагащи органи да подобрят системите за проверка на декларираните от дружествата количества и да прилагат изцяло и ефективно рамката „Стратегии и минимални критерии за прилагане на регламентите за химикалите“; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно усилията си да намали значителното изоставане в проверките и да приложи корекциите на таксите, както и относно постигнатите резултати;

3.  признава предизвикателствата за Агенцията във връзка с проверката на точността на приходите ѝ от такси, особено по отношение на съществените намаления на таксите, предвидени в законодателството за МСП; приветства в това отношение проактивния подход на Агенцията, но припомня, че последващата финансова проверка на размера на всеки регистрант не е посочена в законодателството като основна задача на Агенцията и че Агенцията не разполага с достатъчно служители за осъществяването на тази финансова работа; призовава Комисията да осигури достатъчно ресурси за Агенцията, за да се обезпечи своевременната ефективна и пропорционална проверка на доходите ѝ от такси;

4.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Сметната палата, че тъй като третият краен срок за регистрация на химични вещества съгласно Регламента REACH изтича през 2018 г., се очаква приходите от такси и вноски да намалеят от 2019 г. нататък и Агенцията да стане по-зависима от бюджета на Съюза, за да финансира дейността си; отбелязва обаче, че според отговора на Агенцията тя е направила алтернативни предложения на Комисията и че Комисията е поела ангажимент да оцени алтернативите, за да се гарантира финансирането на Агенцията; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за развитието по този въпрос;

5.  отбелязва, че плащаните от предприятията такси варират значително през годините, което усложнява бюджетното планиране, и че таксите, които се заплащат във връзка с даден регламент, могат да се използват само в съответстващия раздел от бюджета на Агенцията, което може да означава излишък в един раздел и дефицит в друг раздел на бюджета ѝ; изисква от Комисията да предложи мерки за осигуряване на по-балансирано финансиране на дейностите, свързани с всички регламенти, които Агенцията прилага;

Анулиране на преноси

6.  признава, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 364 031 EUR, което представлява 2,64% от общия размер на пренесената сума, като това показва намаление с 5,23% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

7.  признава, че Агенцията използва ключови показатели за ефективност (КПЕ) и освен това е въвела нови показатели за ефективност и е подобрила ключовите показатели за работното натоварване, за да се засили надзорът на всяка дейност по отношение на резултатите, ресурсите, изпълнението и ефективността; отбелязва, че Агенцията използва някои бюджетни проценти като КПЕ с цел подобряване на управлението на бюджета си; приканва Агенцията да разработи КПЕ, които са насочени в по-голяма степен към резултатите и въздействието, с цел оценка на добавената стойност, осигурявана от дейностите на Агенцията, при преразглеждането на цялостната система за управление на изпълнението; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия в това отношение напредък;

8.  признава, че въпреки рисковете и ограниченията в някои области Агенцията е постигнала 70 от 79-те си целеви стойности за КПЕ и че е продължила да прилага както действията за подобряване на заявлението за издаване на разрешение, така и интегрираната си регулаторна стратегия;

9.  припомня, че Агенцията е консолидиран орган съгласно член 185 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(2) („Финансовия регламент“) и че тя е движещата сила сред регулаторните органи за прилагането на законодателството на Съюза в областта на химикалите в полза на човешкото здраве и околната среда, както и на иновациите и конкурентоспособността; отбелязва, че Агенцията помага на дружествата да спазват законодателството, насърчава безопасното използване на химикалите, предоставя информация относно химикалите и разглежда химикалите, които пораждат безпокойство;

10.  отбелязва, че през 2017 г. са получени приблизително 15 900 регистрационни досиета (от които 8 500 са генерирали такса), което представлява увеличение с 48,6% спрямо 2016 г.; подчертава, че това увеличаване на дейностите по регистрация е пряко свързано с крайния срок за регистрация по REACH – 1 юни 2018 г.;

11.  отбелязва със задоволство, че Агенцията споделя своята структура за вътрешен одит с Европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи и си сътрудничи тясно с други агенции, включително при съвместното ползване на услуги, в рамките на междуведомствена мрежа и чрез меморандуми за разбирателство с множество агенции;

12.  според доклада на Палатата, за разлика от много други агенции, учредителният регламент на Агенцията не съдържа изрично изискване за периодични външни оценки на дейността на Агенцията, които представляват ключови елементи за оценка на резултатите от изпълнението; насърчава Агенцията да извършва външна оценка най-малко на всеки пет години;

Политика относно персонала

13.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 96,52%, като са били назначени 444 срочно наети служители от общо 460-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 455 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 119 договорно наети служители и 8 командировани национални експерти;

14.  отбелязва, че Агенцията е въвела политика за борба с тормоза и съответните насоки; признава, че Агенцията е организирала обучения и е осигурила възможности за провеждане на поверителни консултации;

15.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) с цел повишаване на информираността; отбелязва предложението на Агенцията към EPSO да популяризира също така и общата платформа за работни места, разработена от мрежата от агенции на ЕС;

16.  отбелязва, че въпреки че крайният срок за регистрация през 2018 г. беше последният нормативно определен срок за регистрация по REACH за въведените вещества, дейностите по регистрация на Агенцията се очаква да останат на високо равнище до края на периода, обхванат от тази стратегия; отбелязва освен това, че вследствие на стратегическия си анализ относно бъдещата си посока Агенцията е установила някои съществуващи области на дейност, които се очаква да нараснат, и редица потенциални нови задачи, които може да поеме; подчертава, че недостигът на персонал следва да се избягва;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

17.  според Агенцията заложените в бюджета приходи от такси за 2017 г. представляват 35% от общите приходи; отбелязва образцовата система на Агенцията за мониторинг и предотвратяване на всякакви конфликти на интереси и мнението ѝ, че заради предприетите мерки не съществува опасност от такива конфликти поради свързаната с покриването на разходите цел на таксите и редовната оценка на персонала на Агенцията, който участва в изготвянето на становища, с цел гарантиране на независимост; отбелязва, че Агенцията би приветствала едно решение, при което Комисията събира таксите от името на Агенцията, което би улеснило финансовото управление на Агенцията и би спомогнало за намаляване на рисковете от дефицит;

18.  отбелязва съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност и защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; според Агенцията всички заседания на висшето ѝ ръководство с групи по интереси се регистрират и публикуват на уебсайта ѝ, за да се гарантира пълна прозрачност;

Вътрешен одит

19.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила оценка на риска и е изготвила стратегическия си план за одит за периода 2018 – 2020 г., като освен това е провела предварителни интервюта за одит на конфликтите на интереси и етиката през октомври 2017 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от този одит и относно всички съответни мерки, предприети в отговор на препоръките;

Други коментари

20.  отбелязва, че след като избра новата сграда и подписа договор за наем през 2017 г., Агенцията планира да се премести в новите помещения в Хелзинки през януари 2020 г.; отбелязва, че това преместване се дължи на отчасти неправилното функциониране на настоящата сграда, особено предвид проблемите във връзка с качеството на въздуха в настоящите помещения;

o
o   o

21.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 415, 5.12.2017 г., стр. 12.
(2) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
(3) Приети текстове, P8_TA(2019)0254.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност